Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Á yó Ɲanmiɛn i klun sa’n?

?Á yó Ɲanmiɛn i klun sa’n?

Mo nin fluwa nga i nun like suanlɛ. Ɔ ukali wɔ naan w’a si Zoova i Lalofuɛ mun kpa. Ɔ maan a si junman nga be di’n, ɔ nin sran’n i wafa nga be ti’n. E lafi su kɛ fluwa nga ukali wɔ naan w’a wun i wlɛ kɛ Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yo Ɲanmiɛn i klun sa’n andɛ ɔ. É wlá wɔ fanngan kɛ a suan Ɲanmiɛn i su like titi, naan like nga a si i’n, a bo su kle ɔ awlobofuɛ mun ɔ nin ɔ janvuɛ mun, naan a wɔ aɲia’m be bo titi.​—Ebre Mun 10:23-25.

Kɛ á súan Zoova i su like kɔ́ ɔ ɲrun’n, á wún i wlɛ kɛ ɔ klo ɔ kpa. I sɔ’n yó maan ɔ kusu á tú ɔ klun á yí i nglo kɛ a klo Zoova. (1 Zan 4:8-10, 19) ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ mɛn dilɛ nun’n, a kwla yi klolɛ sɔ’n i nglo ɔ? ?Ngue ti yɛ i mmla’m be su falɛ’n ti kpa man wɔ ɔ? ?Ngue yɛ ɔ́ úka ɔ naan a nin Zoova i Lalofuɛ mun amun a yo Ɲanmiɛn i klun sa likawlɛ ɔ? Ɔ Biblu’n nun like klefuɛ’n ɔ́ úka ɔ aklunjuɛ su naan w’a wun kosan sɔ’m be su tɛlɛ. I liɛ’n a nin ɔ awlobofuɛ mun amún kwlá ‘yó sa nga amun yo ɔ amun si kɛ Nyanmiɛn klo amun’n naan w’a man amun anannganman nguan’n.’​—Zid 21.

É wlá ɔ fanngan kpa kɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, a nanti atin kpafuɛ’n su a wɔ ɔ ɲrun titi, naan a yo kpa tra laa’n. I sɔ’n ti ɔ fata kɛ a suan fluwa ‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’ i nun like.