?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

Zoova i Lalofuɛ’m be o nvlenvle kwlaa nun, yɛ be finwlɛ’n ti fanunfanun. ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ be bo ti kun sɔ ɔ?

?Ɲanmiɛn i klun sa yɛle benin?

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be si i klun sa’n asiɛ wunmuan’n su. I klun sa sɔ’n yɛle benin, yɛ wan mun kle be kɛn i ndɛ kle be wiengu mun andɛ ɔ?

LESSON 1

?Wan mun yɛle Zoova i Lalofuɛ mun?

?A si Zoova Lalofuɛ’m be nun wie mun? ?E su like benin yɛ a si i sakpasakpa ɔ?

LESSON 2

?Ngue ti yɛ be flɛ be Zoova i Lalofuɛ ɔ?

?Yɛ ngue ti yɛ be wa fali dunman Zoova i Lalofuɛ’n niɔn?.

LESSON 3

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n i ɲin wa fiteli ɔ?

?Wafa sɛ yɛ e kwla si kɛ like nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n yɛ be kleli e ɔ?

LESSON 4

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yili Biblu’n Traduction du monde nouveau’n niɔn?

?Ngue ti yɛ Biblu Traduction du monde nouveau’n leman wunsu ɔ?

LESSON 5

?Ngue yɛ á wún i Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo lɔ ɔ?

E yia e suan Biblu’n nun like yɛ e wla e wun fanngan. Sɛ a kɔ lɔ’n, bé sɔ́ wɔ nun klanman!

LESSON 6

?Kɛ be nin be niaan Klistfuɛ’m be kɔ aɲia’m be bo’n, mmlusuɛ benin yɛ be le i ɔ?

Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan Klistfuɛ’m be nin be wiengu’m be san nun. Nian wafa nga a kwla ɲɛn i sɔ liɛ’n i su ye’n.

LESSON 7

?Wafa sɛ yɛ e yo e aɲia mun ɔn?

?W’a usa ɔ wun le kɛ ngue yɛ e yo i e aɲia’m be bo lɔ ɔ? Sɛ a kɔ e aɲia’n kun bo’n, Biblu’n i su like nga be kle i lɔ’n, ɔ́ wlúwlú ɔ wun kpa.

LESSON 8

?Ngue ti yɛ be wlawla be wun kpa be kɔ be aɲia’m be bo ɔ?

?Like nga e wla’n ɔ ti Ɲanmiɛn i cinnjin? Nian be wun wlawlalɛ’n nin be wun siesielɛ’n be su like nga Biblu’n kle’n.

LESSON 9

?Wafa sɛ yɛ a kwla siesie ɔ wun kpa naan w’a ɔ aɲia’m be bo ɔ?

Sɛ a dun mmua siesie ɔ wun naan a ɔ e aɲia’m be bo’n á ɲán be su ye kpa ekun.

LESSON 10

?Ngue yɛle awlobofuɛ’m be Ɲanmiɛn sulɛ’n?

Nian wafa nga i sɔ ajalɛ’n kwla uka wɔ naan a nin Ɲanmiɛn yɛ a nin ɔ awlofuɛ mun amun afiɛn w’a mantan kpa’n.

LESSON 11

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia dandan wie mun ɔn?

Afuɛ kwlaa nun e yo aɲia dandan nsan. ?Mmlusuɛ benin yɛ a kwla ɲɛn i aɲia sɔ’m be bo tranlɛ’n nun ɔn?

LESSON 12

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ jasin fɛ’n niɔn?

I nun nga Zezi o asiɛ’n su wa’n, like ng’ɔ yoli’n i wie yɛ e yo ɔ. ?Wafa sɛ yɛ ɔ boli jasin fɛ’n niɔn?

LESSON 13

?Wan yɛle atin bofuɛ’n?

Anglo kun nun’n, Zoova i Lalofuɛ wie’m be fa dɔ 30, 50 annzɛ 50 tra su be bo jasin fɛ’n ?Ngue ti yɛ be yo sɔ ɔ?

LESSON 14

?Suklu benin yɛ atin bofuɛ’m be kwla di ɔ?

?Be nga be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n blɛ kwlaa nun’n, like ngunmin kun benin yɛ be kle be ɔ?

LESSON 15

?Junman benin yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be di i asɔnun’n nun ɔn?

Asɔnun kpɛnngbɛn’m be ti sran mɔ be ɲin w’a ti Ɲanmiɛn i sulɛ’n nun ɔn. Be yɛ be dun asɔnun’n nunfuɛ’m be ɲrun mmua ɔ. ?Wafa sɛ yɛ be uka be ɔ?

LESSON 16

?Junman benin yɛ asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ’m be di ɔ?

Asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ’m be yo maan asɔnun’n nun tranlɛ’n yo fɛ. Nian wafa nga be junman’n uka be kwlaa nga be tran aɲia’m be bo’n.

LESSON 17

Akpasua sunianfuɛ’m be uka asɔnun’n nunfuɛ mun

?Ngue ti yɛ akpasua sunianfuɛ’m be ko nian asɔnun’m be osu ɔ? ?Wafa sɛ yɛ a kwla ɲan i sɔ’n i su ye ɔ?

LESSON 18

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be uka be niaan nga sanvuɛsa ɲan be’n niɔn?

Kɛ ɲrɛnnɛn sa’m be ju’n, e fa ajalɛ ndɛndɛ kpa naan y’a uka e niaan mun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n naan kusu y’a man be ninnge nga be mian be wun’n. Yɛ e fɔnvɔ be. ?Wafa sɛ yɛ e yo sɔ ɔ?

LESSON 19

?Wan yɛle sran kpa nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n?

Zezi tali nda kɛ ɔ́ kpá sran wie mun naan be man i sɔnnzɔnfuɛ’m be ninnge wie mun naan be si Ɲanmiɛn kpa. ?Wafa sɛ yɛ ɔ yo i sɔ ɔ?

LESSON 20

?Junman benin yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i Ɲrun dinfuɛ’m be di ɔ?

Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, sran akpasua kaan kun yɛ ɔ dun asɔnun’n i ɲrun mmua ɔ. ?Yɛ andɛ li?

LESSON 21

?Ngue yɛ be flɛ i Betɛli’n niɔn?

Betɛli’n ti lika ngunmin kun yɛ junman nga be ti i lɔ’n ti cinnjin kpa. Nian be nga be di junman lɔ’n.

LESSON 22

?Junman benin yɛ be di i Betɛli lɔ ɔ?

Sran’m be kwla kɔ e Betɛli’m be kwlaa be nun niannianlɛ. É yía amun kɛ amun yo sɔ!

LESSON 23

?Wafa sɛ yɛ be yi be fluwa mun ɔn?

E yi fluwa aniɛnaniɛn 600 tra su nun. ?Ngue ti yɛ e mian e ɲin e yo i sɔ liɛ’n niɔn?

LESSON 24

?Nin yɛ be ɲan sika be di be junman’n niɔn?

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o wafa nga e ɲan sika e fa yo e ninnge mun’n ɔ nin anuannzɛ kun nga’m be liɛ’n be afiɛn ɔn?

LESSON 25

Sa nga ti yɛ be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun’n yɛ wafa nga be kplan be’n

?Ngue ti yɛ be flɛ e Ɲanmiɛn sulɛ lika’m be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua ɔ? Nian wafa nga sua kanngan sɔ’m be uka asɔnun mun’n.

LESSON 26

?Wafa sɛ yɛ e kwla nian Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i lika ɔ?

Kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i nun ti yɛiin mɔ ninnge’m be ti siesiewa sɛsɛsɛ’n, i sɔ’n manman e Ɲanmiɛn’n. ?Ajalɛ benin yɛ be fali naan b’a yo amun lɔ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i nun yɛiinyɛiin ɔn?

LESSON 27

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n ɔ kwla uka wɔ ɔ?

?A kunndɛ kɛ á níannían Biblu’n i akua’m be nun naan á sí Biblu’n nun ndɛ’n i kpa? Ko nian Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n nun lɔ!

LESSON 28

?Ngue yɛ be fa sie i be bɔbɔ be ɛntɛnɛti i lika’n nun ɔn?

A kwla si e bɔbɔ nin ninnge nga e lafi su’n be su like kpa ekun. Yɛ a kwla si wafa nga Biblu’n tɛ kosan wie mɔ a fa usa ɔ wun’n be su’n.

?Á yó Ɲanmiɛn i klun sa’n?

Ɲanmiɛn Zoova klo ɔ sakpa. ?Wafa sɛ yɛ a kwla kle kɛ a klo kɛ i klun jɔ ɔ wun aliɛ ba kwlaa nun ɔn?