Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Wunmiɛn mun: ?Be kwla uka amun annzɛ be kwla yo amun abɔlɛ? ?Be o lɛ sakpa?

Amun su Zoova, nán amun su Satan

Amun su Zoova, nán amun su Satan

Ɔ fata kɛ e ngba’n e nian nun e fa ajalɛ kun. Sɛ Zoova yɛ e su i’n, annzɛ kusu sɛ Satan nin i mmusu mun yɛ e su be’n, maan be wun i wlɛ weiin. Afin be kwlá faman be ɲinma nɲɔn be nianman towa buɛ kunngba nun. Sanngɛ sɛ e su Zoova’n, i sɔ’n ti ngwlɛlɛ like.

Zoova ti kpa

Fluwa nga nun’n, e wunnin kɛ mmusu’m be klo sran’m be ɲrɛnnɛn klelɛ ɔ nin be lakalakalɛ. Zoova liɛ’n, ɔ timan sɔ. Ɔ klo klɔ sran kɛ siɛ kun fa klo i mma mun sa. ‘Like kpa kwlaa nga be fa man sran’n, ɔ nin like kwlaa nga be ɲɛn i’n,’ ɔ fin i. (Zak 1:17) Ninnge kwlaa ng’ɔ ti kpa man sran’n, kannzɛ bɔɔ maan i sɔ’n yo kekle sɛ o, kannzɛ ɔ́ yó sɛ’n, Zoova ɔ́ fá mɛ́n i.—Efɛzfuɛ Mun 2:4-7.

Kɛ Ɲanmiɛn i Wa Zezi yoli sran’m be juejue’n, ɔ yili i nglo kɛ ɔ klo be.

I nun mɔ Ɲanmiɛn i Wa Zezi te o asiɛ’n su wa’n, ninnge kwlaa ng’ɔ yoli’n, an bu be sin be nian. Ɔ yoli maan bobofuɛ’m be ijɔli, aɲinsifuɛ’m be wunnin ase, kokowefuɛ nin bubuwafuɛ’m be yoli juejue. Ɔ fuannin mmusu mun, kpɛkun ɔ yoli maan tukpacifuɛ wafa kwlaa be yoli juejue. Ɲanmiɛn jrɛnnin i sin, ɔ maan ɔ cɛnnin be nga be wuli’n mun.—Matie 9:32-35; 15:30, 31; Lik 7:11-15.

Ɲanmiɛn kwlá buaman ato le, ɔ kwlá lakaman sran le, i nuan nun ndɛ’n kwlaa ti nanwlɛ.—Kalɛ 23:19.

 Nán amun sa kan fiɛn

I wafa kunngba nga akɛndɛwa fa tra ngɔnsiɛn’n, i kunngba’n yɛ Satan fɛ i gblɛ’n fa sua sran kpanngban’m be aya ɔ. Sran’m be sro be nga be wuli’n mun. Be sro mmusu mun. Sannzan bolɛ, ɔ nin wunnzue yilɛ, ɔ nin sran i amuin tolɛ, ɔ nin sran cicilɛ, i kwlaa ngalɛ’n, ɔ man be akluntitiɛ. Nzuɛn nin ayeliɛ nga be fin Satan i gblɛ’n, sran sɔ’m be ti i sɔ ninnge’m be kanga. Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be tɔman i sɔ aya’m be wie fi nun.

Zoova le tinmin tra Satan lele. Sɛ an su Zoova’n, ɔ́ sásá amun mmusu’m be lika. (Zak 4:7) Sɛ be to amun amuin’n, ɔ su yoman ye. An nian, Anango’m be mɛn’n nun lɔ’n, klɔ kun i sufuɛ’m be seli Zoova Lalofuɛ kun kɛ ɔ jaso be klɔ’n su. W’a kplinman su, ɔ maan kɔmiɛn difuɛ nsan be toli i amuin. Kɛ be amuin nga be toli i’n, w’a yoman ye ti’n, srɛ wa kunnin kɔmiɛn difuɛ sɔ’m be nun kun. Ɔ maan ɔ ko wunnin Zoova Lalofuɛ sɔ’n i wun trɛlɛ kɛ ɔ yaci i wun sa tɛ’n cɛ i.

Efɛzifuɛ’m be wɔli be atrɛ yilɛ fluwa’m be nun.

Sɛ mmusu’m be kle amun yalɛ’n, an bo flɛ Zoova, i liɛ amún ɲán manndran. (Nyanndra Mun 18:10) Sanngɛ sɛ amun kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn Kpli sasa amun’n, ɔ fata kɛ an wla amuin ninnge kwlaa ɔ nin mmusu’m be sɔlɛ’n be ase. Lalafuɛ nun’n, i sɔ yɛ Efɛzi lɔ Zoova i sufuɛ’m be yoli ɔ. Be tiannin be atrɛ yilɛ fluwa’m be nuan, naan b’a wɔ be nun. (Sa Nga Be Yoli’n 19:19, 20) I ti, ɔ fata kɛ andɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be fa ajalɛ kunngba sɔ’n i su wie. Sri cicilɛ, ɔ nin banzrɛ wlalɛ, ɔ nin tinwa nga, ɔ nin atianbɛ, ɔ nin  be nannannannan ciliɛ i cilɛ, ɔ nin bakan ɲanman bolɛ, ɔ nin muae ɲanman bolɛ, ɔ nin aika ɲanman wlalɛ, ɔ nin tafo wlalɛ, ɔ nin ninnge nga be fɛ i sɔ ninnge mun’n, an wla be ase.

An su Ɲanmiɛn nanwlɛ nun

Sɛ an kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn Kpli i klun jɔ amun wun’n, nán Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n nin ninnge tɛtɛ’m be ngunmin yɛ ɔ fata kɛ amun wla be ase ɔ. Sanngɛ ɔ fata kɛ amun nian nun kpa be su Ɲanmiɛn nanwlɛ nun. Biblu’n kle like ng’ɔ fata kɛ be yo’n:

An wɔ asɔnun aɲia’m be bo.—Ebre Mun 10:24.

An suan Biblu’n nun like.—Zan 17:3.

An bo jasin fɛ’n kle sran mun.—Matie 24:14.

An srɛ Zoova.—Filipfuɛ Mun 4:6, 7.

Maan be yo amun batɛmun.—Sa Nga Be Yoli’n 2:41.

 Amun nin Zoova i Lalofuɛ’m be san nun

Satan nin i mmusu’m be le be sran mun asiɛ’n su wa. Sran sɔ’m be kle ninnge ng’ɔ timan nanwlɛ’n, kpɛkun i sɔ ninnge kunngba’n yɛ be yo ɔ. Sanngɛ Zoova kusu le i sran mun asiɛ’n su wa wie. Be flɛ be Zoova i Lalofuɛ mun. (Ezai 43:10, NW) Be nuan tra miliɔn mɔcuɛ asiɛ’n wunmuan’n su. Be kwlaa be mian be ɲin be yo sa kpa, kpɛkun be kle sran’m be Biblu’n nun like. Klɔ kaka su’n, amun nin be kwla yia be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ, kpɛkun bé sɔ́ amun nun klanman kpa.

Be junman liɛ’n, yɛle kɛ be uka sran naan ɔ su Ɲanmiɛn. Be nin amun súan Biblu’n nun like amun awlo lɔ. Bé úka amun naan amun a wun wafa nga amun ko su Zoova’n i sulɛ ng’ɔ nin i fata’n su. Be su deman amun i ti sika. Sran’m be Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n i klelɛ’n yo Zoova i Lalofuɛ’m be fɛ, afin be klo sran yɛ be klo Ɲanmiɛn Zoova.

Zoova i Lalofuɛ’m bé úka amun naan amun su Ɲanmiɛn.