Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Mmusu’m be wlawla e kɛ e yo ɲin kekle Ɲanmiɛn Kpli su

Mmusu’m be wlawla e kɛ e yo ɲin kekle Ɲanmiɛn Kpli su

Sran’m be waan be nga be wuli’n be kwla wun e. Gblɛ ndɛ sɔ’n i su yɛ sran’m be jran be yo ninnge mun-ɔn.

?Sanngɛ ngue ti yɛ Satan nin i mmusu’m be bo manndrɛn be laka sran’m be sɔ ɔ? Afin be ɲin kekle yolɛ nun’n, be kunndɛ kɛ e suan be bo ti ɔ. Be kunndɛ kɛ e su be. Be kunndɛ kɛ e fa be gblɛ’m be su, naan e yo ninnge nga Zoova i ɲin ci be’n. Ninnge kaka nga sran wu ɔ, be yo’n, be o ninnge nga Zoova i ɲin ci be sɔ’n be nun wie.

E awlɛn su sran kun i wie’n, ɔ ti ɲrɛnnɛn like. Ɔ maan i ti’n, sɛ é sún naan e yi ngwlɛ’n, ɔ timan like tɛ. Kɛ Zezi i janvuɛ Lazar wuli’n, ɔ “sunnin.”—Zan 11:35.

Kɛ sran wu’n, i wun ninnge nga be yo’n ɔ sɔnnin, ɔ maan mɛn nun’n, ɔ le nvle kun nin i ayeliɛ ɔ le nvle kun nin i ayeliɛ. Nán ayeliɛ sɔ’m be ngba yɛ Biblu’n i mmla’m be bu be fɔ ɔ. Sanngɛ akunndan nga ayeliɛ wie’m be taka su’n, yɛle kɛ be nga be wu’n be o lɔ, naan be kwla wun be nga be te o nguan nun’n. Fuɛn’n i bɔlɛ nun lalɛ, ngwlɛ i ngbokongboko yilɛ, ɔ nin sɛ’m be dandan yolɛ, be fin wunmiɛn’m be wun srɛ’n. Sanngɛ kɛ mɔɔ be nga be wuli’n be ‘wunman sa fi wlɛ kun’ ti’n, Satan i gblɛ’n, yɛ be nga be yo i sɔ ninnge’n, be suɛn i bo ɔ.—Akunndanfuɛ’n 9:4, 5.

Ninnge nga sran wie’m be yo’n, ɔ kle kɛ be bu i kɛ e kwla uka be nga be wuli. I sɔ’n ti ato ndɛ.

 Sran wie’m be bui kɛ be nga be wuli’n be kunndɛ kɛ be nga be o nguan nun’n be uka be. Naan sɛ b’a yoman like fi b’a manman be’n, bé klé be nga be te o nguan nun’n be ɲrɛnnɛn. Lika wie’m be nun’n, sɛ sran kun wu’n, kɛ ɔ ko di cɛn ba 40 annzɛ afuɛ nuan kun’n, be yo i sɛ ekun be flan nun kpɛkun be yi i sin tɛ mun. Ɔ ti kɛ nn i sɔ’n kwla uka sran ng’ɔ wuli’n naan w’a ‘ju’ lika nga ɔ́ kɔ́’n i nun lɔ. Like nga sran’m be yo i wie ekun’n, yɛle wunmiɛn’m be aliɛ nin be nzan manlɛ.

Sanngɛ ayeliɛ ngalɛ’n i kwlaa’n ti tɛ, afin wie’n i su gblɛ ndɛ mɔ Satan kannin’n, yɛ ayeliɛ sɔ’n suɛn i bo ɔ. ?Zoova kwla kplin su kɛ i sufuɛ’m be sa kan ayeliɛ kwlaa ng’ɔ fin mmusu mun’n? Ɔ si’ɛ!—2 Korɛntfuɛ Mun 6:14-18.

Ninnge kwlaa ng’ɔ suan Satan i gblɛ’n i bo’n, ɔ fataman kɛ Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ’n i sufuɛ’m be sa kɛn i. Sanngɛ klolɛ su yɛ be nian nun be uka be nga be o nguan nun’n, kpɛkun be fɔnvɔ be ɔ. Afin be si kɛ sɛ sran kun wu’n,  Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ kwla cɛn i sɔfuɛ’n niɔn.—Zɔb 14:14, 15.

Ɲanmiɛn Kpli i ɲin ci be nga be di bae’n

Wie liɛ’n, sran wie’m be bɔbɔ be yo maan asiɛ usu’m be fu be. Wie’m be kusu, wunnzue yifuɛ kun ti yɛ maan asiɛ usu’m be fu be ɔ. I sɔ’n yɛ be flɛ i bae dilɛ’n niɔn. Kɔmiɛn dilɛ, bae dilɛ, wunnzue yilɛ, ɔ nin fuɛn kannganlɛ, i kwlaa ngalɛ’n ti bae dilɛ’n i wafawafa.

Ɲanmiɛn i ɲin ci tete ninnge sɔ mun. I waan i kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ e su i-ɔ.—Lɔ Tulɛ 20:5.

Biblu’n bu ninnge sɔ’m be fɔ, ɔ se kɛ: ‘Nán amun nun wie di bae annzɛ ɔ yi wunnzue. Nán amun nun wie cici sran annzɛ ɔ nin wunmiɛn be ijɔ. Nán amun yo fuɛn kannganfuɛ. Sran nga be yo i sɔ sa’n, nn b’a bo tete Anannganman ɲrun.’—Mmla’n 18:10-12.

?Ngue ti yɛ Zoova wla e su nun kpongbongbo sɔ ninnge ngalɛ’m be lika ɔ?

 E bɔbɔ e kpa yolɛ’n ti, Zoova wla e su nun kɛ nán e sa kan bae dilɛ wafa wie fi. Ɔ klo sran yɛ ɔ si i aunnvuɛ, kpɛkun ɔ si kɛ sran nga i sa kan bae dilɛ’n, saan ɔ́ wún i ɲrun kpa.

Sran ng’ɔ wunnin i ɲrun sɔ wie’n, yɛle Nilda. Ɔ ti Brezili lɔ wunnzue yifuɛ kun. Mmusu’m be kleli i ɲrɛnnɛn kpa. Ɔ seli kɛ yoo: “Mmusu’m be fuli min, be kanngannin min. N wo wie nin nguan be afiɛn, kpɛkun min ti’n sacili, be sieli min fiaunfuɛ’m be dɔɔtrɔ nun lɔ. Mmusu’m be kleli min ɲrɛnnɛn sa lele ɔ maan m’an wunman min wun fɛ sa kun. N nɔnnin ayre nga be nɔn mɔ be wun jɔ be fɔun’n, kpɛkun n kacili siklɛti nin nzan nɔnfuɛ. I osu lali nun lɔun kpa lele.”

Be nga be nin mmusu’m be o nun’n, be kwla yo wannzo, be kwla kɔ bisua, be kwla kun be wun bɔbɔ.

I sin, Zoova nin i Lalofuɛ’m be dunman nun ti’n, Nilda kwla ɲɛnnin i ti mmusu’m be sa nun, yɛ i wun wa kpɛjɛli i kpɛkun ɔ wa trannin alaje nun. Ndɛ ng’ɔ kan’n yɛ: “N se sran kwlaa kɛ nán maan be nin mmusu’m be san nun kaan sa mlɔnmlɔnmlɔn.”