Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Wunmiɛn mun: ?Be kwla uka amun annzɛ be kwla yo amun abɔlɛ? ?Be o lɛ sakpa?

Mmusu’m be laka e kɛ be nga be wuli’n be o lɔ

Mmusu’m be laka e kɛ be nga be wuli’n be o lɔ

Biblu’n sse kɛ Satan “laka mɛn wunmuan nunfuɛ’m be kwlaa.” (Sa Nglo Yilɛ 12:9) Satan nin i mmusu’m be kloman kɛ e fa Biblu’n m’ɔ ti Ɲanmiɛn Ndɛ’n i su. Bé kúnndɛ kɛ bé láka sran mun naan be bu i kɛ be nga be wuli’n, be o lɔ. Amun maan e nian i wafa nga be fa yo i sɔ’n.

Ɲanmiɛn sulɛ nga be timan su’n

I klɔ sran mun o, i nnɛn mun o, i jue mun o, i anunman mun o, be kwlaa be le nguan.

Be nun sunman be like klelɛ nun’n, be se kɛ like kun o sran kwlaa nun. Naan kɛ sran kun ko wu’n, like sɔ’n ka lɛ.

Sanngɛ nán kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan sɔ ɔ. Amun nian. Kɛ Biblu’n kán Adam i yilɛ’n i ndɛ’n, ɔ se kɛ: ‘Kpɛkuun Anannganman Ɲanmiɛn fali fa naan w’a fa yi sran kun, yɛ ɔ fitali sran’n i bue’n nun yɛ sran’n loli wunmiɛn ɔn, yɛ ɔ ɲannin nguan ɔn.’ (Bo Bolɛ 2:7) Ɔ maan i ti’n, nguan’n yɛ be mannin Adam ɔn. Nán like uflɛ yɛ be mɛnnin i ɔ.

I sɔ ti Biblu’n se kɛ, kɛ sran wu’n like fi nunmɛn i sin kun. Afin kɛ mɔ sran’n i bɔbɔ’n yɛ ɔ wuli’n ti’n, ɔ kwlá yoman be nga be te o nguan nun’n be like fi kun. Be kɛnngɛn i Biblu’n nun kɛ:

  •  ‘Sran ng’ɔ yo sa tɛ’n yɛ ɔ́ wú ɔ.’Ezekiɛl 18:4.

  • ‘Cɛn ng’ɔ́ wú kɔ́’n, i ninnge’n wie fi su jrɛnmɛn i sin blɔlɔ lɔ.’—Jue Mun 49:17,18.

  • ‘Kɛ be ko ka nun be ko yo fa’n, nn like kwlaa nga be sunnzunnin kɛ bé yó’n i kwlaa w’a ka lɛ w’a mlin cɛn kunngba sɔ’n nun.’—Jue Mun 146:4.

Biblu’n kle kɛ, kɛ sran wu’n, ɔ lemɛn i sin like kun m’ɔ wuman wie-ɔ.

Biblu’n nun ndɛ wie ekun kle kɛ wafa nga nnɛn’m be fa wu’n i kunngba’n yɛ klɔ sran’m be fa wu ɔ (Akunndanfuɛ’n 3:19, 20), naan be nga be wuli’n be siman sa kun. (Akunndanfuɛ’n 9:4, 5, 10) I sɔ’n ti maan kɛ klɔ sran’n wu’n, ɔ nunmnan lɔ.

Sɛ amun kanngan Biblu’n nun kpa’n, lika kun nga be klɛ i nun kɛ “sɛ be wu ɔ, be te o nguan nun lika wie’n”, amun su wunmɛn i le mlɔnmlɔn. Sɛ klɔ sran’n wu’n, ɔ leman wunmiɛn. Be wu be o lɔ’n, i su like klelɛ liɛ’n, ɔ finman Biblu’n nun. Satan nin i mmusu mun yɛ be kle i sɔ like’n niɔn. Ɲanmiɛn sulɛ wafa sɔ’m be like klelɛ nun’n, gblɛ kwlaa nga be kpɛ’n, Zoova i ɲin ci i sɔ gblɛ like klelɛ liɛ’n.—Nyanndra Mun 6:16-19; 1 Timote 4:1, 2.

 Wunnzue yifuɛ mun

Mmusu’m be yo be wun kɛ be yɛ be ti be nga be wuli’n be wunmiɛn mun-ɔn.

Like kun nga Satan fa laka sran mun ekun’n, yɛle wunnzue yifuɛ mun. Wunnzue yifuɛ’n, yɛle sran nga mmusu’m be kan ndɛ be kle i’n. Sran sunman lika, ɔ nin wunnzue yifuɛ’m be bɔbɔ, be bu i kɛ sran nga be wuli’n be sin ninnge mun yɛ be kɛn i sɔ ndɛ mun ɔn. Sanngɛ kɛ nga Biblu’n fa kannin’n sa’n, ɔ kwlá yoman sɔ.—Akunndanfuɛ’n 9:5, 6, 10.

?I sɔ’n ti’n niɔn, wan mun yɛ be kɛn i sɔ ndɛ mun ɔn? Mmusu’m be bɔbɔ yɛ be kɛn i sɔ ndɛ mun ɔn! Kɛ sran kun o nguan nun’n, mmusu’m be kwla niɛn i ayeliɛ’n be si wafa nga ɔ ijɔ’n, be si sran i wafa nga ɔ ti’n, be si like nga ɔ yoli’n, ɔ nin ninnge nga ɔ sili be’n mun. Ɔ maan sran nga ɔ wuli’n, i sɔnnzɔnlɛ’n timan kekle be sa nun.—1 Samiɛl 28:3-19.

 Ato ndɛ mun

Gblɛ’n like kun ekun mɔ Satan fa tru be nga be wuli’n be su, yɛle ato ndɛ mun. Ato ndɛ sɔ’m be yo maan sran’m be tieman Biblu’n i nun ndɛ nanwlɛ’n kun.—2 Timote 4:4.

Wie’m be bu i kɛ b’a wun sran nga be wuli’n be wunmiɛn mun.

Sran ble mɛn nun wa’n, be nga be wuli’n, be su ndɛ’n sɔnnin. Sran sunman lika’m be se kɛ be wunnin be sran wie mɔ be wuli mun, naan be o nguan nun klɔ uflɛ wie su ekun. Nanwlɛ, kɛ be se kɛ b’a wun sran kɛ nga sa’n, nán kɛ klɔ nga ɔ trannin su laa’n i nun lɔ yɛ be wunnin i ɔ. Klɔ uflɛ wie su mmua mmua lɔ yɛ be wunnin i sɔ sran’n niɔn. Sanngɛ amun usa be wun kosan be nian: ‘?Amun bu i kɛ sɛ sran kun wu naan ɔ kwla sɛ i sin ba ekun’n, ɔ́ yáci i osufuɛ nin i janvuɛ’m be lɛ naan ɔ́ kó trán lika uflɛ mmua mmua lɔ?’

Atrɛkpa, sran nga be wunnin i sɔ lɛ’n, ɔ nin sran ng’ɔ wuli’n, falɛ ngbɛn cɛ yɛ be fali be wun ɔn. An nian, kɛ Klistfuɛ nɲɔn bé bó jasin fɛ’n klɔ kun su’n, be wunnin kɛ bian kpɛnngbɛn wie su be su i osu w’a cɛ kan. Bé úsɛ i ɔ, i waan i niaan bian wuli i osu w’a la nun kan, naan ɔ bu i kɛ jasin fɛ’n bofuɛ nɲɔn sɔ’m be nun kun yɛle i niaan bian sɔ m’ɔ wuli’n. Nanwlɛ, fɔnlɛ yɛ ɔ fɔnnin ɔn. Sanngɛ i waan ɔ kplinman su kɛ w’a fɔn. ?Ngue ndɛ cɛ yɛ bian kpɛnngbɛn sɔ’n, ɔ́ kó kán klé i janvuɛ nin i mantanfuɛ mun ɔn? An bɔbɔ an bu i sin be nian e!

 Aolia nun ninnge’m be wunlɛ, laliɛ cɛnlɛ, ɔ nin sran’m be nɛn’m be tilɛ mun

Mmusu’m be fa laliɛ cɛnlɛ’n, nin aolia nun ninnge’m be wunlɛ’n, ɔ nin sran’m be nɛn’m be tilɛ’n, be fa laka sran mun.

Ninnge sroesroe nga sran’m be wunnin be’n, ɔ nin sa nga be tili’n, annzɛ laliɛ nga be cɛnnin be’n, atrɛkpa amun a ti be wun ndɛ wie le. I sɔ sa sroesroe’m be wla sran nga sa sɔ’m be tɔli be su’n be srɛ titi. Marein tran sran ble mɛn’n i wia atɔliɛ lɔ. Cɛn kwlaa, ɔ ti i nannan ng’ɔ wuli’n i nɛn’n, kɔnguɛ ɔ kpan flɛ i. Srɛ kun Marein, yɛ ɔ kpan sa cuaa, ɔ tinnge i awlofuɛ wunmuan mun. Nanwlɛ, i ti nun ɔ wa sanngannin kpa.

?Nanwlɛ, sɛ ɔ ti kɛ sran ng’ɔ wuli’n ɔ te o nguan nun sakpa’n niɔn, an bu i kɛ ɔ́ bá i osufuɛ m’ɔ klo be’n be wlanwlanlɛ? Ɔ si’ɛ! Nganniɛn tɛtɛ sɔ’m be fin mmusu mun.

?Yɛ ndɛ nga be kan m’ɔ ti kɛ e ukalɛ like annzɛ e fɔnvɔlɛ like sa’n be li? An nian, Siera Leɔni bla kun mɔ be flɛ i Gbasay, ɔ tɔli tukpacɛ. Kɛ ɔ cɛnnin laliɛ’n, ɔ wunnin i awuliɛ siɛ’n. Ɔ kleli i ayre kɛ ɔ kpita naan ɔ nɔn. Sanngɛ nán maan ɔ nin sran ijɔ ka naan w’a yo i sɔ ayre liɛ’n. Kɛ ɔ yoli i sɔ’n, yɛ ɔ yoli juejue ɔ.

Bla kun ekun se kɛ kɔnguɛ kun’n, ɔ wunnin i wun’n m’ɔ wuli’n. Ɔ seli kɛ, kɛ ɔ́ wún i ɔ, w’a di gbanflɛn kpa’n sa. I klanman liɛ’n be kanman.

Ɔ kwla yo e kɛ ndɛ kɛ nga sa’n ɔ nin aolia nun ninnge’m be wunlɛ’n,  be ti kpa naan be kwla uka e. ?Sanngɛ ndɛ sɔ mun ɔ nin aolia nun ninnge sɔ’m be wunlɛ’n, ɔ fin Ɲanmiɛn Kpli? Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn. Zoova ti ‘Ɲanmiɛn, m’ɔ buaman ato’n.’ (Jue Mun 31:6) Ɔ su suaman e aya le, annzɛ ɔ su lakaman e le. Saan mmusu mun cɛ yɛ be kwla yo i sɔ ninnge mun ɔn.

?Sanngɛ yoo, ɔ le mmusu kpa? Cɛcɛ, afin akatia’n ɔ lemɛn i ɔkwlɛ. Kannzɛ bɔɔ cɛn wie’n maan be yo be wun kɛ e ukafuɛ sa o, sanngɛ be kwlaa’m be ti tɛ kpan. I nun mɔ Satan nin Ɛvu bé íjɔ’n, ɔ yoli i wun kɛ ɔ ti i janvuɛ sa. (Bo Bolɛ 3:1) ?Sanngɛ kɛ Ɛvu fali i nuan ndɛ’n su’n, ɔ yoli sɛ? Ɔ wuli.

Satan seli Ɛvu kɛ ɔ su wuman. Ɛvu fali i nuan ndɛ’n su, sanngɛ ɔ wuli.

Amun si kɛ, sɛ sran tɛfuɛ kun kunndɛ kɛ ɔ́ yó sran uflɛ i abɔlɛ’n, ɔ kwla yo i wun kɛ i janvuɛ sa. Ɔ maan sran ble’m be bu be ɲanndra kɛ “be srisri be je su ngbɛn sanngɛ be klun lɔ’n ti ble tuun kpa.” Yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kusu se kɛ: ‘Satan bɔbɔ kaci i wun kɛ anzi m’ɔ kpaja’n sa.’—2 Korɛntfuɛ Mun 11:14.

Siɛn’n, Ɲanmiɛn Kpli faman ninnge kɛ laliɛ cɛnlɛ sa, ɔ nin aolia nun ninnge’m be wunlɛ sa, ɔ nin aolia nun lika nun lɔ sran’m be nɛn’m be tilɛ mun ɔ fa kanman ndɛ kleman sran mun asiɛ’n su wa kun. Sanngɛ Biblu’n mɔ maan sran kun ‘ɔ ɲan like m’ɔ kwla fa di junman kwlaa ng’ɔ ti kpa’n,’ yɛ Ɲanmiɛn fa kle sran’m be atin’n, yɛ ɔ fa kle be like ɔ.—2 Timote 3:17.

I sɔ’n ti, sɛ Zoova se e kɛ Satan i gblɛ’n ti, e sasa e wun’n, klolɛ m’ɔ klo e’n, i ti yɛ ɔ se e sɔ ɔ. Ɔ si kɛ mmusu’m be ti e kpɔfuɛ tɛtɛ kpa.