Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Asiɛ’n w’a kaci mɛn klanman

Asiɛ’n w’a kaci mɛn klanman

Zoova wá núnnún Satan i ninnge tɛtɛ ngba’n ng’ɔ yoli’n mun. Zoova sieli Zezi Famiɛn asiɛ wunmuan’n su. Famiɛn sɔ’n i Sielɛ blɛ’n nun’n, asiɛ’n wá káci lika klanman.—Daniɛl 7:13, 14; Lik 23:43.

Ninnge nga Zoova sunnzun kɛ ɔ́ mán e’n yɛ:

  • ALIƐ KPANNGBAN: ‘Fie’m be su ninnge’m be yoli kpa, Ɲanmiɛn m’ɔ ti e Ɲanmiɛn’n, ɔ yo e wun sa ye.’ ‘Maan ble’n ɔ su lele ɔ bu mɛn’n nun. Maan kpɔlɛ’m be su’n, be wun kɛ aunmuan’n ɔ keje ble ja kpanngban.’—Jue Mun 67:7; 72:16.

  • ALƐ KUNLƐ’N W’A WIE: ‘Amun bla be wa nian sa nga Anannganman yo’n, amun nian sa sroesroe ng’ɔ yo i asiɛ’n su’n. Kɛ ɔ fɛ i lele m’ɔ́ fá jú mɛn’n i awieliɛ lɔ’n, w’a yo maan alɛ kunlɛ’n w’a wie.’—Jue Mun 46:9, 10.

  • KLUNWI’N W’A WIE: ‘Be nga be yo sa tɛ’n bé kán be bo. Ɔ ka kaan sa, be su wunman klunwifuɛ’n kun. Sɛ a nian kan ɔ tran lɛ’n, a su wunman sran.’—Jue Mun 37:9, 10.

  •  TUKPACƐ’N, ƝRƐNNƐN’N Ɔ NIN WIE’N B’A WIE: ‘I blɛ sɔ nun’n, aɲansifuɛ’m bé wún ase, sutrefuɛ’m bé tí sa. Blɛ sɔ nun’n, cɛcɛwafuɛ’m bé tú kpɛ́n kɛ flete mun sa. Yɛ aklunjuɛ’n ti bobofuɛ’m bé kpán.’—Ezai 35:5, 6.

    ‘I bɔbɔ yó be Ɲanmiɛn. Ɔ́ núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tranman lɛ kun. Be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tranman lɛ kun.’—Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

Zoova timan kɛ Satan nin i mmusu mun be sa, i liɛ’n ɔ buaman ato mlɔnmlɔn. Like kwlaa ng’ɔ se kɛ ɔ́ yó’n, saan ɔ́ kpɛ́n su. (Lik 1:36, 37) Zoova klo amun, kpɛkun ɔ kunndɛ kɛ amun tran Mɛn klanman’n nga ɔ́ wá yó’n, i nun wie. Ɔ maan i ti’n, amun wun Zoova i Lalofuɛ’m be wun, naan be kle amun ninnge nglanman nga be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n wie ekun be flan nun. Sɛ ndɛ nanwlɛ’n su yɛ an nanti’n, án ɲán amun ti Satan i gblɛ’m be sa nun. An su yoman sran nga ɔ wunman sa wlɛ’n kun. I agualiɛ su’n, an su yoman sa tɛ nin wie’m be kanga kun. Zezi seli kɛ: ‘Amún sí ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n, yɛ ndɛ nanwlɛ sɔ’n ti amún ɲán amun ti.’ —Zan 8:32.