Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Wunmiɛn mun: ?Be kwla uka amun annzɛ be kwla yo amun abɔlɛ? ?Be o lɛ sakpa?

Be ɲrun lɔ like ɲɛnmɛn kun

Be ɲrun lɔ like ɲɛnmɛn kun

Ɔ cɛ kan’n Satan nin i mmusu’m be su kwlá yoman like fi kun.

Satan nin i mmusu’m be su kleman sran’m be ɲrɛnnɛn lele kun. Zoova w’a dun mmua w’a kan be bo ɲanmiɛn’n su lɔ. (Sa Nglo Yilɛ 12:9) Ɔ ka kaan Ɲanmiɛn nin Satan nin i mmusu’m bé wá ɲɛ́n i ekun. Aolia nun ninnge nga Ɲanmiɛn maan Zan wunnin be’n, be su ndɛ nga ɔ kannin’n yɛ: ‘Yɛ n wunnin anzi kun ɲanmiɛn su lɔ ɔ su jra. Kunman dan kun mɔ be simɛn i bo’n i lakle nin i jrɔkɔ sroesroe kun wo i sa nun. Dragɔn mɔ be flɛ i wuo lalaa’n, mɔ be flɛ i ekun kɛ mmusu’m bé si Satan’n, anzi sɔ’n ɔ trɛli i yɛ ɔ cicili i, ɔ́ ká lɛ lele afuɛ akpi. Ɔ fɛ i yili kunman dan sɔ’n nun, ɔ toli nun yɛ ɔ tali su. Ɔ yoli i sɔ naan w’a lakaman nvlenvlefuɛ mun lele saan afuɛ akpi’n w’a ju.’ (Sa Nglo Yilɛ 20:1-3) Ɔ cɛ kan, Satan nin i mmusu’m bé wíe núnnún mlɔnmlɔn.—Sa Nglo Yilɛ 20:10.

Asiɛ’n su sran klunwifuɛ’m bé wíe núnnún wie.—Jue Mun 37:9, 10; Lik 13:5.

 Be nga be wuli’n bé sá be sin nguan nun ekun!

Be nga be wuli’n bé sá be sin nguan nun ekun asiɛ’n su wa.

Kɛ Satan nin i mmusu’m be ko wie nunnun’n, Zoova wá mán klɔ sran’m be ninnge ɲɛnmɛn kpa mun. Maan ɔ kpɛn amun klun kɛ be nga be wuli’n be nunman nguan nun kun. Zezi fali wie’n fa sunnzunnin lafilɛ pɔɔ nga be fa lafi pɔɔ’n mɔ be cɛnman laliɛ nun’n. (Zan 11:11-14) Like nga ti yɛ ɔ seli sɔ’n, yɛle kɛ ɔ si kɛ cɛn wie lele’n, bé wá cɛ́n be nga wie’n lafili be’n mun. Ɔ seli kɛ: ‘Cɛn wie lele be kwlaa nga be o ndia nun’n, bé fín ndia nun fíte.’—Zan 5:28, 29; An fa sunnzun Sa Nga Be Yoli’n 24:15.

Bé sá be sin nguan nun asiɛ’n su wa. Be su boman sɛ kun, sanngɛ jasin fɛ nga bé bó’n, yɛle kɛ b’a cɛn sran nga sa i nguan o! ?Kɛ é wá sɔ́ e awlɛn su sran nga bé sá be sin nguan nun ekun’n be nun’n, nán aklunjuɛ dan yɛle i sɔ’n?