Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Wunmiɛn mun yɛle be nga be wuli’n?

?Wunmiɛn mun yɛle be nga be wuli’n?

Cɛcɛ, nán be ɔ. Kɛ sran kun wu’n, ɔ kaciman wunmiɛn kɛ nga sran’m be fa bu i’n sa. ?Wafa sɛ yɛ e si sɔ ɔ? Biblu’n yɛ ɔ se sɔ ti ɔ. Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ kunngba cɛ nga ɔ yili klɔ sran mun’n, mɔ be flɛ i Zoova’n, i sa nuan like yɛle Biblu’n m’ɔ ti ndɛ nanwlɛ fluwa’n. Kɛ klɔ sran’m be ko wu’n, i wafa ng’ɔ yo’n, i yɛ ɔ si i kpa ɔ.—Jue Mun 83:18, NW; 2 Timote 3:16.

Kɛ ɔ wuli’n, ɔ sɛli i sin kacili fa ekun.

Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn ‘fali fa naan w’a fa yi’ Adam klɔ sran kliklifuɛ’n. (Bo Bolɛ 2:7) Ɔ sieli i Edɛni fie’n nun lɔ. Sɛ ɔ ti kɛ Adam fali Zoova i mmla’n su’n, nn w’a wuman, nn andɛ nin andɛ ɔ te o asiɛ’n su wa. Sanngɛ, kɛ ɔ fin cɛn mɔ Adam i ɲinfu, ɔ fɔnnin Ɲanmiɛn i mmla’n, Ɲanmiɛn seli i kɛ: ‘Fa yɛ n fa yili wɔ ɔ. A ti fa yɛ á wá sá ɔ sin á káci fa ekun.’—Bo Bolɛ 3:19.

?Ndɛ ngalɛ’n, i bo’n yɛle benin? Maan e nian: ?Kɛ Zoova nin a faman fa nin a yiman Adam’n, ninfan yɛ Adam wo ɔ? Ɔ nunman lika wie fi. Ɔ timan aolia nun sran m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ ɔ. I li bɔɔ, ɔ nunman nguan nun. I sɔ’n ti, kɛ Zoova seli kɛ Adam ‘wá sɛ́ i sin káci fa ekun’n,’ i bo’n yɛle kɛ Adam ɔ́ wú. Kɛ Adam wuli’n w’a kaciman wunmiɛn. I liɛ’n wieli, ɔ nunman nun kun. Kɛ be wu’n, be nunman lɔ, afin be nunman nguan nun kun.

?Yɛ sran nga be wuli’n be li? ?Be liɛ’n wieli wie? Ndɛ nga Biblu’n kan’n yɛ:

  • ‘Ndutre yɛ be fa yili like kwlaa ɔ, yɛ ninnge kwlaa bé sá bé sin asiɛ wun, afin ninnge kwlaa [klɔ sran nin nnɛn mun]  be kɔwlɛ’n ti kunngba.’—Akunndanfuɛ’n 3:20.

  • ‘Be nga b’a wu’n be wunman sa fi wlɛ.’—Akunndanfuɛ’n 9:5.

  • ‘Be sran klolɛ o, be sran kpɔlɛ o, be kwla silɛ o, i kwlaa sɔ’n w’a wie.’—Akunndanfuɛ’n 9:6.

  • ‘Kɛ á wá wú á kɔ́ lɔ lɛ’n [ndia’n nun lɔ’n], i junman dilɛ o, i sa nun yiyilɛ o, i sa silɛ o, i ngwlɛlɛ o, be wie fi nunman lɔ kun.’—Akunndanfuɛ’n 9:10.

  • ‘Kɛ [klɔ sran’m] be ko sa be sin ko yo fa’n, nn like kwlaa nga be sunnzunnin kɛ bé yó’n, i kwlaa w’a ka lɛ w’a mlin cɛn kunngba sɔ’n nun.’—Jue Mun 146:4.

Be nga be o nguan nun yɛ be kwla yo ninnge nga mun-ɔn.

 ?Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be su falɛ’n ti kekle amun sa nun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, an bu ndɛ nga i sin be nian: awlobo kaka nun, yasua’n kunndɛ sika fa niɛn i fuɛ’m be lika. Sɛ ɔ wu’n, i awlobofuɛ’m be wun be ɲrun. Wie liɛ’n, i yi nin i mma’m be ɲanman dein bɔbɔ naan b’a to like b’a di. Atrɛkpa bɔbɔ’n, yasua sɔ’n i kpɔfuɛ’m be kle be ɲrɛnnɛn wie ekun. Siɛn’n, e usa e wun kosan yɛ mun: ?Sɛ bian sɔ’n kacili wunmiɛn’n, nn ngue ti yɛ ɔ niɛnmɛn i awlobofuɛ’m be lika ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ sasaman be be kpɔfuɛ’m be lika ɔ? I sɔ liɛ’n kwlá yoman ye afin Ɲanmiɛn Ndɛ’n di nanwlɛ. Yɛle kɛ bian sɔ mɔ nguan nunmɛn i nun kun’n, ɔ kwlá yoman like fi kun.—Jue Mun 30:10.

Be nga be wuli’n, be kwlá manman be nga be la awue’n be aliɛ. Kpɛkun be kwlá ukaman be nga be yo be tɛtɛ’n.

?I sɔ’n kle kɛ be nga be wuli’n be su ɲanman nguan kun? Cɛcɛ, nɛ́n i sɔ ɔ. E ɲrun lɔ’n, é kán sran cɛnlɛ’n i ndɛ. Sanngɛ ndɛ nga e dun mmua e kannin’n, i bo’n yɛle kɛ be nga be wuli’n be siman like nga an yo’n. Be kwlá wunman amun, sɛ amun kan ndɛ’n, be kwlá timan, annzɛ be nin amun kwlá ijɔman. Ɔ maan i ti’n, ɔ fataman kɛ e sro be. Be kwlá ukaman amun, kpɛkun be kwlá yoman amun abɔlɛ.—Akunndanfuɛ’n 9:4, 5; Ezai 26:14.