Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa’n i su fitilɛ

Be flɛ Siera-Leɔni lɔfuɛ kun kɛ Dauda. I waan yoo: “Nglo lɔ klɔ kaan kun su yɛ n ɲinnin ɔn. N bakan nun’n, cɛn kun min awlobofuɛ’m be nin awlobo uflɛ kun i nunfuɛ’m be kplili asiɛ. Be nɲɔn’n be waan asiɛ’n ti be liɛ. Ɔ maan be ko flɛli wunnzue yifuɛ kun naan ɔ siesie ndɛ sɔ’n. Ɔ fali niannun mannin bian kun, yɛ ɔ fali tannin ufue fitafita kun kɛtɛli i su ɔ. Kɛ i osu cɛ́ kan’n, bian’n su usu tannin’n i bo lɔ, nvufle kpa tu i sa piapiapia. Kɛ ɔ niannin niannun’n nun’n, yɛ ɔ kpannin ɔn: ‘N wun bian oke kun, ɔ su wunnge wa! I wun tralɛ’m be ti ufue. Ɔ ti tɛnndɛn, kpɛkun ɔ ti oke, i ti mmuɛn’n fɛn fuaii, yɛ ɔ́ nánti ɔ klu kan.’

“Kannzu min nannan yasua’n, i ndɛ yɛle nga ɔ kɛn i sɔ lɛ’n! Kpɛkun bian’n i ti nun wa sanngannin kpa sa, yɛ ɔ kpannin ɔn: ‘Sɛ amun waan ato’n, naan amun faman su’n, amun bɔbɔ amun a nian!’ Nanwlɛ, e nun wie fi w’a kwlá trɛmɛn i awlɛn naan w’a ko nian! Awa kun o wunnzue yifuɛ’n i sa nun, yɛ ɔ fɛli i nun ayre’n fa ɲrɛnɲrɛnnin bian’n su naan w’a kɛn i wun ase.

“Bian nga niannun’n o i sa nun’n, yɛ ɔ ijɔli ‘min nannan’n’ i nuan ɔn. I waan asiɛ’n ti min osufuɛ’m be liɛ’n. Ɔ seli min nannan bla’n kɛ nán srɛ kun i, naan ɔ kwla di fie asiɛ sɔ’n su. Awlobo kunfuɛ’n, i nunfuɛ’m be kplinnin jɔlɛ dilɛ sɔ’n su. Yɛ ndɛ’n wieli ɔ.”

 E sran ble mɛn’n nun wa’n, wia i atɔliɛ lɔ’n, sa kɛ nga sa’m be ju cɛn kwlaa. Mɛn’n i bue sɔ’n nin lika kwlaa nun o, sran kpanngban’m be bu i kɛ sɛ be wu’n, be o lɔ. Naan kɛ be o lɔ’n, be kwla nian sran’m be nguan’n su asiɛ’n su wa. ?I sɔ’n ti nanwlɛ? ?Be wu be o lɔ sakpa? ?Sɛ ɔ timan sɔ’n, wan mun yɛ be se be wun kɛ be ti wunmiɛn mun ɔn? Kosan ngalɛ’m be su tɛlɛ’n ti cinnjin kpa man e. Afin ɔ ti nguan ɲanlɛ nin wie ndɛ.