Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ɲin kekle yolɛ ɲanmiɛn su lɔ

Ɲin kekle yolɛ ɲanmiɛn su lɔ

Kɛ Satan sinnin wuo kun sin m’ɔ nin Ɛvu be ijɔli’n, Ɛvu suli i su. Ɔ maan, ɔ yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su.

Aolia nun sran kwlaa nga Zoova yili be i bo bolɛ nun’n, be ti kpa. Sanngɛ anzi kun wa yoli tɛ. I yɛ be flɛ i Bae’n annzɛ Satan’n niɔn. Satan kunndɛ kɛ klɔ sran’m be su i naan be yaci Zoova lɛ. Sa ng’ɔ yoli’n yɛ:

Waka mma fɛfɛ’m be o Edɛni fie’n nun lɔ. Zoova seli Adam nin i yi Ɛvu kɛ be kwla di be klun klo waka mma sɔ mun. Sanngɛ be nun kun o lɛ’n, Ɲanmiɛn Kpli seli be kɛ nán be di i lifuɛ i mma’n. Naan sɛ be di’n, saan wulɛ cɛ yɛ bé wú ɔ.—Bo Bolɛ 2:9, 16, 17.

Cɛn kun, Ɛvu i ngunmin o lɛ, yɛ wuo kun nin i be ijɔli ɔ. I yo, e si jrɛiin kɛ nán wuo’n bɔbɔ yɛ ɔ ijɔli ɔ. Bae annzɛ Satan’n, yɛ ɔ yoli yɛ maan e bui kɛ wuo’n yɛ ɔ ijɔli’n niɔn. Satan seli Ɛvu kɛ, sɛ ɔ di waka mma nga Ɲanmiɛn Kpli tannin i dilɛ’n, i ɲin’n ɔ́ tí kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ sa. Ɔ seli i ekun kɛ ɔ su wuman. Ndɛ nɲɔn sɔ’m be ti ato. Sanngɛ Satan i ndɛ liɛ’n su yɛ Ɛvu fali ɔ, kpɛkun yɛ ɔ dili waka mma’n niɔn. I sin’n, ɔ fali wie mannin Adam, yɛ i kusu dili ɔ.—Bo Bolɛ 3:1-6.

Biblu’n nun nanwlɛ sa ngalɛ’n, ɔ kle e kɛ Satan ti ɲin keklefuɛ, yɛ ɔ ti gblɛfuɛ. Afin ɔ seli Ɛvu kɛ sɛ ɔ yo ɲin kekle Ɲanmiɛn Kpli su’n, ɔ su wuman. I sɔ’n ti gblɛ ndɛ. Afin Ɛvu wuli, kpɛkun Adam kusu wuli wie. Satan liɛ’n w’a kaman lɛ w’a wuman, sanngɛ saan ɔ́ wú bɔ le, afin ɔ yoli sa tɛ. Sanngɛ kɛ é sé yɛ’n, ɔ te o nguan nun, yɛ ɔ te laka klɔ sran mun. I gblɛ’n wieman, kpɛkun ɔ́ kúnndɛ láka  sran mun naan be fɔn Ɲanmiɛn i mmla mun.—Zan 8:44.

Anzi wie mun ekun be yoli ɲin kekle

Kɛ ɔ́ jú i ɲrun’n, anzi wie mun ekun be yoli tɛ. Anzi sɔ’m be wunnin asiɛ’n su wa bla nglanman kpa mun, yɛ be kunndɛli kɛ be nin be bé lá. Ɔ maan be fali klɔ sran wunnɛn, yɛ be bali asiɛ’n su wa ɔ. Kpɛkun be fali bla mun naan be nin be b’a la. I sɔ’n nin Ɲanmiɛn Kpli i mmla’n fataman.—Bo Bolɛ 6:1, 2; Zid 6.

Anzi klunwifuɛ’m be bali asiɛ’n su wa yɛ be nin bla’m be lali.

Be ayeliɛ sɔ’n ti’n, klɔ sran’m be wunnin be ɲrun kpa. Anzi’m be yi mun be wuli ba mun, sanngɛ nán ba’n i kpa’n wie ɔ. Be ɲinnin, be yoli sran jajraajra kpa, kpɛkun be kun sran mun. I agualiɛ su’n, nzaje sa mun yɛ sran’m be yo i asiɛ’n su ɔ. Ɔ maan Zoova tali nda kɛ ɔ́ tɔ́ nzue dan kpa kun, ɔ́ fá núnnún sran klunwifuɛ mun. Saan Nowe m’ɔ ti sran ndɛnmanfuɛ’n, ɔ nin i awlobofuɛ’m be ngunmin cɛ yɛ be fiteli nun ɔn.—Bo Bolɛ 6:4, 11; 7:23.

Anzi klunwifuɛ’m be liɛ’n, be sali be sin aolia nun sran’m be mɛn nun lɔ, b’a wuman. Sanngɛ Ɲanmiɛn boli be sannzan. Ɔ maan b’a ɲanman atin naan b’a sa be sin Ɲanmiɛn Kpli i anzi kpafuɛ’m be nun lɔ. Kusu, Zoova w’a manman be atin kun naan b’a fa klɔ sran’m be wunnɛn ekun. Ɔ maan i agualiɛ su’n, jɔlɛ dilɛ dan nun’n, bé wú.—2 Piɛr 2:4; Zid 6.

 Be fuannin Satan ɲanmiɛn su lɔ

Be kannin Satan nin i anzi’m be bo ɲanmiɛn su lɔ.

Afuɛ 1914 nun’n, alɛ kun tɔli ɲanmiɛn su lɔ. Biblu’n nun fluwa nga be flɛ i Sa Nglo Yilɛ’n, ɔ yiyi ndɛ sɔ’n nun kɛ: ‘Alɛ tɔli ɲanmiɛn su lɔ. Misɛli [Zezi mɔ be cɛnnin i’n] nin i anzi [kpa] mun be nin dragɔn [Satan] nin i anzi [tɛ] mun be kunnin. Dragɔn’n w’a ɲanman jranwlɛ, b’a mɛnmɛn i nin i anzi’m be lika ɲanmiɛn su lɔ kun. Be kannin Dragɔn sroesroe dan sɔ’n nin i anzi’m be bo guali be asiɛ’n su wa. I yɛ be flɛ i wuo lalaa, nin mmusu’m be si, nin Satan’n niɔn, i yɛ ɔ laka mɛn wunmuan nunfuɛ’m be kwlaa’n niɔn.’

?I agualiɛ’n yoli sɛ? Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan: ‘I sɔ’n ti, ɲanmiɛn su lɔ ninnge mun nin amun kwlaa mɔ amun tran lɔ’n, an si able!’ Anzi kpa’m be kwla si able siɛn’n afin Satan nin i anzi tɛ mun, annzɛ mmusu mun, be nunman ɲanmiɛn su lɔ kun. ?Sanngɛ be nga be o asiɛ’n su wa be liɛ’n li? Biblu’n se kɛ yoo: ‘Sanngɛ asiɛ’n nin jenvie’n, amun yako! Afin mmusu’m be si Satan’n w’a ba amun wun wa ya su yɛle kɛ ɔ si kɛ i cɛn’n w’a sɔnman kun.’—Sa Nglo Yilɛ 12:7-9, 12.

Nanwlɛ, Satan nin i janvuɛ klunwifuɛ’m be laka sran mun kpɛkun be yo maan ɲrɛnnɛn dan tɔ be su asiɛ’n su wa. Anzi klunwifuɛ sɔ mun yɛ be flɛ be mmusu mun’n niɔn. Be ti Ɲanmiɛn Kpli i kpɔfuɛ. Be kwlaa be ti klunwifuɛ kpan.