Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Wunmiɛn mun: ?Be kwla uka amun annzɛ be kwla yo amun abɔlɛ? ?Be o lɛ sakpa?

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i be nga be wuli’n be su-ɔ? ?Be kwla uka e annzɛ be kwla yo e abɔlɛ?

Fluwa’n i su fitilɛ

Sran kaka be bu i kɛ be nga be wuli’n, be o lika kun naan kɛ be o lɔ’n, be kwla wun e. Asa ekun’n, be bu i kɛ be kwla uka e annzɛ be yo e abɔlɛ. ?I sɔ’n ti nanwlɛ?

?Wunmiɛn mun yɛle be nga be wuli’n?

Ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli Adam’n, ɔ uka e naan y’a si be nga be wuli’n, be su ndɛ nanwlɛ’n.

Aolia nun sran kpanngban mun

Ɲanmiɛn maan Daniɛli cɛnnin laliɛ kun. Laliɛ sɔ’n nun’n, ɔ wunnin aolia nun sran miliɔn kaka kpa.

Ɲin kekle yolɛ ɲanmiɛn su lɔ

Anzi wie’m be wa yoli sa tɛ. I sɔ ti yɛ sran’m be fɛ’n niɔn.

Mmusu’m be ti sran kunfuɛ!

Sa nga Biblu’n kan be ndɛ’n, ɔ nin sa nga e wun be andɛ’n, be kle kɛ be yo wlɛ naan be kle sran’m be ɲrɛnnɛn.

Mmusu’m be laka e kɛ be nga be wuli’n be o lɔ

Mmusu’m be laka sran kpanngban, sanngɛ Biblu’n yiyi be bo.

Mmusu’m be wlawla e kɛ e yo ɲin kekle Ɲanmiɛn Kpli su

Wafa nga sran’m be wun fa yo be’n, i su yɛ mmusu’m be jran yɛ be fa laka be ɔ.

Amun su Zoova, nán amun su Satan

?Ngue yɛ ɔ́ klé kɛ amun fali ajalɛ kpafuɛ’n niɔn?

Be ɲrun lɔ like ɲɛnmɛn kun

Satan nin i mmusu’m be su lakaman sran mun kun. I sin’n, Zoova wá yrá sran’m be su asiɛ’n su wa.

Asiɛ’n w’a kaci mɛn klanman

?Kɛ Ɲanmiɛn wá núnnún sa nga Satan yoli be’n, lika’n wá yó sɛ?