Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ TRE NSO

Kɛ ‘ɔ́ dí Zoova i junman’n kɔ́’n, nn ɔ́ ɲín kɔ́’

Kɛ ‘ɔ́ dí Zoova i junman’n kɔ́’n, nn ɔ́ ɲín kɔ́’

1, 2. ?Nin yɛ Samiɛli yiali Izraɛlifuɛ mun ɔn? ?I sɔ blɛ nun’n, lika’n ti sɛ lɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ fata kɛ be wun i wlɛ ɔ?

WAWA blɛ’n w’a ɔ i ɲrun lɔun kpa. Fie’m be su ble’n w’a blo klanman kpa. Ɔ kɛ i kpɛlɛ siɛn’n. Sɛ ɔ ti andɛ’n, nn é sé kɛ e o Mɛ annzɛ Zuɛn anglo’n nun. Blɛ sɔ’n nun yɛ Samiɛli m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n mɔ i kunngba’n ti jɔlɛ difuɛ i osu w’a cɛ’n, ɔ yiali Izraɛlifuɛ mun Gilgali klɔ’n su ɔ. B’a gua bliin. Samiɛli jin lɛ diin, ɔ nian be ɲrun siin.

2 Izraɛlifuɛ’m be jrannin Samiɛli wun tɔkii kɛ ɔ sie sran kun be su naan ɔ yo be su famiɛn. Nanwlɛ, i sɔ mɔ be yoli’n kle kɛ be yili Ɲanmiɛn mɔ i yɛ ɔ ti be Siefuɛ’n nin i nuan ijɔfuɛ Samiɛli be blo. Yɛle kɛ Zoova bɔbɔ ba’n yɛ be kloman kɛ ɔ yo be famiɛn kun ɔn. Sa tɛ kpa yɛ be yoli i lɛ ɔ. Sanngɛ be wunmɛn i wlɛ. ?Ngue like yɛ Samiɛli yó naan b’a wun kɛ like nga be yoli’n ti tɛ ɔ?

Samiɛli i kaan nun’n, w’a yoman kɛ i wiengu mun sa, ɔ lafili Zoova su. I sɔ’n ti ajalɛ kpa.

3, 4. (a) ?Ngue ti yɛ Samiɛli boli i gbanflɛn blɛ’n su ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ wafa nga Samiɛli lafili Ɲanmiɛn su’n ɔ kwla uka e andɛ ɔ?

3 Yɛ Samiɛli seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: “M’an yo kpɛnngbɛn. N ti’n w’a bo je.” I ti’n mɔ w’a kpa fuaii’n kle kɛ w’a yo kpɛnngbɛn sakpa. Ɔ seli ekun kɛ: “Ń síe amun’n, wuun n ti gbanflɛn kan lele yɛ w’a fa ju ndɛ yɛ.” (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Sakpa, Samiɛli w’a yo kpɛnngbɛn. Sanngɛ i wla te kpɛn i gbanflɛn kan blɛ nun’n su kpa. Ajalɛ nga ɔ fali be blɛ sɔ nun’n ti’n, lele m’ɔ́ fá yó kpɛnngbɛn’n ɔ nin i Ɲanmiɛn Zoova be afiɛn’n mantannin kpa.

4 Samiɛli i wiengu’m b’a lafiman Ɲanmiɛn su kpa yɛ b’a suman Ɲanmiɛn nanwlɛ su. Sanngɛ Samiɛli miɛnnin i ɲin fɛli i wun mantannin Ɲanmiɛn cɛn kwlakwla. Andɛ kusu i kunngba’n niɔn. Mɛn nga nun sran’m be lafiman Ɲanmiɛn su yɛ sa tɛtɛ ngunmin sa yɛ be yo ɔ. Ɔ maan Ɲanmiɛn sulafilɛ’n timan pɔpɔ manman e. (An kanngan Lik 18:8 nun.) É wá kán wafa nga Samiɛli i ajalɛ’n kwla uka e’n, i ndɛ. Maan e bo i bo i bakan nun.

‘Samiɛli kan’n di i junman’n Zoova i ɲrun’

5, 6. ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Samiɛli i bakan blɛ’n yoli i liɛ ngunmin ɔn? ?Ngue ti yɛ Ani nin Ɛlkana be si kɛ sɛ be yaci be wa’n Silo lɔ’n, ɔ́ ɲán sran níɛn i lika ɔ?

5 Samiɛli i bakan blɛ’n yoli i liɛ ngunmin. Afin kɛ i nin Ani kpɛli i ɲɔnflɛn’n, ɔ nin Ɛlkana be fɛ i ɔli Ɲanmiɛn i tannin sua ng’ɔ o Silo lɔ’n nun. Kɛ a fɛ i Rama lɛ mɔ á fá jú lɔ’n, ɔ ti kilo 30. Kɛ ɔ́ yó sɔ nn Samiɛli te yo bakan kpa. Kɔlɛ ɔ le afuɛ nsan. Be fɛ i ɔli lɔ kɛ ɔ ko di junman man Zoova naan ɔ yo i liɛ klonglo. * Sanngɛ nán kɛ Ɛlkana nin Ani be kloman be wa’n naan be waan bé yí i blo ti yɛ be fɛ i ɔli lɔ ɔ.

6 Ani nin Ɛlkana be si kɛ sɛ be yaci be wa’n Silo lɔ’n, bé ɲán sran níɛn i lika. Kɛ mɔ Samiɛli nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ Eli yɛ bé dí junman’n, kɔlɛ Eli w’a dun mmua bu i kwlaa sɔ’n i akunndan. Asa’n, bla wie’m be di junman lɔ wie. Bla sɔ’m be nian be junman’n nun sɛsɛsɛ be di.​—Tul. 38:8; Jɔl. 11:34-40.

7, 8. (a) ?Ngue ti yɛ afuɛ nuan kwlaa Samiɛli i si nin i nin be ko niɛn i osu ɔ? (b) ?Ajalɛ benin yɛ like nga Samiɛli i si nin i nin be yoli’n, ɔ kle siɛ nin niɛn mun andɛ ɔ?

7 Ani nin Ɛlkana be si jrɛiin kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fali ba sɔ’n mannin be ɔ. Afin Ani srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ mɛn i ba yasua kun. I waan sɛ Ɲanmiɛn yo sɔ’n, ɔ́ fá ba sɔ’n mɛ́n i naan ɔ yo i liɛ mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti’n, afuɛ kwlaa kɛ Ani kɔ́ Silo lɔ’n, ɔ wu tralɛ kun mɛn i wa’n naan ɔ fa di junman Ɲanmiɛn i sua’n nun. E si kɛ, kɛ Samiɛli wun i si nin i nin’n, i wun blibli i. Afin be wlɛ i fanngan kpɛkun be kle i ngwlɛlɛ. Be se i kɛ nán maan ɔ fa junman’n kan ngowa afin nán sran ngba yɛ ɔ di junman lɔ ɔ. I sɔ’n kle kɛ ba’n, i ndɛ lo be kpa.

8 Ba’m be talɛ nun’n, ajalɛ nga Ani nin Ɛlkana be fali’n, siɛ nin niɛn’m be kwla fa tu be wun fɔ nun andɛ. Yɛle kɛ titi’n, like nga be ko yo naan be mma’m b’a ɲan be sa ti like’n, yɛ be wla be wun ase be yo ɔ, sanngɛ be ɲin kpa Ɲanmiɛn sulɛfuɛ’n su. Sanngɛ Samiɛli i si nin i nin b’a yoman sɔ. Be liɛ’n, Ɲanmiɛn sulɛ’n yɛ be fa sieli i like kwlaa ɲrun ɔn. Atin sɔ mɔ be kleli be wa’n, ɔ kali su lele fa yoli kpɛnngbɛn.​—An kanngan Nyanndra Mun 22:6 nun.

9, 10. (a) Wafa nga Ɲanmiɛn i tannin sua’n ti’n, an yiyi nun. ?Wafa sɛ yɛ Samiɛli bu Ɲanmiɛn i sua sɔ’n niɔn? (An nian ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun wie.) (b) ?Junman nga Samiɛli di i Ɲanmiɛn i sua’n nun’n, be nun wie mun yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ andɛ gbanflɛn nin talua’m be kwla fɛ i ajalɛ’n su ɔ?

9 Maan ɔ yo e kɛ Samiɛli w’a ɲin naan w’a ɔ wlanwlanlɛ kpɔlɛ nga be bo sin yia Silo klɔ’n be su sa. Kɛ ɔ o kpɔlɛ’m be su m’ɔ́ nían ja ngua wa’n, m’ɔ wun Ɲanmiɛn i tannin sua’n, ɔ yo i fɛ tratra su. Sua sɔ’n ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo. * Be kplannin i afuɛ kɔe 400 yɛ. Moizi yɛ ɔ niannin i kplanlɛ’n su ɔ. Blɛ sɔ nun’n, sran kwlaa wie ala mɔ i waan ɔ́ sú Zoova’n, saan sua sɔ’n nun yɛ ɔ́ kɔ́ ɔ.

10 Kɛ Samiɛli ɲín kɔ́ nn ɔ́ kló Ɲanmiɛn i sua’n. I bɔbɔ wa klɛli i kasiɛn kɛ: “Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, wuun Samiɛl kan’n kusu dí i junman’n [Zoova] i nyrun, [‘efɔdu kun wlɛ i wun yɛ,’ NW] i lɛn tannin’n ci i bo.” (1 Sam. 2:18) Tralɛ sɔ m’ɔ leman sa’n, m’ɔ wlɛ i wun’n, ɔ kle kɛ ɔ uka Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun. Kannzɛ ɔ timan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ wie’n, sanngɛ ɔ di junman wie mun man Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun. I wie yɛle kɛ ɔ tike Ɲanmiɛn i tannin sua’n i awlo klun’n i anuan mun nglɛmun kwlakwla, yɛ ɔ uka Eli. Nanwlɛ, Samiɛli klo Ɲanmiɛn i tannin sua’n i nun junman dilɛ. Sanngɛ sa wie sɛnngɛn i akunndan’n. Yɛle kɛ sran wie’m be yo sa tɛtɛ kpa Ɲanmiɛn i sua’n nun.

W’a yoman be sa tɛtɛ mun wie

11, 12. (a) ?Ngue ti yɛ Ɔfni nin Fine be yoli tete sa’n niɔn? (b) ?Sa tɛtɛ wafa benin mun yɛ Ɔfni nin Fine be yo be Ɲanmiɛn i sua’n nun ɔn? (An nian ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun wie.)

11 Eli le ba yasua nɲɔn. Be yɛle Ɔfni nin Fine. Samiɛli i gbanflɛn kan nun’n, be yoli tete sa i ɲin bo lɛ. Biblu’n kan be ndɛ se kɛ: “Eli i mma’m be ti finfinfuɛ. Be bu-man [Zoova] like fi.” (1 Sam. 2:12) Ndɛ sɔ’n kle kɛ, kɛ mɔ Ɔfni nin Fine be buman Zoova like fi’n i ti yɛ be ti finfinfuɛ’n niɔn. Be buman Zoova i mmla mɔ be ti sɛsɛ’n be like fi. I sɔ ti yɛ be yoli tete sa’n niɔn.

12 Junman nga Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be di’n ɔ nin wafa nga ɔ fata kɛ be yi tɛ mun’n, Moizi Mmla’n yiyi i kwlaa nun. Nán ngbɛn ti yɛ ɔ yoli sɔ ɔ. Afin tɛ nga be yi be’n, be ti ninnge kwlaa nga Zoova yoli naan w’a kwla yaci sran’m be sa tɛ’n w’a cɛ be’n, be nzɔliɛ. Ɔ maan Izraɛlifuɛ’m be tɛ nga be yi be man Ɲanmiɛn’n ti’n, ɔ yaci be sa tɛ’n cɛ be, yɛ ɔ sɔ be nun, ɔ yra be su yɛ ɔ sie be. Sanngɛ Ɔfni nin Fine be wlawla be wiengu Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun maan be buman tɛ nga sran’m be yi man Ɲanmiɛn’n, be like fi. *

13, 14. (a) ?Kɛ be nga be klo sa seiin yolɛ’n, be wunnin ninnge tɛtɛ nga sran wie’m be yo i Ɲanmiɛn i sua’n nun’n, wafa sɛ yɛ be wun yoli be ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Eli w’a yoman Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ nin siɛ kpa ɔ?

13 Kɛ Samiɛli wunnin sa tɛtɛ sɔ mɔ be yo be’n, mɔ sanngɛ sran fi nin a fɛmɛn i wun ajalɛ’n, ɔ yoli i ya kpa. I ti’n, i wla’n boli i wun. Asa’n, ɔ wunnin yalɛfuɛ ɔ nin ɲrɛnnɛnfuɛ kpanngban mɔ be ba Ɲanmiɛn sua’n nun kɛ be cici be wla’n. Sanngɛ kɛ bé fín lɛ bé kɔ́’n, be wla guaman ase. Asa ekun’n, kɛ ɔ tili i kɛ Ɔfni nin Fine be nin bla nga be di junman Ɲanmiɛn sua’n nun’n be nun wie’m be la’n, ɔ yoli i ya kpeli nun. (1 Sam. 2:22) Atrɛkpa’n, Samiɛli lafili su kɛ Eli wá fá ajalɛ naan ninnge sɔ’m be wie.

Nanwlɛ, Eli i mma’m be sa tɛtɛ nga be yoli’n, ɔ yoli Samiɛli i ya kpa!

14 Sran nga ɔ kwla yo naan Ɔfni nin Fine b’a yaci finfin sa’m be yolɛ’n yɛle Eli. Afin i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n niɔn. I yɛ ɔ nian ninnge kwlaa nga be yo i tannin sua’n nun’n i su ɔ. Asa’n, Ɔfni nin Fine be ti i mma mun. I sɔ’n ti’n, i yɛ ɔ fata kɛ ɔ tu be fɔ ɔ. Nanwlɛ, nán be bɔbɔ ngunmin yɛ be su yo be wun abɔlɛ ɔ. Sran kpanngban be fa be ayeliɛ tɛ’n i su afɛ’n wie. Sanngɛ kɛ ɔ yo naan Eli ijɔ be kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa, naan ɔ kle kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ ɔ nin be si’n, i liɛ ng’ɔ́ yó’n yɛle i mma’m be ijɔlɛ nvɛɛ su’n. (An kanngan 1 Samiɛl 2:23-25 nun.) Ba’m be su kete be kɔ, yɛ sa nga be su yo i lɛ’n, w’a fa be w’a sie i wie’n i atin’n su. ?Ɔ maan sɛ be kan ndɛ kle be nvɛɛ su’n, ɔ́ yó be wun sa ye yɛ ɔ o lɛ?

15. ?Ndɛ benin yɛ Zoova sunmannin i nuan ijɔfuɛ’n kɛ ɔ ko kan kle Eli ɔ? ?Kɛ Eli i awlobofuɛ’m be tili ndɛ sɔ’n, ngue yɛ be yoli ɔ?

15 Lika’n i tɛ mɔ ɔ wa yoli kasiɛn’n ti’n, be to nun yɛbuɛ ɔ, ɔ toman. I sɔ ti’n, Zoova sunmannin i “nuan ijɔfuɛ kun” naan ɔ ko kan sa ng’ɔ́ wá jú’n, i ndɛ kle Eli. B’a boman Ɲanmiɛn i sran sɔ’n i dunman. Zoova sinnin sran sɔ’n i lika usali Eli kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ a bu ɔ mma’m be sran tra min nin-ɔn?” Asa’n, Ɲanmiɛn seli Eli kɛ i mma’m bé wú le kunngba naan sa yalɛ wá tɔ́ Eli i awlo’n su. Asa ekun’n, Eli i awlo’n nin i akpasua’n be su jranman Ɲanmiɛn ɲrun yiman tɛ kun. Afin Ɲanmiɛn dé nanndoliɛ junman sɔ’n be sa nun. ?Kɛ Eli i awlobofuɛ’m be tili ndɛ sɔ’n, srɛ kunnin be yɛ be kacili be sa? Ɲanmiɛn Ndɛ’n seman kɛ be yoli sɔ.​—1 Sam. 2:27–3:1.

16. (a) ?Ndɛ benin mun yɛ Biblu’n kɛn i Samiɛli su ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ ndɛ sɔ’m be ti ndɛ fɛ ɔ?

16 ?Sa tɛ yolɛ sɔ’n i ɲrun, ngue yɛ Samiɛli yoli ɔ? Samiɛli kleli ajalɛ kpa. Biblu’n kɛn i 1 Samiɛl 2:18 nun kɛ: “Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, wuun Samiɛl kan’n kusu [nian nun] dí i junman’n” klanman. I sɔ’n kle kɛ i nun nga Samiɛli te yo kaan bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn sulɛ’n yɛ ɔ fa cicili i ti ɔ. Asa ekun’n, 1 Samiɛl 2:21 se kɛ: “Kɛ Samiɛl ɔ́ dí [Zoova] i junman kɔ́’n, wuun ɔ́ nyín kɔ́.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ, kɛ ba’n ɲín kɔ́ nn ɔ nin i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, be afiɛn’n mántan kɔ́. Nanwlɛ, sran ng’ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n mantan sɔ’n, kannzɛ be nga be bo sin yiɛ i’n be nzuɛn’n sáci sɛ’n, i liɛ’n su saciman le.

17, 18. (a) ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ gbanflɛn nin talua’n be kwla nian Samiɛli i ajalɛ’n su ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ atin nga Samiɛli fali’n ti kpa ɔ?

17 Samiɛli kwla se i wun kɛ sɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n nin i mma’m be yo sa tɛ’n, nn i kusu kwla yo wie. Sanngɛ sɛ e wiengu’m be yo sa tɛ’n, ɔ wie be nga be le junman asɔnun’n nun’n bɔbɔ’n, nɛ́n i ti yɛ e kusu é yó wie ɔ. Andɛ Klistfuɛ gbanflɛn nin talua’m be nian Samiɛli i ajalɛ’n su. Be nianman be wiengu’m be ajalɛ tɛ’n su. Ɔ maan “kɛ [bé] dí [Zoova] i junman kɔ́’n, wuun [bé] nyín kɔ́.” Yɛle kɛ, kɛ bé ɲín kɔ́ nn be nin Zoova be afiɛn’n mántan kɔ́.

18 ?Atin nga Samiɛli fali’n, i bo’n guali sɛ mɛnnin i? Biblu’n se kɛ: “Samiɛl kan’n kusu ɔ nyin kɔ i nyrun. I wun yo [Zoova] ɔ nin sran’m be fɛ.” (1 Sam. 2:26) Ndɛ sɔ’n kle kɛ sran’m be kloli Samiɛli i sa kpa. I li sran kpa mun yɛ be wa kloli i sa dan ɔn. Ba sɔ’n i ndɛnman su nantilɛ’n ti’n, Zoova kusu kloli kpa. Samiɛli bɔbɔ si kɛ Ɲanmiɛn su kwlá tranman lɛ nianman tete nga be bo i Silo lɔ’n. Saan ɔ́ fɛ́ i wun ajalɛ. Kusu sɛ i osu’n cɛ́ naan w’a yi i wun nglo o annzɛ sɛ ɔ su cɛman o, i lifuɛ’n ɔ wunmɛn i wlɛ. Sanngɛ kɔnguɛ kun’n, Zoova wa yili i wun nglo kleli i.

‘Sɛ ɔ waan á kán ndɛ ɔ, kan, n ti ɔ sufuɛ, n su o ɔ nuan bo’

19, 20. (a) ?Kɔnguɛ kun mɔ Samiɛli su la lafi’n, sa benin yɛ ɔ juli ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Samiɛli nin Eli be trannin ɔn? (c) ?Wafa sɛ yɛ Samiɛli wunnin sran nga ɔ su flɛ i’n i wlɛ?

19 Aliɛ njɛnniɛn’n su mantan. Ɲanmiɛn i tannin sua’n i kannin dan’n te kpaja. Lika’n ti bliin. Samiɛli lɛ i sua ba’n nun lɔ láfi. Ɔ́ tíe ɔ, be su flɛ i. Ɔ bu i kɛ Eli mɔ kpɛnngbɛn yolɛ ti ɔ wunman ase kpa kun’n yɛ ɔ su flɛ i ɔ. Yɛ i ja ngbɛn, ɔ́ kplí wánndi kɔ́ Eli wun lɔ ɔ. Nanwlɛ, i ɲin yi Eli yɛ ɔ ukɛ i kpa. Afin kannzɛ bɔɔ Eli yo sa tɛ’n, sanngɛ ɔ te yo Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn.​—1 Sam. 3:2-5.

20 Samiɛli tinngeli Eli naan w’a se i kɛ: “Nannan, a flɛli min’n m’an ba.” Sanngɛ Eli seli i kɛ w’a flɛmɛn i naan ɔ sɛ i sin ko la. Samiɛli la lɛ ɔ, ɔ́ tí ɔ b’a flɛ i ekun. Ɔ yoli sɔ lele kpɛ nɲɔn ka naan Eli w’a wun ndɛ’n i bo siɛn’n. Zoova nin i nuan ijɔfuɛ’m be yacili ijɔlɛ w’a cɛ kpa. E si like ti’n. Siɛn’n Eli su wun i wlɛ kɛ Zoova nin sran mun b’a bo ijɔlɛ bo naan ɔ nin Samiɛli kan’n yɛ be su ijɔ ɔ. Yɛ Eli se Samiɛli kɛ ɔ ko la naan sɛ be flɛ i ekun’n, ɔ se sa se sa. Yɛ ɔ ɔli ɔ. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun kan’n, Samiɛli tí ɔ, be su flɛ i: “Samiɛl, Samiɛl!” Ɔ tɛli sran’n su kɛ: “Sɛ ɔ waan á kán ndɛ-ɔ, kan, n ti ɔ sufuɛ, n su o ɔ nuan bo.”​—1 Sam. 3:1, 5-10.

21. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kan ndɛ kle e andɛ ɔ? ?Sɛ e sie e su tie Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n, i bo’n gúa sɛ mán e?

21 Zoova w’a ɲɛn i sufuɛ kun Silo lɔ m’ɔ sie i su tie i nuan ndɛ’n siɛn’n niɔn. I sufuɛ sɔ’n yɛle Samiɛli. Lele mɔ Samiɛli fá wu’n, i ɲin yili Ɲanmiɛn. ?Kɛ amun kusu amun yo sɔ wie ɔ? Andɛ’n, nán kɛ Ɲanmiɛn kpán flɛ́ e kɔnguɛ naan w’a kan ndɛ w’a kle e ɔ. Sanngɛ Biblu’n yɛ ɔ sin i lika fa kan ndɛ kle e ɔ. I sɔ’n ti’n, sɛ e sie e su e tie ndɛ ng’ɔ kan kle e naan e fɛ i afɔtuɛ’n su’n, e nin i e afiɛn’n sɛ́ kpa trá laa’n, kɛ nga ɔ nin Samiɛli be afiɛn’n fa sɛli kpa’n sa.

Samiɛli trɛli i awlɛn kannin sa nga Zoova waan ɔ́ fá yó Eli’n i kwlaa kleli i.

22, 23. (a) ?Wafa sɛ yɛ Eli i su ndɛ nga Ɲanmiɛn kannin’n, ɔ kpɛnnin su ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ Samiɛli i dunman’n fuli ɔ?

22 Nanwlɛ wafa nga Samiɛli nin Zoova be wa nantili siɛn’n, w’a yoman kɛ laa’n sa kun. Afin kɛ ɔ fɛ i kɔnguɛ nga Zoova kannin ndɛ’n kleli i Silo lɔ’n, ɔ wa kacili Zoova i nuan ndɛ kanfuɛ. I klikli nun’n, srɛ m’ɔ kunnin Samiɛli ti’n, w’a kwlá boman sa nga Zoova waan ɔ́ fá yó Eli’n i su w’a klemɛn i. Sanngɛ i sin’n, ɔ trɛli i awlɛn kannin ndɛ’n. Eli kusu sɔli nun. Ndɛ kasiɛn nga Zoova kannin naan ɲrɛnnɛn sa’n w’a tɔ Eli su’n yɛ ɔ o lɛ ɔ. Nanwlɛ, Kisie w’a yiaman Jɔlɛ yɛ ndɛ kwlaa nga Zoova kannin’n, be kpɛnnin su ɔ. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be nin Filistifuɛ’m be ko kunnin’n, be kunnin Ɔfni nin Fine le kunngba. Kɛ Eli kusu ɔ wa tili i kɛ be fali Ɲanmiɛn i alaka’n be ɔli’n, ɔ ka lɛ wuli.​—1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.

23 Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Samiɛli liɛ’n, kɛ aliɛ’n cɛ́n m’ɔ́ sán’n nn i dunman’n fú kpa kɔ́. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “[Zoova] nin i o nun.” Ɔ kɛn i ekun kɛ ndɛ kwlaa nga Samiɛli kan’n, Zoova yia i kwlakwla sɔ’n i nuan.​—An kanngan 1 Samiɛl 3:19 nun.

‘Samiɛli kpan flɛli Zoova’

24. ?Ngue yɛ Izraɛlifuɛ’m be seli Samiɛli kɛ ɔ yo man be ɔ? ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ be fɔnnin tɛ kpa ɔ?

24 Izraɛlifuɛ’m b’a nianman atin kpa nga Samiɛli kleli be’n su b’a nantiman naan se kɛ be nin Zoova be afiɛn’n mántan. Afin kɛ i osu cɛli kan’n, be seli Samiɛli kɛ ɔ man be famiɛn naan sran sɔ’n sie be kɛ nvle kun nga mun sa, naan nán maan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ ngbɛn sa ɔ yo be jɔlɛ difuɛ kun. Zoova seli i kɛ ɔ tie ndɛ nga be kan’n naan ɔ niɛn i kwlakwla’n su yo. Sanngɛ ɔ ti mɔ be wun i wlɛ kɛ nán klɔ sran yɛ be yili i blo ɔ naan i bɔbɔ Zoova yɛ be yili i blo ɔ! Ɔ maan kɛ ɔ ko yo naan b’a wun i kɛ fɔnlɛ tɛ kpa yɛ be fɔnnin Zoova wun’n ti’n, Samiɛli yiali be Gilgali lɔ.

Samiɛli lafili su kɛ Zoova tili i srɛlɛ’n. Zoova kusu yoli maan ɲanmiɛn’n kpannin kplannankplannan kpɛkun nzue’n tɔli.

25, 26. ?Gilgali lɔ’n, ngue yɛ Samiɛli yoli naan Izraɛlifuɛ’m b’a wun i kɛ be fɔnnin Zoova i wun tɛ kpa ɔ?

25 Maan ɔ yo e kɛ, kɛ Samiɛli kán ndɛ klé Izraɛlifuɛ mun Gilgali lɔ’n, nn e o lɛ sa. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn Samiɛli w’a yo kpɛnngbɛn. Ɔ seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ, kɛ ɔ fɛ i kaan nun lele’n, w’a kpɔciman Zoova le. I sin’n, ɔ yoli sa kun. Ɲanmiɛn ndɛ’n waan: “Samiɛl kpan flɛli [Zoova].” Yɛle kɛ ɔ srɛli Zoova kɛ nzue’n bo nun naan ɔ tɔ.​—1 Sam. 12:17, 18.

26 Wawa nun’n, nzue tɔman. Ɔ maan kɔlɛ’n, Izraɛlifuɛ wie’m b’a bumɛn i kɛ sa sɔ’n kwla yo. Atrɛkpa’n, wie’m be fa dili aɔwi. Sanngɛ bé nían o, nzue’n w’a mlan, aunmuan’n fita fɛɛfɛɛ. Ɔ keje ble ja nga be o fie’m be su’n kɔ wa kɔ wa. Ɲanmiɛn’n kpan kplannankplannan. Yɛ nzue’n tɔli ɔ. ?Kɛ Izraɛlifuɛ’m be wunnin i sɔ’n, ɔ yoli be sɛ? “Izraɛlfuɛ’m be kwlaa be sroli [Zoova] ɔ nin Samiɛl.” Ɔ yoli sɔ afin be wunnin i kɛ be fɔnnin tɛ kpa.​—1 Sam. 12:18, 19.

27. ?Wafa sɛ yɛ Zoova uka be nga be lafi i su kɛ Samiɛli sa’n niɔn?

27 Nán Samiɛli dunman nun ti yɛ Izraɛlifuɛ’m be wa wunnin i wlɛ kɛ ajalɛ nga be fali’n timan kpa ɔ, be Ɲanmiɛn Zoova ti ɔ. Samiɛli liɛ’n, kɛ ɔ fɛ i kaan nun lele’n, ɔ lafili Ɲanmiɛn su. I kusu yrɛli i su. Zoova w’a kaciman. Ɔ maan, be nga be lafi i su kɛ Samiɛli sa’n, ɔ yaciman be bo suanlɛ.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Laa’n, sran nga ɔ klɛn i wun man Zoova kɛ ɔ́ yó i liɛ klonglo’n, ɔ leman atin nɔnman nzan ng’ɔ bo’n, kpɛkun ɔ leman atin yimɛn i ti’n. Wie’m be klɛnnin be wun be mannin Zoova kɛ be yo i liɛ klonglo blɛ kpe kan. Wie mun kusu be kali sɔ lele be fa wuli. I wie yɛle Samsɔn nin Samiɛli ɔ nin Zan Batɛmu Yofuɛ’n be liɛ’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 9 Ɲanmiɛn i sua sɔ’n i tɛnndɛn nun’n ɔ fuanfuan mɛtri 13 nin sin yɛ i tɛtrɛ nun’n ti mɛtri 4 nin sin. Be fali waka yɛ be fa boboli ɔ. Sanngɛ ninnge kpakpa ngunmin yɛ be fa wlawlali nun ɔn. I wie yɛle nnɛn kplo nga be sɔ kpa’n, ɔ nin tannin tanmue mɔ be dili nun aba nglanmannglanman kpa mun’n, ɔ nin waka kpakpa nga be kloli jɛtɛ ufue nin sika ɔkwlɛ be fa guali be wun’n. Ɲanmiɛn i sua sɔ’n le awlo klun. Awlo klun sɔ’n nun’n, tɛ yiwlɛ dan kpa kun jin lɛ. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be lawlɛ mun be o nun wie. Kasiɛn su yɛ be wa kplannin be ɔ. Kɔlɛ be nun kun nun yɛ Samiɛli lali ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Biblu’n kan tete sa nɲɔn ndɛ. I kun yɛle kɛ Moizi Mmla’n kle nnɛn nga be fa yili tɛ’n i lika ng’ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be di’n. Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ klunwifuɛ’m be kpɛli be bɔbɔ be mmla liɛ. (Mml. 18:3) Yɛle kɛ, kɛ nnɛn kasrɔ’n jin sin’n su’n, be se be sufuɛ’m be kɛ be fa atiɛ m’ɔ le je nsan’n, be fa wla kasrɔ’n nun, naan nnɛn kwlaa ng’ɔ sran atiɛ’n su’n be fa! Sa tɛ nga be yo i ekun’n, yɛle kɛ, kɛ sran kun fa nnɛn ba kɛ be kun i fa yi tɛ’n, kwlaa naan b’a yra nnɛn’n i lui’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ klunwifuɛ sɔ’m be sunman be sufuɛ mun kɛ be ko de nnɛn mɔnnɛn sran ng’ɔ yi tɛ’n i sa nun we kekle su.​—Sau. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.