Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

I su fitilɛ

I su fitilɛ

“Be nga be lafi Nyanmiɛn su’n, bɔ be tra be anwlɛn bɔ maan be nyan like nga i waan ɔ́ fá mán be’n, an nian be liɛ’n su yo.”​—EBRE MUN 6:12.

1, 2. ?Wafa sɛ yɛ akpasua sunianfuɛ kun buli Biblu’n nun Ɲanmiɛn sufuɛ nanwlɛfuɛ mun ɔn? ?Ngue ti yɛ sran sɔ’m be kwla yo janvuɛ kpa ɔ?

KƐ ANIAAN bla kun tieli akpasua sunianfuɛ kun i nzra nun ijɔlɛ’n, ndɛ nga ɔ kannin’n yɛ: “Kɛ ɔ́ kán Biblu’n nun sran’m be ndɛ sa’n ɔ waan i janvuɛ kpa mun sa.” Aniaan bla sɔ’n i ndɛ yo fɛ, afin akpasua sunianfuɛ sɔ’n suannin Biblu’n nun like lele ɔ maan kɛ ɔ́ kán i nun sran’m be ndɛ’n, ɔ ti kɛ sran mɔ be si be wun w’a cɛ kpa sa.

2 Sɛ Biblu’n nun sran sɔ’m be nun sunman be ti e janvuɛ’n, ɔ́ yó ɲɛnmɛn dan. ?Nɛ́n i ɔ? ?Be ti amun ɲrun sran jrɛiin? Sɛ amun nin sran kɛ Nowe annzɛ Riti, Eli nin Ɛstɛli sa be kwla tran likawlɛ be koko yalɛ’n, annzɛ amun nin be san nun naan amun a si be kpa’n, amun nian wafa nga amun wun kwlá yó amun’n. Wafa nga be kwla ɲan ta kpa amun mɛn dilɛ’n su mɔ be kwla man amun afɔtuɛ kpa, mɔ be kwla wla amun fanngan’n, amun bu i akunndan be nian.​—An kanngan Nyanndra Mun 13:20 nun.

3. (a) ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun Ɲanmiɛn sufuɛ sɔ’m be su ndɛ’n kwla yo e ye ɔ? (b) ?Kosan benin mun yɛ é wá fá e ɲin síe su ɔ?

3 Nanwlɛ, blɛ nga ‘sran kpa mun [...] bé cɛ́n’n,’ yɛ é kwlá trɛ́ i sɔ janvuɛ liɛ’n niɔn. (Yol. 24:15) Sanngɛ kɛ é sé yɛ’n bɔbɔ’n, Biblu’n nun yasua nin bla sɔ mɔ be lafi Ɲanmiɛn su’n, be kwla yo e ye. ?Wafa sɛ? Akoto Pɔlu waan: “Be nga be lafi Nyanmiɛn su’n, bɔ be tra be anwlɛn bɔ maan be nyan like nga i waan ɔ́ fá mán be’n, an nian be liɛ’n su yo.” (Ebr. 6:12) Kɛ é súan Biblu’n nun sran sɔ’m be su like’n, maan e fa e ɲin e sie kosan wie mɔ be o Pɔlu i ndɛ sɔ’n i sin’n be su e nian: ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn sulafilɛ’n, yɛ ngue ti yɛ e di i yalɛ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian Biblu’n nun sran sɔ’m be liɛ’n su e yo wie ɔ?

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn sulafilɛ’n, yɛ ngue ti yɛ e di i yalɛ ɔ?

4. ?Wafa sɛ yɛ sran’m be bu Ɲanmiɛn sulafilɛ’n niɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ timan su ɔ?

4 Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti nzuɛn kpa kun mɔ Biblu’n nun yasua nin bla nga be suli Ɲanmiɛn kpa’n be yili i nglo dan ɔn. Andɛ’n, sran sunman be siman like nga be flɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i kpafuɛ’n. Ɔ maan be bu i kɛ ɔ ti like sulafilɛ nga ɔ takaman like wie fi su’n. Nanwlɛ, be wunman sa wlɛ ti ɔ. Ɲanmiɛn sulafilɛ kpa’n, ɔ timan like sulafilɛ ngbɛn sa. Like sulafilɛ ngbɛn sa’n, ɔ kwla yo e tɛ, afin ɔ kɔ wa kɔ wa. Ɲanmiɛn i sulafilɛ wafa sɔ’n kwlá yoman like fi ye afin “mmusu’m be kusu be lafi su sɔ wie, ɔ maan be wun usu be.”​—Zak 2:19.

5, 6. (a) ?Ninnge nɲɔn benin mɔ be kwlá wunman be’n, yɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n fa e ɲin sie su ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase ɔ? Amun fa sunnzun ase kun be yiyi nun.

5 ?Nán Ɲanmiɛn sulafilɛ’n yɛle ngalɛ’n. Amun nian wafa nga Biblu’n kɛn i ndɛ’n. (An kanngan Ebre Mun 11:1 nun.) Pɔlu waan Ɲanmiɛn sulafilɛ’n fa e ɲin sie i like nɲɔn mɔ e kwlá wunman be’n, be su. I klikli’n yɛle ninnge nga e ‘wunman’ be andɛ’n. E ɲinma’n kwlá wunman ɲanmiɛn su lɔ ninnge mun. E kwlá wunman Ɲanmiɛn Zoova, ɔ nin i Wa’n, annzɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n m’ɔ o nglo lɔ’n. I nɲɔn su’n, ninnge nga be nin a juman mɔ ‘e wla o su’n’ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n fa e ɲin sie be su. I wie yɛle mɛn uflɛ nga ɔ cɛ kan’n Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ́ wá mán e’n, mɔ sanngɛ e kwlá wunmɛn i’n. ?I sɔ’n kle kɛ e wla m’ɔ o ninnge sɔ’m be su’n, w’a kpi ase?

6 Cɛcɛ, nɛ́n i sɔ ɔ! Pɔlu yiyili nun kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ kpafuɛ’n, i bo’n wla ase kpa. Ɔ kannin Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n i ndɛ seli kɛ “e si weiin kpa kɛ y’a nyan like nga e wla o su’n.” Ndɛ mma nga ɔ fa kannin ndɛ sɔ’n, be kwla fa kan fluwa kun m’ɔ kle kɛ like kun ti sran kun liɛ mlɔnmlɔn’n i ndɛ wie. Wienun ɔn sran kun waan ɔ́ mán amun sua kun. Ɔ kwla fa sua’n i wun fluwa’n man amun, kpɛkun ɔ se kɛ: “Ɔ sua uflɛuflɛ’n yɛ.” Nanwlɛ, i sɔ’n kleman kɛ fluwa kaan ngalɛ’n su yɛ amún wá trán ɔn. Sanngɛ ɔ ti nzɔliɛ like m’ɔ kle weiin kɛ sua’n ti amun liɛ ɔ. I kunngba’n yɛle e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i liɛ’n. Ninnge nga e wla o su kɛ é ɲán be’n, wafa nga e lafi su tankaan’n, ɔ ti kɛ y’a dun mmua ɲan ninnge sɔ mun sa.

7. ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn sulafilɛ nga i bo’n wla ase tantrantan kpa’n?

7 Nanwlɛ, Ɲanmiɛn sulafilɛ nga i bo’n wla ase tantrantan kpa’n, yɛle nga ɔ taka Ɲanmiɛn Zoova su’n. Ɲanmiɛn sulafilɛ’n yo maan e wun Zoova kɛ Siɛ kun m’ɔ klo e’n sa. I sɔ’n ti’n nda kwlaa nga ɔ ta e’n, e lafi su kpa kɛ ɔ́ yíɛ i nuan. Sanngɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ kpafuɛ’n, nɛ́n i ngba yɛ ɔ o lɛ ɔ. Sɛ é kwlá sé’n, ɔ ti kɛ ba sa. Ɔ fata kɛ be tɛ i naan w’a yo kpa. Ɔ maan ɔ fata kɛ be wun e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n, e nzuɛn’n nun’n, ɔ timɛn i ti’n, Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n ti ngbɛn.​—Zak 2:26.

8. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti cinnjin sɔ ɔ?

8 ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti cinnjin sɔ ɔ? Pɔlu tɛli su klanman kpa. (An kanngan Ebre Mun 11:6 nun.) Ɔ maan sɛ e waan é fá e wun mántan Zoova annzɛ e kunndɛ kɛ i klun jɔ e wun’n, ɔ nin i fata kɛ e lafi i su. Sɛ e waan é yó like kwlaa nga ɔ fata kɛ e yo naan y’a yo e si Ɲanmiɛn Zoova i klun sa’n, ɔ fata kɛ e fa e wun e mɛntɛn i naan e mɛnmɛn i.

9. ?Wafa sɛ yɛ Zoova kle kɛ ɔ si kpa kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti e nnana ɔ?

9 Zoova si kpa kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti e nnana. Ɔ maan ɔ fa e ɲin sie i sran nga i sɔ yolɛ nun’n, be kleli ajalɛ kpa’n, naan w’a kle e wafa nga e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n kwla wla ase kpa’n. Ɔ yo maan asɔnun kpɛnngbɛn’m be kle ajalɛ kpa asɔnun’m be nun. Ɲanmiɛn ndɛ’n se kɛ: ‘Amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa.’ (Ebr. 13:7) Nán ngalɛ’n ngunmin yɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n fa e ɲin sie su ɔ. Pɔlu kannin ‘sran kpanngban kpa bɔ be kan Nyanmiɛn sulafilɛ ndɛ’n’ be ndɛ. (Ebr. 12:1) Nán sran nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be ngba be ndɛ yɛ Pɔlu kɛnnin i Ebre Mun ndɛ tre 11 nun ɔn. Biblu’n kan sran kpanngban mɔ be mɛn dilɛ nun’n be lafili Ɲanmiɛn su kpa’n be ndɛ wie. I yasua o, i bla o, i kpɛnngbɛn o i bakan o, i gbanflɛn o, i talua o, sɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n kan ase’n, be kwlaa sɔ’m be ajalɛ nga be kle e Ɲanmiɛn sulafilɛ nun’n, ɔ kwla uka e.

?E kwla lafi Ɲanmiɛn su kɛ e wiengu mun sa?

10. ?Wafa sɛ yɛ e ngunmin e like suanlɛ’n kwla uka e naan y’a lafi Ɲanmiɛn su kɛ be nga be kan be ndɛ Biblu’n nun’n sa ɔ?

10 Sɛ y’a faman e ɲin y’a sieman sran kun su kpa’n, e kwlá yoman kɛ i sa. Kɛ é kánngan fluwa nga nun é kɔ́’n, é síe i nzɔliɛ kɛ fluwa klɛfuɛ’m be miannin be ɲin be kunndɛli Ɲanmiɛn sufuɛ nga be lafi i su kpa’n be su ndɛ naan y’a kwla nian be ajalɛ’n su. E bɔbɔ e kwla kunndɛ be su ndɛ wie mun e fa uka nga be o fluwa’n nun’n be su. E ngunmin e like suanlɛ nun’n, e kwla wun ndɛ wie mun Biblu’n i akua’m be nun. Kɛ é bú like nga e suan’n i su akunndan é kɔ́’n, maan ɔ yo e kɛ, sa sɔ’m bé yoli e ɲin bo lɛ sa. Maan ɔ yo e kɛ e wun ninnge mun, naan e ti be ngan naan e ti be nvan’n sa. Maan e nian wafa nga sran’m be wun fa yo be ɔ. Kɛ é fá e wun é mántan Biblu’n nun sran sɔ mun’n, bé yó e ɲrun kɛ sran jrɛiin mɔ e nin be e ti janvuɛ w’a cɛ kpa sa.

11, 12. (a) ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla yo e kɛ e nin Abraamu nin Sara e afiɛn’n mantan kpa ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Ani, Eli annzɛ Samiɛli be ajalɛ’n kwla uka e ɔ?

11 Kɛ e ko si be kpa’n, nanwlɛ e kunndɛ kɛ é yó kɛ be sa. Maan ɔ yo e kɛ b’a man e junman uflɛ kun sa. Zoova i anuannzɛ’n se e kɛ e uka e junman’n su. Atrɛkpa be se e kɛ e ko di junman lika nga be le jasin fɛ’n bofuɛ’m be awuliɛ lɔ’n, annzɛ be se e kɛ e ko bo jasin fɛ’n i wafa wie mɔ e nin a bomɛn i le ɔ. ?Kɛ é bú junman sɔ’n i akunndan mɔ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, sɛ e bu Abraamu i ajalɛ’n i akunndan’n, ɔ kwlá ukaman e yɛ ɔ o lɛ? Ɔ nin Sara be jasoli be tranwlɛ klanman’n nun Iri lɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn yrali be su kpa. Sɛ e yo kɛ be sa’n, ɔ́ yó e kɛ siɛn’n, e si be kpa tra laa’n sa.

12 ?I kunngba’n sɛ sran wie yo e finfin’n naan e sa sin bubu e naan e yaci aɲia’m be bo kɔlɛ’n nin? Sɛ e bu Ani i ajalɛ’n ɔ nin wafa nga w’a manman Pɛnina i atin kɛ ɔ bubu i sa sin’n i su akunndan’n, ɔ́ kwlá úka e naan y’a fa ajalɛ kpa. Kpɛkun ɔ́ yó kɛ Ani bɔbɔ’n ti e janvuɛ kpa wie sa. Sɛ kusu e wla bo e wun’n, naan e bu wafa nga Zoova suannin Eli bo’n i su akunndan’n, ɔ́ yó e kɛ e nin Eli e afiɛn’n mantan kpa sa. Gbanflɛn nin talua nga be janvuɛ suklu mma’m be fa sa sukusuku yolɛ’n be tin be wun’n, wafa nga Samiɛli jrannin kekle Eli i mma’m be sa tɛtɛ mɔ be yo be Ɲanmiɛn i sua’n nun’n be ɲrun’n, be kusu be kwla bu su akunndan wie.

13. ?Kɛ e sɔnnzɔn sran nga be lafi Ɲanmiɛn su mɔ be kan be ndɛ Biblu’n nun’n, i sɔ’n kle kɛ e leman ɲrun? An yiyi nun.

13 ?Kɛ e sɔnnzɔn sran nga be kan be ndɛ Biblu’n nun’n be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n, i sɔ’n kle kɛ Zoova ɲrun’n, e Ɲanmiɛn sulafilɛ liɛ’n w’a kpɛ su ti ɔ? Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn! Nán e wla fi su kɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n wla e fanngan kɛ be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, e nian be liɛ’n su yo. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Tɛs. 3:7, 9) Asa ekun’n, sran nga e su suan be su like wa’n, be kusu be sɔnnzɔnnin laa sran nga be lafili Ɲanmiɛn su’n wie. I wie yɛle ndɛ nga ɔ o fluwa nga i ndɛ tre 17 nun’n. Ɔ kan Mali i ndɛ. Ndɛ kunngba nga Ani kannin’n i wie yɛ Mali kannin ɔn. Ani kleli i ajalɛ kpa. ?I sɔ’n kle kɛ Mali i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n kpɛli su? Cɛcɛ! Sanngɛ Ani i ajalɛ’n ukali Mali naan i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n w’a wla ase kpa naan ɔ nin Ɲanmiɛn Zoova be afiɛn’n w’a mantan kpa.

14, 15. ?Ninnge benin wie mun yɛ be o fluwa nga nun ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be kwla uka e kpa ɔ?

14 Fluwa nga wá úka e naan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa. Afuɛ 2008 nin 2013 be afiɛn’n nun’n, ndɛ akpasua kun mɔ be flɛ i « Imitez leur foi » (Amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa) ɔ fiteli fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nun (blɔfuɛ nun). Be tiantiannin ndɛ sɔ’m be nuan yɛ be fa yili fluwa nga ɔ. Sanngɛ be fali ninnge uflɛ wie mun ekun ukali su. Be usali ndɛ kpɔlɛ kwlaa be su kosan, naan y’a tɛ be su naan y’a wun wafa nga e kwla nanti be nun afɔtuɛ’m be su’n. Be yili desɛn nglanmannglanman uflɛ wie mun ekun ukali laa liɛ’m be su. Yɛ be siesieli nga be o lɛ laa’n be ye. Be fali ninnge wie mun ekun kɛ lika’m be nzɔliɛ mun sa be fa wlali nun, yɛ be kleli blɛ nga sa’m be juli’n. E ngunmin e like suanlɛ nun’n, annzɛ awlobofuɛ’m be Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, ɔ nin asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ nun’n, e kwla fa fluwa Amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa e di junman. Awlobo sunman be kusu be kwla kanngan nun likawlɛ.

15 Maan fluwa nga uka amun naan amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ laa Ɲanmiɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be sa. Kpɛkun maan ɔ uka amun naan amun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa, naan amun nin e Si Ɲanmiɛn Zoova amun afiɛn’n mantan kpa!