Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ TRE ABLAƆN

‘N si kɛ wɔ yɛ a ti Klist’n niɔn’

‘N si kɛ wɔ yɛ a ti Klist’n niɔn’

1. Wafa nga Marti i wun fa yoli i’n, ɔ nin like nga ti yɛ i wun yoli i sɔ’n, amun kɛn i ndɛ.

MARTI i ɲin te kpɛnkpɛn i niaan bian’n i ndia’n su. Ndia sɔ’n ti yɛbuɛ buɛ yɛ be fali yɛbuɛ kun ɲinnin i anuan. Aklunfian ng’ɔ wo i su’n i dan liɛ’n, be kanman. I niaan bian Lazali i wie’n yo i ya dan. Ɔ wuli i cɛn nnan yɛ. Kɛ ɔ fin lɛ’n, atrɛkpa sunlɛ nin yako yolɛ’n nun yɛ be o sa trilili ɔ.

2, 3. (a) ?Kɛ Marti wunnin Zezi’n, wafa sɛ yɛ atrɛkpa i wun yoli i ɔ? (b) ?Marti i su like benin yɛ ndɛ cinnjin m’ɔ kannin’n, ɔ kle e ɔ?

2 Siɛn’n, Zezi m’ɔ ti Lazali i janvuɛ kpa’n, ɔ jin Marti i ɲrun lɛ. Atrɛkpa kɛ Marti wunnin i’n, ɔ yoli i ya dan, afin Zezi kunngba cɛ yɛ i nun nga i niaan nin a wuman’n, ɔ kwla yo i juejue ɔ. Sanngɛ kɛ ɔ nin Zezi be o atin’n su lɔ mɔ be nin a wluman Betani klɔ kan’n m’ɔ wo oka nvɛnwun’n i nun’n, i klun jɔli kan. Blɛ kan sɔ nun’n, Zezi i klun ufue’n nin i sran aunnvuɛ silɛ’n be wlɛli i fanngan, ɔ maan i wla’n guali ase. Kosan nga Zezi usɛli i’n, be ukɛli i maan ɔ fɛli i ɲin sieli i Ɲanmiɛn su m’ɔ lafi’n, ɔ nin sran cɛnlɛ’n m’ɔ lafi su’n be su. Yalɛ nga be kokoli’n ti’n, Marti wa kannin ndɛ cinnjin kun m’ɔ nin a finmɛn i nuan le’n kleli Zezi. Ɔ seli i kɛ: “N si kɛ wɔ yɛ a ti Krist nin-ɔn. A ti Nyanmiɛn Wa bɔ be waan ɔ́ bá mɛn’n nun’n.”​—Zan 11:27.

3 Marti i ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ ti bla m’ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa ɔ. I su ndɛ kan ng’ɔ wo Biblu’n nun’n, ɔ kle e ajalɛ kpa m’ɔ kwla uka e naan y’a lafi Ɲanmiɛn su tankaan kpa’n. Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun wafa nga ɔ kwla yo sɔ’n, maan e fa e ɲin e sie Marti i su ndɛ klikli m’ɔ wo Biblu’n nun’n i su.

‘A koko, yɛ ɔ ɲin blo like sunman su’

4. ?Wan mun yɛ be ti Marti i niaan mun ɔn? ?Yɛ be nin Zezi be afiɛn’n ti sɛ?

4 I anglo ko ju wie yɛ, i nun mɔ Lazali nin a wuman’n m’ɔ te yo juejue’n, ɔ su siesie i wun naan ɔ́ sɔ́ sran’m be nun danfuɛ’n i nun, i sua’n nun, Betani lɔ. Sran sɔ’n yɛle Zezi Klist. Lazali nin Marti yɛ Mali mɔ be ti niaan’n, be tran likawlɛ sua kunngba’n nun. Be nga be kunndɛ sa’m be su like’n be nun wie’m be waan kɔlɛ Marti yɛ ɔ ti be sran nsan’n be nun kpɛn’n niɔn, afin i yɛ ɔ sɔ aofuɛ’m be nun ɔn. Asa ekun’n, i yɛ blɛ sunman nun be dun mmua bo i dunman ɔn. (Zan 11:5) Sɛ be jali bian annzɛ bla o, annzɛ sɛ b’a yoman sɔ o, i lɛ’n e kwlá siman nun ndɛ. I kwlaa yoli o, be nin Zezi be trali janvuɛ tantrantan kpa. I nun nga Zezi bó jasin Zide mɛn’n i nun lɔ’n, mɔ sran’m bé tɛ́nndɛn i ɲrun dan’n mɔ bé kpɔ́ i’n, be awlo lɔ yɛ ɔ trannin ɔn. Be wun tranlɛ sɔ’n ti’n, Zezi dili aklunjuɛ yɛ ɔ ɲannin wunmiɛn. I sɔ’n yoli i fɛ kpa.

5, 6. (a) ?Kɛ Zezi bali Marti nin i niaan’m be wun lɛ’n, ngue ti yɛ Marti dili junman dan ɔn? (b) ?Yɛ Mali li, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?

5 Kɛ ɔ ko yo naan be awlo’n, ɔ nin sran w’a fata’n ti’n, Marti su di nun junman kekle kpa. Marti ti wisiwisi yɛ ɔ klo junman dilɛ kpa. Blɛ sunman nun’n i sa o junman nun. Kɛ Zezi bali be wun lɛ’n, i kunngba’n yɛ Marti yoli ɔ. Ndɛndɛ, ɔ tɔnnin aliɛ fanunfanun wie mun mɛnnin i aofuɛ dan’n nin i sran’m be nun wie nga kɔlɛ ɔ nin be bali’n. Blɛ sɔ nun’n, aofuɛ nun sɔlɛ’n ti be cinnjin kpa. Sɛ aofuɛ sike be’n, be tɔ i nun, be yi i ja ngbabua mun, be wunnzin i ja mun, kpɛkun be guɛ i ti su ngo fanninfannin. (An kanngan Lik 7:44-47 nun.) Be nian aofuɛ’n i lika kpa, be mɛn i aliɛ nin lawlɛ m’ɔ nin i fata’n.

6 Marti nin Mali be su di be awlo nun junman kpa, afin Zezi su ba lɛ. Sran wie’m be waan Mali liɛ’n ɔ fɛ i wun mantan sran yɛ ɔ fɛ i ɲin sie like su kpa tra Marti. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ ka naan Zezi w’a ba’n, Mali ukɛli i niaan bla’n. Kɛ Zezi bali’n, ɔ wunnin i kɛ sɛ ɔ kle be like’n, ɔ ti kpa. I sɔ yɛ ɔ yoli ɔ. Zezi timan kɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn mun sa. I liɛ’n, ɔ bu bla’m be sran. Kpɛkun Ɲanmiɛn Sielɛ’n m’ɔ ti i jasin’n i nun ndɛ bɔbɔ ba’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i ndɛ klé be. I sɔ’n ti’n, Mali yacili Marti ukalɛ, ɔ ko trannin Zezi i wun lɛ, ɔ fɛli i su sieli i ndɛ’n kwlaa i bo kpa.

7, 8. ?Sa benin ti yɛ Marti i awlɛn’n fitɛli i klun ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ yili i ya’n i nglo ɔ?

7 Amun bu wafa nga Marti i awlɛn’n fitɛ i klun’n i akunndan nian. Aliɛ kaka ng’ɔ su tɔn’n, ɔ nin ninnge kwlaa ng’ɔ nin i fata kɛ ɔ yo nian i aofuɛ’m be lika’n ti’n, i ɲin w’a blo kpa, yɛ ɔ fɛ i ɲin i sie like kun su ɔ, ɔ yoman ye. Ɔ sin kɔ sin ba. ?Kɛ ɔ́ yó sɔ’n m’ɔ́ wún kɛ i niaan bla’n ti lɛ m’ɔ ukɛmɛn i’n, ɔ yoli i sɛ? ?Ɔ fali ya? Sɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ boman e nuan, afin i ngunmin kwlá diman junman kwlaa sɔ’n!

8 Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Marti trɛ i ya’n i ase ɔ, ɔ yoman ye kun. Ɔ kpɛli Zezi i nuan naan w’a usɛ i kɛ: “?Kɛ min niaan’n yaci like’n kwlaa min sa nun’n, ɔ yo-man ɔ ya? Se i maan ɔ uka min.” (Lik 10:40) Marti w’a kanman i ndɛ’n amanniɛn su. Ɔ seli Zezi kɛ ɔ tu Mali i fɔ naan ɔ se i kɛ ɔ sɛ i sin, ɔ wa di junman.

9, 10. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zezi tɛli Marti su ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ e si kɛ nán Marti i klun m’ɔ tu tɔnnin aliɛ fɛfɛ kpa’n yɛ Zezi bumɛn i like ɔ?

9 Atrɛkpa wafa nga Zezi tɛli Marti su’n, ɔ boli Marti nuan kɛ ɔ fa bo Biblu’n i kannganfuɛ mun be nun kpanngban be nuan’n sa. Zezi tɛli i su klolɛ su kɛ: “Mart, Mart, a koko, yɛ ɔ nyin blo like sunman su. Sanngɛ like kunngba cɛ yɛ ɔ ti kpa-a, Mari a fɛ i nun kpafuɛ’n, sran fi su de-mɛn i sa nun.” (Lik 10:41, 42) ?Zezi i ndɛ’n i bo’n yɛle benin? ?Ɔ su se kɛ Marti klo aɲanbeun ninnge mun tra Ɲanmiɛn? ?Marti i klun m’ɔ su tu tɔn aliɛ fɛfɛ kpa’n yɛ ɔ bumɛn i like ɔ?

Kannzɛ Marti ‘koko, yɛ i ɲin blo like sunman su’n,’ ɔ kɛnnin i wun ase sɔli afɔtuɛ’n nun klanman.

10 Cɛcɛ o, nɛ́n i sɔ ɔ. Nanwlɛ, Zezi wunnin i wlɛ kɛ, kɛ mɔ Marti klo sran yɛ ɔ ti sran kpa’n, i ti yɛ ɔ yo sɔ ɔ. Asa ekun’n, ɔ bumɛn i kɛ sɛ be fa ninnge kpanngban sɔ sran nun’n ɔ ti like tɛ. Koko nun wa’n, “aliɛ dan kpa” mɔ i dunman nun ti’n Matie tɔnnin’n, i bɔbɔ trɛnnin i bo. (Lik 5:29) Nán aliɛ mɔ Marti su tɔn’n yɛ ɔ ti ndɛ’n niɔn, sanngɛ ndɛ bɔbɔ ba’n, yɛle like ng’ɔ ti Marti i cinnjin’n. Aliɛ fɛfɛ fanunfanun tɔnlɛ’n ti’n, Marti i ɲin bloli lele. I sɔ’n ti’n, i ɲin kpali like ng’ɔ ti cinnjin kpa tra’n i su. ?Like sɔ’n yɛle benin?

Zezi kloli wafa nga Marti sɔli i nun’n. Ɔ si kɛ, kɛ mɔ Marti klo sran yɛ ɔ ti sran kpa’n, i ti yɛ ɔ yoli sɔ ɔ.

11, 12. ?Wafa sɛ yɛ Zezi tuli Marti i fɔ ɔ?

11 Zezi m’ɔ ti Ɲanmiɛn Zoova i Wa kunngba cɛ’n, ɔ bali Marti i awlo lɔ kɛ ɔ́ kán ndɛ nanwlɛ’n klé sran mun. Ɔ maan ɔ wie Marti i aliɛ fɛfɛ mun be tɔnlɛ’n bɔbɔ’n, like fi sa timan cinnjin traman Zezi i like klelɛ sɔ’n. I sɔ’n ti’n, kɛ Marti yaci blɛ cinnjin sɔ m’ɔ́ yó naan w’a lafi Ɲanmiɛn su kpa’n sin i sin’n, ɔ yo Zezi i ya. Sanngɛ ɔ yacili Marti i nun naan ɔ fɛ i bɔbɔ i tiaun ajalɛ. * Ɔ maan Marti kusu leman atin seman Zezi kɛ ɔ se Mali kɛ ɔ yaci like nanndoliɛ nga ɔ su kle’n i tielɛ.

12 I sɔ’n ti’n, Zezi tuli Marti i fɔ amanniɛn su. Ɔ boli i dunman’n wɛtɛɛ su, ɔ flɛli i flannin nun naan i wla’n gua ase. Yɛ ɔ seli i kɛ ɔ nin i fataman kɛ ɔ ‘koko, yɛ i ɲin blo like sunman su.’ Aliɛ kpongbo kunngba cɛ annzɛ nɲɔn ti kpa. I kpa bɔbɔ’n, kɛ blɛ’n ti Ɲanmiɛn i ndɛ kanlɛ blɛ kɛ nga sa’n yɛ ɔ nin i fata kɛ Marti nian afɔtuɛ sɔ’n su ɔ. Mali liɛ’n, ɔ fɛli ‘i nun kpafuɛ’n’ mɔ yɛle Zezi i ndɛ’n i tielɛ’n. I sɔ’n ti’n, Zezi su demɛn i, i sa nun le.

13. ?Afɔtuɛ benin yɛ ndɛ nga Zezi kan kleli Marti’n man e ɔ?

13 Marti i awlo lɔ ndɛ kaan sɔ’n, ɔ man andɛ Klist i sɔnnzɔnfuɛ’m be afɔtuɛ kpa. Yɛle kɛ maan Ɲanmiɛn i ninnge’m be lo e tra like kwlaa. (Mat. 5:3) Sɛ e kunndɛ kɛ é yó klun ufuefuɛ yɛ wisiwisifuɛ kɛ Marti sa’n, nán e ‘koko, yɛ e ɲin blo’ sran nun sɔlɛ’n i nun ninnge tɛkɛtɛkɛ mɔ be timan cinnjin’n, be su ɔ tra like m’ɔ ti cinnjin kpa’n. Kɛ e nin e niaan mun e yia’n, nán aliɛ dilɛ yɛ ɔ ti e cinnjin ɔn, sanngɛ e wun fanngan wlalɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, yɛ ɔ ti e cinnjin ɔn. (An kanngan Rɔmfuɛ Mun 1:11, 12 nun.) Kannzɛ like kan wie yɛ é dí’n, sanngɛ aɲia sɔ’n kwla wla e fanngan.

Marti i niaan kpa m’ɔ wuli’n, ɔ cɛnnin nguan

14. ?Afɔtuɛ nun sɔlɛ nun’n, like benin ti yɛ e kwla lafi su kɛ Marti kleli e ajalɛ kpa ɔ?

14 ?Marti sɔli afɔtuɛ nga amanniɛn su Zezi mɛnnin i’n nun? Ɛɛn, ɔ sɔli nun klanman. Kɛ akoto Zan fítí Marti i niaan bian’n i ndɛ’n su’n, ɔ kannin ndɛ kun kpɛnnin e wla. Ɔ seli kɛ: “Jésus klo Mart nin i niaan bla yɛ Lazar be sa.” (Zan 11:5) Anglo kpanngban wa sinnin blɛ mɔ Zezi ɔli Betani mɔ e kɛnnin i ndɛ’n icra lɛ’n, i sin. Nanwlɛ, Marti w’a faman Zezi i wun ndɛ w’a siemɛn i klun, afin afɔtuɛ kpa yɛ Zezi mɛnnin i ɔ. Ɔ fali afɔtuɛ sɔ’n sieli i klun. I lɛ nun’n, Marti kleli e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i su ajalɛ kpa, afin ɔ leman e nun kun sa mɔ be tumɛn i fɔ le ɔ.

15, 16. (a) ?Kɛ Marti wunnin kɛ i niaan bian’n su wa wu’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Marti nin Mali be sa kpili ase ɔ?

15 Kɛ Marti i niaan bian’n tɔli tukpaciɛ’n, Marti miɛnnin i ɲin kpa yoli i ayre. Ɔ yoli like kwlaa nga ɔ kwla yo naan i niaan bian’n i wun w’a fɛ i feke’n naan w’a yo juejue’n. Sanngɛ ɔ yoli ngbɛn. Tukpaciɛ’n tinnin Lazali su. Blɛ kwlaa nun’n, Lazali i niaan bla’m be trɛnnin i wun be niɛnnin i lika. Kɛ Marti niɛn i niaan bian’n i ɲin mɔ w’a kpa fuaii’n, i ɲin kpɛnkpɛn be aklunjuɛ ɔ nin be awlabɔɛ cɛn kpanngban nga be dili i likawlɛ’n be su.

16 Kɛ Marti nin Mali be wunnin kɛ Lazali su ka nun’n, be sunmannin sran Zezi wun lɔ. Lika nga Zezi su bo jasin lɛ’n, ɔ nin kan be wo lɔ’n, be afiɛn’n ti cɛn nɲɔn nantilɛ. Be seli i kɛ ɔ ko se be “Min Jésus kɛ i sran kpa’n w’a tɔ tukpacɛ.” (Zan 11:1, 3) Be si kɛ Zezi klo be niaan’n yɛ be lafi su kɛ like kwlaa ng’ɔ kwla yo de i janvuɛ’n, ɔ́ yó. ?Be lafili su kɛ, kɛ Zezi ju lɔ’n, nn Lazali ɲin te wo su? Sɛ be lafili su sɔ’n, nn be sa yɛ ɔ kpili ase ɔ, afin Lazali wuli naan Zezi w’a ju lɔ.

17. ?Ngue yɛ ɔ boli Marti i wla’n niɔn? ?Yɛ kɛ ɔ tili i kɛ Zezi w’a mantan klɔ’n i koko’n, like benin yɛ ɔ yoli ɔ?

17 Marti nin Mali be sunnin be niaan bian’n, kpɛkun like kwlaa ng’ɔ fata kɛ be yo naan b’a sie i’n, be yoli i likawlɛ. Betani klɔ’n, ɔ nin klɔ nga be wo i wun lɛ’n be nun sran kpanngban be bali be wun lɛ. Sanngɛ be timan Zezi i ngan. Atrɛkpa kɛ aliɛ’n cɛ́n kɔ́’n, nn Marti i wla’n bó i wun dan kɔ́. Lazali wuli ɔ dili cɛn nnan ka naan Marti w’a ti i kɛ Zezi w’a mantan Betani klɔ’n i wun koko. Kannzɛ sa wo Marti m’ɔ ti bla wakawaka’n i su’n, sanngɛ ɔ jasoli ko kpali Zezi i atin. Kɛ ɔ́ kɔ́’n w’a kaleman Mali.​—An kanngan Zan 11:18-20 nun.

18, 19. ?Ngue yɛ Marti kleli kɛ ɔ lafi su ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ wafa ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ yo ɲɛnmɛn ɔn?

18 Kɛ Marti ɲin tali i Min’n cɛ’n, ndɛ nga ɔ wo ɔ nin Mali be klun lɔ m’ɔ kle be yalɛ kpa’n, ɔ kannin kleli i. Ɔ seli kɛ: “Nannan, sɛ ɔ ti kɛ a o wa sa’n, nn n niaan’n w’a wu-man.” Sanngɛ Marti te lafi Zezi su. Ɔ maan ɔ kan guali su kɛ: “Sanngɛ kɛ e o yɛ’n bɔbɔ, n si kɛ like nga a se Nyanmiɛn kɛ ɔ yo man wɔ’n, ɔ́ yó.” Be ja nun lɛ’n, Zezi kannin ndɛ nga wlɛli i fanngan: “Ɔ niaan’n ɔ́ wá cɛ́n.”​—Zan 11:21-23.

19 Marti bu i kɛ Zezi su kan sran cɛnlɛ nga ɔ́ bá e ɲrun lɔ’n, i ndɛ. Ɔ maan ɔ tɛli Zezi su kɛ: “N si kɛ mɛn’n i awieliɛ bɔ sran’m bé cɛ́n’n, ɔ́ cɛ́n.” (Zan 11:24) Wafa ng’ɔ lafi ndɛ sɔ’n su’n, ɔ yo ɲɛnmɛn. Kannzɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle weiin kɛ sran’m bé cɛ́n’n, sanngɛ Sadisefuɛ mun mɔ be ti Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’n wie’n, be waan sɛ sran wu ɔ, ɔ cɛnman. (Dan. 12:13; Mar. 12:18) Marti liɛ’n, ɔ si kɛ Zezi seli kɛ sran’m bé cɛ́n, yɛ ɔ cɛnnin sran wie mun bɔbɔ. Sanngɛ sran nga w’a wu w’a cɛ kɛ Lazali sa’n, ɔ nin a cɛnman wie le. Ɔ maan ɔ siman like nga be ɲrun lɔ’n, Zezi wá yó’n.

20. Zezi i ndɛ ng’ɔ o Zan 11:25-27 nun’n, ɔ nin wafa nga Marti tɛli i su’n, an tu be bo.

20 Ndɛ nga Zezi kɛnnin i cɛn sɔ’n nun’n, e wla su fiman su le. Ɔ seli kɛ: “Min yɛ n cɛn sran mun-ɔn, m bɔbɔ min yɛ be flɛ min nguan nin-ɔn.” Nanwlɛ, Ɲanmiɛn Zoova mɛnnin i Wa’n i atin kɛ e ɲrun lɔ’n, ɔ cɛn sran mun asiɛ wunmuan’n su. Zezi usali Marti kɛ: ?A lafi ndɛ sɔ’n su? Wafa nga Marti tɛli Zezi su’n, i yɛ e wunnin i ndɛ tre nga i bo bolɛ’n nun’n niɔn. Ɔ lafi su kɛ Zezi yɛ ɔ ti Klist annzɛ Mɛsi’n niɔn, naan ɔ ti Ɲanmiɛn Zoova i Wa, naan i yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kɛnnin i ndɛ kɛ ɔ́ bá mɛn’n nun’n niɔn.​—Zan 5:28, 29; An kanngan Zan 11:25-27 nun.

21, 22. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zezi yili wafa nga i wun fa yo i’n i nglo be nga be o sɛ nun’n be lika ɔ? (b) An yiyi Lazali i nguan cɛnlɛ’n nun.

21 ?Ɲanmiɛn Zoova nin i Wa Zezi Klist be bu wafa nga sran kɛ Marti sa’n be lafi be su’n i like dan? Sa nga be juli Marti i ɲin bo lɛ’n, be tɛli kosan sɔ’n su weiin. Marti ɔli blɛlɛlɛ ko flɛli i niaan bla’n. I sin’n, kɛ Zezi kán ndɛ klé Mali nin sɛnvuɛ nga be nin i o lɛ’n, Marti wunnin kɛ Zezi i wla w’a bo i wun dan. Ɔ́ nían ɔn, Zezi i ɲinmuɛn’n su gua. Zezi kleli weiin kɛ i janvuɛ’n i wie’n yo i ya. Marti tí ɔ, Zezi waan be yi i niaan bian’n i ndia’n i ɲrun yɛbuɛ’n.​—Zan 11:28-39.

22 Marti mɔ i wun kpɛ kpa’n seli Zezi kɛ, kɛ be o yɛ’n, saka’n su kpɛ afin w’a di cɛn nnan. Zezi kpɛnnin i wla kɛ: “?M’an se-man wɔ kɛ sɛ a lafi n su’n á wún kɛ Nyanmiɛn’n ti kpli?” Marti lafili Zezi su, yɛ ɔ wunnin kɛ Ɲanmiɛn Zoova ti kpli, afin be ja nun lɛ’n, Ɲanmiɛn tinnin i Wa’n naan w’a cɛn Lazali! Zezi kpannin kekle kpa flɛli Lazali seli i kɛ: “Lazar, fite!” Nanwlɛ, Marti i wla su fiman blɛ sɔ’n le! Asa ekun’n, blɛ nga Lazali jáso mɔ bé tí i ngan’n, m’ɔ́ fá tannin tanmue nga be cici i wun’n fíte’n, i wla su fiman su wie le! Kpɛkun kɛ Zezi seli kɛ be ‘ɲannji i maan ɔ wɔ’n,’ aklunjuɛ dan nga be dili’n, mɔ i ti’n be wanndi tɔli be niaan bian’n i nun’n, i wla su fiman blɛ sɔ’n su ekun le! (An kanngan Zan 11:40-44 nun.) Marti i aklunfian’n tuli i su!

Kɛ Marti lafili Zezi su’n ɔ ɲannin su ye, afin ɔ nin Mali be niaan bian’n cɛnnin nguan.

23. ?Ngue yɛ Zoova nin Zezi be kunndɛ kɛ bé yó mán amun ɔn? ?Yɛ ngue yɛ ɔ fata kɛ amun yo ɔ?

23 Lazali i wun ndɛ nga kle kɛ sran cɛnlɛ’n timan ndɛ fɛ sa ngbɛn. Sran cɛnlɛ’n i su ndɛ’n m’ɔ gua sran awlɛn su nzue’n fin Biblu’n nun. Nanwlɛ, lalafuɛ nun’n, sran’m be cɛnnin sakpa. (Zɔb 14:14, 15) Zoova nin i Wa’n be klo be nga be lafi be su’n be mo yolɛ kɛ be fa yoli Marti nin Mali nin Lazali sa’n. Sɛ amun kusu amun lafi be su tankaan kpa’n, amun mo’n yó dan wie.

‘Marti isali like mannin be’

24. ?Marti i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kɛnnin i kasiɛn su ɔ?

24 I sin’n, Biblu’n wa kannin Marti i ndɛ kpɛ kunngba cɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn w’a ka le mɔcuɛ kun naan b’a kun Zezi. Zezi si kpa kɛ i ɲrɛnnɛn klelɛ blɛ’n w’a mantan. Ɔ maan ɔ ko sikeli i janvuɛ’m be awlo Betani lɔ. Lɛ nin Zerizalɛmu be afiɛn’n ti nun kilo 3. Kɛ Zezi nin Lazali be o Simɔn m’ɔ ti kokowefuɛ’n i awlo lɔ bé dí like’n, yɛ be kannin Marti i su ndɛ kasiɛn nga ɔ: “Mart yɛ ɔ isali like sɔ’n mannin be-ɔ.”​—Zan 12:2.

25. ?Ngue ti yɛ kɛ bla wie’m be ti kɛ Marti sa’n, ɔ ti asɔnun’m be cenjele like andɛ ɔ?

25 Marti i wun kpɛ o! Kɛ i klikli su’n Biblu’n kɛ́n i ndɛ’n, nn ɔ su di junman. Kɛ i awieliɛ su’n ɔ́ kɛ́n i ndɛ’n, ɔ su tu i klun di junman ekun mɛn i wiengu mun. Andɛ Klist i sɔnnzɔnfuɛ’m be asɔnun’m be le cenjele like kun. Yɛle kɛ be nun bla wie’m be ti kɛ Marti sa wie. Be ti yakpafuɛ yɛ be klun ti ufue. Be di junman kekle cɛn kwlaa be man Zoova, yɛ be uka be wiengu mun be yi be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i nglo. ?Marti yoli sɔ titi? E kwla bu i sɔ. I sɔ m’ɔ yoli’n ti ngwlɛlɛ ayeliɛ, afin ɔ́ úkɛ i naan w’a jrɛn i ɲrun lɔ ɲrɛnnɛn nga bé wá tɔ́ i su’n be ɲrun kekle.

26. ?Wafa sɛ yɛ Marti i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ukɛli i ɔ?

26 Be ɲrun lɔ’n, bé wá kún Zezi mɔ ti Marti i Min’n. Ɔ fata kɛ Marti jran kekle blɛ sɔ’n nun. Asa ekun’n, sran tɛ kunngba nga bé kún Zezi’n, bé wá kúnndɛ kún Lazali wie, afin Lazali i nguan cɛnlɛ’n ti’n, sran’m be lafi Zezi su. (An kanngan Zan 12:9-11 nun.) Nanwlɛ, i kwlaa yoli o, wie’n titili Marti nin i niaan’m be nun. Blɛ nga ɔ yoli sɔ’n ɔ nin wafa nga sa sɔ’n fa yoli’n, e siman nun ndɛ. Sanngɛ e kwla lafi su kɛ wafa nga Marti lafili Ɲanmiɛn su kpa’n, ɔ ukɛli i maan ɔ jrannin kekle lele ɔ fa wuli. I sɔ ti yɛ ɔ ti kpa kɛ andɛ Klistfuɛ’m be lafi Ɲanmiɛn su kɛ i sa ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 11 Marti i blɛ su’n, ba bla’m be suklu wlalɛ’n, ɔ timan Zuifu’m be cinnjin. Awlo nun junman dilɛ yɛ be kle be ɔ. I ti’n, atrɛkpa Marti nin a wunmɛn i le kɛ bla kun sa kwla tran like klefuɛ kun i wun lɛ ɔ suan like.