Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa’n i atabo

Fluwa’n i atabo

“Be nga be lafi Nyanmiɛn su’n, bɔ be tra be anwlɛn bɔ maan be nyan like nga i waan ɔ́ fá mán be’n, an nian be liɛ’n su yo.”​—EBRE MUN 6:12.

1, 2. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e lafi Ɲanmiɛn su andɛ ɔ? An fa sunnzun ase kun be yiyi nun.

ƝANMIƐN SULAFILƐ’N ti nzuɛn klanman kpa kun. Asa ekun’n ɔ ti cinnjin kpa kɛ e yi nzuɛn sɔ’n i nglo. Afin sɛ e lafiman Ɲanmiɛn su’n, ɔ nin i fata kɛ ndɛndɛ kpa e kunndɛ i wun ajalɛ. Sɛ kusu e lafi Ɲanmiɛn su’n, maan e nian e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su ndɛndɛ kpa, naan e tɛ i kɛ be fa ta ba sa. ?Ngue ti ɔ?

2 Maan ɔ yo e kɛ e su nanti aawlɛ flɛnnɛn dan kun nun sa. Nzue we kun e kpa. Ɔ maan sɛ e ɲan nzue kan’n, é síe i kpa. Yɛ é nɔ́n i kanngan lele é jú lika nga e su kɔ’n. I kunngba’n, sɛ é kwlá sé’n, Ɲanmiɛn ninnge’n be nun’n, sran’m be o aawlɛ flɛnnɛn’n nun andɛ. Ɲanmiɛn sulafilɛ mɔ e kwla fa sunnzun nzue’n, sɛ y’a nianman nun kpa y’a sɛsɛmɛn i’n, ɔ kwla fi e sa. Wafa kunngba nga sɛ e leman nzue’n, ɔ́ yó kekle mán e’n, sɛ e lafiman Ɲanmiɛn su’n, e nin Zoova e afiɛn’n kwlá sɛman.​—Rɔm. 1:17.

3. ?Ngue yɛ Zoova fali e ɲin sieli su naan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n w’a wla ase kpa ɔ? ?Ninnge nɲɔn benin yɛ ɔ fata kɛ e wla kpɛn su ɔ?

3 Zoova si kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti e nnana kpa. Ɔ si kɛ andɛ ɔ timan pɔpɔ manman e kɛ e lafi i su e guɛ i ti nin i bo. I sɔ’n ti yɛ ɔ fali e ɲin sieli i sran wie’m be ajalɛ’n su naan e nian su e yo ɔ. Zoova maan akoto Pɔlu klɛli i kɛ: “Be nga be lafi Nyanmiɛn su’n, bɔ be tra be anwlɛn bɔ maan be nyan like nga i waan ɔ́ fá mán be’n, an nian be liɛ’n su yo.” (Ebr. 6:12) I sɔ’n ti Zoova i anuannzɛ’n wla e fanngan kɛ yasua nin bla nga be lafili Ɲanmiɛn su’n, mɔ be kannin be ndɛ fluwa nga nun’n, e wla e wun ase e nian be liɛ’n su e yo. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo i siɛn’n niɔn? Maan e wla kpɛn ninnge nɲɔn su: (1) ɔ fata kɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa. (2) like nga e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, nán maan e ɲin kpa su le.

4. ?Wafa sɛ yɛ Satan kle kɛ ɔ kloman mlɔnmlɔn kɛ e lafi Ɲanmiɛn su ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e sa sin bubu e ɔ?

4 Maan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa titi. Satan kloman mlɔnmlɔn kɛ e lafi Ɲanmiɛn su. Mɛn’n i siefuɛ sɔ’n yoli maan Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti kekle man mɛn nunfuɛ mun. E wunmiɛn’n jumɛn i liɛ’n nun. ?Kɛ m’ɔ ti sɔ’n ti’n é sé kɛ e wla e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo ase’n ɔ ɔ yoman ye? Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn. Sran kwlaa nga ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ láfi Ɲanmiɛn su sakpasakpa’n, Zoova ti i janvuɛ dan kpa. Ɔ wla e fanngan kɛ, kɛ m’ɔ jin e sin ti’n, e kwla jran kekle Satan i ɲrun, naan ɔ́ wánndi e bɔbɔ. (Zak 4:7) Sɛ cɛn kwlaa’n, e fa blɛ e wla e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo ase kpa’n, é kwlá jrán kekle Satan i ɲrun. ?Wafa se yɛ e kwla yo i sɔ ɔ?

5. ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun yasua nin bla nga be kan be ndɛ’n, be kwla lafili Ɲanmiɛn su ɔ? Amun yiyi nun.

5 Kɛ nga e fa wunnin i sa’n, yasua nin bla nga be lafili Ɲanmiɛn su’n, be nin i sɔ’n finman be nin klun. Be mɛn dilɛ’n kleli weiin kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti like kun mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo ɔ. (Gal. 5:22, 23) Be srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka be, yɛ Zoova kusu tɛli be srɛlɛ’n su, ɔ maan be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wlali ase kpa. Maan e nian be liɛ’n su yo, nán e wla fi su le kɛ sran kwlaa nga ɔ srɛ Ɲanmiɛn mɔ i sin’n ɔ yo i nuan su sa’n, Zoova fɛ i wawɛ’n mɛn i. (Lik 11:13) Like cinnjin kpafuɛ nga e kwla yo’n yɛle ngalɛ’n.

6. ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun sran’m be su like suanlɛ’n kwla yo e ye ɔ?

6 Sran nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, be nun kaan sa be ndɛ yɛ e kɛnnin i fluwa nga nun ɔn. Be nun sunman kpa wie mun ekun be o lɛ. (An kanngan Ebre Mun 11:32 nun.) Be kwlaa ngalɛ’n, ɔ le sran kun nin i nzuɛn kpa kun m’ɔ yili i nglo mɔ e kwla fa e ɲin sie su e like suanlɛ’n nun ɔn. Sɛ e kanngan be su ndɛ’m be nun sa ngbɛn e guɛ i lɔ’n, naan e buman su akunndan’n, e bɔbɔ e Ɲanmiɛn sulafilɛ liɛ’n, i bo’n su kwlá wlaman ase kpa. Sɛ e wla kpɛn su titi kɛ yasua nin bla nga be kan be ndɛ Biblu’n nun’n, fɔ o be nun naan be ‘ti sran kɛ e sa’n,’ be ajalɛ’m bé yó like jrɛiin e ɲrun. (Zak 5:17) Kɛ kekle kɛ e liɛ’n sa’n tɔli be su’n, wafa nga be wun fa yoli be’n, aunnvuɛ su e kwla bu i akunndan e nian.

7-9. (a) ?Sɛ ɔ ti kɛ Zoova i sufuɛ laa’m be ɲannin atin be suli Ɲanmiɛn e blɛ liɛ’n nun’n, nn wafa sɛ yɛ be wun yoli be ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yo ninnge nga be man e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i wunmiɛn ɔn?

7 E kusu ajalɛ nga e fa’n ɔ nin ninnge nga e yo be’n, be man e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i wunmiɛn kpa. I kwlaa yoli o, “sɛ sran kun se kɛ ɔ lafi Nyanmiɛn su bɔ be wun-mɛn i sɔ i nzuɛn’n nun’n, wuun i Nyanmiɛn sulafilɛ’n ti ngbɛn.” (Zak 2:26) Sɛ ɔ ti kɛ yasua nin bla nga e kannin be ndɛ lɛ’n, yɛ Zoova fali junman nga ɔ fa man e andɛ’n wlali be sa nun’n, amun nian wafa nga bé dí su aklunjuɛ ɔ!

8 I wie yɛle Abraamu liɛ’n. Ɔ suli Zoova aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ tɛ yiwlɛ lika mɔ be fa yɛbuɛ be kplannin’n i su. ?Sanngɛ sɛ ɔ ti kɛ be seli i kɛ ɔ nin i wiengu Ɲanmiɛn sufuɛ mun bé kwlá sú Zoova Ɲanmiɛn Sielɛ Sua klanman kun nun, ɔ nin aɲia dandan wie’m be bo naan bé yíyí nda nga Ɲanmiɛn tali be’n m’ɔ “wunnin be mmua lɔ’n,” be nun klé i’n, wafa sɛ yɛ i wun yó i ɔ? (An kanngan Ebre Mun 11:13 nun.) ?Yɛ Eli li? Ɔ dili Ɲanmiɛn i junman’n famiɛn bla Zezabɛli i blɛ su. Sanngɛ sɛ ɔ ti kɛ be seli i kɛ nán Baali i sufuɛ’m be nunnunlɛ’n yɛ ɔ ti i junman niɔn, naan ɔ nin i fata kɛ ɔ ko nian sran’m be osu naan ɔ bo fɔnvɔlɛ jasin kun kle be’n, nn wafa sɛ i wun yó i ɔ? Nanwlɛ, se ɔ ti kɛ Biblu’n nun yasua nin bla sɔ’m be wo lɛ andɛ sa’n, nn awunblibliɛ yɛ bé fá sú Zoova ɔ.

9 I sɔ’n ti’n, maan e yo ninnge nga e kwla yo naan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo w’a wla ase kpa titi’n. Sɛ e yo sɔ’n, é yó kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ nga be kannin be ndɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n nun sa. Kɛ nga e fa kɛnnin i fluwa’n i su fitilɛ nun’n sa’n, e nin be e afiɛn’n wá mántan kɛ sran kun nin janvuɛ sa. Kpɛkun e janvuɛ tralɛ sɔ’n ɔ́ wá dan kpa ekun e ɲrun lɔ.

10. ?Aklunjuɛ benin yɛ é dí i mɛn klanman’n nun ɔn?

10 Nán maan like nga e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, ɔ fi e ɲin le. Yasua nin bla nga be suli Ɲanmiɛn sɔ’n, be fali be ɲin sieli i like nga be wla o su kɛ bé ɲɛ́n i’n su. Ɔ maan i sɔ’n wlali be fanngan kpa. ?Kɛ amun yo i sɔ wie ɔ? Kɛ “sran kpa mun [...] bé cɛ́n,” mɔ Ɲanmiɛn i sufuɛ sɔ’m bé wá sá be sin nguan nun’n, mɔ amún wá wún be’n, amun nian aklunjuɛ nga amún wá dí ɔ. (An kanngan Sa Nga Be Yoli’n 24:15 nun.) ?Kosan benin yɛ amun kunndɛ kɛ amún fá úsa be ɔ?

11, 12. ?Mɛn uflɛ’n nun’n, kosan benin yɛ amún úsa (a) Abɛli (b) Nowe (c) Abraamu (d) Riti (e) Abigaili ɔ nin (f) Ɛstɛli ɔ?

11 ?Sɛ amun nin Abɛli be yia’n, amun wun blíblí amun kɛ amún úsɛ i si nin i nin be su ndɛ? ?Annzɛ amún úsɛ i sɛ ɔ nin anzi nga be nian Ɲanmiɛn i ninnge’m be su’n mɔ be sie Edɛni fie’n i atin’n, be ijɔli o? ?Yɛ kɛ ɔ yoli sɔ’n, be tɛli i su? ?Yɛ Nowe li? Amún kwlá úsɛ i kɛ: “?A sroli sran jajraajra mun? ?I nun mɔ a o mmeli’n nun lɔ’n, wafa sɛ yɛ a niannin nnɛn kwlaa ngalɛ’n be lika ɔ?” Sɛ amun nin Abraamu be yia’n, amún kwlá úsɛ i kɛ: “A kwla wunnin Sɛmu? ?Wan yɛ ɔ kleli ɔ Zoova i su like ɔ? ?Iri klɔ’n su lɔ jasolɛ’n yoli kekle mannin wɔ?”

12 I wafa kunngba’n, kosan nga amun kunndɛ kɛ amún fá úsa Ɲanmiɛn sufuɛ bla nga bé sá be sin nguan nun’n, amun bu be akunndan nian. Amún kwlá úsa Riti kɛ: “?Ngue yɛ ɔ suli ɔ bo mɔ a kacili Zoova i sufuɛ ɔ?” yɛ Abigaili liɛ’n, amún kwlá úsɛ i kɛ: “?Kɛ á kó sé Nabali kɛ a ukali Davidi’n, srɛ kunnin wɔ?” Asa ekun amun kwla usa Ɛstɛli kɛ: “?Kɛ a nin Mardose, amun wun ndɛ nga be kɛnnin i Biblu’n nun’n ɔ wieli’n, i sin’n, ngue yɛ amun yoli ɔ?”

13. (a) ?Kosan benin yɛ be nga be sali be sin nguan nun’n, bé kwlá úsa amun ɔn? (b) ?Kɛ amun si kɛ amun nin laa Ɲanmiɛn sufuɛ nanwlɛfuɛ mun bé wá yía’n, amun wun yo amun sɛ?

13 Nanwlɛ, Ɲanmiɛn sufuɛ yasua nin bla sɔ mun be kusu be le kosan wie mɔ bé fá úsa amun ɔn. Amun nian kɛ amun wun blibli amun kɛ amún kán mɛn’n i awieliɛ blɛ’n ɔ nin wafa nga Zoova yrali i nvle’n su blɛ kekle nun’n, be su ndɛ mun klé be ɔ! Ɔ́ wá yó be fɛ kpa kɛ be suan wafa nga Zoova yiali i nda kwlaa nga ɔ tali’n be nuan’n. Mɛn uflɛ’n nun’n, nán Ɲanmiɛn i sufuɛ nga be kan be ndɛ Biblu’n nun’n be akunndan ngbɛn sa yɛ é bú ɔ. E nin be é trán Mɛn klanman’n nun. I sɔ’n ti’n, like kwlaa nga amun kwla yo i dɔ nga su naan sran sɔ’m b’a yo kɛ sran jrɛiin sa amun ɲrun’n, nán amun yaci i yolɛ. Amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa titi. Maan amun nin be su Zoova kɛ amun janvuɛ kpa mun sa tititi!