Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa mɔ e Anuannzɛ’n i Ɲrun difuɛ’m be klɛli e’n

Fluwa mɔ e Anuannzɛ’n i Ɲrun difuɛ’m be klɛli e’n

E niaan kpa mun:

Afuɛ 2008 nun’n, be boli ndɛ akpasua kun mɔ be flɛ i « Imitez leur foi », (Amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa) i klɛlɛ bo Zanvie 1 i Sasafuɛ Tranwlɛ’n fluwa’n nun (blɔfuɛ nun). Kɛ ɔ fin lɛ’n, anglo nsan kwlaa ndɛ akpasua sɔ’n i nun ndɛ fɛfɛ kpa kun fite.

?Be nga be kanngannin nun’n be seli sɛ? Kɛ be nun kun wieli Marti i su ndɛ’n i nun kanngan’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ n kanngan nun’n, ɔ kle min srilɛ, afin n ti kɛ bla sɔ’n sa cɛ. N kunndɛ kɛ ń sɔ́ sran’m be nun klanman, yɛ n wo junman’n su sa trili, n ɲanman min ti n loman wunmiɛn bɔɔ kaan sa naan e nin min janvuɛ mun y’a yiyi e ɲin su.” Kɛ afuɛ 15 talua kaan kun kanngannin Ɛstɛli i su ndɛ’n nun’n, ɔ seli kɛ: “N kwla wun i wlɛ kɛ e ɲin kwla tran be wun wlawlalɛ nin ajulisu tralɛ’m be su. Sanngɛ ɔ fata kɛ e wlawla e wun kpa sɛsɛsɛ.” Ɔ kan guali su kɛ: “Ɲanmiɛn ɲrun’n, sran’n i wafa nga e ti i e awlɛn’n nun lɔ’n, yɛ ɔ ti i cinnjin ɔn.” Yɛ akoto Piɛli i su ndɛ kun yoli maan aniaan bla kun seli kɛ: “Kɛ ń kánngan nun’n, ɔ yo kɛ sa sɔ’m be su yo min ɲin bo lɛ sa. N ti ninnge’m be ngan, n ti be nvan.”

Fluwa kannganfuɛ sɔ mun nin kannganfuɛ wie mun mɔ be siman be nuan’n be yiali ndɛ nga akoto Pɔlu kɛnnin i laa’n i nuan. I waan: “Ndɛ nga be klɛli be laa’n, be klɛli i kwlaa sɔ’n kɛ bé fá klé e ngwlɛlɛ.” (Rɔm. 15:4) Nanwlɛ, Zoova fali ndɛ sɔ mun sieli i Biblu’n nun naan be man afɔtuɛ kpa. Kannzɛ bɔɔ e si ndɛ nanwlɛ’n w’a cɛ annzɛ blɛ yɛ y’a si i o, ndɛ sɔ be kwla kle e ngba e like.

É tú e klun é wlá amun fanngan kɛ amun kanngan fluwa yɛ’n nun, nán amun bo su kokowa. Amun fa wla amun awlobofuɛ’m be Ɲanmiɛn sulɛ’n nun, bakanngan’m bé wá kló i kpa. Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ nun’n, kɛ asɔnun’m bé wá súan nun like’n, nán maan le mɔcuɛ kun sa sin amun sin. Amun fa blɛ be kanngan nun blɛblɛblɛ, nán amun kpli. Maan ɔ yo amun kɛ, i nun mɔ sa sɔ’m bé yó’n, amun wo lɛ sa. Amun yo kɛ sran nga be kan be ndɛ Biblu’n nun’n, yɛle amun sa. Kɛ sa’m be tɔ be su’n amun nian wafa nga be yo’n. ?Sɛ ɔ ti amun’n, wafa sɛ yɛ amún yó ɔ? Amun fa be ajalɛ liɛ’n sunnzun amun liɛ’n be nian.

Ɔ yo e fɛ kɛ amun kanngan fluwa yɛ’n nun wie. Maan ɔ yo amun nin amun awlobofuɛ’m be muae like. E klo amun kpa, maan Zoova yo amun liɛ ye.

Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ mun