Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ TRE NSIƐN

Ɔ kɛnnin i su sa’n kwlaa kleli Ɲanmiɛn

Ɔ kɛnnin i su sa’n kwlaa kleli Ɲanmiɛn

1, 2. (a) ?Ngue ti yɛ Ani i akunndan’n ti sannganwa ɔ? (b) ?Ngue yɛ Ani i su ndɛ’n ɔ́ wá klé e ɔ?

AFUƐ nuan kwlaa’n, Ɛlkana nin i awlobofuɛ’m be ko su Ɲanmiɛn i tannin sua ng’ɔ o Silo lɔ’n, i nun. Aklunjuɛ blɛ sɔ’n w’a ju, ɔ maan Ani su siesie i wun. I wun siesielɛ sɔ’n ti’n, i wla fi i su sa mun kan. Zoova kunndɛ kɛ, kɛ bé dí cɛn sɔ’n, be yi be aklunjuɛ’n i nglo. (An kanngan Mmla’n 16:15 nun.) Kɛ ɔ fin Ani i bakan nun lele’n, ɔ di aklunjuɛ kpa cɛn sɔ’m be nun. Sanngɛ le nɲɔn nga nun’n, ɔ timan sɔ, afin sa o i su.

2 E kwla se kɛ Ani le muae, afin i wun Ɛlkana klo i kpa. Sanngɛ nán Ani ngunmin yɛ Ɛlkana jɛli i ɔ. Ɔ jali Pɛnina wie. Pɛnina yaciman Ani i ndɛnngan kaan sa. Afuɛ nuan kwlaa kɛ bé kɔ́ cɛn dilɛ Silo lɔ’n, yɛ Pɛnina kle Ani nun kpa’n niɔn. Wafa nga Pɛnina kleli Ani i yalɛ’n, ɔ nin wafa nga Ɲanmiɛn su mɔ Ani lafi’n ti’n, ɔ wunnin sa kekle sɔ’n i trawlɛ’n, yɛ Ani i su ndɛ’n ɔ́ wá klé e ɔ. Yɛ sɛ sa wie ti’n amun wla guaman ase’n, Ani i su ndɛ’n wá cící amun wla kpa.

‘?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ klun jɔman’n niɔn?’

3, 4. ?Sa nɲɔn nga be o Ani su’n yɛle benin? ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ nán ndɛ kaan yɛ ɔ o i su ɔ?

3 Biblu’n kle kɛ sa nɲɔn o Ani su. Sa sɔ’m be ti kekle, ɔ maan Ani kwlá yoman like fi. Sa klikli’n yɛle kɛ ɔ le wla. Yɛ i wla sɔ’n klomɛn i sa. I nɲɔn su’n yɛle kɛ Ani liɛ’n, i klun ti kpan. I yo, sɛ bla kun kunndɛ ba naan sanngɛ i klun ti kpan’n, i wla bó i wun. Ani i blɛ su’n, i sɔ bla liɛ’n, i awlabɔɛ’n tra. Yɛle kɛ blɛ sɔ’n nun’n, sɛ bla kun wuman ba’n, ɔ ti tete nin ɲannzuɛn sa. Afin ɔ ti cinnjin kpa kɛ yasua’m be nin be yi’m be wu ba naan be osu’n w’a nunnunman.

4 Sɛ ɔ ti kɛ Pɛnina kleman Ani i yalɛ’n, nn sa sɔ’n kwla sɔnnin i nun. I kwlaa yoli o, yasua nga ɔ le bla kaka’n, i awlo’n nun jɔman. Afin kwla silɛ’n nin ndɛnnganndɛnngan’n be wieman nun le. Kɛ ɔ ko yo sɔ kusu’n, klunngbɔ’n kwlá tuman lɛ le. Wafa nga Ɛlkana i yi nɲɔn’m be trannin’n, ɔ kle sɔ weiin. I kwlaa sɔ’n ti yɛ Biblu’n bu bla nda jalɛ’n i fɔ’n niɔn. Nanwlɛ, ajalɛ sɔ mɔ klɔ sran’m be wa fɛli i kasiɛn’n, ɔ nin nga Ɲanmiɛn fɛli i Edɛni fie’n nun lɔ’n, be sansan be wun. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn jali bla kunngba lekeleke mannin yasua’n.​—Bob. 2:24.

5. ?Ngue ti yɛ Pɛnina yoli naan Ani i awlɛn’n kpɛ i klun ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ yoli sɔ ɔ?

5 Ɛlkana klo Ani tra Pɛnina. Zuifu’m be fluwa kun waan Ɛlkana yi kpɛnngbɛn’n yɛle Ani, yɛ kasiɛnfuɛ’n yɛle Pɛnina. Nja, sɛ sakpa o, e siman i nun ndɛ. Nga e si i’n yɛle kɛ Pɛnina fɛ i ɲin cili Ani tɛtɛ kpa. Ɔ maan ninnge nga ɔ ko yo naan Ani i awlɛn’n w’a kpɛ i klun’n yɛ ɔ yo ɔ. Yɛle kɛ, kɛ mɔ i liɛ’n ɔ wu ba’n ti’n, ɔ yo i wun kpakpa Ani su. Nanwlɛ, ɔ kleman Ani i yalɛ ngowa. I bɔbɔ ɲinfu yɛ ɔ yo sɔ ɔ. Biblu’n se kɛ Pɛnina ‘di [Ani] i asanse, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ gúɛ i nyin ase.’ (1 Sam. 1:6) Kɛ ɔ ko yo naan Ani w’a wunmɛn i wun fɛ kaan sa’n, i ti yɛ Pɛnina yoli i kwlaa sɔ’n niɔn.

Kɛ mɔ Ani i klun ti kpan’n ti’n, i wla’n guaman ase. Pɛnina kusu yoli Ani i fiaan naan i awlɛn’n kpɛ i klun.

6, 7. (a) ?Kɛ Pɛnina yó Ani i fiaan’n, ngue ti yɛ w’a boman su w’a kleman Ɛlkana ɔ? (b) ?Kɛ mɔ Zoova i klun jɔman Ani i wun’n, i ti yɛ Ani kwlá wuman ba ɔ? An yiyi nun. (An nian ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n.)

6 Titi’n, kɛ Ɛlkana nin i awlobofuɛ’m bé kó sú [Zoova] Silo lɔ’n, yɛ Pɛnina kle Ani i nun kpa’n niɔn. Afuɛ kun liɛ’n, kɛ Ɛlkana yili tɛ mannin Zoova’n, ɔ kpɛli nnɛn’n wie mannin Pɛnina i “mma yasua nin i mma mmla mun be kwlaa.” Sanngɛ Ani liɛ’n, kɛ m’ɔ leman ba’n ti’n, i ngunmin liɛ’n cɛ yɛ ɔ fa mɛnnin i ɔ. Kɛ Pɛnina wunnin i sɔ’n, ɔ wa kputuli Ani ekun. Ɔ fɛli i klun kpan’n seli i nun. Yɛ ploploplo Ani sunnin ɔn. Aliɛ dilɛ bɔbɔ sa’n w’a yomɛn i fɛ. Ɛlkana sieli i nzɔliɛ kɛ i yi’n i wla’n w’a bo i wun naan ɔ diman like. Yɛ ɔ́ kúnndɛ fɔnvɔlɛ i wun atin ɔn. Ɔ usɛli i kɛ: “?Nguɛ ti yɛ a sun bɔ a di-man like yɛ? ?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ klun jɔ-man nin-ɔn? ?Sɛ kannzɛ á wú ba yasua blu bɔbɔ-ɔ, ɔ nin min sɛ?”​—1 Sam. 1:4-8.

7 Ɛlkana i ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ si kɛ ba mɔ Ani wuman’n ti yɛ i klun timan jɔwa ɔ. Nanwlɛ, ndɛ klanman sɔ m’ɔ kannin’n ɔ yoli Ani i fɛ dan. * Sanngɛ Ɛlkana w’a boman yalɛ nga Pɛnina kle Ani’n i su. E wunmɛn i Biblu’n nun kusu kɛ Ani kɛnnin i sɔ’n kleli i. Kɔlɛ Ani seli i wun kɛ sɛ ɔ kɛn i ndɛ kle bian’n, ɔ cɛman naan Pɛnina w’a yo i finfin w’a tra laa’n. Afin sɛ Ɛlkana waan ɔ́ síesíe ndɛ’n, ɔ́ míɛn i sa. Kpɛkun awlo’n nun tranlɛ wá yó kekle mɛ́n i trá laa’n, afin Pɛnina wá kpɔ́ i kpɔlɛ kpa. Kpɛkun’n, i mma nin i afɔnniɛn’m bé fá be liɛ’n bé úka su. Ɔ maan ɔ cɛman naan Ani w’a bu i wun aofuɛ i bɔbɔ i awlo’n nun.

Kɛ Pɛnina yoli Ani i finfin’n, Ani kpɛli i ɲin Zoova wun lɔ.

8. ?Kɛ mɔ e si kɛ Ɲanmiɛn diman ndɛ kwlɛ’n, i sɔ’n yo e sɛ?

8 Kannzɛ Ɛlkana sili ɲrɛnnɛn nga Pɛnina kleli Ani i nun annzɛ w’a siman nun o, sanngɛ Ɲanmiɛn Zoova liɛ’n, ɔ si i kwlaa sɔ’n nun. Afin i Ndɛ’n kle sɔ. Ɔ maan be kwlaa nga be fa be ɲin ci be wiengu mɔ be kpɔ i’n, nán be wla fi kɛ Zoova wun like kwlaa nga be yo’n. Sanngɛ be nga be ti kɛ Ani sa’n mɔ be o lɛ diin’n, maan be si kɛ Ɲanmiɛn diman ndɛ kwlɛ, naan sɛ i blɛ’n ju’n, ɔ́ dí be ndɛ’n i klanman mán be. (An kanngan Mmla’n 32:4 nun.) Ani si sɔ, i ti yɛ ɔ kpɛli i ɲin Zoova wun lɔ’n niɔn.

‘I ɲrun m’ɔ ti mlanwa’n ɔ titili’

9. ?Afɔtuɛ benin yɛ Ani i ajalɛ’n man e ɔ?

9 Ɛlkana nin i yi mun nin i mma mun be kwlaa be su siesie be wun. Afin, be su wa kɔ Silo. Kan Ɛlkana nin i awlobofuɛ’m be tran lɛ’n, ɔ nin Silo’n be afiɛn’n ti nun kilo 30. * Klɔ sɔ’n wo Efraimu akpasua’n i lika’n nun. Lɔ’n ti kpɔlɛkpɔlɛ lika. Ɛlkana nin i awlobofuɛ’m be nantili cɛn ba kun annzɛ nɲɔn naan b’a ju lɔ. Ani si kɛ i wla’n wá kó yó i finfin lɔ ekun. Sanngɛ w’a niɛnmɛn i sɔ’n ti w’a kaman awlo lɔ. I sɔ’n kle e ajalɛ klanman kpa. Yɛle kɛ sɛ aniaan wie lo e ngasi’n, nán maan i ti’n, e kpɔnzɔ Zoova i sulɛ nun. Sɛ ɔ yo sɔ’n, e su kwlá jranman sa nga be o e su’n be ɲrun kekle.

10, 11. (a) ?Ngue ti yɛ Ani jaso ɔli Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Ani kɛn i klun ndɛ’n kle i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n niɔn?

10 Ɛlkana nin i awlobofuɛ’m b’a nanti lelee be su wa ju Silo. Lika’n ti okaoka, yɛ aunmuan’n fitaman aɔwi. Silo klɔ’n wo kpɔlɛ su, yɛ kpɔlɛ wie’m be bo sin yiɛ i. Kɛ bé mántan klɔ’n i koko’n, nn Ani bú ndɛ nga ɔ́ wá kán klé Zoova’n i akunndan. Kɛ be juli lɔ cɛ’n, be kunndɛli like be dili. I sin’n, Ani jaso ɔli Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ ko srɛli Ɲanmiɛn. Afin ɔ si kɛ ndɛ kwlaa nga ɔ́ kán klé i Si Ɲanmiɛn’n ɔ́ tíe, naan kannzɛ bɔbɔ klɔ sran’m be wunman i su afɛ’n, sanngɛ i Si m’ɔ o nglo lɔ’n ɔ wun i. Kɛ ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n, nn ɔ́ sún. I awlɛn’n mɔ w’a kpɔtɔ i klun dan’n ti’n, w’a siemɛn i nzɔliɛ kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ Eli ti anuan’n nun lɛ.

11 Kɛ Ani sún’n nn ɔ́ úsu. Ɔ srɛ Ɲanmiɛn i klun lɔ, be timan ndɛ nga ɔ kan’n, sanngɛ i nuan bui’n yɛ ɔ keje ɔ. Ɔ srɛ Ɲanmiɛn cɛli kpa. Ɔ kɛnnin i klun ndɛ’n kwlaa kleli i. Ɔ seli i kɛ ɔ mɛn i ba. Sanngɛ nɛ́n i sɔ ngunmin yɛ ɔ kan kleli Zoova ɔ. Ɔ seli Zoova wie kɛ sɛ Zoova i wla kpɛn i su’n, ɔ́ mɛ́n i like. I sɔ’n ti’n, ɔ tali Zoova i nda kɛ sɛ ɔ mɛn i ba yasua kun’n, ɔ́ fá ba sɔ’n mɛ́n i, naan ɔ yo i liɛ mlɔnmlɔn.​—1 Sam. 1:9-11.

12. ?Ajalɛ benin yɛ Ani i srɛlɛ’n, ɔ kle e ɔ?

12 E mɔ e ti Ɲanmiɛn i sufuɛ’n, ajalɛ nga Ani i srɛlɛ’n kle e’n, yɛle kɛ e kan sa kwlaa nga ɔ o e su’n e kle Zoova, kɛ nga sran kun kɛn i klun ndɛ kle i janvuɛ wie sa. Nga Zoova kunndɛ’n bɔbɔ’n yɛ ɔ o lɛ ɔ. (An kanngan Jue Mun 62:9, ɔ nin 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:17 nun.) I sɔ’n ti’n, Zoova maan akoto Piɛli klɛli Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su ndɛ kun wla e fanngan . Ɔ klɛli i kɛ: “An koko sa ng’ɔ o amun su’n i kwlaa kle i, afin i yɛ ɔ nian amun lika-a.”​—1 Piɛ. 5:7.

13, 14. (a) ?Kɛ Eli niannin Ani’n, ɔ buli i sɛ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ buli i sɔ ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Ani tɛli Eli su ɔ? ?Yɛ ngue yɛ i sɔ’n kle e ɔ?

13 Kɛ Ani srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ tili sran kun nɛn. Ɔ́ nían o, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n Eli yɛ ɔ jin yɛ. Kɛ ɔ niannin Ani siin, m’ɔ wunnin kɛ ɔ su sun’n, m’ɔ́ úsu’n, mɔ i nuan bui’n kéje’n, ɔ buli i kɛ nzan yɛ w’a kun i kpo ɔ. I ti ɔ seli i kɛ: “?Cɛn onin ko yɛ nzan’n titi ɔ nyin su-ɔ? Fa ɔ nzanbɔɛ sɔ’n kɔ ɔ nyrun.” Nanwlɛ, klɔ sran’m be siman aunnvuɛ, be timan kɛ Zoova sa. I wie yɛle Eli liɛ’n. Kɛ ɔ yo naan ɔ koko Ani’n, ɔ ka lɛ tɔnnin i suɛn kɛ w’a nɔn nzan w’a bo.​—1 Sam. 1:12-14.

14 Kɔlɛ ndɛ nga Eli kannin’n yoli Ani i ya kpa liɛ su. Afin i awlɛn’n w’a kpɔtɔ i klun laa, kpɛkun sran wie wa tɔnnin i suɛn ekun uka su. Asa’n, Eli bɔbɔ m’ɔ le ɲrun kpa’n yɛ ɔ yoli sa sɔ’n niɔn. Sanngɛ Ani w’a jranman su w’a yaciman Ɲanmiɛn sulɛ. I lɛ nun ekun’n, ɔ wa yili i nglo kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su. Yɛle kɛ, ɔ tɛli Eli su amanniɛn su. Sa nga ti mɔ i wla’n w’a bo i wun’n, ɔ yiyili nun kleli i. Kɛ Eli wunnin kɛ i ndɛ yoman fɛ’n, ɔ kannin ndɛ’n amanniɛn su kleli Ani. Ɔ seli i kɛ: “Gua ɔ wla ase naan kɔ! Maan Izraɛl Nyanmiɛn’n ɔ man wɔ like nga a srɛli i’n.”​—1 Sam. 1:15-17.

15, 16. (a) ?Kɛ Ani ko suli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, m’ɔ kokoli i su sa’n kwlaa kleli i’n, wafa sɛ yɛ i wun yoli i ɔ? (b) ?Sɛ sa nga be o e su’n ti’n, e wla’n bo e wun’n, wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ Ani sa ɔ?

15 ?Kɛ Ani ko suli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, m’ɔ kokoli i su sa’n kwlaa kleli i’n, wafa sɛ yɛ i wun wa yoli i ɔ? Biblu’n se kɛ: “Kɛ bla sɔ’n wɔli’n, ɔ ko dili like siɛn’n, yɛ i nyrun b’ɔ ti mlanwa’n ɔ titili.” (1 Sam. 1:18) Ndɛ’n sɔ’n kle kɛ, Ani i wla’n wa guali ase. Afin ɔ fali sa ng’ɔ o i su’n kwlaa wlɛli i Si m’ɔ o nglo lɔ’n i sa nun. Sɛ sa ng’ɔ o i su’n ti kɛ trɔ nɔnnin wie sa’n, nn é sé kɛ ɔ srɛli Zoova kɛ ɔ sua trɔ sɔ’n mɛn i. Afin i yɛ ɔ kwla nun ɔn. (An kanngan Jue Mun 55:23 nun.) Like nga Ani yoli’n ti su. Afin Zoova i tinmin’n ti dan. I sɔ’n ti’n, maan sa’n yo sɛ yo sɛ’n, Zoova kwla siesie.

16 Kɛ sa’m be tin e su’n, mɔ e wunman e wun kpɔciwlɛ’n, maan e yo kɛ Ani sa. Yɛle kɛ maan e kan sa ng’ɔ o e su’n i kwlaa e kle Ɲanmiɛn. Nán e fia wie su. Afin Biblu’n bɔbɔ se kɛ, ‘kɛ be srɛ i’n, ɔ ti.’ (Jue. 65:3) Asa’n, sɛ e srɛ i naan e lafi su kɛ ɔ́ fá like nga e srɛli i’n mán e’n, e akunndan’n su sannganman kun, ‘e wun jɔ́ e fɔuun, e su wun-man sa ti bɔ e wun jɔ e fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.’​—Fil. 4:6, 7.

‘Like uflɛ nunman lɛ m’ɔ kwla sasa ye ɔ’

17, 18. (a) ?Ngue yɛ Ɛlkana yoli m’ɔ kle kɛ nda nga Ani tali’n, ɔ ti i klun su ɔ? (b) ?Ngue yɛ Pɛnina wa sieli i nzɔliɛ ɔ?

17 Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, Ani nin i wun Ɛlkana be ɔli Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ ekun. Like nga Ani srɛli Ɲanmiɛn’n, ɔ nin nda ng’ɔ tali i’n, atrɛkpa’n ɔ kannin be kleli i wun’n. Afin Moizi Mmla’n se kɛ sɛ bla kun m’ɔ le bian’n ta nda’n naan i wun’n ti nun’n, bian’n kwla nunnun su. Ɔ maan bla’n su kwlá yiaman nda’n i nuan. Sanngɛ nán nda sɔ’n i su nunnunlɛ ti yɛ Ɛlkana nin i be ɔli Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ ɔ. (Kal. 30:11-16) Ɲanmiɛn i bo kotolɛ ti yɛ be sali be sin lɔ ɔ. I sin’n, be ɔli be klɔ.

18 ?Blɛ benin nun yɛ Pɛnina wa sieli i nzɔliɛ kɛ, siɛn’n kɛ ɔ klɔklɔ Ani’n, ɔ yoman Ani i like fi kun ɔn?. Biblu’n w’a boman su. Sanngɛ nga e si i’n, yɛle kɛ, Ani ‘i ɲrun m’ɔ ti mlanwa’n ɔ titili.’ I sɔ’n kle kɛ, Ani w’a kokoman kun. Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, Biblu’n w’a kanman Pɛnina i ndɛ kun.

19. ?Muae benin yɛ Ani ɲɛnnin i ɔ? ?Ngue yɛ ɔ yoli m’ɔ kle kɛ i wla w’a fiman sran nga ɔ mɛnnin i muae sɔ’n i su ɔ?

19 Kɛ ɔ juli i ɲrun’n, aklunjuɛ’n wa boboli Ani su. Yɛle kɛ ɔ wa wunnzɛli. Kannzɛ i klun jɔli kpa blɛ sɔ nun’n, sanngɛ i wla w’a fiman sran nga ɔ mɛnnin i muae sɔ’n i su. I sɔ’n ti’n, kɛ ɔ wuli i wa yasua’n, ɔ tɔnnin i dunman Samiɛli. I bo’n yɛle “Ɲanmiɛn i dunman.” Dunman sɔ’n i bo’n kle kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n i bolɛ’n ti cinnjin kɛ ng’ɔ fa yoli Ani i cinnjin’n sa. Afuɛ nga ɔ wuli ba’n nun’n, ɔ nin i awlobofuɛ onga mun b’a ɔman Silo lɔ wie. I kpa’n, ɔ kali awlo lɔ afuɛ lele nsan, ɔ mannin ba’n i ɲɔnflɛn. Kɛ ɔ kpɛli Samiɛli i ɲɔnflɛn wieli’n, ɔ siesieli i wun naan w’a fa ba’n w’a ɔ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Nanwlɛ, i sɔ’n su yoman pɔpɔ manman bla ta sɔ’n.

20. ?Ngue yɛ Ani nin Ɛlkana be yoli m’ɔ kle kɛ be yiali nda nga be tali Zoova’n i nuan ɔn?

20 Ɔ su yoman pɔpɔ manman Ani kɛ ɔ yaci i wa’n Silo lɔ. Kɛ mɔ bla wie’m be su Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ’n, kɔlɛ be yɛ bé wá níɛn i lika ɔ. Ɔ maan ɔ si kɛ bé yó ba’n i cɛcɛ. Sanngɛ, i klun titi i kan, afin Samiɛli te yo kaan kpa. Asa’n, niɛn mun be kunndɛman kɛ bé kpɔ́ci be mma mun. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Ani nin Ɛlkana be trali be awlɛn, b’a ijɔman be konviabo, be fali ba’n be ɔli Silo. Be yili tɛ be mannin Zoova, kpɛkun be fali ba’n kleli Eli. Be seli i kɛ ba nga Ani wa srɛli i Zoova i sa nun i bɔbɔ Eli i ɲrun lɛ’n, yɛ ɔ o be sa nun lɛ ɔ. Be waan Ani tali nda kɛ ɔ́ fá ba sɔ’n mán Zoova, i ti yɛ be fɛli i bali ɔ.

Samiɛli i nin’n ti kpa o!

21. ?Ani i srɛlɛ’n nun’n, ndɛ benin yɛ ɔ kannin m’ɔ kle kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su tankaan kpa ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i “ Ɲanmiɛn srɛlɛ mɔ be ti be liɛ ngunmin’n” i nun wie.)

21 I sin’n, Ani wa srɛli Ɲanmiɛn. Zoova maan be klɛli ndɛ ng’ɔ kannin’n i Ndɛ’n nun. Afin ndɛ ng’ɔ kannin’n be ti cinnjin kpa. Ndɛ sɔ’n wo 1 Samiɛl 2:1-10 nun. Sɛ amun kanngan nun’n, amún wún kɛ bla sɔ’n lafi Ɲanmiɛn su kpa. I srɛlɛ’n sɔ nun’n, ɔ manmannin Ɲanmiɛn afin wafa ng’ɔ yi i tinmin’n i nglo’n, ɔ yo ɲɛnmɛn. Yɛle kɛ be nga be yo be wun dandan’n, ɔ kan be ase, yɛ ɔ yo ɲrɛnnɛnfuɛ’n i ye. Asa’n, ɔ yo maan sran wu, yɛ i kunngba’n maan sran ɲan nguan. Asa ekun’n, Ani yili Ɲanmiɛn i ayɛ, afin i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun, ɔ ti sɛsɛfuɛ yɛ ɔ kpɔcimɛn i sufuɛ mun. I kwlaa sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “[‘Zoova ti kɛ yɛbuɛ sa,’ NW] like uflɛ nun-man lɛ b’ɔ kwla sasa ye-ɔ.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ, e fa e wla’n e gua Zoova su ɔ, ɔ yo ye. Asa’n, ɔ su kaciman le. Yɛ sɛ ɲrɛnnɛnfuɛ mun nin be nga be buman be wie’n be talo i’n, bé ɲán manndran.

22, 23. (a) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Samiɛli w’a bumɛn i le kɛ i si nin i nin be wla w’a fi i su ɔ? (b) Wafa sɛ yɛ Zoova yrali Ani su ɔ?

22 Samiɛli le muae, afin i nin’n ti bla kun m’ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa ɔ. Kɛ ɔ o Silo lɔ’n, ɔ ti su kɛ ɔ ju wie’n, i wla loli i nin’n kpa. Sanngɛ w’a bumɛn i le kɛ i nin’n i wla w’a fi i su. Afin afuɛ kwlaa, kɛ Ani kɔ́ Silo’n ɔ wu tralɛ ko man Samiɛli. Nanwlɛ, Ani klo i wa sɔ’n dan. (An kanngan 1 Samiɛl 2:19 nun.) Atrɛkpa’n kɛ Ani ju lɔ’n ɔ fa tralɛ nga ɔ wuli’n ɔ wla Samiɛli i wun, ɔ siesie i ye klanman cɛ, yɛ ɔ wlɛ i fanngan. Nanwlɛ, Samiɛli ɲannin niɛn kpa o! I kusu, ɔ yoli ba kpa, ɔ maan i si nin i nin be klun jɔli i wun, yɛ i wun yoli Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be fɛ.

23 Ɲanmiɛn wa yrali Ani su, ɔ mɛnnin i ba nnun ekun. (1 Sam. 2:21) Sanngɛ nán muae ng’ɔ ɲɛnnin i’n i ngba yɛ ɔ o lɛ ɔ. Afin ɔ nin i Si Zoova be afiɛn’n mantannin kpa wie. Kpɛkun kɛ afuɛ’m bé sín bé kɔ́’n, nn be afiɛn’n mántan kɔ́. Maan amun kusu, amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ Ani sa, naan amun nin Zoova amun afiɛn’n mantan titi.

^ ndɛ kpɔlɛ 7 Biblu’n waan Zoova ‘maan [Ani] w’a wu-man ba.’ Nán kɛ Ɲanmiɛn i klun w’a jɔman bla sɔ’n m’ɔ ti aenvuɛfuɛ m’ɔ lafi i su kpa’n i wun ti ɔ. (1 Sam. 1:5) Yɛle kɛ ɔ ju wie’n, kɛ Biblu’n nun be kan kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ yoli sa wie mun’n, nán kɛ ɔ yoli be jrɛiin sa ti ɔ, sanngɛ kɛ sa sɔ’m bé yó’n, ɔ buaman nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 9 Kɛ mɔ atrɛkpa’n, Ɛlkana i klɔ Rama’n yɛ Zezi blɛ su’n be wa flɛli i Arimate’n, i ti yɛ e se kɛ klɔ sɔ’n ɔ nin Silo be afiɛn’n ti nun kilo 30 niɔn.