Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ TRE KUN

‘Ɔ wuli, sanngɛ ɔ te ijɔ’

‘Ɔ wuli, sanngɛ ɔ te ijɔ’

1. ?Ngue ti yɛ Adam nin Ɛvu nin be mma’m be kwlá wluman Edɛni fie’n nun lɔ ɔ? ?Yɛ ngue yɛ Abɛli i ɲin o i sin kpa ɔ?

ABƐLI i bua’m be su didi kpɔlɛ wie mɔ i asiɛ’n ti kpa’n i wun lɛ. Ɔ o lɛ nían be su. Ɔ́ nían mmua lɔ’n, kpɛkun w’a wun lika kpajawa kaan kun. Ɔ si kɛ lɔ’n, kue sunman sin taaman’n te kpɛ i wun te sasa Edɛni fie’n i atin’n. Blɛ kun nun’n, i si nin i nin’n, Adam nin Ɛvu be trannin fie sɔ’n nun laa. Sanngɛ siɛn’n, be bɔbɔ nin be mma mun, be nun wie fi kwlá wluman lɔ. Nnɔsua nun aunmuan nga ɔ fita’n ɔ sanngan Abɛli i ti mmuɛn’n, kpɛkun ɔ mɛn i ti’n su nian nglo lɔ. Ɔ su bu i Yifuɛ’n i akunndan. Abɛli usɛ i wun kɛ ce nga ɔ wa trannin klɔ sran nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n, cɛn wie lele ɔ́ kwlá tú lɛ. Ɔ lafi su kɛ cɛn wie lele’n ɔ́ yó sɔ.

2-4. ?Wafa sɛ yɛ Abɛli te ijɔ andɛ ɔ?

2 Abɛli su kan ndɛ kle amun andɛ. ?Amun ti i ngan? ?Be ti i ngan sɛ yɛ ɔ yo ye ɔ? Sran m’ɔ wuli be simɛn i afuɛ’n niɔn, m’ɔ kacili ndutre i afuɛ kɔe 6000 yɛ bé tí i ngan ɔn. Biblu’n se kɛ be nga b’a wu’n “be wun-man sa fi wlɛ.” (Aku. 9:4-5, 10) Asa ekun’n, e kwlá wunman ndɛ wie fi mɔ Abɛli kannin m’ɔ o Biblu’n nun ɔn. ?Ɔ maan wafa sɛ yɛ ɔ kwla kan ndɛ kle e yɛ?

3 Ɲanmiɛn maan akoto Pɔlu klɛli i kɛ: “Ɔ wuli, sanngɛ Nyanmiɛn su b’ɔ lafi’n ti’n, ɔ tɛ ijɔ.” (An kanngan Ebre Mun 11:4 nun.) ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Abɛli te ijɔ ɔ? Ɲanmiɛn su m’ɔ lafili’n ti ɔ. Abɛli yɛ ɔ yoli klɔ sran klikli nga ɔ yili nzuɛn ɲɛnmɛn sɔ’n i nglo’n niɔn. Ajalɛ klanman sɔ’n m’ɔ kleli’n, i osu’n w’a nunnunman le. Ɔ maan andɛ nin andɛ e kwla nanti su. Sɛ e lafi Ɲanmiɛn su kɛ Abɛli sa’n, ɔ ti kɛ ɔ su kan ndɛ kle e sa.

4 ?Kɛ mɔ Biblu’n kanman Abɛli nin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n be ndɛ kpanngban’n niɔn, wafa sɛ yɛ e kwla suan be su like ɔ? Maan e nian.

Abɛli trannin nguan nun ‘mɛn’n i bobolɛ nun’

5. ?Kɛ Zezi seli kɛ Abɛli trannin nguan nun “mɛn’n i bobolɛ nun’n,” i bo’n yɛle benin? (An nian ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun wie.)

5 Kɛ be yili klɔ sran klikli mun’n, i osu w’a cɛman yɛ be wuli Abɛli ɔ. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Zezi flɛli blɛ mɔ Abɛli trannin nguan nun’n kɛ ‘mɛn’n i bobolɛ nun.’ (An kanngan Lik 11:50, 51 nun.) Mɛn nga Zezi kɛ́n i ndɛ lɛ’n, klɔ sran nga be kwla lafi su kɛ bé ɲán be ti sa tɛ’n i sa nun’n, be ndɛ yɛ ɔ kan ɔn. Sran nga be trannin asiɛ’n su’n, be nnan su’n yɛle Abɛli. Sanngɛ be nun klikli nga Ɲanmiɛn wunnin kɛ be kwla de i’n, yɛle Abɛli. * Nanwlɛ, sran nga Abɛli ɲinnin be afiɛn’n, b’a mɛnmɛn i ajalɛ kpa m’ɔ kwla nian su ɔ.

6. ?Siɛ nin niɛn’n i wafa benin yɛ Abɛli ɲɛnnin i ɔ?

6 Sa kekle kpa kun wa tɔli sran’m be su, sanngɛ nn be o asiɛ’n su ɔ nin a cɛman. Adam nin Ɛvu be ti gbanflɛn nin talua sɔ, sanngɛ be bɔbɔ be si kɛ be yoli sa tɛ dan kpa kun Ɲanmiɛn ɲrun. Laa’n, fɔ nunman be nun. Ɔ maan anannganman nguan’n o be ɲrun lɛ. Sanngɛ be wa yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn Zoova su, yɛ ɔ fuannin be tranwlɛ klanman m’ɔ o Edɛni fie’n nun’n i nun. Kɛ mɔ be bɔbɔ be klunklo like liɛ’n yɛ be fa sieli i like kwlaa nin be mma’m be kpa yolɛ’n be ɲrun’n ti’n, nguan nga fɔ nunman nun’n, ɔ nin anannganman nguan’n be fili be sa.​—Bob. 2:15—3:24.

7, 8. ?Kɛ Ɛvu wuli Kaɛn’n, ngue ndɛ yɛ ɔ kannin ɔn? ?Atrɛkpa’n, akunndan benin yɛ ɔ o i klun ti ɔ?

7 Kɛ be fuannin Adam nin Ɛvu Edɛni fie’n nun lɔ’n, be mɛn dilɛ’n wa yoli kekle siɛn’n. Sanngɛ kɛ be wuli be wa klikli’n mɔ be flɛ i Kaɛn’n, Ɛvu seli kɛ: “[Zoova] ukali min maan m’an nyan sran kun.” Zoova boli kasiɛ kun Edɛni fie’n nun lɔ, ɔ kannin bla wie ‘i osu’n’ i ndɛ. I waan osu sɔ’n núnnún sran nga ɔ mlinnin Adam nin Ɛvu’n. Kɛ Ɛvu kán ndɛ sɔ’n, atrɛkpa kasiɛ sɔ’n su yɛ i akunndan’n ɔli ɔ. (Bob. 3:15; 4:1) ?Ɔ maan ɔ yoli Ɛvu kɛ i yɛ ɔ ti bla sɔ mɔ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kɛnnin i ndɛ’n niɔn, naan ‘osu’n’ yɛle Kaɛn?

8 Sɛ i sɔ akunndan yɛ ɔ buli’n, nn i sa kpili ase dan. Asa ekun’n, sɛ i sɔ akunndan’n su yɛ be jrannin be tali be wa Kaɛn’n, nn tutre dilɛ’n i nun yɛ be fɛ i yili ɔ. I sin’n, Ɛvu wa wuli ba kun ekun. Sanngɛ ngalɛ liɛ’n, ndɛ w’a fitefiteman be nuan kɛ ba sɔ’n yɛ ɔ ti osu’n niɔn. Be flɛli i Abɛli. I bo’n yɛle kɛ “nán like fi ɔ.” (Bob. 4:2) ?Dunman sɔ’n kle kɛ be lafi Kaɛn su tra Abɛli ti ɔ? Ɔ́ kwlá yó sɔ.

9. ?Wafa sɛ yɛ andɛ siɛ nin niɛn’m be kwla fa Adam nin Ɛvu be ajalɛ’n be tu be wun fɔ nun ɔn?

9 Andɛ siɛ nin niɛn’m be kwla fa Adam nin Ɛvu be su ndɛ nga be tu be wun fɔ nun. ?Amun ayeliɛ’n nin ndɛ nga amun kan’n be ti’n, amun mma’m be tu be wun, be ɲin yiman like yɛ be bɔbɔ be ngunmin be wun akunndan yɛ be bu ɔ? ?Annzɛ kusu amun kle be kɛ be klo Ɲanmiɛn Zoova naan be nin i be afiɛn’n mantan kpa? I lɛ ngalɛ nun’n, Adam nin Ɛvu b’a kleman be mma’m be ajalɛ kpa. Sanngɛ be afinliɛ nunfuɛ’m be liɛ’n, cɛn wie lele be wun sa kwla yo ye.

?Ngue yɛ ɔ ukali Abɛli m’ɔ lafili Ɲanmiɛn su ɔ?

10, 11. ?Junman benin yɛ Kaɛn nin Abɛli be dili ɔ? ?Kpɛkun nzuɛn benin yɛ Abɛli yili i nglo ɔ?

10 Kɛ Adam i mma nɲɔn’n bé ɲín bé kɔ́’n, ɔ kleli be junman dilɛ naan b’a kwla nian awlobofuɛ’m be lika. Kaɛn yoli fie difuɛ, yɛ Abɛli yoli bua tafuɛ.

11 Sanngɛ Abɛli yoli sa cinnjin kpa kun ekun. Kɛ afuɛ’m bé sin bé kɔ́’n, ɔ yili nzuɛn ɲɛnmɛn kun mɔ Pɔlu kɛnnin i ndɛ’n i nglo. Yɛle kɛ ɔ lafili Ɲanmiɛn su. Amun bɔbɔ amun nian e! Klɔ sran uflɛ fi nunman lɛ m’ɔ́ kwlá klé Abɛli i ajalɛ kpa ɔ. ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla lafili Ɲanmiɛn Zoova su ɔ? Maan e fa e ɲin e sie i like nsan mɔ be kwla ukali Abɛli’n be su.

12, 13. ?Wafa sɛ yɛ ninnge nga Zoova yili be’n, be su akunndan bulɛ’n kwla ukali Abɛli naan i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n w’a wla ase kpa ɔ?

12 Ninnge nga Zoova yili be’n. Ɔ ti su kɛ Zoova boli asiɛ’n i sannzan. Ɔ maan owieowie mun nin flɔn mun yɛ be fu asiɛ’n su ɔ. I sɔ’n yoli maan fie dilɛ’n yoli kekle. Sanngɛ kusu Abɛli i fie’n su ninnge’m be yoli kpa dan, ɔ maan ɔ kwla niɛnnin i awlobo’n i lika. Asa ekun’n, i nnɛn mun o, i oka mun o, i nzue ba mun o, i jenvie mun o, i ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin wia’n nin o, i anglo ba’n nin nzraama mun o, b’a boman be nun wie fi be sannzan. Lika kwlaa nga Abɛli níannían’n, ɔ wunnin kɛ Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ ti ninnge kwlaa be yifuɛ’n, i sran klolɛ’n, nin i ngwlɛlɛ’n, nin i aklunye’n be ti dan. (An kanngan Rɔmfuɛ Mun 1:20 nun.) Abɛli bú ninnge sɔ mun nin Ɲanmiɛn i nzuɛn’m be su akunndan’n, yɛ ɔ ukɛli i maan i Ɲanmiɛn sulɛ’n i bo’n wlali ase kpa ɔ.

Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be ukali Abɛli maan ɔ wunnin kɛ Ɲanmiɛn ti sran klofuɛ.

13 Abɛli fali blɛ buli Zoova i su akunndan. Amun bu wafa nga ɔ nian i bua’m be lika’n i akunndan be nian. Ɔ nanti lele fɛ i nnɛn mun kɔ kpɔlɛ’m be su nin kongo’m be nun, ɔ nin nzue ba’m be nuan. Ɔ yaciman be didiwlɛ nin be nzue nɔnwlɛ nin be wunmiɛn lowlɛ kpa’m be kunndɛlɛ le. Ninnge kwlaa nga Ɲanmiɛn yili be’n be nun’n, bua’m be liɛ’n be kwlá kpliman be bɔbɔ be ti, saan sran yɛ ɔ́ úka be yɛ ɔ́ sásá be ɔ. ?Abɛli wunnin i wlɛ kɛ ɔ nin i fata kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n mɔ i tinmin’n ti dan tra klɔ sran’n, yɛ ɔ kle i atin naan ɔ sɛsɛ i wie ɔ? Atrɛkpa ɔ́ kwlá yó sɔ. Ɔ maan kɛ ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n, i sɔ ndɛ yɛ ɔ kan kle i ɔ. I sɔ’n ti’n, i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa ɔli i ɲrun.

14, 15. ?Zoova i ndɛ’n i nun ninnge sunman benin yɛ Abɛli kwla buli be su akunndan ɔn?

14 Ndɛ nga Zoova kannin be’n. Sa nga ti yɛ be fuannin Adam nin Ɛvu Edɛni fie’n nun lɔ’n, atrɛkpa be kan kleli be mma mun. Ɔ maan be diman ninnge nga Abɛli kwla bu be su akunndan’n be yalɛ.

15 Zoova seli kɛ asiɛ’n sáci. Abɛli kwla wunnin i weiin kɛ owieowie mun nin flɔn mun yɛ be fuli asiɛ’n su ɔ. Ɔ maan ndɛ sɔ’n i nuan yiali. Zoova seli ekun kɛ Ɛvu i wunnzɛlɛ nun afɛ’n wá yó dan, naan kɛ ɔ́ wú ba’n, ɔ́ wún ɲrɛnnɛn kpa. I lɛ ngalɛ’n nun kusu’n, Abɛli wunnin i kɛ Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n kpɛnnin su. Zoova dun mmua wunnin i kɛ bla’n i awlɛn’n ɔ́ wá trán i wun su, naan sanngɛ bian’n yɛ ɔ́ síe i ɔ. I kwlaa ngalɛ’n kusu, Abɛli wunnin i wie. Sa kwlaa nun’n, Abɛli wunnin kɛ Zoova i ndɛ’n kpɛn su sɛsɛsɛ. I sɔ’n ti’n, kasiɛ nga Ɲanmiɛn boli i kɛ cɛn wie lele’n “osu” kun ɔ́ wá síesíe ninnge nga be boli sacilɛ bo Edɛni fie’n nun lɔ’n be ye’n, ɔ kwla lafi su kpa siɛn’n.​—Bob. 3:15-19.

16, 17. ?Ngue yɛ Abɛli suɛnnin i Zoova i anzi’m be lika ɔ?

16 Zoova i sufuɛ mun. Abɛli w’a ɲanman klɔ sran kun sa m’ɔ́ kwlá kle i ajalɛ kpa ɔ. Sanngɛ blɛ sɔ nun’n, nán klɔ sran’m be ngunmin yɛ be o asiɛ’n su ɔ. Kɛ Zoova fuannin Adam nin Ɛvu Edɛni fie’n nun lɔ’n, ɔ fali ajalɛ naan be bɔbɔ o, be afinliɛ nunfuɛ mun o, be wie fi b’a kwlá wluman fie klanman sɔ’n nun lɔ ekun. I sɔ’n ti’n, Zoova fali anzi nga be niɛn i ninnge’m be su mun sieli be Edɛni fie’n i atin’n su. Kue sunman sin taaman m’ɔ kpɛ i wun titi’n, ɔ o be sa nun yɛ be fa sasa fie’n niɔn.​—An kanngan Bo Bolɛ 3:24 nun.

17 I nun mɔ Abɛli te yo bakan’n, ɔ niannin anzi sɔ mɔ be nian Ɲanmiɛn i ninnge’m be su’n. Kɛ mɔ be fali klɔ sran wunnɛn’n ti’n, Abɛli kwla wunnin be jrɛiin sa. Ɔ wunnin kɛ be yo sro. Kpɛkun “kue” sunman sin taaman m’ɔ kpɛ i wun titi’n, ɔ kunnin i srɛ wie. ?Kɛ Abɛli ɲín kɔ́’n, ɔ wunnin kɛ anzi sɔ’m be fɛli naan i ti’n, be jasoli be junman’n su? Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn. Nglɛmun o, wia nun o, nnɔsua o, kɔnguɛ o, anzi ngwlɛlɛfuɛ sɔ’m be o be osu kunngba’n nun lɛ bé dí be junman’n. Abɛli wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn Zoova le i sufuɛ nanwlɛfuɛ mɔ be kpɔcimɛn i ɔ. Nzuɛn nga Abɛli wunnin i anzi sɔ’m be lika’n, w’a wunmɛn i sɔ i awlobo nunfuɛ’m be lika wie. Anzi sɔ’m be ajalɛ’n ɔ wlali Abɛli i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo ase kpa.

Abɛli i nguan cɛn wunmuan’n nun’n, ɔ kwla wunnin kɛ anzi nga be nian Ɲanmiɛn i ninnge’m be su’n be ti nanwlɛfuɛ naan be kpɔcimɛn i.

18. ?Ngue su yɛ e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n kwla taka andɛ ɔ?

18 Ninnge nga Zoova yili be’n, ɔ nin i nuan ndɛ’n, ɔ nin i sufuɛ’m be ajalɛ’n, ɔ sin be lika yɛ ɔ yi sran’n i wafa nga ɔ ti’n i nglo ɔ. Kɛ Abɛli buli i kwlaa sɔ’n i su akunndan’n, ɔ wlali i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo ase kpa. Nanwlɛ, e kwla se kɛ Abɛli i ajalɛ’n kan ndɛ kle e. ?Gbanflɛn nin talua mun, kɛ amun wun kɛ kannzɛ amun awlobofuɛ’m be kleman ajalɛ kpa’n, naan sanngɛ amun bɔbɔ amun kwla lafi Ɲanmiɛn su kpa’n, i sɔ’n guaman amun awlɛn su nzue yɛ ɔ o lɛ ɔ? Ninnge ɲɛnmɛn nga Ɲanmiɛn yili be’n, ɔ nin Biblu’n wunmuan’n i nun ndɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn sufuɛ nanwlɛfuɛ kpa mɔ be bo sin yia e’n, be kwla uka e naan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n w’a taka kpa andɛ.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn sɔli Abɛli i tɛ’n nun klanman ɔn?

19. ?Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, like nanndoliɛ benin yɛ Abɛli wa wunnin i wlɛ ɔ?

19 Kɛ Abɛli i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n yó dan kɔ́’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yí i nglo. ?Ngue yɛ klɔ sran ngbɛn sa’n ɔ́ kwlá fá mán nglo nin asiɛ’n be yifuɛ’n niɔn? Nanwlɛ, Ɲanmiɛn w’a mianman e sa nun like wun, naan se kɛ ukalɛ yɛ é úkɛ i ɔ. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, like nanndoliɛ nga Abɛli wa wunnin i wlɛ’n yɛ: Sɛ ɔ tu i klun fa i sa nun ninnge’m be nun kpafuɛ’n, ɔ fa man i Si Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ ti sran klofuɛ’n, ɔ́ yó Zoova fɛ.

Abɛli lafili Ɲanmiɛn su yɛ ɔ fali i like liɛ’n mɛnnin i ɔ, sanngɛ Kaɛn w’a yoman sɔ.

20, 21. ?Ngue yɛ Kaɛn nin Abɛli be tinuntinun be mannin Zoova ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ sɔli nun ɔn?

20 Abɛli fali ajalɛ kɛ ɔ́ kún i nnɛn’m be nun wie mun ɔ́ mán Zoova. Ɔ kunnin i bua’m be nun ba klikli mun, ɔ fali be luilui lika mun mannin Zoova. Kaɛn kusu, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ ɲán kɔmin Zoova ɲrun wie. Ɔ maan ɔ fɛli i fie’n su ninnge mun ko mannin Zoova. Sanngɛ i akunndan’n timan kpa kɛ Abɛli liɛ’n sa. Kɛ be fali be sa nun ninnge’n ko mannin Zoova’n, yɛ Kaɛn i nzuɛn sɔ’n i ɲin wa fiteli kpa ɔ.

21 Atrɛkpa’n, Adam i mma nɲɔn sɔ’m be yoli be tinuntinun be tɛ yiwlɛ lika. Anzi nga be nian Ɲanmiɛn i ninnge’m be su’n be wunnin be, afin blɛ sɔ nun’n, be yɛ be ti Zoova i janunfuɛ asiɛ’n su wa ɔ. Zoova yili i wun nglo. Biblu’n waan: “[Zoova] klun jɔli Abɛl wun, ɔ sɔli i like ng’ɔ fa mɛnnin i’n nun klanman.” (Bob. 4:4) ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kleli kɛ ɔ sɔli nun klanman ɔn? Biblu’n w’a yiyiman nun.

22, 23. ?Ngue ti yɛ Zoova sɔli Abɛli i tɛ’n nun klanman ɔn?

22 ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn sɔli like nga Abɛli fa mɛnnin i’n nun klanman mɔ w’a sɔman Kaɛn liɛ’n nun ɔn? ?Like bɔbɔ ba nga ɔ mannin’n ti ɔ? Abɛli kunnin i nnɛn’m be nun kpafuɛ’n fa mannin Zoova. Ɔ guɛli i mmoja’n m’ɔ ti nanndoliɛ like’n i ase. ?Abɛli wunnin i wlɛ kɛ tɛ nga ɔ su yi i lɛ’n ti like cinnjin kpa? Abɛli i blɛ’n sinnin, ɔ cɛli lɔuun kpa. Kɛ ɔ́ jú i ɲrun’n, Ɲanmiɛn fali bua nga w’a kpɛ cro’n mɔ be fa yi tɛ’n, ɔ sunnzunnin i Wa’n i tɛ m’ɔ́ wá fɛ́ i wun yí’n. Ba sɔ’n mɔ fɔ nunmɛn i nun’n, yɛ ɔ ti “Nyanmiɛn Bua Gbanflɛn’n,” niɔn. Ɔ maan bé gúɛ i mmoja’n i ase. (Zan 1:29; Tul. 12:5-7) Sanngɛ atrɛkpa Abɛli w’a wunman ndɛ sɔ’n be wlɛ kɛ nga e fa wun i wlɛ andɛ’n sa, afin blɛ sɔ’n nun’n, ndɛ’m be trɛ i kpɛn.

23 Nga e kwla kɛn i trele’n, yɛle kɛ like nga Abɛli le i’n, i nun kpafuɛ’n yɛ ɔ fa mannin Zoova ɔ. Yɛ i kusu sɔli nun klanman, kpɛkun ɔ niannin Abɛli bɔbɔ ba’n i ɲrun wie. Klolɛ mɔ Abɛli kloli Zoova ɔ nin i su m’ɔ lafili’n, i ti yɛ ɔ fali ajalɛ sɔ’n niɔn.

24. (a) ?Ngue ti yɛ e se kɛ nán like’n i bɔbɔ ba nga Kaɛn mannin’n yɛ ɔ ti tɛ’n niɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ Kaɛn nin andɛ sran sunman be ti kun ɔn?

24 Kaɛn w’a yoman kɛ Abɛli sa. Bo Bolɛ 4:5 se kɛ: “Sanngɛ w’a nian-man Kaɛn nyrun, w’a sɔ-mɛn i like liɛ’n ng’ɔ fa mɛnnin i’n nun.” Nán like’n i bɔbɔ ba nga Kaɛn mannin’n yɛ ɔ ti tɛ ɔ. Afin kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Moizi Mmla’n mannin atin kɛ be kwla fa fie su ninnge mun be man Zoova. (Sau. 6:7, 8) Sanngɛ Kaɛn liɛ’n, Biblu’n se kɛ “sa nga i bɔbɔ yo be’n be kɔ-man atin su.” (An kanngan 1 Zan 3:12 nun.) Kaɛn yoli kɛ andɛ sran sunman wie mun mɔ be su Ɲanmiɛn be nuan bui’n su’n sa. Be bu i kɛ i ngba ɔ. Kaɛn i nzuɛn’n kleli ndɛndɛ kpa kɛ ɔ lafiman Zoova su mlɔnmlɔn, yɛ ɔ klomɛn i.

25, 26. ?Afɔtuɛ benin yɛ Zoova mannin Kaɛn ɔn? ?Sanngɛ ɔ sɔli nun sɛ?

25 ?Kɛ Kaɛn wunnin kɛ Zoova w’a niɛnmɛn i ɲrun’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ fá Abɛli i ajalɛ’n su? Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti’n, Kaɛn fali ya dan kpa. Zoova wunnin Kaɛn i klun lɔ akunndan’n, ɔ maan ɔ trɛli i awlɛn ukali Kaɛn naan ɔ bu akunndan kpa. Ɔ seli i kɛ ɔ su nanti sa tɛ’n i atin’n su, naan sɛ ɔ nanti kɛ ɔ nin i fata’n sa’n, ɔ́ ɲán kɔmin cɛn wie.​—Bob. 4:6, 7.

26 Kaɛn kpaloli Ɲanmiɛn i afɔtuɛ’n. Ɔ seli i sin mma kan’n m’ɔ siman i wun ndɛ’n ng’ɔ o i niaan’n i klun’n, kɛ be wɔ bo’n nun lɔ. Kɛ be juli lɔ’n yɛ ɔ tɔli i su kunnin i ɔ. (Bob. 4:8) Sɛ é kwlá sé’n, sran klikli nga Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti’n, be kunnin i’n, yɛle Abɛli. Kannzɛ bɔbɔ Abɛli wuli’n, sanngɛ Zoova i wla w’a fimɛn i su.

27. (a) ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ Abɛli sɛ́ i sin nguan nun ekun ɔn? (b) ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ e nin Abɛli é yía cɛn kun ɔn?

27 Sɛ é kwlá sé’n, Abɛli i mmoja’n ti kɛ sran yɛ ɔ su kpan flɛ Ɲanmiɛn Zoova kɛ ɔ tu i klunngbɔ sa. Ɲanmiɛn kusu tuli klunngbɔ sɔ’n, ɔ maan ɔ boli Kaɛn i sannzan. (Bob. 4:9-12) Sɛ Abɛli i su ndɛ’n ti sran’n, nn é sé kɛ ɔ kan ndɛ kle e. Sɛ e fa Abɛli e sunnzun be nga be trannin nguan nun blɛ kunngba sɔ’n nun’n, Abɛli w’a cɛman nguan nun afin i blɛ’n su’n, sran’m be tran nguan nun cɛ kpa. Sanngɛ blɛ kwlaa sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn i klun jɔli i wun. Kɛ Abɛli fá wú kɔ́ lɛ’n, i bɔbɔ’n lafili su kpa kɛ i Si Ɲanmiɛn Zoova i klun jɔli i wun sɔ. (Ebr. 11:4) E kwla lafi su kpa kɛ ɔ o Zoova i akunndan’n nun lɔ, naan sɛ i blɛ’n ju’n, ɔ́ sɛ́ i sin nguan nun ekun, ɔ́ wá trán mɛn klanman nun asiɛ’n su wa. (Zan 5:28, 29) ?Amun nin i yía mɛn klanman’n nun lɔ? Kɛ Abɛli íjɔ’n, sɛ amun tu amun klun amun tie’n, naan amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ i sa’n, ɔ́ kwlá yó sɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Kɛ be se kɛ “mɛn’n i bobolɛ nun’n,” i sɔ’n fa e ɲin sie i like lualɛ annzɛ ba wulɛ’n su. Ndɛ sɔ’n wɔ ba klikli nga be wuli i asiɛ’n su’n. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ Zezi fali ndɛ sɔ’n wɔli Abɛli mɔ w’a fa wɔman Kaɛn m’ɔ ti Adam i wa klikli’n niɔn? Yɛle kɛ Kaɛn liɛ’n, i ɲinfu ɔ jasoli Ɲanmiɛn Zoova wun. Ɔ maan sɛ e bu i kɛ, wafa kunngba nga be su cɛnman Adam nin Ɛvu be nguan’n, Kaɛn su sɛmɛn i sin nguan nun wie’n, ɔ ti su sakpa.