Amun lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun sran nga be lafili Ɲanmiɛn su kpa’n, be su ndɛ’n i su like suanlɛˊn kwla uka e dɔ nga su ɔ?

Blɛ’m be jajalɛ

Blɛ nin lika’m be jajalɛ’n bé úka amun naan amun a si blɛ nin lika nga Biblu’n nun sran kpa’m be trannin’n.

Fluwa mɔ e Anuannzɛ’n i Ɲrun difuɛ’m be klɛli e’n

E Anuannzɛ’n i Ɲrun difuɛ’m be wla sran’m be kwlaa be fanngan kɛ be bɔbɔ nin be awlofuɛ’m be kanngan fluwa nga nun yɛ be suan nun like.

I su fitilɛ

Biblu’n kan sran wie mɔ be lafili Ɲanmiɛn su kpa’n be ndɛ. ?Wafa sɛ yɛ e kwla ɲan be ajalɛ’n su ye ɔ?

ABƐLI

‘Ɔ wuli, sanngɛ ɔ te ijɔ’

Biblu’n w’a kanman Abɛli i su ndɛ kpanngban. ?Sanngɛ ngue yɛ e kwla suɛn i i bɔbɔ nin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su ɔ?

NOWE

‘Ɔ nin Ɲanmiɛn be nuan sɛ’

?Ngue yɛ ɔ yoli kekle mannin Nowe nin i yi be mma’m be talɛ’n nun ɔn? ?Kɛ bé bóbó mmeli’n wafa sɛ yɛ be kleli kɛ be lafi Ɲanmiɛn su ɔ?

ABRAAMU

Be kwlaa nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be si’n

?Wafa sɛ yɛ Abraamu kleli kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su ɔ? ?Wafa sɛ yɛ a kunndɛ kɛ á sɔ́nnzɔn Abraamu i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n niɔn?

RITI

“Kan kwlaa nga á kɔ́’n, e nin wɔ ɔ”

?Ngue ti yɛ Riti kplinnin su kɛ ɔ́ yáci i osufuɛ nin i nvle’n kɔ́ lika uflɛ ɔ? ?Nzuɛn kpa benin yɛ ɔ yili be nglo mɔ be ti’n ɔ yoli Zoova i awlɛn su sran ɔn?

RITI

“A ti bla kpa”

?Ngue ti yɛ Riti nin Bɔazi be aja’n ti cinnjin ɔn? ?Ngue yɛ Riti nin Naomi be kle e awlobo tranlɛ’n su ɔ?

ANI

Ɔ kɛnnin i su sa’n kwlaa kleli Ɲanmiɛn

Ani i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ukɛli i naan w’a kwla jran sa kekle kun mɔ trɛ i kpɛn lele’n i ɲrun kekle.

SAMIƐLI

Kɛ ‘ɔ́ dí Zoova i junman’n kɔ́’n, nn ɔ́ ɲín kɔ́’

?Ngue ti yɛ Samiɛli i bakan blɛ’n w’a yoman kɛ bakanngan onga’m be liɛ’n sa ɔ? ?Kɛ ɔ o Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ’n ngue yɛ ɔ ukɛli i naan w’a lafi Ɲanmiɛn su kpa ɔ?

SAMIƐLI

Blɛ kekle nun’n w’a kpɔnzɔman

Sa kekle’m be tɔ e ngba e su. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n Ɲanmiɛn i su lafilɛ’n yo kekle man e. ?Ngue yɛ Samiɛli i awlɛn m’ɔ trali’n kle e ɔ?

ABIGAILI

Ɔ fa ngwlɛlɛ nantili

?Ngue yɛ Abigaili i aja’n nun ndɛ’n kle e ɔ?

ELI

Ɔ kplili Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i ti

?E nin be nga be faman ndɛ nga Biblu’n kan’n su’n e tranlɛ’n nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ Eli sa ɔ?

ELI

Ɔ tran minndɛli

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Eli tran minndɛli Ɲanmiɛn srɛlɛ nun naan ɔ yia nda ng’ɔ tali’n i nuan ɔn?

ELI

I Ɲanmiɛn’n wlɛli i fanngan

?Sa benin mun ti yɛ Eli i akunndan sanngannin mɔ i ti’n ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ wú’n niɔn?

ZONASI

Ɔ fɔnnin, sanngɛ ɔ wa kacili i sa

?Srɛ mɔ kunnin Zonasi mɔ i ti yɛ i waan ɔ sɔman junman nga Ɲanmiɛn mɛnnin i’n nun’n, amun wun i wlɛ? I su ndɛ’n kle e Zoova i awlɛn tralɛ’n nin i aunnvuɛ silɛ’n be su ninnge cinnjin kpa wie mun.

ZONASI

Zoova kleli i sran aunnvuɛ silɛ

?Wafa sɛ yɛ Zonasi i su ndɛ’n kwla uka e naan y’a bu e bɔbɔ e wun akunndan ɔn?

ƐSTƐLI

Ɔ kplili Ɲanmiɛn i nvle’n nunfuɛ’m be ti

Ɔ fata kɛ sran kun lafi Ɲanmiɛn su yɛ ɔ yo yakpafuɛ naan w’a kwla tu i klun w’a klo sran kɛ Ɛstɛli sa.

ƐSTƐLI

Ɔ fali ajalɛ ngwlɛlɛ su nin yakpa su yɛ ɔ klɛnnin i wun mannin

?Zoova nin i nvle’n be ti’n wafa sɛ yɛ Ɛstɛli klɛnnin i wun mannin ɔn?

MALI

‘Min yɛ, n ti Zoova i afanniɛn’

?Wafa nga Mali tɛli anzi’n su’n ɔ kle kɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti sɛ? ?Nzuɛn klanman benin ekun yɛ ɔ yili be nglo ɔ?

MALI

Ɔ ‘buli ndɛ ng’ɔ tili’n be akunndan’

Sa nga Mali wunnin be Bɛtleɛmu lɔ’n maan ɔ lafili nda nga Zoova ta be’n be su kpa ekun.

ZOZƐFU

Ɔ yoli siɛ kpa, yɛ ɔ suli Ɲanmiɛn nanwlɛ su

?Ngue nun yɛ Zozɛfu sɛsɛli i awlobo’n niɔn? ?Ngue ti yɛ ɔ fali Mali nin Zezi ɔli Ezipti ɔ?

MARTI

‘N si kɛ wɔ yɛ a ti Klist’n niɔn’

?Kannzɛ Mali o ɲrɛnnɛn blɛ’n nun’n sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ yili Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i nglo klanman kpa ɔ?

PIƐLI

Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yó yakpa naan ɔ́ láfi Ɲanmiɛn su kpa

Be ɲin nɲɔnnɲɔn siesielɛ’n i bo’n kwla gua tɛ. Sanngɛ Piɛli wa yoli yakpa yɛ ɔ lafili Ɲanmiɛn su.

PIƐLI

Ɔ jrannin kekle sa’m be ɲrun

?Wafa sɛ yɛ Pɔlu i nanwlɛ dilɛ’n nin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n be ukɛli i naan w’a sɔ fɔ nga Zezi tuli i’n nun klanman ɔn?

PIƐLI

Ɔ wunnin kɛ e Min’n yaci sran i wun sa cɛ i

?Sa yaci cɛlɛ’n i su like benin yɛ Zezi kleli Piɛli ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ ɔ yacili Piɛli i wun sa cɛli i ɔ?

Fluwa’n i atabo

?Ngue yɛ a kwla yo naan ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo w’a wla ase kpa ɔ?

Ninnge wie mɔ be kwla yo ɔ fɛ ekun'n

ƝANMIƐN SULAFILƐ

Lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa: Biblu’n nun sran mun

Nian Ɲanmiɛn sufuɛ kpa nga be kan be ndɛ Biblu’n nun’n be ayeliɛ’n su naan a nin Ɲanmiɛn amun afiɛn mantan kpa.