Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Amun kunndɛ kɛ amún sí ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n?

?Amun kunndɛ kɛ amún sí ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n?

?NDƐ nanwlɛ sɔ’n yɛle benin? Yɛle kosan cinnjin wie mun mɔ sran’m be fa usa be wun’n, be su ndɛ nanwlɛ’n. Atrɛkpa’n, amun a fa kosan nga be lɔngɔ su yɛ’n b’a usa amun wun le:

  • ?E wun sa lo Ɲanmiɛn sakpa?

  • ?Cɛn wie lele’n, alɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n bé wíe?

  • ?Be wu be o lɔ?

  • ?Be nga be wuli’n be liɛ w’a wie mlɔnmlɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ ń srɛ́ Ɲanmiɛn naan w’a ti ɔ?

  • ?Ń yó sɛ naan min liɛ w’a yo ye?

?Ninfan yɛ amún kúnndɛ kosan sɔ’m be su tɛlɛ ɔ? Sɛ amun ko nian sua nga be siesie be nun fluwa’n, annzɛ fluwa atɛ yowlɛ’m be nun’n, amun kwla wun kosan sɔ’m be su tɛlɛ fluwa kpanngban nun. Sanngɛ blɛ sunman’n, wafa nga fluwa sɔ’m be tɛ kosan sɔ’m be su’n, be sansan be wun. Kɛ a nian wie’m be nun ndɛ’n niɔn, ɔ waan ɔ ti kpa. Sanngɛ, kɛ ɔ cɛ kan’n, kpɛkun b’a kaci ndɛ sɔ’n. Afin be kwlá diman su kun.

Sanngɛ fluwa kun o lɛ, i liɛ’n, be kwla fɛ i nun ndɛ’n su. Afin, i nun ndɛ’n ti nanwlɛ. Kɛ Zezi Klist srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ seli i kɛ: “Ɔ ndɛ’n ti nanwlɛ.” (Zan 17:17) Andɛ’n, e si kɛ ndɛ sɔ’n yɛle Biblu’n. Kɛ amún kánngan fluwa nga nun kɔ́’n, wafa nga Biblu’n tɛ kosan nga y’a dun mmua usa be lɛ’n be su weiin’n, amún wá wún i su fitilɛ kan. Kpɛkun, amún wá wún kɛ e kwla lafi ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n su.

?E wun sa lo Ɲanmiɛn sakpa?

LIKE NGA TI YƐ BE USA KOSAN SƆ’N: Mɛn ng’ɔ o yɛ nun’n, sa tɛtɛ kpa mun nin sran lufle bulɛ’n b’a tru kpokpaa. Ɲanmiɛn sulɛ wafa kpanngban nun’n, be kle kɛ Ɲanmiɛn yɛ maan sran’m be wun ɲrɛnnɛn ɔn.

LIKE NGA BIBLU’N KLE’N: Ɲanmiɛn yoman sa tɛ le. Zɔb 34:10 waan: ‘Klunwi yolɛ’n nin ndɛ kwlɛ bulɛ’n, be timan Ɲanmiɛn i nzuɛn mlɔnmlɔn.’ Kɛ mɔ Ɲanmiɛn klo sran mun ti’n, ɔ́ wá yó like kpa mán be. I sɔ’n ti yɛ Zezi waan e srɛ Ɲanmiɛn kɛ: ‘E Si mɔ a o ɲanmiɛn su lɔ’n, maan ɔ sielɛ blɛ’n ju, maan e mɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo ɔ klun sa kɛ be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.’ (Matie 6:9, 10) Kɛ mɔ e wun sa lo Ɲanmiɛn dan’n ti’n, ɔ tuali kalɛ dan kpa naan w’a kwla yo like nga i waan ɔ́ yó mán e’n.—Zan 3:16.

An nian Bo Bolɛ 1:26-28 nin Zak 1:13 ɔ nin 1 Piɛr 5:6, 7 be nun wie.

 ?Cɛn wie lele’n, alɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n bé wíe?

LIKE NGA TI YƐ BE USA KOSAN SƆ’N: Alɛ’n te di sran kpanngban kpa. Kpɛkun, ɲrɛnnɛn w’a tɔ e kwlaa e su le.

LIKE NGA BIBLU’N KLE’N: Ɲanmiɛn seli kɛ blɛ wie wá jú mɔ sran’m bé trán fɔuun asiɛ wunmuan’n su ɔ. Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti awa kun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ ɔ. Awa sɔ’n wá yó maan sran’m ‘be su suanman alɛ dilɛ’n kun.’ Sanngɛ ‘bé wá fá be tokofi mun bé bó tokpo.’ (Ezai 2:4) Ɲanmiɛn wá yó maan be su buman sran fi lufle kun, kpɛkun ɲrɛnnɛn fi su tranman lɛ kun. Biblu’n se kɛ: ‘Ɲanmiɛn núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tranman lɛ kun. Be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ mun [mɔ i wie yɛle sran lufle bulɛ’n] be su tranman lɛ kun.’—Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

An nian Jue Mun 37:10, 11 nin 46:10 ɔ nin Mise 4:1-4 be nun wie.

?Be wu be o lɔ?

LIKE NGA TI YƐ BE USA KOSAN SƆ’N: Ɲanmiɛn sulɛ wafa sunman be like nga be kle’n, yɛle kɛ kɛ sran wu’n, i sin like kun o lɛ m’ɔ wuman ɔn. Sran wie’m be waan be nga be wuli’n be kwla yo be nga be ɲin te o su’n be abɔlɛ. Annzɛ kusu’n, be waan Ɲanmiɛn kle klunwifuɛ’m be ɲrɛnnɛn sin fɛtɛ kun m’ɔ nuanman le’n, i nun.

LIKE NGA BIBLU’N KLE’N: Kɛ sran wu’n, ɔ nunman lika uflɛ kun. Akunndanfuɛ’n 9:4, 5 waan ‘be nga b’a wu’n be liɛ’n be wunman sa fi wlɛ.’ Kɛ mɔ be nga be wuli’n be kwlá wunman sa fi wlɛ’n ti’n, be kwlá yoman sran fi abɔlɛ, yɛ be kwlá ukaman sran fi kusu.—Jue Mun 146:3, 4.

An nian Bo Bolɛ 3:19 ɔ nin Akunndanfuɛ’n 9:6, 10 be nun wie.

 ?Be nga be wuli’n be liɛ w’a wie mlɔnmlɔn?

LIKE NGA TI YƐ BE USA KOSAN SƆ’N: E kwlaa e kunndɛ kɛ e nin e awlɛn su sran mun é ɲán nguan naan e nin be trán likawlɛ. Ɔ maan, sɛ e kunndɛ kɛ é wún e awlɛn su sran nga be wuli mun ekun’n, ɔ ti su.

LIKE NGA BIBLU’N KLE’N: Bé wá cɛ́n sran nga be wuli’n be sunman lika. Zezi seli kɛ be ‘nga be o ndia nun’n, bé fín ndia’n nun fíte.’ (Zan 5:28, 29) Kɛ nga i bo bolɛ nun Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó’n sa’n, be nga bé cɛ́n be’n, bé trán asiɛ m’ɔ́ káci mɛn klanman’n su. (Lik 23:43) Mɛn sɔ nun’n, aɲinyiɛfuɛ’m be su tɔman tukpaciɛ kun mlɔnmlɔn. Kpɛkun bé ɲán anannganman nguan. Biblu’n waan: ‘Mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.’—Jue Mun 37:29.

An nian Zɔb 14:14, 15 nin Lik 7:11-17 ɔ nin Sa Nga Be Yoli’n 24:15 be nun wie.

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ n srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti ɔ?

LIKE NGA TI YƐ BE USA KOSAN SƆ’N: Sran nga be o Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be dan lika nun’n, be srɛ Ɲanmiɛn. Sanngɛ, be nun sunman be waan be wunman kɛ Ɲanmiɛn ti be srɛlɛ’n.

LIKE NGA BIBLU’N KLE’N: Zezi kleli e kɛ, sran nin Ɲanmiɛn be yalɛ kokolɛ’n, ɔ timan like m’ɔ fata kɛ be suan naan ɔ ka be klun naan be kan be flan nun ɔn. Ɔ seli kɛ, ‘kɛ e nin Ɲanmiɛn é kókó yalɛ’n, nán e kan ndɛ kunngba’n flan nun.’ (Matie 6:7) Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn ti e srɛlɛ’n, ɔ fata kɛ e nin i e yalɛ kokolɛ’n yo i liɛ’n su. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e si Ɲanmiɛn klun sa’n naan e nian su e srɛ i. Zan i fluwa klikli’n 5:14 se kɛ: ‘E si kɛ like kwlaa nga e srɛ i’n, m’ɔ ti i klun su’n, ɔ́ mán e.’

An nian Jue Mun 65:3 nin Zan 14: 6, 14 ɔ nin 1 Zan 3:22 be nun wie.

?Ń yó sɛ naan min liɛ w’a yo ye?

LIKE NGA TI YƐ BE USA KOSAN SƆ’N: Sran kpanngban be bu i kɛ sika ɲanlɛ nin dunman kunndɛlɛ’n, ɔ nin klanman yolɛ’n, yɛ bé yó maan be liɛ yó ye ɔ. Ɔ maan, be wla be wun ase be kunndɛ i sɔ ninnge mun. Kpɛkun i agualiɛ su’n, be wun kɛ i kwlaa sɔ’n ti afɛ ngbɛn.

LIKE NGA BIBLU’N KLE’N: Zezi kleli like ng’ɔ kwla yo naan e liɛ w’a yo ye’n. Ɔ seli kɛ: ‘Be nga be si kɛ be di Ɲanmiɛn ninnge’m be yalɛ’n, be liɛ su ti ye.’ (Matie 5:3) Ɔ maan, sɛ e waan e liɛ yo ye’n, saan é mían e ɲin é sí Ɲanmiɛn, ɔ nin ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n be su ndɛ nanwlɛ’n. Biblu’n nun yɛ e kwla wun i sɔ ndɛ nanwlɛ’n niɔn. Sɛ e si ndɛ sɔ m’ɔ ti nanwlɛ’n, yɛ é kwlá wún like ng’ɔ ti cinnjin sakpa’n nin ng’ɔ timan cinnjin’n be wlɛ ɔ. Sɛ e nian ndɛ nanwlɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n su e nanti’n, e liɛ yó ye sakpa.—Lik 11:28.

An nian Nyanndra Mun 3:5, 6, 13-18 ɔ nin 1 Timote 6:9, 10 be nun wie.

 I kwlaa ngalɛ’n ti wafa nga Biblu’n tɛ kosan nsiɛn sɔ’m be su’n i su fitilɛ kpe kan. ?Amun kunndɛ kɛ amún sí be su ndɛ uflɛ ekun? Sɛ amun ‘si kɛ amun di Ɲanmiɛn ninnge’m be yalɛ’n,’ saan amún kúnndɛ sí be su ndɛ ekun. Atrɛkpa’n, amun a usa amun wun kosan yɛ mun le. ‘?Sɛ e wun sa lo Ɲanmiɛn’n, ngue ti yɛ lele nin andɛ’n, ɔ yaci e lɛ mɔ e wun ɲrɛnnɛn sɔ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ ń yó naan min awlo bo tranlɛ’n w’a yo fɛ w’a tra laa ɔ?’ Biblu’n tɛ kosan ngalɛ mun, ɔ nin kosan kpanngban wie mun ekun be su klanman.

Sanngɛ andɛ’n, sran sunman kloman Biblu’n nun kannganlɛ. Afin, be waan ɔ cɛnnin ngboko naan i nun ndɛ wie’m be wlɛ wunlɛ ti kekle. ?Sanngɛ, amun kunndɛ kɛ be uka amun naan amun a wun kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n Biblu’n nun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kwla fa like nɲɔn be uka amun.

I klikli’n yɛle fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? Fluwa sɔ’n ti be nga be ɲanman be ti’n be liɛ. Ɔ́ úka be naan b’a wun wafa nga Biblu’n tɛ kosan cinnjin sɔ’m be su wein’n. I nɲɔn su’n, yɛle amun Biblu’n nun like klelɛ amun awlo lɔ’n. Amun akpasua’n su lɔ Zoova i Lalofuɛ kun m’ɔ si Biblu’n nun like kle’n, ɔ kwla ba amun lɔ le mɔcuɛ kwlakwla. Annzɛ kusu’n, ɔ kwla yo lika uflɛ. I liɛ’n, amun kwlá kókó Biblu’n su yalɛ. Dein su fiteman nun. Mɛn wunmuan nun’n, kɛ sran kpanngban be suannin Biblu’n nun like sɔ ɔ. I agualiɛ su’n, be nun sunman be seli kɛ: “Siɛn’n, n si ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n!”

Like wie fi i kpa traman ngalɛ’n. Ndɛ nanwlɛ’n mɔ Biblu’n kle e’n, ɔ yo maan e ɲan e ti. Afin, e timan ninnge ngbɛnngbɛn nga e nannan’m be kle’n, ɔ nin like sukusuku mɔ sran’m be kle’n, be kanga kun. Asa ekun’n, ɔ yo maan e yoman srongble. Asa kusu’n, e lafi like kpa nga bé bá e ɲrun lɔ’n be su, kpɛkun e klun jɔ. Zezi seli kɛ: ‘Amún sí ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n, yɛ ndɛ nanwlɛ sɔ’n ti amún ɲán amun ti.’—Zan 8:32.