Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sa ɔ sin Zoova wun

Fluwa mɔ Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be klɛli’n

Fluwa mɔ Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be klɛli’n

E niaan kpa:

A si kɛ Biblu’n i dan lika nun’n, be kan yasua nin bla wie’m be ndɛ. Be nun kpanngban be suli Ɲanmiɛn nanwlɛ su. Be blɛ su sa mɔ be ti kɛ e blɛ su liɛ mun sa’n, be jrannin be ɲrun kekle. Sran sɔ’m be ti “kɛ e sa.” (Zak 5:17) Wie’m be wla boli be wun, yɛ be akunndan’n sanngannin. Wie mun ekun be liɛ’n, be awlofuɛ mun annzɛ be wiengu Ɲanmiɛn sufuɛ wie loli be ngasi. Annzɛ kusu sa tɛ wie mɔ be yoli’n ti’n, be akunndan’n buli be fɔ.

?Ɔ nin i sɔ ngba’n, be yacili Zoova i sulɛ mlɔnmlɔn? Cɛcɛ. Sɛ é kwlá sé’n, be kannin ndɛ kunngba nga Jue Mun 119:176 i klɛfuɛ’n kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “N ti kɛ bua b’ɔ wlan daan sa. Kunndɛ min bɔ n ti ɔ sufuɛ’n, afin n wla fiman ɔ mmla’m be su.” ?Ɔ wun w’a yo ɔ sɔ wie le?

Zoova i anuannzɛ’n ti kɛ tuin sa. I sufuɛ nga be nunman tuin sɔ’n nun kun’n, i wla fiman be su le. Ɔ kunndɛ be. Wie liɛ’n, ɔ sin i sufuɛ’m be lika yo i sɔ liɛ’n. I wie yɛle Zɔbu liɛ’n. Sa kekle kpanngban be tɔli i su. Yɛle kɛ ɔ dili yalɛ. I awlɛn su sran wie’m be wuli. Ɔ tɔli tukpacɛ kekle kpa. Kpɛkun be ng’ɔ fata kɛ be suɛn i bo bɔbɔ’n, be kɛnnin i ndɛ tɛtɛ. Ɔ ti su kɛ blɛ wie nun’n, Zɔbu w’a buman akunndan kpa. Sanngɛ w’a kpɔciman Zoova le. (Zɔb 1:22; 2:10) ?Wafa sɛ yɛ Zoova ukali Zɔbu naan w’a fite nun ɔn?

Zoova sinnin Elii m’ɔ ti i sufuɛ wie’n i lika ukali Zɔbu. Kɛ Zɔbu íjɔ’n, Elii sieli i su kpa. Ɔ yoli i kɛ ɔ ijɔ. ?Sanngɛ ndɛ benin yɛ ɔ́ kán ɔn? ?Ɔ́ kán ndɛ wie naan Zɔbu wun ɲannzuɛn, annzɛ i akunndan’n bu i fɔ? ?Ɔ́ yó i wun dandan Zɔbu su? W’a yoman sɔ mlɔnmlɔn. Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Elii seli Zɔbu kɛ: “Nyanmiɛn nyrun e nin wɔ e sɛ. Fa yɛ be fa yili min wie kɛ wɔ sa-a.” Kpɛkun ɔ guali Zɔbu i awlɛn su nzue kɛ: “Nán srɛ kun wɔ min wun. N yoman sro naan se kɛ min ta’n ɔ́ tín wɔ su.” (Zɔb 33:6, 7) Klolɛ su’n, Elii mannin Zɔbu afɔtuɛ kpakpa mun, kpɛkun ɔ wlɛli i fanngan. W’a ukaman Zɔbu i awlabɔɛ’n su ekun.

Like kunngba sɔ’n wie yɛ e waan é yó ti yɛ e yili fluwa nga ɔ. E dun mmua e sieli e su kpa aniaan nga be nin Ɲanmiɛn be afiɛn tili nun’n, be nun kaka be nuan bo. (Nyanndra Mun 18:13) I sin’n, e niannin Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun. Wafa nga Ɲanmiɛn ukali i sufuɛ wie mɔ sa kunngba’n wie ɲannin be laa’n, e fali e ɲin e sieli su. Kɛ é yó sɔ’n, e srɛli Ɲanmiɛn kpa. Kpɛkun e kannin Biblu’n nun ndɛ sɔ mun nin e blɛ su liɛ wie mun e boli nun fluwa nga nun. É wlá wɔ fanngan kpa kɛ a kanngan nun. Maan ɔ tran ɔ klun titi kɛ e klo wɔ kpa.

Zoova i Lalofuɛ’m be Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ mun