Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sa ɔ sin Zoova wun

 AKPASUA NNAN

Kɛ e klun akunndan’n bu e fɔ’n—‘Yo min sanwun kpa’

Kɛ e klun akunndan’n bu e fɔ’n—‘Yo min sanwun kpa’

“Junman nga n di i siɛn’n ti’n, min awlobofuɛ’m be sa mianman like wun. Sanngɛ junman sɔ’n ti’n, n fali min wun wlali ninnge wie mɔ be nin Klistfuɛ fataman’n be yolɛ’n nun. Yɛle kɛ n dili be nga be suman Zoova’n be cɛn mun wie, n fali min wun n wlali politiki nun, yɛ n ɔli Ɲanmiɛn sulɛ wafa uflɛ nun. N yacili Zoova sulɛ’n, ɔ dili afuɛ 40. N seli min klun lɔ kɛ Zoova kwla yaci cɛman min le. Kɛ afuɛ’m bé sín’n nn ḿ bú i sɔ kpa. Sa nga n yoli’n ɔ yo min bɔbɔ min kain. Afin n si ndɛ nanwlɛ’n. Kpɛkun min ɲinfu n ko yoli ninnge tɛtɛ sɔ mun.”—Marti.

KƐ E klun akunndan’n bu e fɔ’n, ɔ ti kɛ trɔ nɔnnin wie yɛ ɔ jin e ti su sa. Famiɛn Davidi klɛli i kɛ: “Sa tɛtɛ nga n yoli’n, b’a kata min su kɛ nzue sa. B’a ti min kɛ trɔ b’ɔ yo nɔnnin kpa’n sa. N kwla-man nun.” (Jue Mun 38:5) Klistfuɛ wie’m be buli i kɛ Zoova su yaciman sa tɛ nga be yoli’n cɛman be le. I sɔ’n ti’n, be wla boli be wun dan kpa. (2 Korɛntfuɛ Mun 2:7) ?Sɛ be bu i sɔ’n be ndɛ yo fɛ? ?Kɛ mɔ sa tɛ nga a yoli’n ti dan’n ti’n, Zoova su yaci cɛman ɔ le? Nán bu i sɔ mlɔnmlɔn.

“Bla maan e ti e wun aniɛn”

Sa tɛ yofuɛ nga i ayeliɛ’n yo i nsisɔ’n, Zoova yimɛn i blo. I kpa bɔbɔ’n, Zoova kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yáci sran sɔ’n i wun sa’n cɛ́ i. Ba wanzofuɛ’n i wun ɲanndra nga Zezi buli’n nun’n, Zezi fali Zoova sunnzunnin siɛ kpa kun mɔ i wa’n tuli awlo’n nun’n. Ba sɔ’n ko yoli sa sukusuku mun. Sanngɛ i sin’n, ɔ fali ajalɛ kɛ ɔ́ sɛ́ i sin awlo. “Kɛ ɔ́ kɔ́ b’ɔ́ wá jú lɔ bɔ i si wunnin i mmua lɔ’n, ɔ yoli i annvɔ naan w’a wanndi a ko tɔ i nun.” (Lik 15:11-20) ?A kunndɛ kɛ á fá ɔ wun mantan Zoova sanngɛ ɔ yo ɔ kɛ ɔ o ɔ wun “mmua” dan naan a kwlá faman ɔ wun mɛntɛnmɛn i? Kɛ siɛ nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n sa’n, Zoova si ɔ annvuɛ. I kpa bɔbɔ’n, i wun blibli i kɛ ɔ́ sɔ́ ɔ nun.

Wie liɛ’n, a kwla bu i kɛ sa nga a yoli’n ti tɛ dan annzɛ ɔ sɔnnin ngboko naan i ti’n Zoova su yaci cɛman ɔ. Sanngɛ nian ndɛ nga Zoova kɛn i Ezai 1:18 nun’n. I waan: “Amun bla maan e ti e wun aniɛn. Sɛ amun sa tɛ mɔ amun yo’n be ti kɛ like ɔkwlɛ youun wie sa bɔbɔ’n, bé fɛ́n fitafita kɛ jese fɔkɔ sa.” Nanwlɛ, kannzɛ sa tɛ nga sran kun yo’n ti kɛ like ɔkwlɛ youun m’ɔ guali tralɛ ufue wie su sa’n, Zoova kwla yi like sɔ’n. Yɛle kɛ, ɔ kwla yaci sa sɔ’n cɛ i.

Zoova kunndɛman kɛ ɔ akunndan’n bu ɔ fɔ sa trilili. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue yɛ a kwla yo naan ɔ wla w’a gua ase? Nian like nɲɔn mɔ famiɛn Davidi yoli’n. I klikli’n, ɔ seli kɛ: “N kannin n fɔnlɛ bɔ n fɔnnin’n n kleli Anannganman, m’an fiaman su.” (Jue Mun 32:5) Naan maan ɔ wla fi su kɛ Zoova dun mmua seli ɔ kɛ a fa ɔ wun mɛntɛn i srɛlɛ’n nun naan a nin i be ti amun “wun aniɛn.” Ɔ maan, yo sɔ. Sa tɛ nga a yoli’n, di i nanwlɛ kle Zoova. Wafa nga ɔ wun yo ɔ’n, kan kle i. Sa nga be tɔli Davidi su’n ti’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ: “Yo min saun kpa maan min wun sa’n kwlaa wie weiin.” Ɔ seli ekun kɛ: “Sran nga i awlɛn’n w’a kpɔtɔ i klun’n, Ee Ɲanmiɛn, a su yimɛn i blo.”Jue Mun 51:4, 17NW.

I nɲɔn su’n, Zoova sunmɛnnin i nuan ijɔfuɛ Natan kɛ ɔ wa uka Davidi. (2 Samiɛl 12:13) Andɛ  kusu’n, Zoova maan be sieli asɔnun kpɛnngbɛn mun. Be kleli be wafa nga be kwla uka be nga be yo sa tɛ’n naan be nin Zoova be afiɛn w’a sɛ ekun’n. Sɛ a ko wun asɔnun kpɛnngbɛn’m be wun’n, bé fá Biblu’n bé úka ɔ. Kpɛkun bé srɛ́ bé mán ɔ. Ɔ maan, ɔ wla gúa ase. Yɛ a nin Ɲanmiɛn amun afiɛn sɛ́ ekun.Zak 5:14-16.

Zoova kunndɛman kɛ ɔ klun akunndan’n bu ɔ fɔ sa trilili.

“Sran nga Nyanmiɛn yaci i wun sa’n cɛ i’n, i liɛ su ti ye!”

Nanwlɛ, kɛ ɔ yo naan a kan sa tɛ nga a yoli’n kle Ɲanmiɛn Zoova nin asɔnun kpɛnngbɛn mun’n, ɔ kwla yo kekle kpa man ɔ. Ɔ yoli Davidi sɔ wie. I klikli nun’n, ‘ɔ muɛnnin i nuan.’ (Jue Mun 32:3) Sanngɛ i sin’n, kɛ ɔ dili sa ng’ɔ yoli’n i nanwlɛ kleli Ɲanmiɛn m’ɔ kacili i sa’n, ɔ wunnin kɛ i sɔ m’ɔ yoli’n ti kpa.

Like cinnjin kun mɔ Davidi ɲɛnnin i sɔ’n nun’n yɛle kɛ ɔ dili aklunjuɛ kɛ laa’n sa ekun. Ɔ klɛli i kɛ: “Sran nga Nyanmiɛn yaci i fɔnlɛ cɛ i’n, i liɛ su ti ye! Sran nga Nyanmiɛn yaci i wun sa’n cɛ i’n, i liɛ su ti ye!” (Jue Mun 32:1) Asa ekun’n, ɔ srɛli Zoova kɛ: “Min Min, uke min nuan’n maan m manman wɔ.” (Jue Mun 51:17) Zoova yacili i sa tɛ’n cɛli i. Ɔ maan i akunndan’n w’a bumɛn i fɔ kun. I sɔ’n ti’n, ɔ kannin Zoova ndɛ kleli sran uflɛ.

Zoova kunndɛman kɛ ɔ klun akunndan’n bu ɔ fɔ sa trilili. Ɔ klo kɛ ɔ wla gua ase. Yɛ ɔ kunndɛ kɛ a kɛn i bɔbɔ nin sa nga i waan ɔ́ yó’n be ndɛ kle sran uflɛ. Ɔ kunndɛman kɛ, kɛ á yó sɔ’n ɔ akunndan’n bu ɔ fɔ. Ɔ kunndɛ kɛ a di i sɔ yolɛ’n i su aklunjuɛ kpa. (Jue Mun 65:2-5) Maan ɔ tran ɔ klun kɛ Zoova kunndɛ kɛ ‘ɔ́ yáci sa nga a yoli’n cɛ́ ɔ mlɔnmlɔnmlɔn, naan blɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n, e Min Nyanmiɛn maan ɔ wla gúa ase.’Sa Nga Be Yoli’n 3:19.

Kɛ ɔ yoli Marti sɔ ɔ. Ɔ seli kɛ: “Min wa’n fali fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin Réveillez-vous ! mun blɛli min titi. Blɛblɛblɛ e nin Zoova e afiɛn wa mantannin ekun. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan m’an kpata Ɲanmiɛn naan ɔ yaci sa tɛ kwlaa nga n yoli’n cɛ min’n, nanwlɛ ɔ yoli kekle. Sanngɛ i agualiɛ su’n, n srɛli i yɛ n seli i yaci. Kɛ n wun kɛ n dili afuɛ lele 40 naan m’an sa min sin Zoova wun’n, ɔ yo min ya dan. Min ndɛ’n kle kɛ, kannzɛ bɔbɔ sran kun yaci Zoova sulɛ afuɛ kpanngban’n, ɔ kwla sɛ i sin su Ɲanmiɛn ekun. Yɛ Ɲanmiɛn kwla klo i ekun.”