Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA NNUN

‘Sa ɔ sin ɔ Tafuɛ m’ɔ ti ɔ Sunianfuɛ’n i sin’

‘Sa ɔ sin ɔ Tafuɛ m’ɔ ti ɔ Sunianfuɛ’n i sin’

?Sa nga e kannin be ndɛ fluwa nga nun’n, be nun kun w’a tɔ ɔ su le? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán ɔ ngunmin ɔn. Kɛ ɔ fɛ i lalafuɛ’n nun lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n, sa sɔ’m be tɔli Zoova i sufuɛ kpa kpanngban be su. Sanngɛ, Zoova ukali be naan b’a fin nun b’a fite. Ɔ́ úka ɔ naan a kwla yo sɔ wie.

Sɛ a sa ɔ sin Zoova wun’n, ɔ́ sɔ́ ɔ nun klanman.

 SƐ A sa ɔ sin Zoova wun’n, ɔ́ sɔ́ ɔ nun klanman. Ɔ́ úka ɔ naan w’a kwla jran ngokɔɛ’n i ɲrun kekle. Sɛ Klistfuɛ kun bɔbɔ yɛ ɔ loli ɔ ngasi’n, Zoova yó maan ɔ́ sɔ́n ɔ nun. Asa ekun’n, ɔ́ úka ɔ maan ɔ klun akunndan’n su buman ɔ fɔ kun. Yɛ ɔ wla gúa ase. I sɔ’n yó maan á ɲán wunmiɛn naan a nin ɔ wiengu Klistfuɛ’m b’a su Ɲanmiɛn likawlɛ ekun. Á yó kɛ Klistfuɛ klikli wie mɔ akoto Piɛli klɛli fluwa ko mannin be’n sa. Ɔ seli be kɛ: “Laa an ti kɛ bua bɔ b’a bo nzanndri’n sa, sanngɛ siɛn’n amu’an sa amun sin amun Tafuɛ b’ɔ ti amun Sunianfuɛ’n i sin.”1 Piɛr 2:25.

Ɔ ti cinnjin kpa kɛ a sa ɔ sin Zoova wun. I sɔ’n yɛ ɔ ti ajalɛ kpafuɛ’n niɔn. ?Ngue ti ɔ? Yɛle kɛ sɛ a yo sɔ’n, Zoova i klun jɔ́. (Nyanndra Mun 27:11) A si kɛ ajalɛ nga e fa’n, ɔ kwla yo Zoova i fɛ annzɛ ɔ kwla yo i ya. Sanngɛ, Zoova mianman e kɛ e klo i annzɛ e su i. (Mmla’n 30:19, 20) Bian kun m’ɔ suan Biblu’n i su like’n seli kɛ: “Sran fi kwlá tikeman e awlɛn’n i anuan’n. Saan e bɔbɔ yɛ e kwla yo sɔ ɔ.” Kɛ klolɛ su e fa ajalɛ kɛ é sú Zoova’n, i lɛ’n nun yɛ e tike anuan sɔ’n niɔn. Kɛ e yo sɔ’n, ɔ ti kɛ y’a cɛ Zoova i like cinnjin kpa kun sa. Like sɔ’n yɛle i sulɛ nanwlɛ su’n. Zoova nin sulɛ fata. Nanwlɛ, kɛ e tu e klun e yo sɔ’n, aklunjuɛ nga e di’n, like fi tomɛn i.Sa Nga Be Yoli’n 20:35; Sa Nglo Yilɛ 4:11.

Asa ekun’n, sɛ a sa ɔ sin yo like kwlaa ng’ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be yo’n ekun’n, á ɲán ninnge ng’ɔ fata kɛ a ɲan be naan a nin Ɲanmiɛn amun afiɛn w’a mantan kpa’n. (Matie 5:3) ?Ngue ti yɛ e se sɔ ɔ? Yɛle kɛ asiɛ wunmuan’n su’n sran’m be usa be wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ e o asiɛ’n su wa ɔ?’ Be kunndɛ kɛ bé sí sa nga ti yɛ e o asiɛ’n su’n. Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yili sran’m be sɔ’n i ti yɛ be kunndɛ titi kɛ bé wún sa wie’m be wlɛ’n niɔn. Ɲanmiɛn yili e kɛ e su i naan e di su aklunjuɛ. Kɛ e su Zoova klolɛ su’n, e di aklunjuɛ kpa sakpa. I sɔ aklunjuɛ’n, ɔ leman wunsu.Jue Mun 63:2-6.

Maan ɔ tran ɔ klun titi kɛ Zoova kunndɛ kɛ a sa ɔ sin i wun. ?Ngue ti yɛ a kwla lafi su sɔ ɔ? Ɔ bɔbɔ nian. E srɛli Zoova kpa naan y’a yi fluwa nga. I sin’n, asɔnun kpɛnngbɛn kun, annzɛ aniaan Klistfuɛ kun fa mannin ɔ. Kpɛkun a kanngannin nun. Yɛ i nun ndɛ’n yoli ɔ fɛ. I kwlaa sɔ’n kle kɛ Zoova i wla w’a fiman ɔ su. Ɔ su uka ɔ blɛblɛblɛ naan a sa ɔ sin i wun.Zan 6:44.

Kɛ e si kɛ Zoova i wla fimɛn i sufuɛ nga be mlinnin’n be su’n, i sɔ’n wla e fanngan kpa. I wie yɛle aniaan bla kun mɔ be flɛ i Dona’n i liɛ’n. Ɔ seli kɛ: “N yaci nanwlɛ atin’n su falɛ blɛblɛblɛ. Blɛ sɔ’n nun’n, cɛn kunngun’n, min wla kpɛn Jue Mun 139:23, 24 su. Ɔ se kɛ: ‘Ee Nyanmiɛn, nian min anwlɛn nun! Sa min mian! Nian min klun lɔ akunndan’n! Sɛ a nian naan atin nga n wo su’n ti tɛ’n, fa min sie ɔ bɔbɔ wɔ atin liɛ’n su.’ I nun mɔ e nin be nga be suman Zoova’n é sán nun’n, n diman aklunjuɛ kaan sa. N si kɛ Zoova i sufuɛ’m be afiɛn yɛ ɔ fata kɛ n tran ɔn. M m’a wunnin i wlɛ kɛ Zoova i wla w’a fiman min su le. Naan min bɔbɔ yɛ ɔ fata naan n sa min sin i wun ɔn. I sɔ kusu yɛ n yoli ɔ. Ɔ maan siɛn’n, min klun jɔ kpa!”

“M m’a wunnin i wlɛ kɛ Zoova i wla w’a fiman min su le.

É yrá e nuan kɛ a di “aklunjuɛ ng’ɔ fin” Zoova’n ekun. (Neemi 8:10) Sɛ a sa ɔ sin Zoova wun’n, i sɔ’n su yoman ɔ nsisɔ le.