Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA NSAN

Kɛ be lo e ngasi’n—‘Kɛ e wiengu Klistfuɛ kun yo e sa’n’

Kɛ be lo e ngasi’n—‘Kɛ e wiengu Klistfuɛ kun yo e sa’n’

“Min asɔnun’n nun lɔ’n, aniaan bla kun tɔnnin min suɛn kɛ m’an wuɛ i sika. Kɛ aniaan’m be tili ndɛ sɔ’n, be nun wie’m be jrɛnnin i sin. Sanngɛ, i sin’n, aniaan bla’n wa wunnin kɛ nán min yɛ n fɛli i sika’n niɔn. Ɔ maan ɔ seli min yaci. Sanngɛ nanwlɛ, min klun lɔ’n ɔ yoli min kɛ n su kwlá yaci n cɛmɛn i le sa.”—Linda.

?Ɔ WIENGU Klistfuɛ kun w’a yo ɔ sa kɛ ngalɛ’n sa le? Sa nga Klistfuɛ wie’m be wiengu’m be yoli be’n ti’n, Ɲanmiɛn sulɛ’n yoli kekle mannin be. ?I sɔ sa’n wie yɛ ɔ juli ɔ su ɔ?

?Sran kun kwla yo naan Zoova ‘ɲin tu e su’?

E si kɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be klo be wiengu. I sɔ’n ti’n, kɛ e wiengu Klistfuɛ kun yo e sa’n, nanwlɛ, i yaci cɛlɛ’n kwla yo kekle kpa. (Zan 13:34, 35) Sɛ e niaan Klistfuɛ kun yo e sa’n, ɔ kwla yo e ya lele kpe nun.Jue Mun 55:13.

Biblu’n kle kɛ ɔ ju wie’n, Klistfuɛ’m be yo be “wiengu sa.” (Kolɔsfuɛ Mun 3:13) E si sɔ, sanngɛ kɛ i sɔ’n ju e bɔbɔ e su’n, wie liɛ’n kɛ ɔ ko yo naan w’a sɔn e nun’n, ɔ ti kekle. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e i sɔ’n nun ɔn? Maan e nian Biblu’n nun like nsan mɔ be kwla uka e’n:

E Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n si sa’n kwlaa nun. Sa kwlaa ng’ɔ ju e su’n, Zoova wun i. Sɛ be bu e lufle’n, ɔ si wafa ng’ɔ yo e’n. (Ebre Mun 4:13) Asa ekun’n, kɛ e wun ɲrɛnnɛn’n, ɔ yo Zoova i ya. (Ezai 63:9) Zoova su yaciman ‘ɲrɛnnɛn’n nin mianlɛ’n,’ annzɛ like uflɛ lɛ naan ɔ yo naan i ‘ɲin tu e su.’ Ɔ su manman i sufuɛ uflɛ i atin naan ɔ yo sɔ. (Rɔmfuɛ Mun 8:35, 38, 39) E kusu’n, nán maan e yaci like wie, annzɛ sran wie nun naan ɔ yo naan e nin Zoova e afiɛn ti nun.

Sa yaci cɛlɛ’n kleman kɛ sa’n timan tɛ. Kɛ e wiengu kun yo e sa mɔ e yaci e cɛ i’n, nán kɛ sa sɔ’n timan tɛ ti ɔ. Zoova kpɔ sa tɛ’n. Sanngɛ, kɛ sran kun kle kɛ i sa tɛ’n yo i nsisɔ’n, Zoova yaci cɛ i. (Jue Mun 103:12, 13; Abakik 1:13) Ɔ maan, kɛ Zoova wla e fanngan kɛ e yaci e wiengu’m be wun sa’n e cɛ be’n, ɔ su se e kɛ e sɔnnzɔn i. Afin Zoova liɛ’n, ɔ “fa-man ya sie-mɛn i klun.”Jue Mun 103:9; Matie 6:14.

Kɛ e faman sa e sieman e klun’n, i sɔ’n yo e bɔbɔ e ye. ?Wafa sɛ? Maan e fa sunnzun ase kun e nian. Wienun ɔn, y’a man yɛbuɛ kun m’ɔ yoman nɔnnin ngboko’n su. Sɛ w’a cɛman e sa nun’n, ɔ kleman e yalɛ. Sanngɛ sɛ ɔ cɛ e sa nun’n, saan e sa’n kpɔ́. ?Ngue ti ɔ? Nán kɛ yɛbuɛ’n w’a yo dan w’a tra su ti ɔ. Sanngɛ kɛ m’ɔ su cɛ e sa nun’n, i ti yɛ ɔ yo e kɛ ɔ su yo nɔnnin tra su ɔ. I kunngba’n yɛle ya nga e fa sie e klun’n. Kɛ sran kun yo e sa’n, sɛ bɔbɔ sa sɔ’n ti kaan sɛ naan e fa sie e klun’n, e bɔbɔ yɛ é wún i su afɛ’n niɔn. Ɔ maan, nán ngbɛn ti yɛ Zoova se e kɛ nán e fa sa e sie e klun ɔn. E bɔbɔ e kpa yolɛ ti ɔ.Nyanndra Mun 11:17.

Kɛ e faman sa e sieman e klun’n, i sɔ’n yo e bɔbɔ e ye.

“Ɔ yoli min kɛ Zoova bɔbɔ yɛ ɔ su kan ndɛ kle min sa”

?Ngue yɛ ɔ ukali Linda m’ɔ kwla yacili sa nga i niaan Klistfuɛ kun yoli i’n, cɛli i ɔ? I kun yɛle kɛ sa yaci cɛlɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, i su  akunndan m’ɔ buli’n. (Jue Mun 130:3, 4) Kɛ ɔ wunnin i wlɛ kɛ sɛ ɔ yaci i wiengu i wun sa cɛ i’n, Zoova yáci i liɛ’n cɛ́ i wie’n, i sɔ’n wluwluli i wun kpa. (Efɛzfuɛ Mun 4:32—5:2) Ɔ kɛnnin i sɔ’n i ndɛ seli kɛ: “Ɔ yoli min kɛ Zoova bɔbɔ yɛ ɔ su kan ndɛ kle min sa.”

Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Linda yacili sa nga aniaan bla’n yoli i’n cɛli i weiin. Siɛn’n, ɔ nin aniaan bla’n be nuan sɛ kpa. Linda w’a yaciman Zoova sulɛ sa sɔ’n ti. Wafa nga Zoova ukali Linda, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka ɔ sɔ wie.