Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sa ɔ sin Zoova wun

 AKPASUA NƝƆN

Ngokɔɛ’n—“Nyrɛnnɛn wafa-wafa’n kwlaa

Ngokɔɛ’n—“Nyrɛnnɛn wafa-wafa’n kwlaa

“Kɛ e nin min wun’n e jali’n, i afuɛ 25 su’n, e yrali e wun. Min mma’m be kusu be yacili Zoova sulɛ. Asa ekun’n, n tɔli tukpacɛ kekle kpa. I kwlaa sɔ’n ti’n, min wla boli min wun dan. Ɔ yoli min kɛ n yo like fi ɔ, ɔ su yoman ye kun sa. Ɔ maan, n yacili aɲia’m be bo kɔlɛ, yɛ n yacili jasin fɛ’n i bolɛ.”—Zuni.

NGOKƆƐ’N tɔ sran kwlakwla su. Zoova i sufuɛ mun bɔbɔ’n, ɔ ju wie’n ɔ tɔ be su wie. Jue tofuɛ’n klɛli i kɛ blɛ wie nun’n, i “akunndan’n sanngan sa sunman” ti. (Jue Mun 94:19) Zezi kusu kleli kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun’n, ‘ninnge’m be ti kokolɛ’n’ ti’n, Zoova i sulɛ’n wá yó kekle mán sran wie mun. (Lik 21:34) ?Yɛ ɔ li? ?Sika ndɛ annzɛ tukpacɛ annzɛ awlobo’n i nun ndɛ wie ti’n, ɔ akunndan’n w’a sanngan? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, wafa sɛ yɛ Zoova kwla uka wɔ naan w’a jran kekle ɔ?

“Nyanmiɛn b’ɔ kwla like kwlaa yo’n yɛ ɔ yo sa-a”

Kɛ e wla bo e wun’n, e ngunmin e kwlá jranman kekle. Akoto Pɔlu seli kɛ: ‘E wun nyrɛnnɛn wafa-wafa’n kwlaa, e akunndan sanngan, be tɛ ye ase.” Ɔ nin i sɔ ngba’n, ɔ kan guali su kɛ “e nyan e ti,” “e wla bo-man” yɛ “be kwla-man ye.” ?Ngue yɛ maan e kwla jran kekle sɔ’n niɔn? Yɛle kɛ “Nyanmiɛn b’ɔ kwla like kwlaa yo’n yɛ ɔ yo sa-a.” Ɔ maan, Zoova m’ɔ like fi nunmɛn i sin’n yɛ ɔ suan e bo naan y’a kwla jran kekle ɔ.2 Korɛntfuɛ Mun 4:7-9.

Wafa nga Ɲanmiɛn suannin ɔ bo laa’n, bu i akunndan nian. ?Ɔ wla te kpɛn nzra nun ijɔlɛ wie m’ɔ ukali wɔ naan w’a klo Zoova kpa’n su? I nun nga á kán mɛn klanman’n i ndɛ klé sran mun’n, i sɔ’n ukali wɔ naan w’a lafi nda nga Zoova ta be’n be su kpa ekun. ?Nɛn i ɔ? Nanwlɛ, kɛ e kɔ aɲia’m be bo mɔ e bo jasin fɛ’n, e ɲan wunmiɛn e jran ngokɔɛ’n i ɲrun kekle yɛ e wla gua ase. Ɔ maan, e kwla su Zoova aklunjuɛ su.

“Amun sie amun nyin ase be nian. Amún wá wún kɛ Anannganman ti kpa dan”

Wie liɛ’n, ɔ kwla yo ɔ kɛ ninnge ng’ɔ fata kɛ a yo be’n be bubu ɔ su sa. I wie yɛle kɛ, Zoova waan e dun mmua fa e wun mɛn i naan ɔ sie e. Asa ekun’n, i sulɛ’n nun’n, ɔ le ninnge wie mun m’ɔ fata kɛ e yo be titi ɔ. (Matie 6:33; Lik 13:24) Sanngɛ wie liɛ’n, ɔ osufuɛ mun annzɛ ɔ wiengu junman difuɛ’m be tanndan ɔ ɲrun. Wie liɛ kusu’n, tukpacɛ’n annzɛ awlobo’n i nun ndɛ wie ti’n, a kwlá suman Zoova kɛ nga a fa klo’n sa. Atrɛkpa kusu’n, junman nga a di’n ti’n, a fɛ dan. Ɔ maan leman wunmiɛn kun naan w’a wɔ aɲia’m be bo. I kwlaa sɔ’n ti’n, ɔ akunndan’n kwla sanngan. I sɔ’n ti’n, atrɛkpa’n a seli wun kɛ like nga a kwlá yoman’n yɛ Zoova se wɔ kɛ a yo ɔ.

Zoova i like yolɛ yoman ya. Like nga e kwlá yoman’n, ɔ mianman e kɛ e yo. Ɔ si kɛ, sɛ sa ɲan e’n kɛ ɔ́ yó naan e wla gua ase’n, ɔ kwla fa blɛ.Jue Mun 103:13, 14.

Nian wafa nga Zoova ukali i nuan ijɔfuɛ Eli’n. Blɛ wie nun’n, Eli i sa sin bubuli i dan kpa, yɛ srɛ kunnin i. I ti’n, ɔ wanndili ko fiali aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zoova ijɔli i? ?Ɔ jrɛnnin i su cɔcɔcɔ kɛ ɔ sɛ i sin ko di i junman’n? Cɛcɛ. I  kpa bɔbɔ’n, Zoova sunmannin anzi kun kpɛ nɲɔn kɛ ɔ ko tinnge Eli naan ɔ mɛn i aliɛ. Ɔ nin i sɔ ngba’n, lele m’ɔ́ dí cɛn ba ablanan’n, Eli te koko yɛ srɛ te kun i. ?Ngue yɛ Zoova yoli i ekun naan w’a wlɛ i fanngan ɔn? Zoova dun mmua kleli i kɛ ɔ kwla sɛsɛ i. I sin, ɔ kannin ndɛ kleli i klolɛ su. Yɛ i agualiɛ su’n, Zoova seli i kɛ sran akpi kpanngban kpa be te su i nanwlɛ su kɛ i sa. I kwlaa sɔ’n ukali Eli naan w’a sɛ i sin w’a di i junman’n juejue su ekun. (1 Famiɛn Mun 19:1-19) ?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e ɔ? Kɛ Eli i wla boli i wun’n, Zoova trɛli i awlɛn i wun yɛ ɔ sili i aunnvuɛ. Zoova w’a kaciman. Wafa ng’ɔ niannin Eli i lika laa’n, yɛ ɔ fa nian e lika wie andɛ ɔ.

Like nga a kwla yo man Zoova’n i wun akunndan nga a bu’n, maan ɔ yo sɛsɛ. Nán fa junman nga a di i andɛ’n fa sunnzun nga a dili i laa’n. Maan e fa sunnzun ase kun e nian: Wienun ɔn, sran kun i wun kpɛ i wanndilɛ’n nun kpa. Kpɛkun wa yacili wanndilɛ anglo annzɛ afuɛ ko ju wie. ?Sɛ i waan ɔ́ wánndi ekun’n, i wun kwla ka lɛ kpɛ i kpa kɛ laa’n sa? Cɛcɛ. Blɛblɛblɛ yɛ ɔ́ kwlá yó kɛ laa’n sa ekun ɔn. I kunngba’n, e mɔ e ti Klistfuɛ’n e ti kɛ sran m’ɔ su wanndi’n sa. Yɛ kɛ é wánndi’n, e ɲin o like kun su. (1 Korɛntfuɛ Mun 9:24-27) I sɔ’n ti’n, like nga kɛ a nian siin a kwlɛ i yo’n, yɛ ɔ fata kɛ a fa sie ɔ ɲrun kɛ á yó ɔ. I wie yɛle kɛ, a kwla fa ajalɛ kɛ á trán asɔnun aɲia kun bo. Srɛ Zoova kɛ ɔ uka ɔ naan w’a kwlɛ i yo. Sɛ a yo sɔ’n, á ɲán wunmiɛn sú Zoova ekun. Yɛ á “wún kɛ Anannganman [Zoova] ti kpa dan!” (Jue Mun 34:8) Nán ɔ wla fi su kɛ like kwlaa nga a yo fa kle Zoova kɛ a te klo i’n, kannzɛ a bu i kɛ ɔ ti kaan’n, Zoova liɛ’n ɔ bu i like dan kpa.Lik 21:1-4.

Like nga e kwlá yoman’n, Zoova mianman e kɛ e yo.

“Ukalɛ nga m miɛnnin i wun lele’n”

?Wafa sɛ yɛ Zoova ukali aniaan bla Zuni naan w’a kwla sɛ i sin i wun ekun ɔn? I bɔbɔ seli kɛ: “N srɛli Zoova titi kɛ ɔ uka min. I sin’n, min sewi’n seli min kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be su wa yo aɲia dan kun klɔ nga n tran su lɔ’n su. N fali ajalɛ kɛ ń trán aɲia sɔ’n i bo cɛn ba kun. Kɛ n trannin aɲia sɔ’n i bo mɔ e nin Zoova i sufuɛ mun e trannin ekun’n, min klun jɔli dan kpa! Ɔ maan, ukalɛ nga m miɛnnin i wun lele’n, n ɲɛnnin i aɲia dan sɔ’n i bo. Siɛn’n n su su Zoova ekun, yɛ aklunjuɛ nga n di’n ɔ leman wunsu. Nanwlɛ, kɛ n kwla sali min sin Zoova wun ekun’n, ɔ yo min fɛ dan.”