Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA KUN

‘Ń kúnndɛ be nga be mlin’n’

‘Ń kúnndɛ be nga be mlin’n’

Maan e fa bua kun mɔ w’a mlin’n i sunnzun ase. Kɛ ɔ́ dídí kɔ́’n, kpɛkun blɛblɛblɛ ɔ fali atin uflɛ. Siɛn’n, i kankanfuɛ’n nin o, i bua onga mun o, ɔ wunman be nun wie fi kun. Kusu’n, lika’n su san. Asa ekun’n, lika sɔ’n nun’n, be diman nnɛn wlɛfuɛ’m be yalɛ. Kpɛkun Ɲanmiɛn sa, bua’n w’a ti i kankanfuɛ’n i nɛn’n. Kɛ i kankanfuɛ’n wunnin i’n, ɔ wanndili ko fɛli i. Ɔ mɛnnin i su fa sieli i wue’n nun. Yɛ ɔ nin i be sali be sin ɔn.

KPƐ sunman’n, Zoova fɛ i wun sunnzun bua kankanfuɛ m’ɔ kunndɛ i bua mɔ w’a mlin’n. Kɛ ɔ́ kɛ́n i sufuɛ’m be ndɛ’n, ɔ se kɛ: “M bɔbɔ yɛ ń wá nían be lika a, ń nían be su.”Ezekiɛl 34:11, 12.

“Ń yó min bua’m be tafuɛ, ń sásá be”

?Wan mun yɛ be ti Zoova i kuku’n nun bua mun ɔn? Be nga be klo i mɔ be su i’n mun ɔn. Biblu’n waan: “An bla wa maan e koto, maan e koto e ja bue’n su, maan e koto e utu e nyin ase Anannganman b’ɔ yili ye’n i bo. Afin i yɛ ɔ ti e Nyanmiɛn nin-ɔn. E ti kɛ i kuku nun nnɛn mun sa, i yɛ ɔ kankan ye-ɔ.” (Jue Mun 95:6, 7) Wafa nga bua’m be su be kankanfuɛ’n i su’n i kunngba’n, Zoova i sufuɛ’m be wun blibli be kɛ be su i su. ?I sɔ’n kle kɛ be fɔnman le? Cɛcɛ. Wie liɛ’n, Zoova i sufuɛ’m be kaci kɛ “nnɛn nga b’a bo b’a sanndi,” annzɛ “bua’m bɔ b’a mlin’n” sa. (Ezekiɛl 34:12; Matie 15:24; 1 Piɛr 2:25) Kannzɛ  ɔ ti sɔ’n, Zoova i wla fiman be su. Ɔ lafi su kpa kɛ cɛn wie lele’n, bé sá be sin.

?A bu i kɛ Zoova te yo ɔ Kankanfuɛ? ?Ngue yɛ Zoova yo i andɛ m’ɔ kle kɛ ɔ ti kɛ bua Kankanfuɛ sa ɔ? Fa ɔ ɲin sie i sa nsan nga’m be su

Ɔ uka e maan e su i kpa. Zoova waan: “Ń fá be ń kɔ́ didiwlɛ kpa nun [...]. Lɛ yɛ bé dé wunmiɛn fɔun” ɔn. (Ezekiɛl 34:14) Zoova i sulɛ’n nun’n, sɛ é kwlá sé’n, ɔ man e aliɛ fanunfanun blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n i su. Atrɛkpa’n, ɔ wla kpɛn e fluwa’m be nun ndɛ kun, annzɛ nzra nun ijɔlɛ kun, annzɛ e video kun m’ɔ wlali ɔ fanngan kpa’n su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, a wunnin i wlɛ kɛ Zoova nian ɔ lika kpa. ?Nɛ́n i ɔ?

Ɔ sasa e, yɛ ɔ suan e bo. Zoova ta e nda kɛ: “Ń fá be sá be sin. Nnɛn nga be boli be kannin’n ń cící be kannin’n su, yɛ nga be wunnɛn yo be ya’n ḿ mán be wunmiɛn.” (Ezekiɛl 34:16) Be nga be akunndan’n w’a sanngan’n, annzɛ be wla w’a bo be wun’n, Zoova man be wunmiɛn. Sɛ é kwlá sé’n, ɔ cici be kannin’n su. I wie yɛle kɛ, sɛ be wiengu Klistfuɛ kun yo be sa’n, Zoova yo maan sa sɔ’n sɔn be nun. Be nga be bu i kɛ be nunman sran nun kun’n, ɔ cici be wla. Yɛ be nga b’a mlin’n, ɔ fa be sa be sin.

I yɛ ɔ nian e lika ɔ. Zoova se kɛ: “Lika kwlaa nga be ɔli lɛ’n, ń kó kúnndɛ be [...] ń kúnndɛ nnɛn nga be mlin’n.” (Ezekiɛl 34:12, 16) Zoova seman kɛ sran nga w’a mlin’n, i liɛ w’a wie mlɔnmlɔn. Kɛ i bua’m be nun kun mlin’n, ɔ si sɔ. Ɔ kunndɛ i, yɛ kɛ ɔ wun i’n, i klun jɔ. (Matie 18:12-14) I bɔbɔ seli kɛ: “Ń yó min bua’m be tafuɛ, ń sásá be.” (Ezekiɛl 34:15) A ti i bua sɔ’m be nun kun.

Zoova seman kɛ sran nga w’a mlin’n, i liɛ w’a wie mlɔnmlɔn. Ɔ kunndɛ i, yɛ kɛ ɔ wun i’n, i klun jɔ.

“Fɛ nga e di i laa’n, yo maan e di i ekun”

Zoova su kunndɛ ɔ naan a sa wɔ sin i wun ekun. ?Ngue ti ɔ? Afin ɔ kunndɛ kɛ a di aklunjuɛ. Ɔ tali nda kɛ ɔ́ mɛ́n i sufuɛ’m be “muae like.” Naan muae like sɔ’n, ɔ́ yó kɛ nzue m’ɔ tɔ i tɔlɛ blɛ’n nun’n sa. (Ezekiɛl 34:26) Nán ndɛ ngbɛn yɛ Zoova kannin ɔn. Ɔ bɔbɔ a sieli i sɔ’n i nzɔliɛ.

Kɛ a sili Zoova’n, ninnge nga a wunnin be’n, maan ɔ wla kpɛn be su. ?Kɛ be kleli ɔ Ɲanmiɛn i dunman’n, ɔ nin i klun sa’n, wafa nga i sɔ’n yoli ɔ fɛ’n, ɔ wla te kpɛn su? ?I nun nga a te kɔ aɲia’m be bo, mɔ a nin ɔ niaan Klistfuɛ’m be tran fɛfɛfɛ’n, aklunjuɛ nga a dili’n, ɔ wla te kpɛn su? ?I nun mɔ a te bo jasin fɛ’n, kɛ sran kun sie i su kpa’n, w’a dimɛn i su aklunjuɛ?

A kwla di aklunjuɛ sɔ’n ekun. Laa’n, Zoova i sufuɛ wie’m be srɛli i kɛ: “Cuɛn e bla ɔ wun Anannganman, maan e mantan wɔ. Fɛ nga e di i laa’n, yo maan e di i ekun.” (Ngwlɛ Yilɛ 5:21) Zoova tɛli be srɛlɛ sɔ’n su. Ɔ yoli maan be sali be sin i wun, yɛ be klun jɔli dan. (Neemi 8:17) Zoova wá yó i kunngba sɔ’n wie mán ɔ.

Sanngɛ nanwlɛ, kɛ sran kun sɛ́ i sin Zoova wun’n, ɔ timan pɔpɔ. Maan e nian ninnge wie mɔ be kwla tanndan ɔ ɲrun’n, ɔ nin like nga a kwla yo naan w’a ɲan be trawlɛ’n.