Sa ɔ sin Zoova wun

Zoova kunndɛ i bua nga b’a mlin, yɛ ɔ yia ɔ kɛ a sa ɔ sin i wun.

Fluwa mɔ Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be klɛli’n

Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be klɛli fluwa nga naan bé fá úka Ɲanmiɛn i sufuɛ nga be nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a ti nun’n.

AKPASUA 1

‘Ń kúnndɛ be nga be mlin’n’

?Ɲanmiɛn bu bua nga b’a mlin’n kɛ be liɛ w’a wie?

AKPASUA 2

Ngokɔɛ’n—“Nyrɛnnɛn wafa-wafa’n kwlaa

Sɛ like nga a yoli mannin Zoova laa’n a kwlɛmɛn i yo kun ti’n ɔ akunndan’n sanngan’n, like kan kun kwla uka ɔ naan w’a ɲan i wunmiɛn’n wie.

AKPASUA 3

Kɛ be lo e ngasi’n—‘Kɛ e wiengu Klistfuɛ kun yo e sa’n’

Biblu’n nun ajalɛ nsan mɔ be kwla uka ɔ naan sɛ ɔ yo ɔ kɛ ɔ wiengu Klistfuɛ kun w’a yo ɔ tɛ’n w’a kwla jran i sin aklunfian’n i ɲrun kekle’n.

AKPASUA 4

Kɛ e klun akunndan’n bu e fɔ’n—‘Yo min sanwun kpa’

?Ngue yɛ ɔ kwla uka ɔ naan ɔ klun akunndan’n w’a buman wɔ fɔ kun ɔn?

AKPASUA 5

‘Sa ɔ sin ɔ Tafuɛ m’ɔ ti ɔ Sunianfuɛ’n i sin’

?Sɛ min waan ń sá min sin Zoova wun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ n dun mmua yo ɔ? ?Asɔnun’n nunfuɛ’m bé sɔ́ min nun klanman?

I atabo’n

Atrɛkpa’n, blɛ mɔ a nin Zoova i sufuɛ’m be te san nun’n, aklunjuɛ nga a di’n ɔ wla te a kpɛn su.