Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Afuɛ 2017 nvle kun aɲia i siesielɛ fluwa’n

Ya

Ya

“Nán maan e sa sin bubu ye sa kpa yolɛ’n nun”​—GALASIFUƐ MUN 6:9

NGLƐMUN

 • 9:20 Miziki. Ɔ́ fíte video nun.

 • 9:30 Jue 77* yɛ srɛlɛ

 • 9:40 AƝIA’N I SIESIEFUƐ’N I IJƆLƐ’N: Dɔ nga su’n, ɔ fataman kɛ e sa sin bubu e! (Sa Nglo Yilɛ 12:12)

 • 10:15 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Nán e ‘yaci’ jasin fɛ’n i bolɛ

  • Jasin fɛ’n bolɛ nga asɔnun’n w’a siesieman’n (Sa Nga Be Yoli’n 5:42; Akunndanfuɛ’n 11:6)

  • Awloawlo’m be nun (Sa Nga Be Yoli’n 20:20)

  • Nzra nun (Sa Nga Be Yoli’n 17:17)

  • E uka sran mun naan be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ (Rɔmfuɛ Mun 1:14-16; 1 Korɛntfuɛ Mun 3:6)

 • 11:05 Jue 76 yɛ jasin mun

 • 11:15 BIBLU’N NUN KANNGANLƐ M’Ɔ TI KƐ ANƆ YILƐ SA’N: Zoova deli i sran mun (Ezipt Lɔ Tulɛ 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

 • 11:45 Jehovah​—Awlɛn tralɛ nun’n Zoova kle e ajalɛ kpa (Rɔmfuɛ Mun 9:22, 23; 15:13; Zak 1:2-4)

 • Jue 115 yɛ wunmiɛn lolɛ

 NNƆSUA WIA NUN

 • 1:25 Miziki. Ɔ́ fíte video nun

 • 1:35 Jue 128

 • 1:40 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Maan e tra e awlɛn

  • Kɛ be yo e tɛ’n (Matie 5:38, 39)

  • Kɛ e yo kpɛnngbɛn’n (Ezai 46:4; Zid 20, 21)

  • Fɔ m’ɔ o e nun’n (Rɔmfuɛ Mun 7:21-25)

  • Kɛ be tu e fɔ’n (Galasifuɛ Mun 2:11-14; Ebre Mun 12:5, 6, 10, 11)

  • Kɛ tukpacɛ wie kle e yalɛ’n (Jue Mun 41:4)

  • Kɛ e awlɛn su sran wu’n (Jue Mun 34:19)

  • Kɛ sran’m be kle e yalɛ’n (Sa Nglo Yilɛ 1:9)

 • 2:55 Jue 136 yɛ jasin mun

 • 3:05 FLIMUN: “An bu Lɔt yi’n i liɛ’n i akunndan nian”Akpasua 1 (Lik 17:28-33)

 • 3:35 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Maan e yi nzuɛn nga be kwla uka e naan y’a tra e awlɛn’n be nglo

  • E lafi Ɲanmiɛn su (Ebre Mun 11:1)

  • E yo sa ng’ɔ ti kpa’n (Filipfuɛ Mun 4:8, 9)

  • E si ndɛ nanwlɛ’n (Nyanndra Mun 2:10, 11)

  • E nian e wun su (Galasifuɛ Mun 5:22, 23)

 • 4:15 ?Ngue yɛ é yó naan y’a ‘fɔnman mlɔnmlɔn-ɔn’? (2 Piɛr 1:5-10; Ezai 40:31; 2 Korɛntfuɛ Mun 4:7-9, 16)

 • 4:50 Jue 3 yɛ srɛlɛ kasiɛn’n