Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Afuɛ 2017 nvle kun aɲia i siesielɛ fluwa’n

Aɲia’n i bo lɔ ndɛ mun

Aɲia’n i bo lɔ ndɛ mun

AƝIA WIE MUN MƆ BE TI BE LIƐ NGUNMIN’N

BETƐLI LƆ JUNMAN DILƐ’N Jasin bofuɛ nga b’a yo be batɛmu’n mɔ be afuɛ’n ɔ traman afuɛ 35, mɔ be le awa’n i fluwa liɛ’m be ngba’n, sɛ be nun wie’m be kunndɛ kɛ bé dí Betɛli lɔ junman’n, be kwla siesie be wun naan b’a tran Ya cɛn nnɔsua wia nun aɲia m’ɔ kan Betɛli junman dilɛ’n i ndɛ’n i bo. Bé wá bó aɲia sɔ’n i yowlɛ’n nin i dɔ’n su bé klé nzrafuɛ mun.

ƝANMIƐN SIELƐ’N I JASIN BOFUƐ’M BE SUKLU’N: Titi atin bofuɛ nga be le afuɛ 23 lele ɔ fa ju afuɛ 65 mɔ be kunndɛ kɛ bé úka be jasin fɛ’n bolɛ junman’n su’n, be kwla tran Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin bofuɛ’m be suklu’n, i su aɲia nga bé yó i Mɔnnɛn cɛn nnɔsua wia nun’n i bo. Bé wá bó aɲia sɔ’n i yowlɛ’n nin i dɔ’n su bé klé nzrafuɛ mun.

 AƝIA’N I BO LƆ NDƐ MUN

ANIAAN NGA BE SƆ SRAN’M BE NUN’N: Amun ukalɛ ti yɛ aniaan nga be sɔ sran’m be nun’n be o lɛ ɔ. I sɔ’n ti’n, é srɛ́ amun kpa kɛ amun loto’m be jranwlɛ’n, ɔ nin sran’m be sinwlɛ’n, ɔ nin tranwlɛ’m be falɛ nun’n, ɔ nin ninnge uflɛ wie’m be yolɛ’n i su ndɛ kwlaa nga bé kán klé amun’n, amun fa su.

BATƐMUN’N: Fue cɛn nglɛmun’n, kwlaa naan b’a bo batɛmun yolɛ’n i su ijɔlɛ’n i bo’n, maan be kwlaa nga bé wá yó be batɛmun’n be tran bia nga be sieli mannin be’n be su. Ɔ kwla yo cenje’n i ɲrun lɛ annzɛ lika uflɛ. Ɔ fata kɛ sran kun fɛ i wunnzinnun liɛ. Ɔ fataman kɛ tralɛ nga bé wlá’n, ɔ fa be wunnɛn’n kle.

BE KLUNKLO LIKE MANLƐ’N: Be siesieli miklo mun nin bia mun, ɔ nin televiziɔn dandan mɔ e nian video nun’n, ɔ nin ninnge uflɛ wie mun ekun naan aɲia’n i bo tranlɛ’n w’a yo fɛ, naan i sɔ’n uka e naan e nin Zoova e afiɛn’n mantan kpa tra laa’n. Ninnge kwlaa sɔ’m be su kalɛ’n nga e boli’n w’a yoman kaan. Amun klunklo like nga amun guɛ i sika guawlɛ’m be nun’n ti’n, é kwlá tánnin kalɛ sɔ mun. Kpɛkun ɔ suan mɛn wunmuan nun junman nga anuannzɛ’n di’n, i bo. Sika guawlɛ nga be siesieli be aɲia’n i yowlɛ’n nun’n, be fiaman. Amun klunklo like kwlaa nga amun man’n, ɔ ti kpa. Ɲanmiɛn Sielɛ’n i junman’n mɔ amun suɛn i bo klun ufue su’n ti’n, anuannzɛ’n i Ɲrun dinfuɛ’m bé yó amun mo.

ANIAAN NGA BE YO SRAN’M BE AYRE’N: É srɛ́ amun kpa. Nán amun wla fi su kɛ BE NGA SA ƝAN BE AƝIA’N I BO WA’N yɛ aniaan sɔ’m bé nían be lika-ɔ.

NINNGE NGA BE MLINNIN’N BE SIEWLƐ’N: Ninnge kwlaa nga be mlinnin mɔ amun wun be’n, amun fa be wɔ ninnge nga be mlinnin’n be siewlɛ’n nun lɔ. Sɛ kusu amun like wie mlinnin’n, amun wɔ lika sɔ’n nun lɔ. Ba kanngan nga be mlinnin’n, maan be fa be wɔ lika sɔ’n nun lɔ wie. Sanngɛ aniaan nga be o lɔ’n, nán be junman yɛle ba kanngan’m be su nianlɛ. Ɔ maan, é srɛ́ amun kpa kɛ amun nian amun mma’m be su kpa.

ASE TRANWLƐ’N: É srɛ́ amun kpa kɛ an bu amun wiengu’m be akunndan. É kpɛ́n amun wla kɛ be nga amun nin be fuli loto kunngba’n nun’n, ɔ nin be nga amun nin be o awlo kunngba’n nun’n, be ngunmin cɛ yɛ ɔ fata kɛ amun sie be tranwlɛ ɔ. É srɛ́ amun kpa kɛ nán amun yaci like wie fi bia nga be mantan amun’n be su. I liɛ’n, sran uflɛ sí kɛ ɔ kwla tran lɛ.

BE KLUNKLO JUNMAN DILƐ’N: Sɛ ɔ ti amun klun su kɛ amún dí aɲia’n i bo junman’n wie’n, amun bo su kle aniaan nga be nian be klunklo junman dilɛ’n su’n. I liɛ’n, bé klé amun lika nga be sa w’a mian junman difuɛ wie wun’n.

Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i Ɲrun dinfuɛ mun yɛ be siesieli ɔ

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA ANDƐ Ɔ?

?Ngue yɛ be flɛ i Betɛli’n niɔn?

Betɛli’n ti lika ngunmin kun yɛ junman nga be ti i lɔ’n ti cinnjin kpa. Nian be nga be di junman lɔ’n.

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA ANDƐ Ɔ?

?Suklu benin yɛ atin bofuɛ’m be kwla di ɔ?

?Be nga be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n blɛ kwlaa nun’n, like ngunmin kun benin yɛ be kle be ɔ?

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA ANDƐ Ɔ?

?Nin yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be ɲan sika be di be junman’n niɔn?

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o wafa nga e ɲan sika e fa yo e ninnge mun’n ɔ nin anuannzɛ kun nga’m be liɛ’n be afiɛn ɔn?