Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Afuɛ 2017 nvle kun aɲia i siesielɛ fluwa’n

Saturday

Saturday

“Amun nyin m’ɔ wo e Min’n i sin’n ti, an gua amun wla ase. Sɛ sa tɔ amun su’n, an tra amun anwlɛn”​—RƆMFUƐ MUN 12:12.

NGLƐMUN

 • 9:20 Miziki. Ɔ́ fíte video nun.

 • 9:30 Jue 44 yɛ srɛlɛ

 • 9:40 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Wafa nga Zoova “wla sran fanngan mɔ maan be tra be anwlɛn’n”

  • Be nga be awlɛn sɔman ɔ nin be nga be lɛman wunmiɛn’n (Rɔmfuɛ Mun 15:4, 5; 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:14; 1 Piɛr 5:7-10)

  • Be nga be sa mian ninnge wie’m be wun’n (1 Timote 6:18)

  • “Aika mma mun” (Jue Mun 82:3)

  • Sran oke mun (Saun Yolɛ 19:32)

 • 10:50 Jue 138 yɛ jasin mun

 • 11:00 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Maan amun sua’n i bo wla ase kpa

  • “Amun ɲin yi like nga an lɛ i’n” (Ebre Mun 13:5; Jue Mun 127:1, 2)

  • An sasa amun mma mun naan b’a yoman be “sa tɛ” (Rɔmfuɛ Mun 16:19; Jue Mun 127:3)

  • An kle amun mma mun ‘atin ng’ɔ fata kɛ be fa su’n’ (Nyanndra Mun 22:3, 6; Jue Mun 127:4, 5)

 • 11:45 BATƐMUN: Nán maan srɛ kun amun sa fi nun (1 Piɛr 3:6, 12, 14)

 • 12:15 Jue 79 yɛ wunmiɛn lolɛ

 NNƆSUA WIA NUN

 • 1:35 Miziki. Ɔ́ fíte video nun.

 • 1:45 Jue 126

 • 1:50 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Maan e nian “be nga be jrannin kekle’n” be ayeliɛ’n su

  • Zozɛfu (Bo Bolɛ 37:23-28; 39:17-20; Zak 5:11)

  • Zɔbu (Zɔb 10:12; 30:9, 10)

  • Zefte i wa bla’n (Jɔlɛ Difuɛ Mun 11:36-40)

  • Zeremi (Zeremi 1:8, 9)

 • 2:35 FLIMUN: “An bu Lɔt yi’n i liɛ’n i akunndan nian”Akpasua 2 (Lik 17:28-33)

 • 3:05 Jue 111 yɛ jasin mun

 • 3:15 IJƆLƐ NGA BE KPƐKPƐLI NUN’N: Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n

  • Ɲɔnngɔnmɛn (Zid 20)

  • Waka nga be o okaoka lika’m be nun’n (Kolɔsfuɛ Mun 2:6, 7; 1 Piɛr 5:9, 10)

  • Abɛbɛ mun (2 Korɛntfuɛ Mun 4:16)

  • Anunman mɔ be tu kɔ nvle uflɛ nun’n (1 Korɛntfuɛ Mun 13:7)

  • Anunman yakpafuɛ mun (Ebre Mun 10:39)

  • Akasia waka mun (Efɛzfuɛ Mun 6:13)

 • 4:15 Ba kanngan mun, kɛ amun tra amun awlɛn’n Zoova klun jɔ! (Nyanndra Mun 27:11)

 • 4:50 Jue 135 yɛ srɛlɛ kasiɛn’n