Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Afuɛ 2017 nvle kun aɲia i siesielɛ fluwa’n

Nian cɛn ba kun nun nvle kun aɲia’n i siesielɛ’n, ɔ́ úka ɔ naan w’a tra ɔ awlɛn wá yó sa kpa.

Ya

?Ngue yɛ kwla uka Klistfuɛ mun naan b’a kwla tra be awlɛn-ɔ?

Saturday

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kplin wla e fanngan mɔ maan e tra e awlɛn-ɔ?

Mɔnnɛn

Zezi seli kɛ: “Sanngɛ sran ng’ɔ trɛ i anwlɛn lele ju i awieliɛ’n, ɔ́ fíte nun.” ?Ngue yɛ kwla uka e naan y’a nanti ndɛ sɔ’n su-ɔ?

Aɲia’n i bo lɔ ndɛ mun

Atrɛkpa’n, amun kunndɛ kɛ amún trán aɲia wie mɔ é yó be nvle kun aɲia’n i bo lɔ’n i bo wie. Sɛ amun kunndɛ kɛ amún sí ndɛ wie mun ekun’n amun nian, batɛmun, be klunklo like manlɛ’n, aniaan nga be yo sran’m be ayre’n, ninnge nga be mlinnin’n be siewlɛ’n, ase tranwlɛ’n, yɛ be klunklo junman dilɛ’n.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA ANDƐ Ɔ?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia dandan wie mun ɔn?

Afuɛ kwlaa nun e yo aɲia dandan nsan. ?Mmlusuɛ benin yɛ a kwla ɲɛn i aɲia sɔ’m be bo tranlɛ’n nun ɔn?