Wɔ mɔ a su kanngan fluwa nga nun’n:

?A nin Ɲanmiɛn amun afiɛn’n mantan? Sran sunman be waan ɔ kwlá yoman sɔ le. Afin be bu i kɛ e nin i e afiɛn’n ti nun fuun kpa. Yɛ wie’m be liɛ’n, ɔ yo be kɛ be timan sran mɔ be kwla fa be wun mantan Ɲanmiɛn ɔn. Sanngɛ Biblu’n wla e fanngan se kɛ: “An fa amun wun mantan Nyanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan amun-ɔn.” (Zak 4:8) I kpa bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn se i sufuɛ’m be kɛ: “N ti Anannganman amun Nyanmiɛn, n sɔ amun sa. Min yɛ n se amun kɛ: ‘Nán srɛ kun amun naan ń úka amun nin-ɔn.’”Ezai 41:13.

?Wafa sɛ yɛ é kwlá yó naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n w’a mantan sɔ ɔ? Sɛ e nin sran kun é trá janvuɛ’n, nn e si i kpa ti ɔ. I kunngba’n yɛle Ɲanmiɛn liɛ’n. Ɔ ti cinnjin kɛ e suan Biblu’n nun like naan e si i kpa. Zoova yili i nzuɛn’n i nglo yɛ Zezi Klist niannin i ajalɛ’n su nantili. Sɛ e fa e ɲin sie i be ajalɛ’n su’n, naan e mian e ɲin e yo sɔ wie’n, e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n mántan kpa. Kpɛkun é wún kɛ sakpasakpa naan Zoova leman wunsu naan i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie mɛn wunmuan’n niɔn. Asa ekun’n, é wún kɛ i yɛ ɔ ti Siɛ nga sran kwlakwla kunndɛ’n niɔn. Afin ɔ le tinmin, yɛ ɔ yimɛn i mma’m be blo le, kpɛkun ɔ yo sa i nuan su sɛsɛsɛ, ngwlɛlɛ’n ti i liɛ, ɔ klo sran.

E kunndɛ kɛ fluwa nga i nun ndɛ’n, ɔ uka wɔ naan a nin Ɲanmiɛn Zoova amun afiɛn’n mantan kpa liɛ su, naan w’a yi i ayɛ tititi.

Zoova i Lalofuɛ mun