Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

An fa amun wun mantan Zoova

 NDƐ TRE 10

‘An nian like nga Ɲanmiɛn yo’n su, an yo’

‘An nian like nga Ɲanmiɛn yo’n su, an yo’

1. ?Aya benin yɛ klɔ sran’m be tɔ nun ɔn?

I AFUƐ ko ju ya nɲɔn tra su yɛ, fluwa klɛfuɛ kun seli kɛ: “Sran kwlaa nga ɔ le kwlalɛ’n, ɔ ti kɛ b’a sua i bo aya sa.” I ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle kɛ klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n, be fa kwlalɛ mɔ be le i’n, be kle be wiengu’m be ɲrɛnnɛn. Nanwlɛ, andɛ nin andɛ’n, ‘sran’m be sie be wiengu kpɛkun be kle be ɲrɛnnɛn.’ (Akunndanfuɛ’n 8:9) Kɛ mɔ be nga be le kwlalɛ’n b’a sieman sran mun klolɛ su’n ti’n, ɲrɛnnɛn nga sran’m be wunnin i’n, ɔ ti dan.

2, 3. (a) ?Ngue yɛ ɔ yo ɲɛnmɛn Zoova i kwlalɛ’n i lika ɔ? (b) ?Kwlalɛ benin yɛ e le i ɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ fata kɛ e fa kwlalɛ sɔ’n ɔ nin e wunmiɛn’n e yo ɔ?

2 Ɲanmiɛn Zoova liɛ’n, i kwlalɛ’n leman wunsu, sanngɛ ɔ fa yoman sa tɛ le. ?Amun wunman kɛ i sɔ’n yo ɲɛnmɛn’n? Ndɛ tre nga be sinnin lɔ’n nun’n, e wunnin kɛ tinmin mɔ Zoova le i’n ti’n, ɔ kwla yili ninnge mun, yɛ ɔ nunnunnin sran wie mun. Kpɛkun ɔ kwla sasali sran, yɛ ɔ kwla yoli ninnge’m be uflɛ ekun. Klɔ sran’m be ye yolɛ ti yɛ ɔ yoli i kwlaa sɔ’n niɔn. Kɛ e bu wafa nga ɔ yi i tinmin’n i nglo’n i akunndan’n, e kunndɛ kɛ é fá e wun é mɛ́ntɛn i. I sɔ’n kusu kwla uka e naan kɛ é fá kwlalɛ annzɛ e wunmiɛn’n nga e le i’n é yó like’n, y’a ‘nian like nga Ɲanmiɛn yo’n su y’a yo’ wie. (Efɛzfuɛ Mun 5:1) ?Sanngɛ kwlalɛ benin yɛ e klɔ sran mɔ e bɔnman like fi’n, e le i ɔ?

3 ‘Ɲanmiɛn yili klɔ sran mun kɛ i bɔbɔ sa,’ i sɔ’n ti’n,  e le kwlalɛ kan. (Bo Bolɛ 1:26, 27) Kwlalɛ sɔ’n, ɔ kwla yo wunmiɛn nga e le i e yo ninnge wie mun kɛ junman dilɛ sa’n, annzɛ sran sielɛ’n, annzɛ kwlalɛ nga e le i e wiengu, annzɛ be nga be klo e kpa’n, be su’n. Asa ekun’n, ɔ kwla yo fanngan nga e le i’n, ɔ nin aɲanbeun ninnge nga e le be’n. Kɛ jue tofuɛ’n kán Zoova i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Nguan’n i bo’n, ɔ wun lɔ yɛ ɔ wo-ɔ.” (Jue Mun 36:10) Ɔ kle kɛ kwlalɛ nga e le i’n, ɔ fin Ɲanmiɛn. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e fa kwlalɛ sɔ’n ɔ nin e wunmiɛn’n e yo like ng’ɔ jɔ i klun’n. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a yo sɔ ɔ?

Ɲanmiɛn klolɛ’n nin sran klolɛ’n be ti cinnjin

4, 5. (a) ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a fa kwlalɛ nga e le i’n, ɔ nin e wunmiɛn’n y’a yo sa kpa ɔ? ?Yɛ i sɔ yolɛ nun’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kle e ajalɛ kpa ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ sran klolɛ’n úka e naan y’a fa kwlalɛ nga e le i’n, y’a yo sa kpa ɔ?

4 Sɛ e waan é fá kwlalɛ nga e le i’n, ɔ nin e wunmiɛn’n é yó sa kpa’n, ɔ ti cinnjin kɛ e klo sran. I sɔ yolɛ nun’n, Ɲanmiɛn kle e ajalɛ kpa. Fluwa nga i ndɛ tre klikli’n nun’n, e kannin Zoova i wafa nga be ti abonuan’n, be ndɛ. Yɛle i tinmin’n nin i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n, nin i ngwlɛlɛ’n, ɔ nin i sran klolɛ’n. Sanngɛ be nun dan’n yɛle i sran klolɛ’n. 1 Zan 4:8 se kɛ: “Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.” Nanwlɛ, like kwlaa nga Ɲanmiɛn yo nun’n, ɔ yi i sran klolɛ’n i nglo. Ɔ maan like kwlaa nga ɔ fɛ i tinmin’n yo’n, ɔ fin klolɛ m’ɔ klo sran mun’n. Ɔ yo i sɔ fa yo be nga be klo i’n be ye.

5 Sɛ e kusu e klo sran’n, é kwlá fá kwlalɛ nga e le i’n é yó sa kpa. Biblu’n se kɛ sran m’ɔ klo sran’n, “ɔ yo aklunye,” yɛ “ɔ bu-mɛn i bɔbɔ wun akunndan.” (1 Korɛntfuɛ Mun 13:4, 5) Ɔ maan sɛ e klo sran’n, e su  kleman be nga e sie be’n be ɲrɛnnɛn. Sanngɛ é bú be sran, yɛ be ninnge liɛ’m bé dún mmua ló e.—Filipfuɛ Mun 2:3, 4.

6, 7. (a) ?Ngue ti yɛ e ɲin yi Zoova ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ e ɲin m’ɔ yi i’n, ɔ uka e naan y’a faman kwlalɛ nga e le i’n, ɔ nin e wunmiɛn’n y’a yoman sa tɛ ɔ? (b) Sran nga i ɲin yi Ɲanmiɛn’n, ɔ sro sa tɛ yolɛ. An fa sunnzun ase kun yiyi nun.

6 Ɲanmiɛn klolɛ’n nin sran klolɛ’n, ɔ nin be ɲin m’ɔ yi Ɲanmiɛn’n be kɔ likawlɛ. ?Ngue ti yɛ be ɲin m’ɔ yi Ɲanmiɛn’n ɔ ti cinnjin ɔn? Nyanndra Mun 16:6 se kɛ: “Sran nga i nyin yi [Zoova’n], ɔ klo-man sa tɛ yolɛ.” Nanwlɛ, kwlalɛ mɔ be le i’n mɔ be fa yo sa tɛ’n, ɔ wo sa tɛ ng’ɔ fata kɛ e kpalo be’n, be nun wie. Sɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn’n, e su kleman sran nga e sie be’n, be yalɛ. Afin e si kɛ wafa nga e nin e wiengu mun e tran’n, Ɲanmiɛn jrán su dí e jɔlɛ. (Neemi 5:1-7, 15) Sanngɛ nán ngalɛ’n i ngunmin ti ɔ. Biblu’n kle kɛ sɛ sran kun i ɲin yi Ɲanmiɛn’n, nn ɔ klo Ɲanmiɛn wie. (Mmla’n 10:12, 13) Afin like ng’ɔ jɔman Ɲanmiɛn klun’n, ɔ sro i yolɛ. Nán kɛ fɔ mɔ Ɲanmiɛn tú i’n, i wun srɛ ti yɛ ɔ yo sɔ ɔ, sanngɛ klolɛ m’ɔ klo Ɲanmiɛn’n ti ɔ.

7 Maan e fa sunnzun ase kun: Bakan kun si kɛ i si’n klo i kpa. Yɛ ɔ si kɛ, ninnge wie’m be o lɛ mɔ i si’n kloman kɛ ɔ yo ɔ, naan sɛ ɔ yo be’n, i si’n tú i fɔ. Kɛ ɔ wun i si’n ɔ usuman tututu kɛ w’a wun nnɛn wlɛfuɛ wie sa. Sanngɛ ɔ klo i si sɔ’n kpa. Ɔ yo i fɛ kɛ ɔ́ yó like kwlaa nga ɔ kwla yo’n naan i si’n i klun w’a jɔ i wun’n. E mɔ e ɲin yi Zoova’n, like kunngba’n yɛ e yo i i lika wie ɔ. Kɛ mɔ e klo e Si Zoova m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ti’n, like nga e yo ɔ e si kɛ ɔ́ yó ‘i ya dan’n,’ e sro i yolɛ. (Bo Bolɛ 6:6) Aklunjuɛ li yɛ e kunndɛ kɛ é yó naan ɔ di ɔ. (Nyanndra Mun 27:11) I sɔ’n ti yɛ e kunndɛ kɛ é fá kwlalɛ’n nga e  le i’n, ɔ nin e wunmiɛn’n é yó sa kpa’n niɔn. Maan e kan wafa nga e kwla yo i sɔ’n i ndɛ.

Awlobo’n nun

8. (a) ?Awlobo’n nun’n, yasua’n i junman’n yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ ɔ di junman sɔ’n niɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ yasua kun kwla kle kɛ ɔ bu i yi’n i sran ɔn?

8 Awlobo kun nun sa’n, Efɛzfuɛ Mun 5:23 se kɛ ‘yasua yɛ ɔ ti bla i su kpɛn ɔn.’ ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ yasua kun sie i yi’n niɔn? Biblu’n se yasua’m be kɛ be nin be yi’m be tran kpa. Yɛle kɛ, kɛ mɔ be ‘si kɛ be yi’m be wunmiɛn’n juman be liɛ’n nun ti’n, be bu be sran.’ (1 Piɛr 3:7) Glɛki nun’n, ndɛ nga be kacili i kɛ “be bu be sran,” i bo’n yɛle “like ng’ɔ ti cinnjin’n, annzɛ ɔ le ɲrun’n, annzɛ aɲinyiɛ.” Be kacili i wie kɛ “nɛnnɛn dilɛ” annzɛ “like kpa.” (Sa Nga Be Yoli’n 28:10; 1 Piɛr 2:7) Yasua ng’ɔ bu i yi’n i sran’n, ɔ su yomɛn i sa yaya le, yɛ ɔ su guɛmɛn i ɲin ase naan bla’n w’a bu i kɛ ɔ nunman sran nun kun. Sanngɛ ɔ wun i wlɛ kɛ i yi’n ti i awlɛn su sran, i sɔ’n ti’n, ɔ nin i be tran klanman. Maan ɔ yo awlo lɔ o, annzɛ gua su lɔ o, i ndɛ ng’ɔ kan be’n, ɔ nin i ayeliɛ’n, be kle kɛ i yi’n i ndɛ lo i dan. (Nyanndra Mun 31:28) Sɛ yasua kun nin i yi’n be tran sɔ’n, i yi’n kló i, yɛ i ɲin yí i wie, kpɛkun ng’ɔ ti cinnjin kpa’n, Ɲanmiɛn i klun jɔ́ i wun.

Ninnge nga e kwla fa e wunmiɛn’n e yo’n, be nun kpafuɛ’n yɛle jasin fɛ’n i bolɛ.

9. (a) ?Ta benin yɛ bla’m be le i be awlobo’n su ɔ? (b) ?Ngue yɛ ɔ kwla uka bla kun naan w’a fa ninnge ng’ɔ si be yo’n w’a suɛn i wun’n i bo ɔ? ?Yɛ sɛ ɔ yo sɔ’n, i bo’n gúa sɛ?

9 Bla’m be kusu be ayeliɛ’n le ta awlobo’n su wie. Biblu’n kan bla wie mun mɔ be suli Ɲanmiɛn kpa’n be ndɛ. Bla sɔ’m be ukali be wun mun aɲinyiɛ su naan b’a yo sa kpa, annzɛ be ukali be naan b’a faman ajalɛ tɛ. (Bo Bolɛ 21:9-12; 27:46–28:2) Bla wie’m be kwla si  ninnge wie’m be yo kpa annzɛ be kwla wun sa wlɛ kpa tra be wun mun. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ ɔ nin i fata kɛ be ‘bu be wun’m be sran, kɛ be bu e Min’n i sran’n sa.’ (Efɛzfuɛ Mun 5:22, 33) Sɛ bla kun kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn i klun jɔ i wun’n, ɔ́ fá ninnge nga ɔ si be yo’n, ɔ́ súɛn i wun’n i bo. Sanngɛ ɔ su yomɛn i wun’n i finfin, yɛ ɔ su kunndɛman kɛ ɔ́ trɛ́n i su. ‘Bla ngwlɛlɛfuɛ’ kɛ ngalɛ sa’n, ɔ nin i wun’n be bo yo kun be siesie be awlobo’n i kpa. Kɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn sɛ.—Nyanndra Mun 14:1.

10. (a) ?Junman benin yɛ Ɲanmiɛn fa mannin siɛ nin niɛn mun ɔn? (b) ?‘Sran fɔ tulɛ’n’ i bo’n yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ be tu ba’m be fɔ ɔ? (An nian ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun wie.)

10 Siɛ nin niɛn’m be kusu be le be junman liɛ mɔ Ɲanmiɛn fa mannin be ɔ. Biblu’n wla siɛ’m be su nun kɛ: “Nja mun, amun kusu, nán an yo sa b’ɔ kun amun mma’m be ya, sanngɛ an ta be kpa [Zoova] liɛ’n su, yɛ an tu be fɔ, an kle be ngwlɛlɛ.” (Efɛzfuɛ Mun 6:4) Biblu’n nun’n, ‘sran fɔ tulɛ’n’ i bo’n yɛle “sran talɛ, sran like klelɛ, [annzɛ] sran ngwlɛlɛ klelɛ.” Ɔ fata kɛ be tu ba’m be fɔ. Kɛ be tu be fɔ ngwlɛlɛ su’n, mɔ be kle be like nga be le atin be yo’n, ɔ nin nga be leman atin be yoman’n, be ngbaciɛ’n mɔ be wun i wlɛ weiin’n, be di aklunjuɛ yɛ be liɛ yo ye. Biblu’n waan i sɔ yolɛ’n ti ba’m be klolɛ. (Nyanndra Mun 13:24) I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ siɛ nin niɛn’m be fa ‘ɲantiaan’ be tu ba’m be fɔ klunwi su, naan be yo be like yaya, naan ba’m be wla’n bo be wun. * (Nyanndra Mun 22:15; 29:15) Ba’m  be bolɛ tɛtɛ kpa’n, ɔ timan ba’m be klolɛ, sanngɛ ɔ kle kɛ siɛ nin niɛn’m be fa kwlalɛ nga be le i’n be yo like tɛ, yɛ i sɔ’n kwla sanngan ba’m be akunndan’n. (Kolɔsfuɛ Mun 3:21) Sanngɛ kɛ siɛ nin niɛn’m be tu be mma’m be fɔ kɛ ɔ nin i fata sa’n, ba’m be wun i wlɛ kɛ be si nin be nin’m be klo be naan be kunndɛ kɛ be yo sran kpa.

11. ?Like kpa benin yɛ ba’m be kwla fa be wunmiɛn’n be yo ɔ?

11 ?Yɛ ba’m be li? ?Like kpa benin yɛ be kwla fa be wunmiɛn’n be yo ɔ? Nyanndra Mun 20:29 se kɛ: “Wunmiɛn bɔ gbanflɛn’m be lɛ i’n, ɔ ti be anyrunnyan like.” Nanwlɛ, ninnge nga gbanflɛn nin talua’m be kwla fa be wunmiɛn’n be yo’n, be nun kpafuɛ’n yɛle be “Yifuɛ’n” i sulɛ. (Akunndanfuɛ’n 12:1) Ɔ fata kɛ gbanflɛn nin talua’m be wun i wlɛ kɛ ajalɛ nga be fa’n, ɔ kwla yo be si nin be nin’m be fɛ, annzɛ ɔ kwla yo be ya. (Nyanndra Mun 23:24, 25) Ba nga be ɲin yi be si nin be nin mɔ be su Ɲanmiɛn’n, mɔ i sɔ’n ti be yo sa kpa’n, be yo maan be si nin be nin’m be klun jɔ. (Efɛzfuɛ Mun 6:1) Kɛ be yo sɔ’n, “ɔ yo e Min’n i fɛ.”—Kolɔsfuɛ Mun 3:20.

Asɔnun’n nun

12, 13. (a) ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be bu junman nga Ɲanmiɛn fa mannin be’n niɔn? (b) Sa nga ti yɛ ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yo Ɲanmiɛn i bua fa’n i cɛcɛ’n, amun fa sa kun yi i nglo.

12 Zoova sieli asɔnun sunianfuɛ mun kɛ be dun asɔnun’n nunfuɛ’m be ɲrun mmua. (Ebre Mun 13:17) Ɔ fata kɛ yasua sɔ mun mɔ b’a tin Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, be uka Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa mun mɔ be ti kɛ i bua mun sa’n, naan be wun kpaja be Ɲanmiɛn i sulɛ nun. ?Junman sɔ mɔ Ɲanmiɛn fa mannin be’n ti’n,  bé yó be wun kpakpa be niaan’m be su? Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn! Ɔ fata kɛ be bu akunndan sɛsɛ, naan be kan be wun ase be di be junman’n asɔnun’n nun. (1 Piɛr 5:2, 3) Biblu’n se asɔnun sunianfuɛ’m be kɛ: “An nian Nyanmiɛn i Asɔnun’n b’ɔ fɛ i bɔbɔ wa’n toli’n i lika.” (Sa Nga Be Yoli’n 20:28) Sa kpa nga ti yɛ ɔ fata kɛ be yo Ɲanmiɛn i bua fa’n i nunfuɛ’m be cɛcɛ be tinuntinun’n, yɛ ɔ o lɛ ɔ.

13 Maan e fa sa kun e yi i nglo. Wienun ɔn, amun janvuɛ kpa kun srɛ amun kɛ amun niɛn i like kun m’ɔ lo i kpa’n i su. Amun si kɛ amun janvuɛ’n toli like sɔ’n i gua kpan. ?Amun su yoman like sɔ’n i cɛcɛ? I kunngba’n niɔn, Ɲanmiɛn mannin asɔnun kpɛnngbɛn’m be junman kɛ be niɛn i like nanndoliɛ kpa kun i lika. Like sɔ’n yɛle asɔnun’n mɔ i nun sran’m be ti kɛ i bua mun sa’n. (Zan 21:16, 17) Kɛ mɔ sran sɔ’m be ndɛ lo Zoova dan ti’n, ɔ fali Zezi Klist m’ɔ ti i Wa kunngba cɛ’n i mmoja’n, m’ɔ ti i sa nun like kpafuɛ’n, yɛ ɔ fa toli be ɔ. Kɛ asɔnun kpɛnngbɛn mɔ be ti wun ase kanfuɛ’n bé nían Ɲanmiɛn i bua fa’n i lika’n, be ɲin kpaman sa sɔ’n su.

“Ndɛ ng’ɔ fin e nuan fite’n” ɔ le ta

14. ?Ndɛ ng’ɔ fin e nuan fite’n kwla yo e wiengu’m be sɛ?

14 Biblu’n se kɛ: “Ndɛ ng’ɔ fin e nuan fite’n, i ti yɛ e wu-ɔ, i ti yɛ e nyan nguan-an.” (Nyanndra Mun 18:21) Ndɛ ng’ɔ fin e nuan fite’n kwla saci like. ?Wan yɛ be nin a kɛnmɛn i ndɛ yaya le ɔ? Sanngɛ be nuan nun ndɛ’n kwla yo sran ye wie. Nyanndra Mun 12:18 waan kɛ ‘akunndanfuɛ’m be kan ndɛ sa’n, ɔ klun tɔ nun sa fɔuun!’ Nanwlɛ, ndɛ nga be kan  m’ɔ wla fanngan’n, ɔ ti kɛ ayre mɔ be fa kan tukpaciɛ wie i ya’n i ase’n sa. Wafa nga e kwla fa e nuan nun ndɛ’n e yo e wiengu’m be ye’n, maan e fa ɲin e sie be nun wie’m be su e nian.

15, 16. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa e nuan nun ndɛ’n e wla e wiengu’m be fanngan ɔn?

15 Ndɛ ng’ɔ o 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:14 nun’n waan e ‘fɔnvɔ be mɔ be akunndan’n ti sannganwa’n.’ (Anuãsɛ Fuflɛ) Nanwlɛ, ɔ ju wie’n, Zoova i sufuɛ nanwlɛfuɛ wie’m be akunndan’n kwla sanngan. ?É yó sɛ naan y’a uka be? Maan e jran sa kpa nga be yo’n su e tu e klun e yo be mo, naan be wun i wlɛ kɛ Zoova ɲrun’n be ti sran kpa. Asa ekun’n, Biblu’n nun ndɛ nga be kle kɛ Zoova nian be nga be “akunndan’n w’a sanngan’n,” ɔ nin “be nga be wla’n w’a bo’n” be lika naan ɔ klo be’n, maan e nin be e koko be su yalɛ. (Jue Mun 34:19) Kɛ e fa e nuan nun ndɛ’n e fɔnvɔ e wiengu mun’n, e kle kɛ e sɔnnzɔn  e Ɲanmiɛn aunnvuɛ sifuɛ’n ‘m’ɔ cici be mɔ be wla bo’n be wla’n.’—2 Korɛntfuɛ Mun 7:6.

16 E kwla fa e nuan nun ndɛ’n e wla e wiengu’m be fanngan e uka be kpa wie. ?Aniaan wie i awlɛn su sran w’a wu? E kwla kan ndɛ fɛfɛ wie e guɛ i awlɛn su nzue. ?Aniaan kpɛnngbɛn wie bu i kɛ ɔ nunman sran nun kun? E kwla kan ndɛ wie e kle i naan ɔ wun i wlɛ kɛ aniaan’m be te bu i sran, naan be te klo i. ?Tukpaciɛ m’ɔ wieman’n, ɔ su kle sran kun i yalɛ? E kwla kan ndɛ fɛfɛ e kle sran sɔ’n, annzɛ e kwla flɛ i telefɔnu nun e wlɛ i fanngan. I sɔ’n kwla yo maan sran’n i wla fí i wun kan. Nanwlɛ, kɛ “ndɛ ng’ɔ ti kpa bɔ sran ti-ɔ ɔ yo sran’n,” yɛ ɔ fin e nuan fite’n, i sɔ’n yo e Yifuɛ’n i fɛ dan!Efɛzfuɛ Mun 4:29.

Kɛ yasua kun nin i yi’n be klo be wun mɔ be bu be wiengu sran’n, be fa kwlalɛ mɔ be le i’n be yo sa kpa.

17. ?Ndɛ cinnjin kpa benin yɛ e kwla kan e yo e wiengu’m be ye ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yo sɔ ɔ?

17 Sɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin’n ɔ fin e nuan fite’n, ɔ ti kpa trɛ i kwlaa. Nyanndra Mun 3:27 waan: “Sɛ a lɛ ninnge naan ɔ wiengu lɛ-man wie’n, nán yo i anwɛn.” Ɔ fata kɛ e bo jasin fɛ’n m’ɔ man nguan’n e kle sran mun. Ɔ maan sɛ jasin mɔ Zoova i klun ufue’n ti’n e tili’n, ɔ ka e ngunmin e liɛ’n, i sɔ’n nin i fataman. (1 Korɛntfuɛ Mun 9:16, 22) ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ Zoova kunndɛ kɛ e di junman sɔ’n niɔn?

“Amun fa amun wunmiɛn’n kwlaa” be su Zoova

18. ?Ngue yɛ Zoova kunndɛ kɛ e yo ɔ?

18 Klolɛ mɔ e klo Zoova ti’n, e di i junman’n kpa. Maan e su sa’n yo sɛ yo sɛ’n, e ngba e kwla yo like nga Zoova kunndɛ kɛ e yo’n. Biblu’n se kɛ: “Like kwlaa nga amún yó’n, an tu amun klun yo i  kɛ [Zoova] yɛ an su yo mɛn i sa, nán an bu i kɛ sran yɛ an su yo mɛn i-ɔ.” (Kolɔsfuɛ Mun 3:23) Zezi seli kɛ mmla’m be nun danfuɛ’n yɛ: ‘Fa wɔ awlɛn’n kwlaa, ɔ nin wɔ nguan’n kwlaa, ɔ nin wɔ akunndan’n kwlaa, ɔ nin wɔ wunmiɛn’n kwlaa fa klo wɔ Min Ɲanmiɛn.’ (Mark 12:30, Jésus-Christ i amanien fè) Nanwlɛ, Zoova kunndɛ kɛ e tinuntinun e klo i naan e tu e klun e su i.

19, 20. (a) ?Ngue ti yɛ Mark 12:30 nun’n, kɛ Zezi kannin e nguan’n i ndɛ’n, ɔ kannin e awlɛn’n nin e akunndan’n, ɔ nin e wunmiɛn’n be ndɛ wie ɔ? (b) ?Kɛ be se e kɛ e fa e nguan’n kwlaa e su Ɲanmiɛn’n, i bo’n yɛle benin?

19 ?Kɛ be se kɛ be tu be klun annzɛ be fa be nguan’n kwlaa be su Ɲanmiɛn’n, i bo’n yɛle benin? I bo’n yɛle kɛ e fa e wunmiɛn’n kwlaa ɔ nin e akunndan’n kwlaa e su i, yɛ e awlɛn’n kwlaa trɛn i su. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ Mark 12:30 nun’n, kɛ be kannin e nguan’n i ndɛ’n, be kannin e awlɛn’n nin e akunndan’n, ɔ nin e wunmiɛn’n be ndɛ wie ɔ? Maan e fa sa kun e yiyi nun. Lalafuɛ nun’n, sran kun kwla yo i wun atɛ kɛ kanga sa. Ɔ maan sran sɔ’n fɛ i nguan’n kwlaa wlɛ i min’n i sa nun. Sanngɛ wie liɛ’n kanga sɔ’n ɔ fɛmɛn i wunmiɛn’n kwlaa nin i akunndan’n kwlaa sumɛn i min’n. (Kolɔsfuɛ Mun 3:22) Zezi kunndɛ kɛ ɔ́ tín su kpa kɛ ɔ nin i fataman kɛ e Ɲanmiɛn sulɛ’n yo kun nin bue, i ti yɛ ɔ kannin e awlɛn’n nin e akunndan’n nin e wunmiɛn’n be ndɛ wie nannannin su’n niɔn. I lɛ’n kle kɛ, kɛ be se e kɛ e fa e nguan’n kwlaa e su Ɲanmiɛn’n, yɛle kɛ e tu e klun naan e fa e wunmiɛn’n kwlaa e su i.

20 ?I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn junman dilɛ nun’n, ɔ fata kɛ e kwlaa e di dɔ kunngba’n, naan wunmiɛn  kunngba’n yɛ e kwlaa é fá dí junman sɔ’n niɔn? Cɛcɛ, afin ɔ le sran kun nin i su sa, ɔ nin i like liɛ m’ɔ kwla yo ɔ. I wie yɛle kɛ gbanflɛn nin talua mɔ be ti juejue kpa’n, be kwla di dɔ kpanngban jasin bolɛ nun tra be nga b’a yo kpɛnngbɛn’n. Be nga be nunman aja nun mɔ be leman ba’n, be kwla yo ninnge kpanngban tra be nga be o aja nun mɔ be le ba’n. ?Sɛ blɛ wie nun’n, e le wunmiɛn kpa nin blɛ kpanngban e fa di Ɲanmiɛn junman’n, nán e cenjele nun ɔn? Nanwlɛ, i sɔ’n ti é lá Ɲanmiɛn i ase! Sanngɛ ɔ fataman  kɛ e fa e junman nga e di’n, e fa sunnzun e wiengu’m be liɛ’n. (Rɔmfuɛ Mun 14:10-12) Ng’ɔ fata kɛ e yo’n, yɛle kɛ e fa e wunmiɛn’n, e uka e wiengu mun.

21. ?Ninnge nga e kwla fa e wunmiɛn’n e yo’n, be nun kpafuɛ’n yɛle benin?

21 Wafa nga e kwla fa kwlalɛ nga e le i’n, ɔ nin e wunmiɛn’n e yo like kpa’n, Zoova kleli e i su ajalɛ kpa. E kunndɛ kɛ é yó like kwlaa nga e kwla yo’n, naan y’a sɔnnzɔn i. I kun yɛle kɛ e bu be nga e sie be’n be sran. Kpɛkun e tu e klun naan e fa e wunmiɛn’n kwlaa e di junman nga Zoova fa mannin e’n, mɔ yɛle jasin m’ɔ man nguan’n i bolɛ’n. (Rɔmfuɛ Mun 10:13, 14) Nán amun wla fi su kɛ, kɛ an tu amun klun an fa amun nguan’n kwlaa su Zoova’n, ɔ yo i fɛ dan. ?Amun kunndɛman kɛ amún yó like kwlaa nga amun kwla yo’n naan amun a su Ɲanmiɛn klun ufuefuɛ sɔ’n? Ninnge nga e kwla fa e wunmiɛn’n e yo’n, be nun kpafuɛ’n, yɛ ɔ o lɛ ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 10 Laa nun’n, like nga Ebre nun’n be flɛ i kɛ “nyantiaan’n,” yɛle waka annzɛ kpɔnman nga bua sunianfuɛ kun fa kankan i bua mun ɔ fa kle be atin’n. (Jue Mun 23:4) I kunngba’n, ‘ɲantiaan’ mɔ siɛ nin niɛn’m bé fá tú be mma’m be fɔ’n, yɛle atin kpa mɔ be kle be klolɛ su’n. Ɔ maan ba’m be fɔ tulɛ’n, ɔ timan be sa yaya yolɛ.