Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 31

‘Fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan wɔ’

‘Fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan wɔ’

1-3. (a) ?Ngue yɛ wafa nga siɛ nin niɛn’m be nin be mma nɔnman’m be yo’n, ɔ kle e klɔ sran’m be su ɔ? (b) ?Titi’n, kɛ sran kun klo e’n, ngue yɛ e kusu e yo ɔ? ?Yɛ kosan cinnjin benin yɛ e kwla fa usa e wun ɔn?

KƐ SIƐ nin niɛn’m be wa nɔnman’n srí puɛɛ’n ɔ yo be fɛ. Wie liɛ’n, kɛ bé jú i’n, be fa be ɲrun’n mantan ba’n i liɛ’n i koko, be srisri. Kpɛkun bé nían ɔn, puɛɛ ba’n su sri. Srilɛ mɔ ba’n srili lɛ’n, ɔ ti kɛ ɔ su se i si nin i nin be kɛ i kusu ɔ klo be wie.

2 Srilɛ mɔ ba nɔnman’n srili’n ɔ kle e kɛ e klɔ sran mun e liɛ’n, kɛ sran kun klo e’n, e kusu e klo i wie. Kɛ Ɲanmiɛn yili e sɔ ɔ. (Jue Mun 22:10) Kɛ é ɲín é kɔ́’n, nn é sí sran klolɛ’n i nglo yí kpa é kɔ́. Kɛ ɔ fin e bakan nun lele mɔ y’a fa ju yɛ’n, wafa nga e si nin e nin, ɔ nin e osufuɛ mun ɔ nin e janvuɛ mun be kleli kɛ be klo e’n, atrɛkpa e wla nin a fiman su. Sɛ sran klolɛ’n ti waka mma’n nn é sé kɛ be yoli maan ɔ trali ndin e awlɛn’n nun lɔ, ɔ fifili, yɛ ɔ ɲinnin lele suli mma. Ɔ maan klolɛ nga be kloli e’n ti’n, e kusu e wa kloli be wie. ?I kunngba’n yɛle e nin Ɲanmiɛn Zoova e liɛ’n?

3 Biblu’n se kɛ: “E liɛ’n, e klo Nyanmiɛn, afin ɔ dun mmua kloli ye.” (1 Zan 4:19) Fluwa nga i akpasua 1 lele 3 nun’n, e wunnin kɛ e bɔbɔ e kpa yolɛ ti’n, Ɲanmiɛn Zoova yi i wunmiɛn’n nin i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n ɔ nin i ngwlɛlɛ’n be nglo klolɛ su. Kpɛkun akpasua 4 nun’n, e wunnin kɛ ɔ yoli ninnge cinnjin  wie mun kleli kɛ ɔ klo klɔ sran mun, naan ɔ klo ɔ bɔbɔ wie. Siɛn’n kosan cinnjin kpa ng’ɔ fata kɛ e tinuntinun e fa usa e wun’n yɛ: ‘?Wafa sɛ yɛ ń klé Zoova kɛ n klo i wie ɔ?’

?Kɛ be se kɛ be klo Ɲanmiɛn’n i bo’n yɛle benin?

4. ?Wafa sɛ yɛ sran kpanngban be kle kɛ be wunman like nga be flɛ i Ɲanmiɛn klolɛ’n i wlɛ ɔ?

4 Zoova mɔ i yɛ ɔ dun mmua kloli e’n, ɔ si kpa kɛ sɛ be klo sran kun’n, i sɔ’n yó maan ɔ́ yí i nzuɛn kpa nglo. I sɔ’n ti’n, kannzɛ klɔ sran’m be te yo ɲin kekle i su’n, sanngɛ ɔ lafi su kɛ be nun wie’m bé kló i. I sɔ yɛ sran akpinngbin kpanngban be yoli ɔ. Sanngɛ mɛn tɛ kain nga nun Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be ti’n, sran’m be siman like nga be flɛ i kɛ Ɲanmiɛn klolɛ’n. Sran’m be dan lika be kɛn i be nuan nun ngbɛn kɛ be klo Ɲanmiɛn. Be yo kɛ ba nɔnman’n sa. I bo bolɛ nun’n, srilɛ ngbɛn yɛ ɔ sri fa kle kɛ ɔ klo i si nin i nin ɔn. Sanngɛ sran kaklaka’n i liɛ’n, wafa ng’ɔ yi i sran klolɛ’n i nglo’n ɔ tra ngalɛ’n.

5. ?Kɛ be se kɛ be klo Ɲanmiɛn’n, Biblu’n nun’n i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue yɛ i sɔ’n su e bo kɛ e yo ɔ?

5 Zoova bɔbɔ kle wafa nga e kwla kle kɛ e klo i’n. I Ndɛ’n se kɛ: “Nyanmiɛn i klolɛ’n yɛlɛ kɛ e fɛ i ndɛ’n su.” Ɔ maan e ayeliɛ’n nun yɛ e kle kɛ e klo Ɲanmiɛn ɔn. Sran kpanngban be ɲrun’n, Ɲanmiɛn i ndɛ’n i su falɛ’n ti kekle. Sanngɛ Biblu’n nun ndɛ mma kunngba sɔ’n se kɛ: “[Ɲanmiɛn] i ndɛ sɔ’n i su falɛ’n yo-man ya.” (1 Zan 5:3) E bɔbɔ e kpa yolɛ ti yɛ Ɲanmiɛn man e mmla ɔ. Nán e mianmianlɛ ti ɔ. (Ezai 48:17, 18) Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun mmla nga be uka e  naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n w’a mantan’n, be diman be yalɛ. Maan e nian ninnge nsan mɔ be kwla uka e i sɔ yolɛ’n nun’n. Be yɛle Ɲanmiɛn srɛlɛ’n, nin i sulɛ’n, ɔ nin i sɔnnzɔnlɛ’n.

E nin Ɲanmiɛn e afiɛn yalɛ kokolɛ’n

6-8. (a) ?Wafa sɛ e kwla sie e su Zoova i nuan bo ɔ? (b) ?Ngue yɛ e kwla yo naan Biblu’n nun ndɛ nga e su kanngan’n, w’a yo kɛ ɔ su yo e ɲin bo lɛ sa ɔ?

6 Fluwa nga i ndɛ tre 1 i su fitilɛ nun’n, e usali wɔ kɛ: “?W’a bu i le kɛ a nin Ɲanmiɛn be kwla koko yalɛ?” E wunnin kɛ ɔ kwla yo sɔ sakpasakpa. Afin Moizi nin i be ijɔli. Ɔ maan kannzɛ Zoova sunmanman anzi mun kun naan be nin klɔ sran’m be ijɔ’n, sanngɛ ɔ le wafa nga ɔ kan ndɛ kle e andɛ ɔ. ?Wafa sɛ yɛ e kwla sie e su Zoova i nuan bo ɔ?

7 “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ.” Ɔ maan kɛ e kanngan Biblu’n m’ɔ ti Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun’n, nn e su sie e su Ɲanmiɛn i nuan bo. (2 Timote 3:16) I sɔ ti’n, Jue tofuɛ’n se Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be kɛ be kanngan nun ‘kɔnguɛ nin wia su.’ (Jue Mun 1:1, 2) Ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa naan y’a kwla yo sɔ. E ɲin nga é mían é kánngan Biblu’n nun’n, ɔ su kaman ngbɛn. Fluwa nga i ndɛ tre 18 nun’n, e wunnin kɛ Biblu’n ti kɛ lɛtri cinnjin kpa kun mɔ e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n klɛli e’n sa. Ɔ maan ɔ fataman kɛ i nun kannganlɛ’n yo e ɲrun koun. Sanngɛ kɛ é kánngan Biblu’n nun’n, maan ɔ yo e kɛ ndɛ nga e su kanngan nun’n, ɔ su yo e ɲin bo lɛ sa. ?Ngue yɛ e kwla yo naan w’a yo e sɔ ɔ?

8 Kɛ á kánngan Biblu’n nun’n, maan ɔ yo wɔ kɛ be  nga Biblu’n su kan be ndɛ lɛ’n, be o ɔ ɲrun lɛ sa. Sran sɔ’m be finwlɛ’n, ɔ nin sa nga w’a tɔ be su lɛ’n ɔ nin sa nga ti yɛ be fa ajalɛ wie’n, kunndɛ i kwlaa naan wun i wlɛ. Kpɛkun bu ndɛ nga a su kanngan’n i su akunndan. Fa kosan kɛ nga sa mun usa ɔ wun: ‘?Ngue yɛ Biblu’n nun ndɛ’n sɔ’n kle min Zoova su ɔ? ?I nzuɛn benin yɛ be ɲin fite ndɛ sɔ’n nun ɔn? ?Mmla benin yɛ Zoova kunndɛ kɛ n wun i wlɛ ɔ, yɛ wafa sɛ yɛ n kwla fa su ɔ?’ Sɛ a kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun naan a bu su akunndan naan a nian i nun ndɛ’n su nanti’n, ɔ́ yó wɔ kɛ ndɛ nga a kanngan’n su yo ɔ ɲin bo lɛ sa.Jue Mun 77:13; Zak 1:23-25.

9. ?Wan yɛle “sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n”? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e sie e su “sran” sɔ’n i ndɛ’n i bo kpa ɔ?

9 Zoova sin “sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n” i lika ɔ kan ndɛ kle e wie. Zezi dun mmua boli su kɛ blɛ kasiɛn nga nun’n, lika’n wá sánngan, naan Klistfuɛ yasua nga Ɲanmiɛn kpali be sieli be ngunmin’n, be be nun kaan sa bé ‘mán e aliɛ blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n i su.’ (Matie 24:45-47) Kɛ e kanngan fluwa mɔ be uka e naan y’a wun Biblu’n nun ndɛ’m be wlɛ’n be nun’n, mɔ e kɔ aɲia kanngan nin aɲia dandan’m be bo’n, ɔ ti kɛ sran kpa sɔ’n su man e aliɛ sa. Sran akpasua sɔ’n ti Klist i sran. I sɔ’n ti yɛ e fa Zezi i ndɛ yɛ’n su ɔ. I waan: “An sie amun su ndɛ nga be kan’n be su kpa.” (Lik 8:18) Kɛ mɔ e wun i wlɛ kɛ Zoova sin be lika kan ndɛ kle e’n, i ti yɛ e sie e su be ndɛ’n i bo kpa ɔ.

10-12. (a) ?Ngue ti yɛ srɛlɛ mɔ Zoova man e atin kɛ e srɛ i’n ɔ ti e cenjele like ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ e kwla srɛ Zoova kɛ ɔ klo’n sa ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ ɔ bu e klun ndɛ nga e kan kle i’n i like dan ɔn?

10 ?Sanngɛ e nin Ɲanmiɛn e kwla koko yalɛ? ?E kwla  kan ndɛ kle Zoova? I sɔ yolɛ’n kwla kun e srɛ. ?Nɛ́n i ɔ? ?Sɛ a kunndɛ kɛ á kó wún ɔ nvle’n i su famiɛn’n i wun naan á bó ɔ klun ndɛ wie su klé i’n, bé mán wɔ atin? Lika wie’m be nun bɔbɔ’n, sran ng’ɔ kunndɛ i sɔ liɛ’n, be kun i! Ɛstɛli nin Mardose be blɛ su’n, sran kwlaa nga Pɛrsi famiɛn’n w’a flɛmɛn i m’ɔ wlu i awlo’n i klun lɔ’n, i sɔ sran liɛ’n be kun i. (Ɛstɛr 4:10, 11) Ɔ maan siɛn’n, bu Famiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n, m’ɔ sie nglo nin asiɛ’n, mɔ asiɛ’n su sran’m ‘be ti kanngan kɛ lalo mun sa’ i ɲrun’n, i ɲrun jranlɛ’n i akunndan nian! (Ezai 40:22) ?Sanngɛ ɔ nin i fata kɛ i sɔ yolɛ’n kun e srɛ? Cɛcɛ.

11 E kwlaa’n, Zoova mannin e like kun yolɛ wun atin. Like sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn srɛlɛ’n. Ɲanmiɛn srɛlɛ’n timan kekle. Ba kanngan mun bɔbɔ be kwla lafi Zoova su be srɛ i Zezi dunman nun. (Zan 14:6; Ebre 11:6) Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, e kwla kan e klun ndɛ kwlaa e kle i. Sa nga ɔ yo e ya kpa mɔ e wunman ndɛ trele kun mɔ e kwla fa yiyi nun naan w’a ti’n, kɛ e srɛ i’n ɔ wun i wlɛ. (Rɔmfuɛ Mun 8:26) Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ timan kpa kɛ e kan ndɛ ngblingbli annzɛ ndɛ kpanngban Zoova i ɲrun e kle i kɛ e si ijɔ. (Matie 6:7, 8) Kusu kɛ é srɛ́ Zoova’n dɔ nga e kwla di’n, ɔ nin blɛ nga e kwla srɛ i’n, w’a siesieman. I Ndɛ’n se e kɛ: “An koko yalɛ kle Nyanmiɛn titi, nán an yaci.”1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:17.

12 Nán e wla fi su kɛ Zoova kunngba cɛ yɛ ‘sɛ be srɛ i’n, ɔ ti ɔ.’ Kɛ ɔ sie i su sran’m be nuan bo’n, ɔ si be aunnvuɛ. (Jue Mun 65:3) Kɛ i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be srɛ i’n, ɔ flɛnmɛn i. Sanngɛ ɔ yo i fɛ. I Ndɛ’n fa be srɛlɛ nga be srɛ’n sunnzun ansans mɔ kɛ be yrɛ i’n,  ɔ bɔn fanninfannin fu nglo’n. (Jue Mun 141:2; Sa Nglo Yilɛ 5:8; 8:4) Kɛ e wun kɛ e klun ndɛ nga e kan kle Ɲanmiɛn m’ɔ sie nglo nin asiɛ’n ɔ fu nglo naan ɔ jɔ i klun’n, i sɔ’n gua e awlɛn su nzue. ?Nɛ́n i ɔ? I sɔ’n ti’n, sɛ a kunndɛ kɛ á fá ɔ wun mántan Zoova’n, srɛ i aenvuɛ su cɛn kwlaa. Kan ɔ klun ndɛ’n kwlaa kle i. Nán fia wie fi su. (Jue Mun 62:9) Kan ɔ su ndɛ mun, ɔ nin aklunjuɛ nga a di’n kle ɔ Si m’ɔ wo ɲanmiɛn su lɔ’n. Lɛ i ase yɛ yi i ayɛ. Sɛ a yo sɔ’n, a nin i amun janvuɛ trá tankaan kpa kɔ́ i ɲrun.

Ɲanmiɛn sulɛ’n

13, 14. ?Kɛ e su Zoova’n ngue yɛ e kle ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e su Zoova ɔ?

13 E nin Ɲanmiɛn Zoova e yalɛ kokolɛ’n, ɔ timan yalɛ kokolɛ ngbɛn kɛ nga e nin e janvuɛ annzɛ e osufuɛ mun e kwla koko’n sa. Ɔ ti i sulɛ. Manmanlɛ m’ɔ nin i fata’n yɛ e su fa mɛn i ɔ. E mɛn dilɛ’n kwlaa taka Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n su. Kɛ e su Ɲanmiɛn’n, e yi i nglo kɛ e klo i naan e ti i liɛ mlɔnmlɔn. Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n maan Zoova i sufuɛ nanwlɛfuɛ nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n nin o, annzɛ be nga be o asiɛ’n su wa’n nin o, be kwlaa be bo ti kun. Aolia nun’n, akoto Zan tili anzi kun ngan, ɔ kpan se kɛ: “I b’ɔ yili nyanmiɛn su lɔ’n, nin asiɛ’n, nin jenvie’n, ɔ nin nzue ti mun’n, an koto i bo!”Sa Nglo Yilɛ 14:7.

14 ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e su Zoova ɔ? Zoova i nzuɛn nga e kannin be ndɛ fluwa nga nun’n, bu be akunndan nian. I wie yɛle kɛ i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun, ɔ le wunmiɛn, ɔ trɛ i awlɛn yɛ ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ. Asa ekun’n, ɔ ti yakpafuɛ, ɔ yaci sa cɛ, ɔ si ngwlɛlɛ, yɛ ɔ kɛn i wun ase. Kpɛkun ɔ ti sran  klofuɛ, ɔ si aunnvuɛ, ɔ ti nanwlɛfuɛ yɛ i klun ti ufue. Kɛ e fa wunnin i’n sa’n, i kwlaa ngalɛ’n nun’n, Zoova leman wunsu kaan sa. Kɛ e bu Zoova i sran’n i wafa kwlaa sɔ mun be akunndan’n, e wun kɛ Zoova ti kpli. I nzuɛn’n yo ɲɛnmɛn dan. Ɔ le ɲrun tra e leleele kpe nun! (Ezai 55:9) Nanwlɛ, Zoova yɛ ɔ le atin sie e ɔ, yɛ i yɛ ɔ nin sulɛ fata ɔ! Sran fi kwlá simɛn i sɔ’n su akplowa. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e su Zoova ɔ?

15. ?Wafa sɛ yɛ e kwla su Zoova e “akunndan’n nun nanwlɛ nun” ɔn? ?Ngue yɛ e kwla yo i aɲia’m be bo lɔ ɔ?

15 Zezi seli kɛ: “Nyanmiɛn ti aolia nun sran, ɔ maan be nga be waan bé kóto i bo bé mɛ́nmɛ́n i’n, maan be yo i sɔ be akunndan’n nun nanwlɛ nun.” (Zan 4:24) I bo’n yɛle kɛ, kɛ é sú Zoova’n, maan e fa e wla kwlaa e guɛ i su yɛ e klo i kpa. Maan e yaci i wawɛ’n nun maan ɔ sie e. Asa ekun’n, maan sulɛ nga e su i’n ɔ taka i Ndɛ m’ɔ ti nanwlɛ’n i su. Kɛ e nin e wiengu Klistfuɛ mun e o aɲia’m be bo’n, e su Zoova ‘akunndan nun nanwlɛ nun’ ekun. (Ebre Mun 10:24, 25) Afin kɛ e to jue e manman Zoova’n, mɔ e bo yo kun e srɛ i’n, ɔ nin kɛ e sie e su ndɛ nga be kan’n be bo’n, mɔ e tɛ kosan’m be su’n, i sɔ’n kle kɛ e klo i naan e su i kpa.

Aɲia’m be bo’n, e kwla manman Zoova.

16. ?Mmla nga ɔ fata kɛ Klistfuɛ nanwlɛfuɛ’m be nanti su’n be nun dan kun yɛle benin? ?Yɛ ngue ti yɛ e tu e klun e nanti su ɔ?

16 Kɛ e kan Zoova i ndɛ e kle sran mun’n, i sɔ’n ti i sulɛ wie. (Ebre Mun 13:15) Zoova i Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ’n ɔ ti mmla ng’ɔ fata kɛ Klistfuɛ nanwlɛfuɛ’m be nanti su’n, be nun dan kun. (Matie 24:14) E tu e klun e nanti mmla sɔ’n su afin e klo Zoova. Mmusu’m be si Satan m’ɔ ti ‘mɛn nga i min’n,’ ɔ tɔnnin  Zoova i suɛn fa ‘sacili be nga be lafiman Ɲanmiɛn su’n be akunndan’n.’ ?Kɛ e bu i sɔ’n i akunndan’n, e kunndɛman kɛ é dí e Ɲanmiɛn’n i ti lalo naan é yíyí Satan i gblɛ’n i bo? (2 Korɛntfuɛ Mun 4:4; Ezai 43:10-12) ?Kɛ e bu Zoova i sran’n i wafa mɔ be yo ɲɛnmɛn’n be akunndan’n, e kunndɛman kɛ é kɛ́n i ndɛ é klé sran uflɛ? Nanwlɛ, kɛ e uka sran mun naan b’a si e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, naan b’a klo i kɛ e fa klo i’n sa’n, cenjele like uflɛ fi tomɛn i.

17. ?Wafa sɛ yɛ sulɛ mɔ e su Zoova’n, ɔ le ta e mɛn dilɛ wafa’n su ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e nanti seiin Zoova i ɲrun ɔn?

17 Sulɛ mɔ e su Zoova’n, ɔ le ta e mɛn dilɛ wafa’n su wie. (Kolɔsfuɛ Mun 3:23) Sɛ Zoova m’ɔ ti Famiɛn m’ɔ sie nglo nin asiɛ’n yɛ ɔ ti e Ɲanmiɛn sakpa’n,  like kwlaa nga é yó i e awlobo’n nun’n, ɔ nin e junman su lɔ’n, ɔ nin e wiengu mun e nantilɛ’n nun’n, yɛ e ɲin su yiyilɛ nun’n, é kúnndɛ kɛ é yó i klun sa. É kúnndɛ kɛ ‘e awlɛn’n yo [Zoova] liɛ tititi’ yɛ é sú i nanwlɛ su. (1 Famiɛn Mun 8:61) Sɛ e waan é sú Ɲanmiɛn kɛ ngalɛ’n sa’n, ɔ fataman kɛ e awlɛn’n yo nɲɔnnɲɔn annzɛ e di e sa nɲɔn nun. Ɔ maan e su yoman e wun kɛ e su Zoova sa kusu nn é yó sa tɛ nvialiɛ nun. Sɛ e nanti seiin Zoova ɲrun’n, naan e klo i’n, é kpálo gblɛ ayeliɛ’n. Asa ekun’n, sɛ e ɲin yi Zoova’n, i sɔ’n úka e wie. Biblu’n kle kɛ e ɲin m’ɔ yi Zoova’n nin e afiɛn m’ɔ nin i mantan kpa titi’n be kɔ likawlɛ.Jue Mun 25:14.

Zoova i sɔnnzɔnlɛ’n

18, 19. ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n be kwla sɔnnzɔn Ɲanmiɛn Zoova ɔ?

18 Fluwa nga i akpasua’m be ndɛ tre kasiɛn’m be kleli e kɛ ‘e mɔ e ti Nyanmiɛn i anwlɛn su ba’n, e kwla nian like ng’ɔ yo’n su yo.’ (Efɛzfuɛ Mun 5:1) Ɔ ti cinnjin kɛ nán e wla fi kɛ sɛ i li bɔbɔ fɔ o e nun’n, sanngɛ e kwla sɔnnzɔn wafa nga Zoova yi i wunmiɛn’n nin i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n, ɔ nin i ngwlɛlɛ’n yɛ i sran klolɛ’n be nglo’n. ?Wafa sɛ yɛ e si kɛ e kwla sɔnnzɔn Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n niɔn? Nán e wla fi kɛ Zoova i dunman’n i bo’n kle e kɛ ɔ kaci sran’n i wafa ng’ɔ klo kɛ ɔ́ káci’n naan i klun sa’n w’a kpɛn su. I sɔ’n kwla yo e sro. ?Sanngɛ i sɔ ti yɛ e kwlá sɔnnzɔnmɛn i ɔ? Cɛcɛ.

19 Ɲanmiɛn yili e kɛ i bɔbɔ sa cɛ. (Bo Bolɛ 1:26) Ɔ maan klɔ sran’m be timan kɛ ninnge onga nga Ɲanmiɛn yili be asiɛ’n su wa’n be sa. Afin Zoova mannin  be like dan kun. Yɛle kɛ be kwla fa be klunklo ajalɛ. I lɛ nun’n, be timan kɛ nnɛn mun sa. Kannzɛ fɔ o e nun’n, sanngɛ sɛ e klo’n, e kwla kaci sran’n i wafa nga e klo kɛ é káci’n. ?A kunndɛ kɛ á káci sran m’ɔ klo sran, m’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ, m’ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ, m’ɔ fa kwlalɛ m’ɔ le i’n yo sa kpa ɔ? Zoova kwla fɛ i wawɛ’n uka wɔ naan w’a kaci i sɔ sran. I lɛ nun’n, sa kpa nga á kwlá yó’n, bu i akunndan nian.

20. ?Kɛ e sɔnnzɔn Zoova’n, sa kpa benin yɛ e yo ɔ?

20 Sa kpa sɔ’n, i wie yɛle kɛ ɔ wun yó ɔ Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i fɛ, yɛ i klun jɔ́. (Nyanndra Mun 27:11) Kɛ mɔ Zoova si kɛ nán like ngba yɛ a kwla yo’n ti’n, ‘sa nga á yó’n, i kwlaa jɔ́ i klun.’ (Kolɔsfuɛ Mun 1:9, 10) Kpɛkun, kɛ á sɔ́nnzɔn ɔ Si kpa sɔ’n, mɔ á yí nzuɛn klanman nglo’n, ɔ́ yrá ɔ su dan. Mɛn yɛ mɔ i nun sran’m be siman Ɲanmiɛn’n i nun’n, á kpája kɛ kannin sa. (Matie 5:1, 2, 14) Á yó maan sran’m bé wún Zoova i sran’n i wafa ng’ɔ ti’n i wlɛ. ?Nán ɔ cenjele nun ɔn?

‘Fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan wɔ’

21, 22. ?Ngue yɛ be nga be klo Zoova’n be su wiemɛn i yo le ɔ?

21 Ajalɛ nga Zak 4:8 waan e fa’n, ɔ timan le nɲɔn like. E kwla fa sunnzun lika kɔlɛ. Sɛ e nanti seiin titi’n, e su yaciman e ɲrun kɔlɛ le. Yɛle kɛ e su kwlá seman le kɛ e nin Zoova e afiɛn w’a mantan w’a wie naan e kɔ e ɲrun ɔ kɔman kun. Afin Zoova i su like suanlɛ’n su wieman le. Nán e bu i kɛ fluwa nga kleli e Zoova i su like ngba. I kpa bɔbɔ’n, blɛ li yɛ y’a fiti ndɛ nga Biblu’n kɛn i Ɲanmiɛn su’n i su ɔ. Biblu’n bɔbɔ kleman e Zoova i su like kwlaa. Akoto Zan seli  kɛ sɛ be waan bé klɛ́ ninnge nga Zezi yoli i Ɲanmiɛn junman dilɛ nun asiɛ’n su wa’n be kunngunngun’n, “be wun fluwa’m be su sɔn-man mɛn’n nun.” (Zan 21:25) ?Sɛ be kan Ba’n i ndɛ kɛ ngalɛ sa’n, yɛ Siɛ’n nin?

22 Sɛ e ɲan anannganman nguan bɔbɔ’n, e su kwlá wieman Zoova i su like suan le. (Akunndanfuɛ’n 3:11) Ɔ maan ninnge nga be o e ɲrun lɔ’n, bu be akunndan nian. Kɛ afuɛ ya, afuɛ akpi kpanngban, afuɛ akpi ngbinngbin bé sín mɔ e te o nguan nun’n, Ɲanmiɛn Zoova i su ninnge kpanngban nga é sí be’n, bé trá nga e si be andɛ yɛ mun leleele. Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba’n, é wún kɛ ninnge ɲɛnmɛn kpanngban kpa wie’m be te o lɛ mɔ e kwla suan be su like  ekun ɔn. E wun blíblí e kɛ é sí i sɔ ninnge liɛ mun. Afin kɛ jue tofuɛ’n sa’n, é wún kɛ ‘Ɲanmiɛn i tranlɛ mɔ e nin i tran’n ɔ ti e aɲanbeun like.’ (Jue Mun 73:28) Anannganman nguan nun tranlɛ’n yó fɛ lelele, yɛ e ɲrun su yoman e koun kaan sa. Mmlusuɛ’n i nun danfuɛ nga é ɲɛ́n i nun’n, yɛle e wun mɔ é fá mántan Zoova tititi’n.

23. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ a yo ɔ?

23 Zoova klo wɔ. Ɔ kusu kle kɛ a klo i wie. Maan ɔ akunndan’n kwlaa trɛn i su, fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i su, yɛ fa ɔ wunmiɛn’n kwlaa yo like ng’ɔ kle kɛ a klo i’n. (Mark 12:29, 30) Klo i nanwlɛ su tititi. Ajalɛ kwlaa nga á fá’n, sɛ ɔ ti kaan o, sɛ ɔ ti dan o, bu ɔ si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i akunndan. Ajalɛ nga a ko fa naan a nin i amun afiɛn’n w’a mantan kpa’n, yɛ fa ɔ. Fa ɔ wun mantan Zoova titi. Sɛ a yo sɔ’n i kusu ɔ́ fɛ́ i wun mántan wɔ tititi!

Fa ɔ wun mantan Zoova tititi.