Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

An fa amun wun mantan Zoova

 NDƐ TRE 15

Zezi maan ‘asiɛ’n sufuɛ’m bé sí sa kpa yolɛ’n i atin’n’

Zezi maan ‘asiɛ’n sufuɛ’m bé sí sa kpa yolɛ’n i atin’n’

1, 2. ?Blɛ benin nun yɛ Zezi fali ya ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

ZEZI w’a fa ya kpa. Kɔlɛ e kwlá bumɛn i kɛ ɔ kwla fa ya, afin ɔ ti sran wɛtɛɛfuɛ. (Matie 21:5) Ya sɔ’n m’ɔ fali’n ɔ ti su, sanngɛ ɔ sili i wun su nian. * ?Yɛ ngue sa ti yɛ Zezi m’ɔ kloman ndɛnngan’n, ɔ fali ya sɔ ɔ? Sa tɛ dan kpa kun ti ɔ.

2 Zezi klo Ɲanmiɛn i suwlɛ sua’n m’ɔ o Zerizalɛmu lɔ’n i kpa. Asiɛ wunmuan’n su’n, sua sɔ’n i kunngba yɛ ɔ ti i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, i liɛ klonglo ɔ. Zuifu’m be jaso nvlenvle’m be nun mmuammua kpa be wa su Ɲanmiɛn sua sɔ’n nun. Be nga be timan Zuifu bɔbɔ’n mɔ be lafi Ɲanmiɛn su’n, be ba be wa su Ɲanmiɛn sua’n i lika nga be fa mannin be’n nun. Sanngɛ kɛ Zezi boli i Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ bo’n, cɛn kun’n ɔ wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Like ng’ɔ ko wunnin i lɔ’n ɔ yoli i ya kpa. Afin lika sɔ m’ɔ fata kɛ be su Ɲanmiɛn lɔ’n, w’a kaci i liɛ aata diwlɛ! Aata difuɛ nin sika kacifuɛ’m b’a yi lɔ piɛ. Sanngɛ like nga ti yɛ i sɔ’n ti tɛ dan’n yɛle kɛ sran sɔ’m be liɛ’n, Ɲanmiɛn i sua’n ti sran lufle dilɛ lika, ɔ nin sran’m be wualɛ lika. ?Wafa sɛ?Zan 2:14.

3, 4. ?Lufle benin yɛ be dili sran mun Zoova i sua’n nun lɔ ɔ? ?Ajalɛ benin yɛ Zezi fali naan sran’m b’a yaci i sɔ yolɛ ɔ?

 3 Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be waan sika mma wafa kun ngunmin yɛ sran’m be fa tua Ɲanmiɛn sua’n i ti sika’n niɔn. Ɔ maan ɔ fata kɛ aofuɛ’m be kaci be sika’n naan b’a ɲan sika mma sɔ’n wie. I ti’n, sika kacifuɛ’m be siesie be tabli mun Ɲanmiɛn sua’n i klun lɔ. Kɛ be kaci sran’m be sika’n, be ɲan su nvasuɛ. Asa ekun’n, aata difuɛ wie’m be yo nnɛn’m be atɛ lɔ, yɛ be ɲan su kpa wie. Aofuɛ nga be kunndɛ kɛ bé yí tɛ’n, be kwla ko to tɛ yilɛ nnɛn’n klɔ’n nun lɔ. Sanngɛ sɛ be yo sɔ’n, Ɲanmiɛn sua’n i su kpɛnngbɛn’m be kwla se kɛ nnɛn sɔ’m be nin tɛ yilɛ fataman. I ti’n, Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ yɛ be to be nnɛn mun ɔn, i liɛ’n Ɲanmiɛn sua’n i su kpɛnngbɛn’m bé kwlá kplín su kɛ be fa yi tɛ. Kɛ mɔ Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ aata difuɛ’m be wun kɛ sran’m b’a mian’n ti’n, be di nnɛn’m be gua kekle kpa. * Nanwlɛ, aata dilɛ wafa sɔ’n timan kpa. Sran’m be wualɛ yɛle i sɔ’n!

“An yi ninnge nga’m be wa!”

4 Zezi kwlá kplinman su kɛ be di sran’m be lufle i bɔbɔ i Si’n i sua’n nun. Ɔ maan ɔ fali ɲanman wɔli ngble, yɛ ɔ fa kannin be kwlaa be nin be bua mun, nin be nannin mun be bo. Ɔ guali sika kacifuɛ’m be sika’n i ase, kpɛkun ɔ suli be tabli’m be bo guali. Sika mma  sɔ’m be truli laso’n su sa gbeee! Ɔ kpannin be nga be yo okunmomo atɛ’n be su. Ɔ seli be yakpa su kɛ: “An yi ninnge nga’m be wa!” (Zan 2:15, 16) Sran wie fi w’a kwlá jrɛnmɛn i ɲrun.

Ba’n ti kɛ i Si sa cɛ

5-7. (a) ?Ngue ti yɛ Zezi kloli sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ i ajalɛ’n i su like suanlɛ’n kwla uka e ɔ? (b) ?Ngue yɛ Klist yoli naan w’a kle kɛ Zoova ti nglo nin asiɛ’n be Siefuɛ naan i dunman’n ti sanwun ɔn?

5 Aata difuɛ’m be sali be sin Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. I afuɛ kɔe nsan su’n, Zezi ɔli ko ijɔli be ekun. Ndɛ nga Zoova kannin fa buli be nga be fɛ i sua’n fa yo ‘awiefuɛ’m be fiawlɛ’n’ be fɔ’n, i kunngba’n yɛ ɔ kannin ɔn. (Matie 21:13; Zeremi 7:11) Nanwlɛ, kɛ Zezi wun wafa nga be di sran’m be lufle’n mɔ be yo Ɲanmiɛn i sua’n i finfin’n, ɔ yoli i ya kɛ i Si sa. I sɔ’n boman e nuan. Afin i Si’n m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kleli i like lele afuɛ akpinngbin kpanngban kpa ka naan w’a ba asiɛ’n su. Ɔ maan ɔ kloli sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n kɛ Zoova sa. Zezi ti kɛ i Si sa cɛ. I sɔ’n ti’n, like ng’ɔ kwla uka e kpa naan y’a wun Zoova i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n i bo kpa’n, yɛle Zezi Klist i ajalɛ’n i su akunndan bulɛ.Zan 14:9, 10.

6 I nun nga Satan tɔ́n Ɲanmiɛn Zoova i suɛn kɛ ɔ ti ato buafuɛ’n, naan ɔ siman sran sie’n, nn Zoova i Wa kunngba cɛ’n o lɛ. I sin’n, kɛ Satan sé kɛ nán ngbɛn ti yɛ sran’m be su Zoova naan be klomɛn i’n, Ba’n tili. Ndɛ sɔ’m be yoli Ba’n i ya fiaan. Ɔ maan kɔlɛ kɛ ɔ wa tili i kɛ ndɛ sɔ’m be nun kpɛlɛ nun’n, i yɛ Ɲanmiɛn fá junman cinnjin kpa sɔ’n wlɛ́ i sa nun’n, i sɔ’n yoli i fɛ lele kpeli nun! (2 Korɛntfuɛ Mun 1:20) ?Ɔ́ yó i sɛ naan ndɛ sɔ’n i nun w’a kpɛ?

 7 Kɛ nga e wunnin i ndɛ tre 14 nun’n sa’n, Zezi Klist kpɛli anzi nin sran’m be seiin nantilɛ’n i su akplowa’n i nun wieli. Ɔ maan Zoova kwla jrɛn i ajalɛ’n su kle kɛ i yɛ ɔ ti nglo nin asiɛ’n be Siefuɛ’n niɔn, yɛ ɔ́ kwlá yó i dunman’n i sanwun. Kpɛkun Zezi mɔ Zoova sieli i kɛ ɔ yo e Atin Klefuɛ’n, ɔ́ wá yó naan sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n ɔ tran nglo lɔ nin asiɛ’n su wa. (Sa Nga Be Yoli’n 5:31) Asiɛ’n su wa’n, wafa nga ɔ dili i mɛn’n, ɔ yili Ɲanmiɛn i sa nuan su yolɛ’n i nglo. Zoova kɛnnin i ndɛ seli kɛ: “Ń yó maan n Wawɛ’n bɛ́ i wun, yɛ ɔ́ bó jɔlɛ dilɛ’n su klé nvle-nvle mun [annzɛ ɔ́ klé nvlenvle mun like nga be flɛ i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n].” (Matie 12:18) ?Wafa sɛ yɛ Zezi yiali ndɛ sɔ’n i nuan ɔn?

Zezi kleli like nga be flɛ i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n

8-10. (a) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ mmla nga Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be kpɛli’n, be buman be nga be timan Zuifu’n ɔ nin bla’m be like fi ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Farizifuɛ’m be mmla’n ti’n, Ɲanmiɛn liɛ’n i su nantilɛ’n wa yoli kekle ɔ?

8 Zezi kloli Zoova i Mmla’n yɛ ɔ niannin su nantili. Sanngɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be liɛ’n, be kpɛli Mmla’n i wun. Zezi seli be kɛ: “Amun mmla klefuɛ mun nin Farizifuɛ mun bɔ amun ti dunman klofuɛ mun, an yako! [...] An yaci mmla ng’ɔ ti cinnjin’n, nin nanwlɛ dilɛ’n [annzɛ sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n], nin aunnvuɛ silɛ’n, ɔ nin sa kpa yolɛ bɔ maan sran’m be fa be wla gua amun su’n.” (Matie 23:23) Sran sɔ mun mɔ be kle sran mun Ɲanmiɛn i Mmla’n, b’a kleman be like nga be flɛ i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n. I sɔ’n ti’n, sran’m b’a wunman  Ɲanmiɛn i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n i wlɛ kaan sa. Sa wie’m be kle i sɔ liɛ’n. Maan e nian.

9 Zoova seli i nvlefuɛ’m be kɛ nán be fa be wun mantan nvle nga be bo sin yia be’n mɔ be ti amuɛn sɔfuɛ’n. (1 Famiɛn Mun 11:1, 2) Sanngɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn wie’m be wlawla sran’m be kɛ be fa be ɲin ci be nga be timan Zuifu’n. Be klɛli fluwa nga be flɛ i kɛ Mishna i nun kɛ: “Ɔ fataman kɛ Zuifu kun yaci i nnɛn mun be nga be timan Zuifu’n be aofuɛ sua’n nun, afin be bu i kɛ be nin nnɛn’m be la.” Akunndan nga be bu i be kwlaa nga be timan Zuifu’n be wun’n, ɔ timan su mlɔnmlɔn. Yɛ ɔ nin Moizi i mmla’n i sin akunndan’n be kɔman likawlɛ bɔɔ kaan sa. (Saun Yolɛ 19:34) Be mmla nga be kpɛli’n be nun’n, be buman bla’m be like fi. Be nun kun se kɛ sɛ yasua kun nin i yi be su nanti bé kɔ́ lika’n, ɔ fata kɛ bla’n ka siɛn. Asa ekun’n, be waan nán yasua kun nin bla kun, ɔ wie i yi bɔbɔ’n be koko yalɛ nzra nun. Kpɛkun sɛ bé kán ndɛ’n, bla’m be kwlá diman lalo nun. Be yo be kɛ kanga mun sa. Zuifu’m be Ɲanmiɛn srɛlɛ kun nun bɔbɔ’n, yasua’m be la Ɲanmiɛn i ase, afin b’a wuman be bla.

10 Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be kpɛli mmla kpanngban be yili Ɲanmiɛn Mmla’n nun. Ɲanmiɛn Mmla’n waan nán be di junman wunmiɛn lolɛ cɛn’n nun, naan be fa cɛn sɔ’n be su i. Sanngɛ Farizifuɛ’m be ti’n, mmla sɔ’n i su nantilɛ’n wa yoli kekle. “Junman” nga ɔ fataman kɛ wunmiɛn lolɛ cɛn’n nun’n be di’n, be waan ɔ ju i liɛ 39. I wie yɛle fie su junman dilɛ’n nin koniɛn dilɛ’n. Sanngɛ like nɲɔn sɔ’m be ti’n, be usali be wun kɛ: ?Sɛ wunmiɛn lolɛ cɛn’n nun’n, sran kun ɔ kun sɔsɔwa’n,  i sɔ’n ti koniɛn dilɛ? ?Annzɛ sɛ sran kun sin fie wie nun naan ɔ fian sɛ ble o annzɛ like uflɛ wie i mma o naan ɔ di’n, i sɔ’n ti fie su junman dilɛ? ?Sɛ kusu cɛn sɔ’n nun’n, be yo sran kun i juejue’n, nn ɔ ti kɛ junman yɛ b’a di ɔ? Mmla tɛkɛtɛkɛ mɔ be kpɛli’n, be tɛ kosan sɔ’m be su. I kwlaa sɔ’n ti’n be fali Ɲanmiɛn i mmla’n be fiɛli i sran’m be ɲrun.

11, 12. ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ Farizifuɛ’m be mmla nga be kpɛli’n ɔ timan su ɔ?

11 ?Kɛ mɔ lika’n w’a yo kɛ ngalɛ sa’n niɔn, wafa sɛ yɛ Zezi kwlá úka sran mun naan b’a wun sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n i wlɛ ɔ? I lɛ nun’n, i like klelɛ’n nin i mɛn dilɛ’n yɛ ɔ fa jrannin Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be ɲrun kekle ɔ. Maan e dun mmua kan Zezi i like klelɛ’n i ndɛ. Ɔ buli be mmla kpanngban nga be kpɛli’n be fɔ. Ɔ seli kɛ: “An bu-man Nyanmiɛn ndɛ’n i like fi amun bɔbɔ amun lalafuɛ nzuɛn’n i klelɛ bɔ an fa kle wie mun’n ti.”Mark 7:13.

12 Zezi kleli i sran kwlaa ɲrun kɛ wunmiɛn lolɛ cɛn’n i su ndɛ’n nun’n, Farizifuɛ’m be dili fɔ, naan b’a wunman mmla sɔ’n i wlɛ. Ɔ yiyili nun kɛ Mɛsi’n yɛ ɔ “sie wunmiɛn-[lolɛ]-cɛn nin-ɔn,” naan i sɔ’n ti’n, ɔ le atin yo sran’m be juejue wunmiɛn lolɛ cɛn’n nun. (Matie 12:8) Ɔ yoli sran’m be juejue nzra nun wunmiɛn lolɛ cɛn’n nun ɔ fa yili i nglo kɛ ɔ le i sɔ atin. (Lik 6:7-10) I sɔ m’ɔ yoli’n kle kɛ i Afuɛ Akpi Famiɛn Dilɛ Blɛ’n nun’n, ɔ́ yó asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be juejue. Afuɛ akpi sɔ’n ɔ́ yó sran’m be wunmiɛn lolɛ cɛn danfuɛ’n, afin be su yoman sa tɛ kun, yɛ bé ɲán be ti wie’n i sa nun.

13. ?Kɛ Klist wieli i junman’n di asiɛ’n su wa’n, mmla benin yɛ be wa dili su ɔ? ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o mmla sɔ’n nin Moizi Mmla’n be afiɛn ɔn?

 13 Mmla uflɛ kun yɛ Zezi fa yiyili sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n nun ɔn. Kɛ ɔ wieli i junman’n di asiɛ’n su wa’n, yɛ be boli mmla sɔ’n i su dilɛ bo ɔ. Mmla sɔ’n yɛ be flɛ i “Krist mmla’n” niɔn. (Galasifuɛ Mun 6:2) Ɔ timan kɛ Moizi Mmla’n mɔ be diman su kun’n sa. Nán mmla kpanngban mɔ be klɛ be tɛɛn be guɛ i lɔ’n, be su yɛ “Krist mmla’n” taka ɔ. I liɛ’n, akunndan ng’ɔ o mmla’n i sin’n i su yɛ ɔ taka ɔ. Sanngɛ mmla trele wie’m be o nun. Be nun kun yɛ Zezi flɛli i ‘mmla kun ekun’n’ niɔn. Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kwlaa be kɛ klolɛ nga ɔ fa kloli be’n, maan be kusu be fa klo be wiengu sɔ. (Zan 13:34, 35) Nanwlɛ, be klun mɔ be tu be klo be wiengu sɔ’n, ɔ ti be kwlaa nga be di “Krist mmla’n” su’n be nzɔliɛ.

Ɔ yoli sa nuan su sɛsɛsɛ

14, 15. ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ i kwlalɛ’n ɔ le awɛ ɔ? ?Yɛ ngue yɛ i sɔ’n kle e Zezi su ɔ?

14 Nán be wiengu klolɛ’n i su like ngunmin yɛ Zezi kleli ɔ. Ɔ nantili “Krist mmla’n” su wie. Sran ngba kwla sieli i nzɔliɛ. Maan e nian ndɛ ja nsan mɔ be yi i nglo kɛ Zezi yoli sa nuan su sɛsɛsɛ’n.

15 I klikli’n yɛle kɛ Zezi w’a yoman sa tɛ kaan sa le. Atrɛkpa’n, amun a sie i nzɔliɛ le kɛ sran nga be fa be kwlalɛ’n be tu be wun’n, mɔ be tin be wiengu’m be su’n, be yoman sa nuan su sɛsɛsɛ. Zezi liɛ’n ɔ timan sɔ. Sran kun usɛli i kɛ: “Nja, se min niaan bian’n maan e cɛ aja bɔ e si yaci mannin ye’n.” Yɛ ɔ tɛli i su kɛ: “?Nja, wan yɛ ɔ fa min sieli kɛ n yo amun jɔlɛ difuɛ nin amun ninnge cɛfuɛ-ɔ?” (Lik 12:13, 14) ?Amun wunman kɛ i sɔ’n  yo ɲɛnmɛn’n? Zezi i ngwlɛlɛ’n nin i sa wlɛ wunlɛ’n leman wunsu asiɛ’n su wa. Ɲanmiɛn w’a manman sran fi kwlalɛ kɛ Zezi sa le. Sanngɛ ndɛ nga b’a tumɛn i kɛ ɔ siesie’n, w’a kplinman su kɛ ɔ́ fɛ́ i nuan wlá nun. Zezi yoli wun ase kanfuɛ titi. I nun ng’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ bɔbɔ’n, ɔ yili nzuɛn sɔ’n i nglo. (Zid 9) Zezi ti wun ase kanfuɛ, afin ɔ loli i wun mannin Zoova yɛ Zoova kusu kleli i sa ng’ɔ ti i nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n niɔn.

16, 17. (a) ?Ɲanmiɛn Sielɛ jasin’n i bolɛ’n nun’n, wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ ɔ? (b) ?Kɛ Zezi yó sa nuan su sɛsɛsɛ’n, wafa sɛ yɛ ɔ fa aunnvuɛ silɛ nannannin su ɔ?

16 I nɲɔn su’n, wafa nga Zezi boli Ɲanmiɛn Sielɛ jasin’n ɔ kle kɛ ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ. W’a kpaman sran nun. Sanngɛ i aɲanbeunfuɛ o, i yalɛfuɛ o, ɔ tuli i klun boli jasin fɛ’n kleli be kwlaa kpan. Farizifuɛ’m be liɛ’n, b’a buman yalɛfuɛ mun nin sran ngbɛn’m be sran. Be flɛ be kɛ ʽam-haʼarèts yɛle kɛ “nvle’n i nunfuɛ mun.” Be flɛ be sɔ be fa yo be finfin. Zezi w’a yoman kɛ Farizifuɛ mun sa. Kɛ ɔ́ bó jasin fɛ’n klé sran mun o, annzɛ ɔ nin bé dí like o, annzɛ ɔ́ mán be aliɛ o, annzɛ ɔ́ yó be juejue annzɛ ɔ́ cɛ́n be nguan bɔbɔ o, i kwlaa ngalɛ nun’n, ɔ yili Ɲanmiɛn i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n i nglo. Afin Ɲanmiɛn klo kɛ be kle “sran’m be kwlaa” be like. *1 Timote 2:4.

17 I nsan su’n, kɛ Zezi yó sa nuan su sɛsɛsɛ’n, ɔ fa aunnvuɛ silɛ nannan su. Ɔ wlɛli i wun ase ukali sa tɛ yofuɛ mun. (Matie 9:11-13) Yɛ ɔ tu i klun ukali be nga be ti fakafaka’n. Zezi w’a yoman kɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn  sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn mɔ be kloman kɛ bé fá be wun mántan be nga be timan Zuifu’n be sa. Kannzɛ bɔbɔ Zuifu’m be ti yɛ Zezi bali’n, sanngɛ i sran aunnvuɛ silɛ’n ti’n, ɔ ukali nvle uflɛ nunfuɛ mun wie, yɛ ɔ kleli be like. Be nun kun yɛle Rɔmufuɛ’m be sonja ya su kpɛn kun m’ɔ yili atrɛ yoli i gbanflɛn’n i juejue’n. Zezi seli kɛ: “Izraɛl nvle’n nun bɔbɔ’n, m’an wun-man sran fi b’ɔ lafi Nyanmiɛn su dan kɛ nga sa-a.”Matie 8:5-13.

18, 19. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ ɔ bu bla’m be sran ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zezi i ajalɛ’n uka e naan y’a wun kɛ yakpa yolɛ’n nin sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n be kɔ likawlɛ ɔ?

18 I kunngba’n, wafa nga Zezi blɛ su sran’m be yo bla mun’n, w’a jɔmɛn i klun. Sanngɛ yakpa su, ɔ yoli sa nuan su sɛsɛsɛ. Zuifu’m be waan Samali bla’m be ti kɛ be nga be timan Zuifu’n sa, be timan sanwun. Sanngɛ Zezi w’a jrɛnmɛn i sɔ’n su, ɔ boli jasin fɛ’n kleli Samali bla kun nzue gbo kun su Sikar lɔ. Sran klikli nga Zezi seli i weiin kɛ i yɛ ɔ ti Mɛsi nga be waan ɔ́ bá’n, yɛle Samali bla sɔ’n. (Zan 4:6, 25, 26) Farizifuɛ’m be waan nán be fa Ɲanmiɛn i Mmla’n be kle bla mun. Sanngɛ Zezi fali blɛ kpanngban kleli bla’m be like. (Lik 10:38-42) Zuifu’m be waan be kwlá faman lalo nga bla’m be di’n su. Sanngɛ kɛ Zezi cɛnnin nguan’n, bla kpanngban wie’m be ɲrun yɛ ɔ dun mmua fiteli ɔ. I kpa’n, ɔ seli be kɛ be ko bo sa cinnjin sɔ’n su kle i sɔnnzɔnfuɛ yasua mun!Matie 28:1-10.

19 Zezi kannin sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n i ndɛ weiin kleli nvle mun. I sɔ yolɛ’n nun’n, wie liɛ bɔbɔ’n ɔ fɛ i nguan’n sieli i wie nuan. Zezi i ajalɛ’n kle e kɛ sɛ e waan é yó sa nuan su sɛsɛsɛ’n, ɔ fata kɛ e yo yakpa. Sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ yakpa su’n, i nzɔliɛ like yɛle asɔmɔli’n. I sɔ’n ti yɛ be flɛli Zezi kɛ “asɔmɔli’n b’ɔ fin Zida osu nun’n,” niɔn. (Sa Nglo Yilɛ 5:5) Ɔ ka kaan’n, Zezi wá yó  sa nuan su sɛsɛsɛ asiɛ wunmuan’n su. Yɛ ‘asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa bé sí sa kpa yolɛ’n i atin’n.’Ezai 42:4.

Mɛsi’n maan ‘asiɛ’n sufuɛ’m bé sí sa kpa yolɛ’n i atin’n’

20, 21. ?Dɔ nga su’n, wafa sɛ yɛ Zezi yi sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n i nglo asiɛ’n su ɔ nin Klistfuɛ’m be asɔnun’n nun ɔn?

20 Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1914 nun mɔ Mɛsi’n yoli famiɛn’n, ɔ yili sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n i nglo asiɛ’n su. ?Wafa sɛ yɛ ɔ yoli sɔ ɔ? Ɔ yoli maan i nuan ndɛ ng’ɔ o Matie 24:14 nun’n, ɔ kpɛnnin su. I sɔnnzɔnfuɛ’m be boli Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin’n be kleli sran mun asiɛ wunmuan’n su. Kɛ Zezi sa’n, be kpaman sran nun naan b’a bo jasin fɛ’n. I gbanflɛn o, i kpɛnngbɛn o, i aɲanbeunfuɛ o, i yalɛfuɛ o, i yasua o, i bla o, be bo jasin fɛ’n kle be kwlaa naan be bla be wa si Zoova, Ɲanmiɛn m’ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ’n.

21 Asa ekun’n, Zezi yo maan sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n tran Klistfuɛ’m be asɔnun’n nun. Afin i yɛ ɔ sie asɔnun’n niɔn. Kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fa kannin’n sa’n, “ɔ mannin sran’m be like kɛ be yo.” Sran sɔ mun yɛle asɔnun kpɛnngbɛn mɔ be nian Ɲanmiɛn i bua fa’n i lika’n. (Efɛzfuɛ Mun 4:8-12) Junman sɔ’n i dilɛ’n nun’n, be nian Zezi Klist i ajalɛ’n su, be yo sa i nuan su sɛsɛsɛ. Maan Zezi i bua’m be yo aɲanbeunfuɛ annzɛ yalɛfuɛ o, kɛ bé nían be su’n, be wla fiman su kɛ Zezi kunndɛ kɛ be yo be cɛcɛ naan be yo sa i nuan su sɛsɛsɛ.

22. ?Kɛ andɛ sran’m be yoman sa i nuan su sɛsɛsɛ’n, Zoova i wun yo i sɛ? ?Yɛ junman benin yɛ ɔ fa wlɛli i Wa’n i sa nun ɔn?

22 Ɔ ka kaan, Zezi wá yó naan sa i nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n tran asiɛ’n su. Be nin a wunmɛn i sɔ’n le. Sa mɔ be yomɛn i nuan su sɛsɛsɛ’n yɛ w’a tru lika’n nun kpokpaa ɔ. Bakan kwlaa ng’ɔ ɲanman aliɛ diman m’ɔ wu’n,  ɔ ti ayeliɛ tɛ sɔ’n i bo nzuɛn. Afin sran’m be fa be blɛ ɔ nin sika kpanngban be fa be yi alɛ ninnge mun, be fa di mɛn lele be wunmɛn i diwlɛ kun. Sran akpinngbin kpanngban nga be wu sɔ’n, ɔ ti sa mɔ be yomɛn i nuan su sɛsɛsɛ’n i nzɔliɛ like kun, afin sran’m be kwla yo naan b’a wuman. I sɔ’n yɛ ɔ kun Zoova i ya dan kpa’n niɔn. I ti yɛ ɔ sieli i Wa’n kɛ ɔ nin mɛn siefuɛ’m be kun naan be nga be yoman sa i nuan su’n, ɔ nunnun be mlɔnmlɔn’n niɔn.Sa Nglo Yilɛ 16:14, 16; 19:11-15.

23. ?Kɛ Armagedɔn alɛ’n ko wie’n, wafa sɛ yɛ Zezi yó sa nuan su sɛsɛsɛ ɔ?

23 Sanngɛ nán klunwifuɛ’m be nunnunlɛ ngunmin yɛ ɔ ti Zoova i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n niɔn. Ɔ sieli i Wa’n kɛ ɔ yo “Aunjuɛ wlengbi.” Kɛ Armagedɔn alɛ’n ko wie’n, “sa nuan su yolɛ’n,” i su yɛ Zezi i famiɛn diwlɛ’n ɔ́ táka ɔ. (Ezai 9:5, 6) Sa kwlaa nga be kle sran’m be ɲrɛnnɛn asiɛ’n su’n, aklunjuɛ su yɛ Zezi núnnún be ɔ. Ɔ́ nánti Zoova i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n su tititi. I sɔ’n ti yɛ dɔ nga su’n ɔ fata kɛ e sɔnnzɔn Zoova i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n niɔn. É wá wún wafa nga e kwla yo i sɔ’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Wafa nga Zezi yili i ya sɔ’n m’ɔ ti su’n i nglo’n, ɔ yoli kɛ Zoova liɛ’n sa. Afin klunwifuɛ’m be wun ya nga Zoova fa’n ɔ “ti-man blɛblɛ.” (Naɔm 1:2) I wie yɛle kɛ, kɛ Zoova seli i nvle’n nunfuɛ mɔ be ɲin su ti kekle’n be kɛ b’a fɛ i sua’n b’a yo ‘awiefuɛ’m be fiawlɛ’n,’ i sin ɔ seli kɛ: “Min ya’n, min ya dan’n i nuan like ɔ́ wá jú lika nga su.”Zeremi 7:11, 20.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Be klɛli Zuifu’m be fluwa kun mɔ be flɛ i Mishna i nun kɛ, kɛ afuɛ wie’m be sinnin’n, okunmomo nga be yo be atɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n be gua m’ɔ cɛnnin dan ti’n, sran’m be wa mannin be wun su sa yekee. I sin’n, be wa tili be gua’n su lɔuun kpa. Ɔ maan sɛ laa be yo okunmomo kun pɔnun ablaɔn’n, be wa yoli i bablu kun siɛn’n. Laa sa’m be su like suanfuɛ wie’m be waan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn nga be flɛ i kɛ Ani’n i awlobofuɛ mun yɛ be di aata lɔ ɔ. Ɔ maan sɛ be ɲannin be wun kpa’n, i sɔ’n wo nun wie.Zan 18:13.

^ ndɛ kpɔlɛ 16 Farizifuɛ’m be waan yalɛfuɛ nga be siman Mmla’n kpa’n, “Nyanmiɛn a bo be sannzan.” (Zan 7:49) Ɔ maan be waan ɔ nin i fataman kɛ be kle be like, yɛ be nin be di aata, naan nán be nin be di aliɛ yɛ nán be nin be srɛ Ɲanmiɛn. Be waan sɛ be wa bla ja i sɔfuɛ’m be nun kun’n, ɔ ti tɛ tra kɛ b’a fɛ i b’a man blo nnɛn wlɛfuɛ mun sa. Ɔ maan i sɔfuɛ’m be nin sran cɛnlɛ’n fataman.