Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

An fa amun wun mantan Zoova

 NDƐ TRE 12

‘?Ɲanmiɛn yoman sa i nuan su?’

‘?Ɲanmiɛn yoman sa i nuan su?’

1. ?Kɛ be yo sa m’ɔ timan su’n, e wun yo e sɛ?

AMUN bu sa tɛ nga’m be sin be nian: B’a fɛn angbeti bla kpɛnngbɛn wie i bo sika’n kwlaa. Niɛn tɛ wie w’a yi i wa nɔnman’n i blo. Bian wie w’a yoman like fi sanngɛ be wlɛli i bisua. Nanwlɛ, sɛ sa tɛ sɔ’m be yo amun ya’n, ɔ ti su. Kɛ mɔ e klɔ sran mun e si sa ng’ɔ ti kpa’n, ɔ nin sa ng’ɔ ti tɛ’n, i ti yɛ kɛ be yo sa m’ɔ timan su’n, ɔ yo e ya’n niɔn. Ɔ maan sɛ be saci sran kun i like’n e kunndɛ kɛ be yi mɛn i, naan kusu be tu sran ng’ɔ yoli sa tɛ sɔ’n i fɔ. Sɛ nɛ́n i sɔ yɛ be yo’n, atrɛkpa e usa e wun sɛ Ɲanmiɛn wun sa sɔ’n nin o. ?Yɛ sɛ ɔ wun i’n, ngue ti yɛ ɔ yoman like fi ɔ?

2. ?Kɛ Abakiki wunnin sa tɛtɛ mun’n, ngue ndɛ yɛ ɔ kannin ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ w’a kunman Zoova i ya ɔ?

2 Laa’n, Zoova i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be usali kosan kɛ ngalɛ’n sa mun wie. Be nun kun yɛle Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Abakiki. Ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ: “?Nguɛ ti yɛ a yo maan n wun sa tɛ nga mun-ɔn? ?Nguɛ ti yɛ i sɔ sa nyrɛnnɛn-nyrɛnnɛn liɛ mun a tran lɛ nian be sɔ-ɔ? Mianmianlɛ nin sa kekleekle’n sin yia min pɛ!” (Abakik 1:3) Abakiki i klun ndɛ m’ɔ kɛnnin i weinwein’n w’a kunman Zoova i ya. Afin i bɔbɔ yɛ maan klɔ sran’m be si sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n niɔn. Sa nuan su yolɛ mɔ i bo’n wo Zoova i sa nun’n, ɔ mannin e kan.

 Zoova i ɲin ci sa m’ɔ timan su’n

3. ?Sa nga be timan su mɔ sran’m be yo’n, ngue ti yɛ e kwla se kɛ Zoova si nun kpa tra e ɔ?

3 Kɛ sran’m be yoman sa i nuan su’n, nán kɛ Zoova wunmɛn i ɔ. Ɔ wun sa kwlaa. Biblu’n kan sa nga be juli Nowe blɛ su’n be ndɛ se kɛ: “[Zoova] nían-an, sran’m be klunwi’n kɔ i nyrun cɛn’n kwlaa. Kɛ aliɛ’n cɛ́n b’ɔ́ sán’n, wuun be klun akunndan’n yó tɛ kɔ́ i nyrun.” (Bo Bolɛ 6:5) Maan e nian like nga ndɛ sɔ’n kle e’n. Kpɛ sunman’n, sa tɛ nga be kannin be ndɛ mɔ e tili’n, annzɛ nga be tɔli e bɔbɔ e su’n, be ngunmin yɛ e si be ɔ. Zoova liɛ’n, sa tɛ nga be yo be asiɛ wunmuan’n su’n, ɔ wun be kwlaa. Sran’m be klun akunndan bɔbɔ nga ti yɛ be yo sa tɛtɛ mun’n, ɔ si be wie.Zeremi 17:10.

4, 5. (a) ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ be nga be mianmian be’n be ndɛ lo Zoova ɔ? (b) ?Sa tɛ benin yɛ be yoli Zoova bɔbɔ ɔ?

4 Sanngɛ Zoova nianman sa tɛtɛ nga be yo be’n sa ngbɛn. Be nga be mianmian be’n be ndɛ lo i wie. I nun mɔ Izraɛlifuɛ’m be kpɔfuɛ’m be mianmiannin be’n, ɔ yoli Zoova i ya. Afin “kɛ bé klé be yalɛ bɔ bé míanmían be’n, be sun flɛ” i. (Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:18) Atrɛkpa amun a sie i nzɔliɛ kɛ, sran wie mun’n, kɛ mɔ be wun sa tɛtɛ mun titi ti’n, ɔ si be wun. Zoova liɛ’n ɔ timan sɔ. Ɔ sɔli sa tɛ kwlaa nga sran’m be yo’n i wunlɛ i afuɛ kɔe 6.000 yɛ. Sanngɛ ɔ te kpɔ sa tɛ yolɛ’n kpa. Biblu’n se kɛ i ɲin ci “gblɛ” nin “sran kunlɛ” yɛ “lalofuɛ ng’ɔ di-man ndɛ nanwlɛ’n.” Ndɛ sɔ’n cici e wla.Nyanndra Mun 6:16-19.

5 Maan e fa e ɲin e sie wafa nga Zoova ijɔli Izraɛlifuɛ’m  be su kpɛn nga be yoman sa ndɛnman su’n, i su e nian. Ɔ sunmɛnnin i nuan ijɔfuɛ kun kɛ ɔ ko usa be kɛ: “?Nán amun yɛ ɔ fata bɔ an si mmla nin-ɔn?” Kɛ Zoova yiyili wafa nga sran tɛtɛ sɔ’m be fa be kwlalɛ’n be bu sran’m be lufle’n, ɔ seli be ekun kɛ “cɛn nga bé wá kpán flɛ́ [Zoova’n], ɔ su tɛ-man be su. Ɔ́ káci i sin sí be, be sa tɛ nga be yoli’n ti.” (Mise 3:1-4) Nanwlɛ, Zoova i ɲin ci sran lufle bulɛ’n sakpasakpa! ?Nán i bɔbɔ yɛ be dun mmua yoli i fiaan ɔn? Satan sɔli Zoova i klɔklɔlɛ i afuɛ akpi ko ju wie yɛ. (Nyanndra Mun 27:11) Asa ekun’n, sa tɛ’m be nun danfuɛ’n yɛ be yoli i ɔ. Yɛle kɛ i Wa’n mɔ ‘w’a yoman sa tɛ le’n,’ be kunnin i abɔlɛ kunlɛ kɛ kodiawiefuɛ wie sa. (1 Piɛr 2:22; Ezai 53:9) I kwlaa sɔ’n kle weiin kɛ, kɛ sran’m be yo be wiengu’m be tɛtɛ’n, Zoova wun i. Kpɛkun be nga be mianmian be’n be ndɛ lo i.

6. ?Kɛ be bu e bɔbɔ annzɛ e wiengu wie lufle’n, ɔ yo e sɛ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

6 Kɛ be bu e bɔbɔ annzɛ e wiengu wie lufle e ɲrun lɛ’n, ɔ yo e ya fiaan kpa. Ɲanmiɛn yili e kɛ i bɔbɔ sa. Yɛ i sran’n i wafa ng’ɔ ti’n ɔ nin sran lufle bulɛ’n, be ti kɛ wia nin aosin sa. (Bo Bolɛ 1:27) ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ yaci sran’m be nun mɔ be bu be wiengu lufle sɔ ɔ?

Nglo nin asiɛ’n be sielɛ’n i su ndɛ’n

7. ?Sa benin su yɛ nglo nin asiɛ’n be sielɛ’n i su akplowa’n tɔli ɔ?

7 Nglo nin asiɛ’n be sielɛ’n i su ndɛ’n yɛ ɔ kwla tɛ kosan sɔ’n su ɔ. Kɛ nga e fa wunnin i’n sa’n,  Ɲanmiɛn m’ɔ ti like kwlaa Yifuɛ’n ɔ le atin sie asiɛ’n nin i su ninnge’n kwlaa. (Jue Mun 24:1; Sa Nglo Yilɛ 4:11) Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn yili klɔ sran mun’n, w’a cɛman yɛ akplowa tɔli Zoova i sielɛ sɔ’n su ɔ. Yɛle kɛ Zoova seli Adam m’ɔ ti yasua klikli’n i kɛ nán ɔ di waka kun i su mma’n. Edɛni fie klanman’n m’ɔ ti Adam i tranwlɛ’n i nun yɛ waka sɔ’n wo ɔ. Ɲanmiɛn seli i kɛ: “Sɛ a di’n, saan wulɛ cɛ yɛ á wú-ɔ.” (Bo Bolɛ 2:17) Ɲanmiɛn i mmla sɔ’n i su falɛ’n timan kekle manman Adam nin i yi Ɛvu. Sanngɛ Satan lakali Ɛvu kɛ Ɲanmiɛn su mianmian be ngboko. ?Sɛ ɔ di waka mma’n niɔn, sa benin yɛ ɔ́ ɲɛ́n i ɔ? Ɔ seli Ɛvu kɛ: ‘Amun su wuman. Ɲanmiɛn bɔbɔ si kɛ cɛn nga amun di’n, amun ɲin tí. Amún yó kɛ i bɔbɔ sa, amún sí sa kpa’n nin sa tɛ’n.’Bo Bolɛ 3:1-5.

8. (a) ?Kɛ Satan kán ndɛ klé Ɛvu’n, ndɛ bɔbɔ ba nga i waan ɔ́ kán’n yɛle benin? (b) ?Nglo nin asiɛ’n mɔ Zoova sie’n i su akplowa benin yɛ Satan sili ɔ?

8 Ndɛ sɔ’n nun’n, Satan waan Zoova fali ndɛ cinnjin kun fiali Ɛvu wun naan ɔ kpɛli i gblɛ. Satan w’a seman kɛ Ɲanmiɛn timan nglo nin asiɛ’n be siefuɛ. Sanngɛ i waan Ɲanmiɛn siman sran sie. I lɛ’n nun’n, ɔ su se kɛ Zoova sieman sran mun kɛ ɔ nin i fata’n sa naan ɔ yoman like ng’ɔ ti kpa’n ɔ manman be.

9. (a) ?Ɲin kekle mɔ Adam nin Ɛvu be yoli’n, i bo’n guali sɛ mannin be? ?Yɛ ato nga Satan buali’n ti’n, kosan cinnjin benin wie mun yɛ e kwla fa usa e wun ɔn? (b) ?Ngue ti yɛ Zoova w’a nunnunman ɲin keklefuɛ mun i ja nun lɛ ɔ?

9 Adam nin Ɛvu be dili waka mma nga Zoova  waan nán be di’n. Ɲin kekle mɔ be yoli’n ti’n, wie’n wa tɔli be su kɛ nga Ɲanmiɛn fa kannin’n sa. Ato nga Satan buali’n ti’n, e usa e wun kɛ: ?Zoova le atin sie klɔ sran mun sakpa? ?Annzɛ klɔ sran’m be bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ be sie be wun ɔn? ?Like kpafuɛ’n ng’ɔ fata kɛ Zoova yo man be ng’ɔ sie be’n yɛ ɔ yo man be ɔ? Sɛ ɔ ti kɛ Zoova waan ɔ́ fɛ́ i tinmin’n m’ɔ leman wunsu’n ɔ́ núnnún ɲin keklefuɛ sɔ mun i ja nun lɛ’n, nn ɔ yoli sɔ. Sanngɛ nɛ́n i tinmin’n i su akplowa yɛ ɔ tɔli ɔ, i sielɛ’n i su akplowa yɛ ɔ tɔli ɔ. Nán kɛ Ɲanmiɛn núnnún Adam nin Ɛvu ɔ nin Satan’n, yɛ ɔ́ wá klé kɛ ɔ si sran sie ɔ. Sɛ ɔ yoli sɔ bɔbɔ’n, nn ɔ yoli tɛ kpa. Like kunngba cɛ yɛ Ɲanmiɛn kwla yo ɔ. Yɛle kɛ ɔ fata kɛ ɔ man klɔ sran’m be blɛ naan be sie be wiengu be nian. I liɛ’n, bé wún sa sɔ’n i bo weiin.

10. ?Ngue yɛ blɛ nga be sinnin’n be kle e ɔ?

10 ?Ngue yɛ blɛ nga be sinnin’n be kle e ɔ? Blɛ sɔ’m be kle kɛ be kpɛli sran sielɛ wafawafa kpanngban kpa be ba. ?I kwlaa sɔ’n i bo’n guali sɛ? Biblu’n di i nanwlɛ kɛ: “Ɔ lɛ blɛ kun bɔ sran kun sie i wiengu kpɛkuun ɔ kle i nyrɛnnɛn-ɔn.” (Akunndanfuɛ’n 8:9) I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremi waan: “[Zoova], n si kɛ sran’n i nguan’n nun-mɛn i sa nun. Ajalɛ ng’ɔ tu’n, ɔ fin-mɛn i.”—Zeremi 10:23.

11. ?Ngue ti yɛ Zoova yaci klɔ sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn ɔn?

11 Zoova si kɛ klɔ sran’m be bɔbɔ be wun sielɛ’n i bo’n su guaman kpa manman be, naan bé wá  wún be ɲrun kpa. ?Sanngɛ kɛ ɔ yacili be nun mɔ be wunnin ɲrɛnnɛn’n, tɛ yɛ ɔ yoli be ɔ? Cɛcɛ! Maan e fa sunnzun ase kun e yiyi nun. Wienun ɔn amun wa kun w’a tɔ tukpaciɛ, yɛ ɔ fata kɛ be kpaci i nun. Sanngɛ ayre yolɛ sɔ’n wá klé i yalɛ kpa, yɛ i sɔ’n bo amun wla. Asa kusu’n, amun si kɛ sɛ b’a yomɛn i ayre sɔ’n ɔ su yoman juejue le. I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn si kɛ atin m’ɔ mannin sran mun kɛ be sie be wiengu’n, ɲrɛnnɛn nin afɛ yɛ bé wún i ɔ. I kpa bɔbɔ’n, ɔ dun mmua boli su kleli be. (Bo Bolɛ 3:16-19) Sanngɛ ɔ si ekun kɛ klɔ sran’m bé ísa be ɲin kekle ayeliɛ’n i bo nzuɛn’n, naan cɛn wie lele’n b’a fite nun. I sɔ’n yó maan nglo nin asiɛ’n be sielɛ’n i su ndɛ’n i ti kpɛ́ mlɔnmlɔnmlɔn.

Klɔ sran’m be seiin nantilɛ’n i su akplowa’n

12. ?Kɛ nga Zɔbu i su ndɛ’n fa kle’n sa’n, suɛn benin yɛ Satan tɔnnin klɔ sran mun ɔn?

12 Ndɛ sɔ’n i ngbɛsu kun ekun o lɛ. Kɛ Satan seli kɛ Ɲanmiɛn sieman sran kɛ ɔ nin i fata’n sa naan ɔ siman be sie’n, nán Ɲanmiɛn ngunmin yɛ ɔ sacili i wun ɔn. Ɔ tɔnnin Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be suɛn wie kɛ nán ngbɛn ti yɛ be nanti seiin ɔn. An nian Zɔbu m’ɔ nantili seiin’n i wun ndɛ nga Satan kan kleli Zoova’n. Ɔ seli i kɛ: “A sɛsɛ i, a sɛsɛ i awlo’n nin i bo ninnge’n kwlaa. Junman ng’ɔ di’n kwlaa a yo maan ɔ yo ye. I nnɛn’m be tru mɛn wunmuan’n  nun kpokpaa. Sɛ ɔ waan m bua ato’n, saci i sa nun ninnge mun naan nian, sɛ w’a kanman wɔ ndɛ tɛtɛ cɛ’n, a ko fa ko se.”Zɔb 1:10, 11.

13. ?Zɔbu nin Zoova be wun ndɛ benin yɛ Satan kannin ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n ti klɔ sran’m be kwlaa be liɛ wie ɔ?

13 Satan waan kɛ mɔ Zoova kunndɛ kɛ saan fii Zɔbu su i’n, i ti yɛ ɔ sɛsɛ i ɔ. I sɔ’n kle ekun kɛ nán Zɔbu i klunklo su yɛ ɔ su Ɲanmiɛn ɔn, sanngɛ like ng’ɔ kwla ɲɛn i Ɲanmiɛn i sulɛ’n nun’n ti ɔ. Satan seli kɛ sɛ Ɲanmiɛn yaci Zɔbu i su yralɛ’n, Zɔbu kɛ́n i Yifuɛ sɔ’n i ndɛ tɛtɛ. Satan si kɛ Zɔbu “ti sran bɔ be kwlá saci-mɛn i wun bɔ kaan sa. Ɔ yo sa i nuan su. I nyin yi Nyanmiɛn. Ɔ klo-man kɛ ɔ́ yó sa tɛ.” * ?Ɔ maan sɛ Satan kwla yo naan Zɔbu kpɔci Ɲanmiɛn’n, klɔ sran benin cɛ yɛ ɔ́ kwlá jrɛ́n i bɔbɔ Satan i ɲrun ekun ɔn? Ndɛ sɔ’n kle kɛ be kwlaa nga be waan bé sú Ɲanmiɛn’n, be seiin nantilɛ’n yɛ Satan sili su akplowa ɔ. Nanwlɛ, ndɛ ng’ɔ kan kleli Zoova yɛ’n, ɔ kle kɛ nán Zɔbu i ngunmin ndɛ yɛ ɔ kannin ɔn. Ɔ seli kɛ: ‘Kannzɛ sran kun i aɲanbeun’n ɔ ti sɛ, sɛ sa’n tɔ cinnjin kpa’n, ɔ fɛ i aɲanbeun’n fa to i ti ɔ, ɔ yo ye.’Zɔb 1:8; 2:4.

14. ?Wafa sɛ yɛ sa nga be juli’n be kle kɛ suɛn yɛ Satan tɔnnin klɔ sran mun ɔn?

14 Sa nga be juli’n, be kle kɛ Satan buali ato. Yɛle kɛ sran kpanngban be yoli kɛ Zɔbu sa. Kannzɛ  ɲrɛnnɛn tɔli be su’n, sanngɛ b’a kpɔciman Zoova le. Be seiin nantilɛ’n ti’n, Zoova klun jɔli. Ɔ maan suɛn mɔ Satan tɔnnin klɔ sran mun kɛ sɛ ɲrɛnnɛn tɔ be su’n be su suman Zoova kun’n, Zoova kwla tɛli su. (Ebre Mun 11:4-38) Nanwlɛ, be nga be awlɛn ti kpa’n b’a kplinman su kɛ bé káci be sin bé sí Ɲanmiɛn. Kannzɛ bɔbɔ be wunnin ɲrɛnnɛn dan kpa naan be akunndan’n sanngannin’n, sanngɛ i sɔ’n nun li yɛ be lafili Zoova su kpa naan ɔ man be wunmiɛn naan b’a kwla jran kekle ɔ.2 Korɛntfuɛ Mun 4:7-10.

15. ?Jɔlɛ nga Ɲanmiɛn dili be laa’n, ɔ nin ng’ɔ́ dí be e ɲrun lɔ’n, be su kosan benin yɛ e kwla fa usa e wun ɔn?

15 Nán nglo nin asiɛ’n be sielɛ’n, ɔ nin klɔ sran’m be seiin nantilɛ’n nun ngunmin yɛ Zoova kle kɛ ɔ yo sa i nuan su sɛsɛsɛ ɔ. Biblu’n kan jɔlɛ nga Ɲanmiɛn dili sran wie mun ɔ nin nvle wie mun’n be ndɛ. Ɔ kan jɔlɛ ng’ɔ́ dí be e ɲrun lɔ’n be ndɛ wie. ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ jɔlɛ nga Zoova dili be laa’n be nun’n, ɔ yoli sa i nuan su sɛsɛsɛ naan ɔ́ yó i sɔ kunngba’n ekun e ɲrun lɔ ɔ?

Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n leman wunsu’n

Zoova su ‘kanman sran kpa mun nin sran tɛ mun boman nun nunnunman be ngba’ le.

16, 17. ?Ndɛ benin mun yɛ be kle kɛ sa i nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n nun’n, klɔ sran’m be siman like fi ɔ?

16 E kwla se kɛ Zoova liɛ’n “i atin’m be ti seiin.” (Mmla’n 32:4) E nun kun sa kwlá kɛnmɛn i bɔbɔ i wun ndɛ sɔ. Afin kɛ mɔ e siman sa ngba ti’n, kpɛ sunman’n sa kpa wie i wlɛ wunlɛ’n kwla yo kekle man e. I sɔ sa’n wie juli Abraamu su. Kannzɛ  sa tɛtɛ yolɛ’n yili Sodɔmu klɔ’n i piɛ’n, sanngɛ i nunnunlɛ’n su’n ɔ kpatali Zoova. Ɔ srɛli Zoova kɛ: “?Naan á kán sran kpa mun nin sran tɛ mun bó nun á núnnún be ngba?” (Bo Bolɛ 18:23-33) Zoova w’a yoman sɔ. Ɔ minndɛli kɛ Lɔtu m’ɔ ti sran kpa’n ɔ nin i mma bla’m be ju Zɔar klɔ’n su lɔ ka, yɛ i sin’n, ɔ “yoli maan sufru fin nglo lɔ jue guali” Sodɔmu klɔ’n su ɔ. (Bo Bolɛ 19:22-24) Zonasi liɛ’n, kɛ Ɲanmiɛn sili Ninivufuɛ’m be aunnvuɛ’n, “ɔ fali ya dan kpa.” Kɛ mɔ w’a dun mmua bo be nunnunlɛ’n i jɔ’n ti’n, sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn nunnunnin be kwlaa’n nn ɔ yoli i fɛ. Sɛ sran’m be kacili be nzuɛn tɛ’n nin o, i ndɛ nunman nun.Zonas 3:10—4:1.

17 Zoova i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n nun’n, ɔ seli Abraamu kɛ ɔ́ núnnún klunwifuɛ mun, sanngɛ kusu ɔ́ dé sran kpa mun wie. I sɔ’n guali Abraamu i awlɛn su nzue. Zonasi liɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ si kɛ Zoova ti aunnvuɛ sifuɛ, naan sɛ klunwifuɛ kun kaci i sa’n ɔ ‘yaci i wun sa’n cɛ i.’ (Jue Mun 86:5) Klɔ sran mɔ be sro kɛ be kwlalɛ’n fi be sa’n, Zoova timan kɛ be sa. Be liɛ’n, be bu sran’m be fɔ naan bé fá wlánwlán be. Annzɛ kusu be bu i kɛ sɛ be si aunnvuɛ’n, sran’m bé bú i kɛ be timan yasua. Zoova liɛ’n sɛ sran kun nin aunnvuɛ silɛ fata’n, ɔ si i aunnvuɛ.Ezai 55:7; Ezekiɛl 18:23.

18. ?Biblu’n nun ndɛ benin yɛ ɔ kle kɛ nán sran’n i ɲrun sa ngbɛn yɛ Zoova nian naan w’a si i aunnvuɛ ɔ?

18 Nán sran’n i ɲrun sa ngbɛn yɛ Zoova nian naan w’a si i aunnvuɛ ɔ. Kɛ i nvle’n nunfuɛ’m be fali be  wun wlɛli i amuɛn sɔlɛ’n nun’n, ɔ seli be weiin kɛ: “Ḿ bú amun fɔ kɛ amun nzuɛn’n fa ti. Amún wá súa amun tete sa’m be su afɛ’n. N su si-man amun aunnvuɛ. N su yo-man amun blɛblɛ. Afin amun sa nga an yoli’n i su afɛ’n yɛ ń fá yí amun su-ɔ.” (Ezekiɛl 7:3, 4) Ɔ maan kɛ sa tɛtɛ yolɛ’n kete klɔ sran’m be awlɛn’n, Zoova niɛn i sɔ’n su yɛ ɔ di be jɔlɛ ɔ. Sanngɛ ɔ fata kɛ ɔ wun kɛ sran’m b’a yo tɛ sakpa. Kɛ Zoova tili sa nga Sodɔmufuɛ mun nin Gomɔrufuɛ’m be yo’n, ɔ seli kɛ: “Ɔ ti bɔ n jra n nian sɛ sa nga be yo’n nin be wun ndɛ nga n ti’n sɛ ɔ ti nanwlɛ o.” (Bo Bolɛ 18:20, 21) Nanwlɛ, kɛ e si kɛ Zoova timan kɛ klɔ sran sunman mɔ be kpli be di sran’m be jɔlɛ’n be sa’n, ɔ yo e fɛ dan! Zoova i ndɛ nga Biblu’n kan’n ti su sakpa. I waan: “Ɔ ti Nyanmiɛn kun b’ɔ kaci-man, ɔ di-man ndɛ kwlɛ.”Mmla’n 32:4.

Maan e lafi su kɛ Zoova yó sa i nuan su sɛsɛsɛ titi

19. ?Sɛ wafa nga Zoova dili jɔlɛ wie’n ɔ yo e kɛnsrɛn’n, ngue yɛ e kwla yo ɔ?

19 Sa nga Zoova yoli be laa’n, Biblu’n yiyiman be kwlaa be nun. Asa kusu’n, jɔlɛ nga ɔ́ wá dí sran wie mun’n, ɔ yiyiman nun tɛɛn guɛmɛn i lɔ. Sɛ e kanngan Biblu’n nun ndɛ wie mɔ b’a yiyiman nun weinwein’n i nun naan ɔ yo e kɛnsrɛn’n, e kwla fa ajalɛ klanman nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Mise fali’n wie. Ɔ klɛli kɛ: “Nyanmiɛn b’ɔ de min’n i su yɛ n lafi-ɔ.”Mise 7:7.

20, 21. ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ Zoova yó sa i nuan su sɛsɛsɛ titi ɔ?

 20 E kwla lafi su kɛ Zoova yó sa i nuan su sɛsɛsɛ titi. Kannzɛ ɔ yo e kɛ klɔ sran’m be ɲin kpa sa tɛtɛ wie’m be su’n, Zoova ta nda kɛ: “Min yɛ n tu klunngbɔ nin-ɔn, min yɛ ń túa be kalɛ-ɔ.” (Rɔmfuɛ Mun 12:19) Sɛ e lafi Zoova su’n, é kwlá kán ndɛ nga Pɔlu kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “?Nyanmiɛn yo-man sa i nuan su? Ɔ ti-man sɔ mlɔnmlɔn!”Rɔmfuɛ Mun 9:14.

21 Dɔ nga su’n, ‘lika’n ti kekle.’ (2 Timote 3:1) Sran lufle bulɛ’n nin ‘ɲrɛnnɛn nga sran’m be kle be wiengu’n’ ti’n, sran’m be wun be ɲrun kpa. (Akunndanfuɛ’n 4:1) Sanngɛ Zoova w’a kaciman. I ɲin te ci sran lufle bulɛ’n, yɛ ɔ nian be nga be bu be lufle’n be lika. Sɛ e nin i e nanti klanman titi naan e lo e wun e mɛn i kɛ ɔ sie e’n, ɔ́ wlá e fanngan. I liɛ’n é kwlá jrán kekle lele naan blɛ ng’ɔ́ fɛ́ i Sielɛ’n núnnún sa tɛ kwlaa’n w’a ju.1 Piɛr 5:6, 7.

^ ndɛ kpɔlɛ 13 Zoova kannin Zɔbu i ndɛ seli kɛ: “Asiɛ’n su lɔ sran fi nin i sɛ-man.” (Zɔb 1:8) Ndɛ sɔ’n ti’n, e kwla se kɛ Zɔbu blɛ su’n, nn Zozɛfu w’a dun mmua wu. Yɛ blɛ sɔ nun kusu’n, nn Ɲanmiɛn nin a sieman Moizi kɛ ɔ yo Izraɛli nvle’n i ɲrun dunfuɛ. Ɔ maan blɛ sɔ’n nun’n, be kwla se kɛ seiin nantilɛ’n nun’n sran fi toman Zɔbu.