Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

An fa amun wun mantan Zoova

 NDƐ TRE 20

‘I ngwlɛlɛ’n leman sin’ sanngɛ ɔ kɛn i wun ase

‘I ngwlɛlɛ’n leman sin’ sanngɛ ɔ kɛn i wun ase

1-3. ?Ngue ti yɛ e si kpa kɛ Zoova ti wun ase kanfuɛ ɔ?

SIƐ kun kunndɛ kɛ ɔ́ tú i wa kan’n i fɔ. Ɔ kunndɛ kɛ i nuan ndɛ’n kan ba’n i awlɛn’n. ?Wafa sɛ yɛ ɔ́ yó ɔ? ?Ɔ́ jáso jrán ba’n su ɔ́ íjɔ i kekle? ?Annzɛ ɔ́ klú i wun lɛ, ɔ́ ló i nɛn’n kán ndɛ’n wɛtɛɛ su klé i? Nanwlɛ, siɛ ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n nin wun ase kanfuɛ’n, kɛ ɔ́ tú i wa’n i fɔ’n, ɔ yo i wɛtɛɛ su.

2 ?Siɛ’n i wafa benin yɛle Zoova? ?Ɔ ti tutrefuɛ annzɛ wun ase kanfuɛ? ?I like yolɛ yo ya annzɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ? Zoova si sa kwlakwla yɛ i ngwlɛlɛ’n leman sin. Kusu’n, sran kun kwla si sa kpanngban, sanngɛ nɛ́n i ti yɛ ɔ́ yó wun ase kanfuɛ ɔ. I sɔ’n ti’n Biblu’n waan ‘sa silɛ’n [...] maan sran tu i wun.’ (1 Korɛntfuɛ Mun 3:19; 8:1) Ɲanmiɛn liɛ’n “i ngwlɛlɛ’n ɔ lɛ-man sin,” sanngɛ ɔ kɛn i wun ase. (Zɔb 9:4) ?Wafa sɛ yɛ e kwla yiyi i sɔ liɛ’n nun ɔn?

3 Fiɛn kaan sa nunman Zoova wun. Ɔ maan tutre dilɛ’n m’ɔ saci sran’n, ɔ nunmɛn i akunndan’n nun. (Mark 7:20-22) I kpa’n, amun nian ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremi kan kleli Zoova’n. Ɔ seli i kɛ: “Saan, ɔ wla kpɛ́n su yɛ á kpɛ́ ɔ ɲin ase nían min.” *  (Ngwlɛ Yilɛ 3:20NW) Amun bɔbɔ amun nian. Zoova m’ɔ sie like kwlaa’n, ɔ kunndɛ kɛ ‘ɔ́ kpɛ́ i ɲin ase nían’ Zeremi m’ɔ ti klɔ sran mɔ fɔ o i nun’n, naan ɔ́ fɛ́ i ɲin síe i su, naan ɔ́ súɛn i bo. (Jue Mun 113:7) Nanwlɛ, Zoova ti wun ase kanfuɛ sakpa. ?Ngue yɛle wun ase kanlɛ sɔ’n? ?Wafa sɛ yɛ ɔ nin i ngwlɛlɛ silɛ’n be kɔ likawlɛ ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ i wun ase kanlɛ sɔ’n ti cinnjin man e ɔ?

Wafa nga Zoova kle kɛ ɔ ti wun ase kanfuɛ’n

4, 5. (a) ?Kɛ be se kɛ sran kun kɛn i wun ase’n, i bo’n yɛle benin? ?Sran kun i ayeliɛ benin mun yɛ be kle kɛ ɔ kɛn i wun ase ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ nin i fataman kɛ e bu i kɛ sran ng’ɔ ti wun ase kanfuɛ’n, ɔ leman wunmiɛn naan ɔ ti srongble ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zoova nin Davidi be tranlɛ nun’n, Zoova kleli kɛ ɔ kɛn i wun ase ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ Zoova i wun ase m’ɔ kan’n, ɔ ti cinnjin man e ɔ?

4 Kɛ be se kɛ sran kun kɛn i wun ase’n, i bo’n yɛle kɛ ɔ bumɛn i wun sran dan, ɔ dimɛn i nuan, ɔ tumɛn i wun. I sɔ sran liɛ’n ti wɛtɛɛfuɛ, ɔ trɛ i awlɛn, i like yolɛ yoman ya. (Galasifuɛ Mun 5:22, 23) Nán e bu i kɛ sran ng’ɔ yi ayeliɛ sɔ’m be nglo’n, ɔ leman wunmiɛn, annzɛ ɔ ti srongble ti ɔ. Afin ayeliɛ sɔ’m be nin Zoova i ya falɛ m’ɔ ti su’n ɔ nin i sran nunnunlɛ’n be kɔ likawlɛ. I kpa bɔbɔ’n, kɛ Zoova kɛn i wun ase’n, m’ɔ yo wɛtɛɛ’n, i lɛ nun’n, ɔ yi i nglo kɛ ɔ trɛ i awlɛn dan naan ɔ si i wun su nian kpa. (Ezai 42:14) ?Wafa sɛ yɛ be wun ase kanlɛ’n nin ngwlɛlɛ silɛ’n be kɔ likawlɛ ɔ? Fluwa kun seli kɛ: ‘Sɛ e waan é bó i kpɔlɛ’n, e kwla se kɛ sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, yɛle sran nga ɔ bumɛn i ngunmin i wun akunndan’n. Ngwlɛlɛ silɛ’n taka wun ase kanlɛ’n su.’ Ɔ maan sran ng’ɔ timan wun ase kanfuɛ’n  ɔ timan ngwlɛlɛfuɛ. ?Wafa sɛ yɛ Zoova i wun ase kanlɛ’n kwla yo e ye ɔ?

Siɛ ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n, ɔ nin i mma’m be tranlɛ nun’n, ɔ kɛn i wun ase.

5 Famiɛn Davidi toli jue manmannin Zoova seli kɛ: “A ti kɛ nyrɛn sa, a sasa min, a de min, a yo min kpa ti [“ɔ wun ase kanlɛ’n ti’n,” NW] n yo dan n kɔ min nyrun tititi.” (Jue Mun 18:36) I lɛ’n kle kɛ Davidi m’ɔ ti klɔ sran ngbɛn sa’n, mɔ fɔ o i nun’n, Zoova kpɛ i ɲin ase niɛn i, ɔ sɛsɛ i yɛ ɔ suɛn i bo cɛn kwlakwla. Davidi wunnin i wlɛ kɛ sɛ ɔ́ fíte nun’n, naan ɔ́ yó famiɛn m’ɔ le ɲrun’n, ɔ fin Zoova i wun ase kanlɛ sɔ’n. ?Nanwlɛ, sɛ Zoova kɛnmɛn i wun ase’n naan e nin i e tranlɛ nun’n ɔ yoman kɛ Siɛ kpa kun sa’n, wan cɛ yɛ ɔ́ kwlá fíte nun ɔn?

6, 7. (a) ?Ngue ti yɛ Biblu’n seman le kɛ Zoova si i jranwlɛ ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ wɛtɛɛ yolɛ’n nin ngwlɛlɛ silɛ’n be kɔ likawlɛ ɔ? ?Yɛ wan yɛ ɔ yi i sɔ liɛ’n i nglo kpa kle e ɔ?

6 Sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n ɔ nin sran ng’ɔ si i awɛ’n,  ngbaciɛ o be afiɛn. Kɛ sran kun si i jranwlɛ’n, ɔ ti kpa. Ayeliɛ kpa sɔ’n yɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be yi i nglo ɔ. Ayeliɛ sɔ’n, ɔ nin ngwlɛlɛ silɛ’n be kɔ likawlɛ wie. Nyanndra Mun 11:2 se kɛ: “Akunndan’n kusu ti wun ase kanfuɛ’m [“be nga be si be jranwlɛ’n,” NW] be liɛ.” Sanngɛ Biblu’n seman le kɛ Zoova si i jranwlɛ. ?Ngue ti ɔ? Afin Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, kɛ be se kɛ sran kun si i jranwlɛ’n, i bo’n yɛle kɛ ninnge wie’m be o lɛ m’ɔ si kɛ ɔ kwlá yoman annzɛ ɔ leman atin yoman ɔn. Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ kwla sa kwlaa yo, yɛ ɔ le atin yo like kwlaa, saan kɛ like nga i mmla seiin’m be ti’n, i bɔbɔ waan ɔ yoman’n, yɛ ɔ su yoman ɔn. (Mark 10:27; Tit 1:2) Asa ekun’n, kɛ m’ɔ o like kwlaa ti su’n ti’n, ɔ leman siefuɛ. Ɔ maan ɔ timan su kɛ be se kɛ Zoova si i jranwlɛ.

7 Sanngɛ Zoova kɛn i wun ase yɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ. Ɔ kle i sufuɛ’m be kɛ sran ng’ɔ ti wɛtɛɛfuɛ’n ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ wie. I Ndɛ’n se kɛ sran ng’ɔ ‘yo i wun aenvuɛ’n [annzɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ’n] yɛ ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’ ɔ. * (Zak 3:13) Maan e nian ajalɛ nga Zoova kle e i sɔ yolɛ nun’n.

Zoova man sran’m be junman yɛ ɔ sie i su be nuan bo

8-10. (a) ?Ngue ti yɛ kɛ Zoova man sran junman m’ɔ tie i nuan ndɛ’n, i sɔ’n yo ɲɛnmɛn ɔn? (b) ?Zoova nin i anzi’m be tranlɛ nun’n, wafa sɛ yɛ ɔ kleli kɛ ɔ ti wun ase kanfuɛ ɔ?

8 Zoova man sran’m be junman yɛ ɔ sie i su be nuan bo. I sɔ’n yi i wun ase kanlɛ’n i nglo dan. I sɔ’n ti abonuan, afin ɔ mianman sran annzɛ afɔtuɛ  wun. (Ezai 40:13, 14; Rɔmfuɛ Mun 11:34, 35) Sanngɛ Biblu’n kle e kpɛ sunman kɛ Zoova kɛn i wun ase yo sɔ.

9 Amun e nian wafa ng’ɔ yili i sɔ’n i nglo Abraamu i lika’n. Le kun’n, aofuɛ nsan be wa toli Abraamu. Anzi mun yɛle aofuɛ sɔ mun. Sanngɛ be nun kun liɛ’n, Abraamu flɛli i kɛ “Zoova.” Afin Zoova dunman nun yɛ ɔ bali ɔ. Ɔ maan nanwlɛ, like nga anzi sɔ’n yoli’n, ɔ ti kɛ Zoova yɛ ɔ yoli sa. Yɛ ndɛ ng’ɔ kannin’n, ɔ ti kɛ Zoova yɛ ɔ kannin sa. Zoova sinnin i lika seli Abraamu kɛ ɔ tili i kɛ ‘sa nga Sodɔmufuɛ mun nin Gomɔrufuɛ’m be yo’n, ɔ yo sro.’ Ɔ kan guali su kɛ: “Ɔ ti bɔ n jra n nian sɛ sa nga be yo’n nin be wun ndɛ nga n ti’n sɛ ɔ ti nanwlɛ o.” (Bo Bolɛ 18:3, 20, 21) I ndɛ sɔ’n kleman kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n, i bɔbɔ ‘ɔ́ jrá.’ Sanngɛ ɔ́ súnman anzi mun ekun naan be wa nian. (Bo Bolɛ 19:1) ?Ngue ti ɔ? ?Ɲanmiɛn m’ɔ wun sa kwlaa’n, sa nga Sodɔmu nin Gomɔrufuɛ’m be yo i sakpa’n, i bɔbɔ’n kwlá siman nun? Ɔ kwla si nun kpa. Sanngɛ Zoova kɛnnin i wun ase mannin anzi sɔ’m be junman naan be wa nian sa sɔ’n nun kpa, naan be ko nian Lɔtu nin i awlobofuɛ mun be osu Sodɔmu lɔ.

10 Zoova sie i su sran nuan bo wie. Cɛn kun’n, ɔ usɛli i anzi mun wafa nga be kwla yo naan Famiɛn dilɛ’n w’a fi Akabu i sa’n. Nanwlɛ, Zoova w’a mianman kɛ be ukɛ i. Sanngɛ kɛ anzi kun kleli wafa nga ɔ kwla laka Akabu’n, Zoova tieli i ndɛ’n, yɛ ɔ seli i kɛ ɔ wɔ naan ɔ ko yo sɔ. (1 Famiɛn Mun 22:19-22) ?Nán be wun ase kanlɛ yɛle i sɔ’n?

11, 12. ?Wafa sɛ yɛ Abraamu wa wunnin i wlɛ kɛ Zoova ti wun ase kanfuɛ ɔ?

 11 Kɛ klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n be kan be klun ndɛ be kle Zoova’n, ɔ sie i su. I wie yɛle Abraamu liɛ’n. Kɛ Zoova seli i kɛ ɔ su wa nunnun Sodɔmu nin Gomɔru’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa sɔ’n i akunndan’n sanngannin. Ɔ seli Zoova kɛ: “A su yo-mɛn i sɔ mlɔnmlɔn. ?Wɔ bɔ a di asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be jɔlɛ’n, sɛ a di-man nanwlɛ’n, wan yɛ ɔ di i ekun-ɔn?” Ɔ usali Zoova kɛ sɛ lɔ sran kpa’m be ju 50, ɔ́ yáci klɔ sɔ’m be lɛ. Zoova tɛli i su kɛ ɛɛn. Sanngɛ Abraamu usali Zoova ekun kɛ sɛ sran kpa’m be ti 45, ɔ́ núnnún klɔ sɔ’n mun. ?Yɛ sɛ be ti 40 nin? Ɔ usɛli i kosan lɔngɔli su lele. Zoova tɛli i kwlaa sɔ’n su klanman guali Abraamu i awlɛn su nzue, sanngɛ i sɔ’n w’a jɔman Abraamu i klun. Kasiɛn su’n, ɔ usali Zoova kɛ sɛ klɔ sɔ’m be su sran kpa’m be ti blu cɛ’n, ɔ́ yáci be lɛ. Atrɛkpa blɛ sɔ’n nun’n, nn Abraamu nin a wunman Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n i wlɛ kpa. I kwlaa yoli o, Zoova trɛli i awlɛn i wun, ɔ kɛnnin i wun ase naan i sufuɛ Abraamu m’ɔ ti i janvuɛ’n ɔ kɛn i klun ndɛ’n kle i.Bo Bolɛ 18:23-33.

12 ?Klɔ sran nga be si ngwlɛlɛ mɔ be si fluwa kpa ekun’n, be nun onin yɛ ɔ kwla trɛ i awlɛn sɔ ɔ? ?Be nun onin yɛ ɔ kwla sie i su tie sran mɔ i sa silɛ jumɛn i liɛ’n nun’n, i nuan ndɛ’n lele ɔ? * E Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ yoli sɔ. Yɛ i sɔ’n kle kɛ ɔ ti wun ase kanfuɛ. Zoova nin  Abraamu be yalɛ kokolɛ sɔ’n nun’n, Abraamu wunnin i wlɛ wie kɛ Zoova “fa-man ya ndɛndɛ.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 34:6) Atrɛkpa’n, kɛ mɔ Abraamu wunnin i kɛ ɔ leman atin kleman Zoova i like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n ti’n, ɔ seli i kpɛ nɲɔn kɛ: “Nannan, nán fa ya.” (Bo Bolɛ 18:30, 32) Zoova kusu w’a faman ya. Nanwlɛ, Zoova i wɛtɛɛ m’ɔ ti’n, ɔ kle kɛ ‘ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’ sakpa.

Zoova i like yolɛ yoman ya

13. ?Biblu’n nun’n, kɛ be se kɛ sran kun “i like yolɛ yoman ya’n,” i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue yɛ ɔ kle kɛ Zoova i like yolɛ yoman ya ɔ?

13 Like ɲɛnmɛn kpa kun ekun m’ɔ kle kɛ Zoova ti wun ase kanfuɛ’n yɛle kɛ i like yolɛ yoman ya. Klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n, be yiman nzuɛn sɔ’n i nglo kpa. Zoova sie i su anzi mun nin klɔ sran’m be nuan bo, yɛ ɔ mianman be fii kɛ be yo ninnge mun kɛ i bɔbɔ klo’n sa. Sɛ be like nga be waan bé yó’n ɔ fɔnmɛn i mmla seiin mun’n, ɔ man be atin kɛ be yo. Biblu’n nun’n kɛ be se kɛ sran kun “i like yolɛ yoman ya’n” i bo’n yɛle kɛ “ɔ lo i wun.” Nzuɛn nga be fa sie ngwlɛlɛfuɛ’m be nzɔliɛ’n, be nun kun yɛ ɔ o lɛ ɔ. Zak 3:17 se kɛ: “Ngwlɛlɛ b’ɔ fin nyanmiɛn su’n, sɛ ɔ ti sran’n, wuun e se kɛ [...] ɔ ti wɛtɛfuɛ [annzɛ i like yolɛ yoman ya].” Ninnge nga be kle kɛ Zoova i like yolɛ yoman ya’n be nun kun yɛle kɛ, kɛ sa’m be fa ti’n, i su yɛ Zoova nian yo ninnge mun ɔn. Nán e wla fi su kɛ Zoova i dunman’n i bo’n yɛle kɛ ɔ kaci sran’n i wafa ng’ɔ klo kɛ ɔ́ káci’n naan i klun sa’n w’a kpɛn su’n. (Ezipt Lɔ Tulɛ 3:14, NW) ?I sɔ’n kleman  kɛ Zoova i like yolɛ yoman ya naan kɛ sa’m be fa ti’n, i su yɛ ɔ nian yo ninnge mun ɔn?

14, 15. ?Ngue yɛ Zoova i kakaklolo nga Ezekiɛli wunnin i aolia nun’n, ɔ kle e Zoova i anuannzɛ’n i bue ng’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n su ɔ? ?Yɛ ngbaciɛ benin yɛ ɔ o anuannzɛ sɔ’n nin klɔ sran’m be anuannzɛ’m be afiɛn ɔn?

14 Biblu’n nun ndɛ kun o lɛ m’ɔ uka e naan y’a wun Zoova i nzuɛn sɔ’n i bo kpa ɔ. Ɲanmiɛn fali i anuannzɛ’n i bue ng’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kleli i nuan ijɔfuɛ Ezekiɛli aolia nun. Ɔ wunnin kakaklolo sroesroe kun. Zoova bɔbɔ yɛ ɔ ti su ɔ. Wafa nga kakaklolo sɔ’n kpɛ i wun’n ɔ yo ɲɛnmɛn kpa. I kondokaa’m be ti fleinflein yɛ be bue’n ti nnan. Ɲinma o be su, ɔ sin yia be pɛ. I ti’n be kwla wun lika kwlakwla yɛ kɛ bé kóndo bé kɔ́’n, be kwla to be ti lika uflɛ kpɛ kunngba. I sɔ yolɛ nun’n, be jranman kaan sa, yɛ be dun mmua kpɛman be wun ka. Kakaklolo sɔ’n ɔ kɔman luuu kɛ mmeli dan wie sa. Ɔ wanndi ndɛndɛ kpa kɛ ɲanmiɛn m’ɔ kpa sin piaa’n sa. Lika nga ɔ fata kɛ ɔ wɔ’n, ɔ to i ti lɔ trele. (Ezekiɛl 1:1, 14-28) Nanwlɛ, kɛ nga Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ sie like kwlaa’n ɔ fa yo’n sa’n, kɛ sa’n fa ti’n i su yɛ i anuannzɛ’n nian yo ninnge mun wie ɔ. Ɔ maan kɛ lika’n kácikáci kɔ́’n, Zoova i anuannzɛ’n nian su fa ajalɛ ng’ɔ nin i fata’n.

15 Klɔ sran’m be kwla mian be ɲin be sɔnnzɔn i sɔ yolɛ wie. Sanngɛ klɔ sran’m be like yolɛ yo ya, yɛ nán kɛ sa’m be fa ti’n i su yɛ be nian be fa ajalɛ ɔ. Kɛ be anuannzɛ’m be ti sɔ wie ɔ. Maan e fa sunnzun ase kun: Mmeli dandan nga be sua kannin nzue sin’n, ɔ nin alie nga be sua trɔ mun’n, be ti dandan kpa,  ɔ maan be yo sro. ?Sanngɛ sɛ bé kɔ́ lika naan like kun ka lɛ kpɛ be ɲrun’n nin? Be kwlá jranman kpɛ kunngba naan se kɛ be wun kpɛlɛ yɛ bé kpɛ́ ɔ. Alie nga trɔ’n w’a yi i piɛ’n, sɛ ɔ ci flɛn’n saan ɔ́ kɔ́ lele kilo kɔe nɲɔn naan w’a kwla jran. Mmeli nga be sua kannin nzue’n be liɛ’n, sɛ be nuan be motɛli mun bɔbɔ’n, be kɔ lele ju kilo mɔcuɛ naan sɛ bé jrán ɔn b’a jran. Sɛ be waan bé yó naan be ka lɛ wɔ be sin bɔbɔ’n saan bé dún mmua kɔ́ lele jú kilo nsan naan b’a kwla yo sɔ. Kɛ klɔ sran’m be anuannzɛ’m be ti sɔ wie ɔ. Nán kɛ sa’n fa ti’n i su yɛ be anuannzɛ’m be nian be yo ninnge mun ɔn. Tutre’n ti’n, sran’m be nianman kɛ sa’m be fa ti’n naan b’a fa ajalɛ ng’ɔ nin i fata’n. I sɔ’n ti’n, aata difuɛ dandan nin politiki anuannzɛ wie’m be tɔli. (Nyanndra Mun 16:18) Kɛ e si kɛ Zoova nin i anuannzɛ’n be timan sɔ wie’n, ɔ yo e fɛ dan!

Wafa nga Zoova kle kɛ i like yolɛ yoman ya’n

16. ?Zoova nin Lɔtu be nantilɛ nun’n, ngue yɛ ɔ kle kɛ Zoova i like yolɛ yoman ya ɔ?

16 Maan e kan Sodɔmu nin Gomɔru klɔ’n be nunnunlɛ’n i ndɛ ekun e nian. Zoova i anzi’n seli Lɔtu nin i awlobofuɛ’m be kɛ be ‘wanndi wɔ oka’n bo lɔ naan b’a wuman.’ Sanngɛ lɔ kɔlɛ w’a yoman Lɔtu fɛ. Ɔ tɛli su kɛ: “?Nannan n ju lɔ sɛ yɛ ɔ yo ye-ɔ?” Lɔtu waan sɛ oka’n bo lɔ yɛ ɔ fata kɛ ɔ wanndi wɔ’n ɔ́ wú. Ɔ maan ɔ srɛli Zoova kɛ ɔ mɛn i nin i awlobofuɛ’m be atin naan be wanndi wɔ klɔ nga be flɛ i Zɔar m’ɔ  nunman mmua’n i su lɔ. Kusu nn Zoova kunndɛ kɛ ɔ́ núnnún klɔ sɔ’n wie. Nanwlɛ, srɛ ng’ɔ kunnin Lɔtu lɛ’n, ɔ timan su. Afin Zoova kwla sɛsɛ i nguan’n okaoka lika sɔ’n nun lɔ. Sanngɛ Zoova loli i wun tieli Lɔtu i nuan ndɛ’n, ɔ maan w’a nunnunman Zɔar. Anzi’n kan kleli Lɔtu kɛ: “N tili, ń sí wɔ aunnvuɛ ekun, n su nunnun-man klɔ nga á kɛ́n i ndɛ lɛ sɔ’n.” (Bo Bolɛ 19:17-22) I sɔ’n kle kɛ Zoova i like yolɛ yoman ya. ?Nɛ́n i ɔ?

17, 18. ?Ninivufuɛ’m be ndɛ’n nun’n, wafa sɛ yɛ Zoova kleli kɛ, kɛ sa’n fa ti’n i su yɛ ɔ nian fa ajalɛ ɔ?

17 Be nga be kaci be nzuɛn’n, Zoova si be aunnvuɛ wie yɛ ɔ yo sa ng’ɔ ti i nuan su’n be lika. Amun e fa sunnzun ase kun. Kɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i nuan ijɔfuɛ Zonasi Ninivufuɛ klunwifuɛ’m be klɔ’n su lɔ’n, ɔ wlannin klɔ’n nun seli be kɛ ɔ ka cɛn 40 be klɔ dan sɔ’n ɔ́ núnnún. Sanngɛ Ninivufuɛ’m be wa kacili be nzuɛn’n.Zonas, ndɛ tre 3.

18 Kɛ Ninivufuɛ’m be kacili be nzuɛn’n, like nga Zoova yoli’n, ɔ nin nga Zonasi yoli’n be sansan be wun. Zoova sili be aunnvuɛ. I lɛ nun’n, ɔ kleli kɛ, kɛ sa’n fa ti’n, i su yɛ ɔ nian fa ajalɛ ɔ. Afin w’a seman kɛ saan fii ɔ́ klé kɛ ɔ ti ‘alɛ kunfuɛ nin safunyrɛn.’ * (Ezipt Lɔ Tulɛ 15:3) Zonasi liɛ’n w’a kacimɛn i akunndan’n, yɛ w’a siman aunnvuɛ. Kɛ ɔ yo naan ɔ lo i wun kɛ Zoova sa’n, w’a yoman sɔ. I waan kɛ m’ɔ boli Ninivufuɛ’m be nunnunlɛ’n i ndolo’n ti’n, saan  nunnunlɛ cɛ yɛ be nunnun be ɔ. I lɛ nun’n, ɔ yoli kɛ mmeli nga be sua kannin nzue be wlanwlan’n, ɔ nin alie nga e kannin be ndɛ’n sa. Sanngɛ Zoova trɛli i awlɛn i nuan ijɔfuɛ’n i wun, ɔ tuli i fɔ naan ɔ lo i wun naan ɔ si aunnvuɛ.Zonas, ndɛ tre 4.

Zoova i like yolɛ yoman ya, ɔ si like nga e kwla yo’n ɔ nin nga e kwlá yoman’n.

19. (a) ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ Zoova su seman e le kɛ e yo like nga e kwlá yoman’n niɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ Nyanndra Mun 19:17 kle kɛ Zoova ti Min kun m’ɔ ‘ti kpa mɔ i like yolɛ yoman ya,’ naan ɔ kɛn i wun ase ɔ?

19 Like nga Zoova kunndɛ kɛ e yo’n ɔ kle ekun kɛ i like yolɛ yoman ya. Famiɛn Davidi seli kɛ: “Ɔ si like ng’ɔ fa yili ye’n. Ɔ o i klun, ɔ si kɛ fa yɛ ɔ fa yili ye-ɔ.” (Jue Mun 103:14) Like nga e kwla yo’n nin nga e kwlá yoman’n, Zoova si i tra e lele. Like nga e kwlá yoman’n, ɔ su seman e le kɛ e yo. Biblu’n kan min nga be “ti kpa bɔ be ti wɛtɛɛ’n [annzɛ be like yolɛ yoman ya’n]” ɔ nin nga “be yo wlɛ’n” be ndɛ. (1 Piɛr 2:18) ?Min’n i wafa benin yɛle Zoova? Nyanndra Mun 19:17 se kɛ: “Like nga sran kun fa cɛ yalɛfuɛ’n, ɔ ti kɛ [Zoova] yɛ w’a fa mɛn i sa.” Ɔ ti weiin kɛ min ng’ɔ ti kpa’n mɔ i like yolɛ yoman ya’n, yɛ ɔ kwla fɛ i ɲin sie like kanngan kwlaa nga be yo man yalɛfuɛ mun’n, be su ɔ. I kpa bɔbɔ’n, Biblu’n nun ndɛ sɔ’n kle kɛ, kɛ klɔ sran sɔ mɔ be timan like fi’n be si be wiengu aunnvuɛ’n kɛ ngalɛ sa’n, Ɲanmiɛn m’ɔ ti nglo nin asiɛ’n be Yifuɛ’n ɔ yo be mo. ?Nɛ́n i sɔ’n yɛ be flɛ i be wun ase kanlɛ kpafuɛ’n niɔn?

20. ?Ngue ti yɛ e lafi su kɛ Zoova tie e srɛlɛ mun naan ɔ tɛ be su ɔ?

20 Andɛ’n, Zoova nin i sufuɛ’m be tranlɛ’n nun’n, ɔ te kle kɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ naan i like yolɛ yoman ya. Kɛ  e srɛ i’n, mɔ e lafi su kpa’n, ɔ tie. Kannzɛ ɔ su sunmanman anzi mun kɛ be wa kan ndɛ kle e kɛ laa’n sa’n, sanngɛ nɛ́n i sɔ’n ti yɛ é sé kɛ ɔ tɛman e srɛlɛ’m be su ɔ. Maan amun wla kpɛn su kɛ le kun mɔ be wlali akoto Pɔlu i bisua’n, ɔ seli i niaan’m be kɛ: “An srɛ Nyanmiɛn titi [...] maan n sa n sin amun wun lɔ ekun icra’n.” (Ebre Mun 13:18, 19) I ndɛ sɔ’n kle kɛ ninnge wie’m be o lɛ’n Zoova w’a sunnzunman kɛ ɔ́ yó mán e, sanngɛ srɛlɛ mɔ e srɛ i’n ti’n, ɔ kwla yo man e.Zak 5:16.

21. ?Kɛ Zoova yí i wun ase kanlɛ’n i nglo’n, ngue yɛ ɔ yoman ɔn? ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e klo Zoova ɔ?

21 Zoova i wɛtɛɛ yolɛ’n, ɔ nin i su m’ɔ sie i sran nuan bo’n, ɔ nin i awlɛn tralɛ’n ɔ nin i like yolɛ m’ɔ yoman ya’n, be kle kɛ ɔ kɛn i wun ase. Sanngɛ kɛ Zoova yí i sran’n i wafa sɔ’m be nglo’n, ɔ fɔnmɛn i mmla seiin  mun. Be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Klistfuɛ’n be su kpɛn’m be kle like ng’ɔ yo sran’m be fɛ’n, yɛ ɔ timan be cinnjin kɛ sran’m be fa Ɲanmiɛn i mmla’m be kwlaa be su. Be bu i kɛ sɛ be yo sɔ’n, bé klé kɛ be like yolɛ yoman ya. (2 Timote 4:3) Sanngɛ sran’m be ayeliɛ sɔ’n ɔ nin Zoova liɛ’n timan kun. Afin i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun. Kɛ ɔ́ yí i nglo kɛ i like yolɛ yoman ya’n, ɔ fɔnmɛn i mmla seiin mun le. (Saun Yolɛ 11:44) Maan e klo Zoova, afin i like yolɛ m’ɔ yoman ya’n kle kɛ ɔ kɛn i wun ase. Kɛ e si kɛ Ɲanmiɛn Zoova mɔ i ngwlɛlɛ leman sin’n, ɔ kɛn i wun ase’n, i sɔ’n jɔ e klun tratra su. ?Nɛ́n i ɔ? E klo kɛ é fá e wun é mántan Ɲanmiɛn m’ɔ ti kpli’n mɔ sanngɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ, m’ɔ trɛ i awlɛn’n, mɔ i like yolɛ yoman ya’n!

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Laa fluwa klɛfuɛ mɔ be flɛ be kɛ Soferimu’n, be kacili ndɛ sɔ’n kɛ Zeremi yɛ ɔ kɛnnin i wun ase sɔ ɔ, afin be ɲrun’n, kɛ Zoova kɛ́n i wun ase lele kɛ ngalɛ sa’n, ɔ nin i fataman. I sɔ ti’n, Biblu kaka nun’n, b’a kaciman Zeremi i ndɛ sɔ’n kɛ ɔ nin i fata’n sa. Sanngɛ Biblu kun nun’n, be kacili Zeremi i ndɛ sɔ’n kpa. Be kacili i kɛ: “Ee, maan ɔ wla kpɛn su, yɛ klu min wun lɛ.”The New English Bible.

^ ndɛ kpɔlɛ 7 Biblu wie’m be kaci ndɛ sɔ’n kɛ “be wun ase kanlɛ’n fin ngwlɛlɛ silɛ’n,” yɛ “wɛtɛɛ yolɛ’n yɛ be fa sie ngwlɛlɛfuɛ’m be nzɔliɛ ɔ.”

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Biblu’n kle kɛ be awlɛn tralɛ’n nin be wun tulɛ’n be sansan be wun. (Akunndanfuɛ’n 7:8) Like kun ekun m’ɔ kle kɛ Zoova ti wun ase kanfuɛ’n, yɛle i awlɛn tralɛ’n.2 Piɛr 3:9.

^ ndɛ kpɔlɛ 18 Jue Mun 86:5 nun’n, be seli kɛ Zoova ‘klun ti kpa, ɔ yaci sran wun sa cɛ i.’ Glɛki nun ndɛ nga be kacili i kɛ ‘a yaci sran wun sa cɛ i’n’ yɛle épiéïkês. I bo’n yɛle kɛ “ɔ like yolɛ yoman ya.”