1, 2. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn yi i klun ufue’n i nglo ɔ? ?Yɛ ngue ndɛ yɛ Biblu’n kɛn i Zoova su ɔ?

SƐNZƐ’N w’a tɔ. Sran wie mun mɔ be ti janvuɛ i osu w’a cɛ’n, be ti gua su lɛ bé dí like, bé kókó yalɛ nn bé srí. Sɛnzɛ atɔliɛ’n, ɔ yo be ɲɛnmɛn dan. Bian kun kusu o i fie’n su. Kɛ ɔ wun kɛ nzue’n w’a mlan naan ɔ su kpɛnkpɛn’n, srilɛ o i nuan afin ɔ lafi su kɛ ninnge ng’ɔ luali’n bé yó kpa. Lika uflɛ kun nun liɛ’n, bian kun nin i yi be su nian be wa kan’n m’ɔ su tutu i ja’n nanti’n. I sɔ’n ti’n, aklunjuɛ’n w’a kun be kpo.

2 Sɛ sran sɔ’m be si nun o annzɛ be siman nun o, sanngɛ Ɲanmiɛn Zoova ti yɛ be su di ye ɔ. Ɲanmiɛn sufuɛ wie’m be kɛn i titi kɛ “Ɲanmiɛn ti kpa.” Sanngɛ Biblu’n liɛ’n ɔ kan Zoova i ndɛ se kɛ: “Ɔ klun-ufue’n ɔ cɛnnin o!” (Jue Mun 31:20) Andɛ’n, sran kpanngban be wunman ndɛ sɔ’n i bo’n kpa. ?Kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn i klun ti ufue’n, i bo’n yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e tinuntinun e ɲan Zoova i klun ufue’n i su ye ɔ?

Ɲanmiɛn i klun ufue’n kle kpa kɛ ɔ klo sran

3, 4. ?Klun ufue yolɛ’n i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue ti yɛ Zoova i ayeliɛ sɔ’n ɔ kle kɛ ɔ ti sran klofuɛ ɔ?

3 Andɛ aniɛn kpanngban be nun’n, sran’m be ɲrun’n, klun ufue yolɛ’n ti like kun mɔ be wunmɛn i ɲrun be wunmɛn i sin ɔn. Sanngɛ Biblu’n yiyi nun kpa kle e. Biblu’n kle kɛ klun ufue yolɛ’n ti nzuɛn kpa kun. E kwla se kɛ nzuɛn sɔ’n i ɲin fite like kwlaa nga  Zoova yo’n i nun. Kɛ ɔ́ fɛ́ i tinmin’n nin i ngwlɛlɛ’n fá dí junman’n, ɔ nin kɛ ɔ́ yó sa nuan su sɛsɛsɛ’n, ɔ yi i klun ufue’n i nglo. Asa ekun’n, i klun ufue’n kle kpa kɛ ɔ ti sran klofuɛ. ?Ngue ti ɔ?

4 Klun ufuefuɛ’n, ɔ yo i wiengu’m be kpa. Akoto Pɔlu seli kɛ sran nga i klun ti ufue’n ɔ flunman tra sran ng’ɔ ti kpa’n. (Rɔmfuɛ Mun 5:7) Afin sran kpa’n, ɔ nanti mmla’n su trele. Sanngɛ klun ufuefuɛ’n i liɛ’n, nɛ́n i sɔ ngunmin yɛ ɔ yo ɔ. Ɔ kunndɛ wafa nga ɔ kwla yo sran’m be kpa’n. Kɛ nga é wá wún i’n sa’n, i sɔ’n wie yɛ Zoova yo ɔ. Ɔ maan Zoova i klun ufue’n, ɔ fin klolɛ m’ɔ klo klɔ sran mun dan’n.

5-7. ?Ngue ti yɛ Zezi w’a kplinman su kɛ be flɛ i ‘like klefuɛ dan’ ɔn? ?Yɛ like cinnjin benin yɛ i sɔ’n kle e ɔ?

5 Sran wie fi toman Zoova klun ufue yolɛ’n nun. Ka naan Zezi w’a wu’n, sran kun wunngeli i wun lɔ naan ɔ́ úsɛ i kosan kun. Bian sɔ’n flɛli Zezi kɛ ‘like klefuɛ kpa.’ I ti’n, Zezi seli kɛ: “?Nguɛ ti yɛ a flɛ min kɛ n ti kpa nin-ɔn? Sran fi ti-man kpa saan Nyanmiɛn kunngba cɛ.” (Mark 10:17, 18) E kwlaa e si kɛ Zezi ti ‘like klefuɛ kpa.’ ?Yɛ nn, ngue ti yɛ Zezi seli bian’n kɛ nán ɔ flɛ i sɔ ɔ?

6 Bian sɔ’n kúnndɛ mánmán Zezi ti yɛ ɔ flɛli i kɛ “like klefuɛ kpa’n” niɔn. Sanngɛ Zezi kɛnnin i wun ase, ɔ kunndɛli kɛ manmanlɛ sɔ’n ɔ yo i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i liɛ, afin Ɲanmiɛn i kpa m’ɔ ti’n ɔ leman wunsu. (Nyanndra Mun 11:2) Sanngɛ Zezi i ndɛ sɔ’n kle like cinnjin kpa kun. Yɛle kɛ Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ si like ng’ɔ ti kpa’n niɔn. I kunngba cɛ yɛ ɔ le atin kle sa ng’ɔ ti kpa’n nin sa ng’ɔ ti tɛ’n niɔn.  Sanngɛ Adam nin Ɛvu be kunndɛli kɛ bé klé sa ng’ɔ ti kpa’n nin sa ng’ɔ ti tɛ’n. I ti yɛ be yoli ɲin kekle mɔ be dili sa kpa’n nin sa tɛ’n be silɛ waka’n i mma’n niɔn. Sanngɛ Zezi liɛ’n ɔ yoli wun ase kanfuɛ. Ɔ loli i wun mɛnnin i Si’n naan ɔ kle i atin ng’ɔ ti kpa’n.

7 Asa ekun’n, Zezi si kɛ ninnge kpakpa kwlaa’n fin Zoova. “Like kpa kwlaa nga be fa man sran’n, ɔ nin like kpa kwlaa nga be nyɛn i’n” be fin i. (Zak 1:17) Maan e nian wafa nga Zoova kle kɛ ɔ ti klun ufuefuɛ’n.

Like ng’ɔ kle kɛ Zoova i klun ti ufue dan’n

8. ?Wafa sɛ yɛ Zoova kle kɛ ɔ yo klɔ sran’m be kwlaa be kpa ɔ?

8 Ɔ leman klɔ sran kun sa, mɔ Zoova nin a yomɛn  i kpa le ɔ. Jue Mun 145:9 se kɛ: “[Zoova] ti kpa man sran’m be kwlakwla.” ?Ninnge benin wie mun yɛ be kle kɛ Zoova yo klɔ sran’m be kwlaa be kpa ɔ? Biblu’n se kɛ: “W’a yaci-mɛn i wun nglo yilɛ sa kpakpa b’ɔ yo be’n be nun, ɔ maan nzue’n tɔ, yɛ amun fie’m be yo ye, ɔ man amun aliɛ kpanngban, yɛ ɔ maan amun klun jɔ.” (Sa Nga Be Yoli’n 14:17) Kɛ e ɲan aliɛ fɛfɛ kpa kun e di’n, e klun jɔ. ?Nɛ́n i ɔ? Sɛ ɔ timan nzue m’ɔ tɔ’n ti’n, nn fie’m be su ninnge’m be kwlá yoman kpa, yɛ e kwlá ɲanman “aliɛ kpanngban” blɛ kwlaa nun. Nán be nga be klo Zoova’n, be ngunmin  yɛ Zoova yo be kpa ɔ. Sanngɛ ɔ yo sran’m be kwlaa be ye. Zezi seli kɛ: “Ɔ bo wia’n man be bɔ be ti tɛ’n nin be bɔ be ti kpa’n, yɛ ɔ tɔ nzue’n man nanwlɛfuɛ nin be bɔ be ti-man nanwlɛfuɛ’n.”Matie 5:45.

Zoova “maan nzue’n tɔ, yɛ amun fie’m be yo ye.”

9. ?Wafa sɛ yɛ pɔmu’n i su sunnzun ase’n ɔ kle kɛ Zoova i klun ti ufue ɔ?

9 Wia’n m’ɔ bo’n, ɔ nin nzue m’ɔ tɔ’n i ti yɛ e ɲan e nuan nun aliɛ e di ɔ. Sanngɛ sran kpanngban be ɲin kpa i sɔ like’n su. Maan e fa e ɲin e sie waka mma nga be flɛ i pɔmu’n i su e nian. Be diman waka mma sɔ’n i yalɛ blɔfuɛ’m be mɛn’n nun lɔ. Pɔmu’n ti klanman, yɛ ɔ yo fɛ, kpɛkun ɔ yo sran kpa. Sɛ nzue we kun sran kun bɔbɔ’n, ɔ kwla fa ti i wun ɲanman nun. ?Sanngɛ amun si kɛ asiɛ wunmuan’n su’n, pɔmu’n i wafawafa’n ti sɔ lele 7.500? Wie ti ɔkwlɛ, wie ti youun, wie kusu ti ble nɲanɲa. Pɔmu wie’m be o lɛ’n, be ti kaan kɛ lomin sa, wie’m be kusu be ti dan kɛ pamplemusu sa. Pɔmu’n i klun mma nga be lua’n, ɔ ti kaan kpa, ɔ juman lika fi. Sanngɛ kɛ be ko lua m’ɔ ko ɲin’n, ɔ timan klanman aɔwi. (Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 2:3) Munngun blɛ nun’n, pɔmu waka’n ɔ bo nɲrɛ klanman kpa. Kpɛkun wawa nun’n, ɔ su mma. Afuɛ kwlaa nun’n, pɔmu waka kun kwla su mma lele, ɔ ju kilo 400. Ɔ kwla su sɔ lele afuɛ 75.

Waka mma kaan nga fifi, ɔ yo waka, yɛ ɔ su mma fɛfɛ lele afuɛ kpanngban.

10, 11. ?Wafa sɛ yɛ e ɲinma’n ɔ nin e su’n, ɔ nin e bue’n nin e taaman’n, be kle kɛ Zoova i klun ti ufue ɔ?

10 Kɛ mɔ Zoova ti kpa lele kpe nun’n ti’n, ɔ yili e wunnɛn’n i “klanman” kpa. Ɔ maan e kwla wun ninnge ng’ɔ yili be’n kpɛkun e di su aklunjuɛ. (Jue Mun 139:14) Ndɛ tre nga i bo bolɛ nun’n, e kannin sran  wie’m be ndɛ. Maan e bu be akunndan e nian. ?Ngue yɛ be ɲinma’n tɛli i m’ɔ mannin be aklunjuɛ blɛ sɔ’n nun ɔn? Bakan’n i si nin i nin be wunnin kɛ ɔ su sri. Fie difuɛ’n wunnin kɛ nzue su tɔ i fie’n su. Sran wie’m be wunnin kɛ, kɛ wia’n kɔ́ tɔlɛ’n ɔ yo ɲɛnmɛn. Sɛ like kun ti ble annzɛ ɔkwlɛ annzɛ ufue’n, annzɛ ɔ ti sɛ ti sɛ o, e ɲinma’n yɛ maan e si sɔ ɔ. Asa kusu, e su’n ti’n, sɛ sran nga e si be’n be nun kun yɛ ɔ su ijɔ’n, annzɛ sɛ aunmuan’n yɛ ɔ su fita’n, annzɛ kusu sɛ bakan kun yɛ ɔ su sri’n, e wun i wlɛ. ?Ngue ti yɛ e wun ninnge sɔ mun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ e ti sa ɔ? Biblu’n se kɛ: “[Zoova] yɛ ɔ yili be su’n kɛ ɔ ti sa-a, i kunngba’n yɛ ɔ yili be nyinma’n kɛ ɔ wun ase-ɔ.” (Nyanndra Mun 20:12) Sanngɛ nɛ́n i ngba ɔ.

11 E bue’n mɔ e fa ti nvan’n, ɔ kle kɛ Zoova i klun ti ufue wie. E klɔ sran mun’n, e kwla ti ninnge fanunfanun kɔe 10.000 be nvan. Maan e bu i akunndan e nian. Sɛ aliɛ nga e klo i’n yɛ be su tɔn’n, sɛ waka wie yɛ w’a kpuke nɲrɛ’n, annzɛ sɛ waka nɲa yɛ w’a wu kee’n, annzɛ sɛ sin wunsre yɛ ɔ su fin gbo kun nun fite’n e ti i kwlaa sɔ’n i nvan. Asa ekun’n, sɛ aunmuan yɛ ɔ su fita e wun’n, annzɛ e awlɛn su sran wie yɛ w’a tɔ e nun’n, annzɛ like wie kɛ amanngo sa yɛ ɔ o e sa nun’n, e wunnɛn kplo’n ti’n e si sɔ. ?Yɛ sɛ e su di amanngo sɔ’n nin? ?Ngue ti yɛ e si kɛ ɔ ti mlɛnmlɛn ɔn? E taaman’n ti ɔ. Nanwlɛ, maan e se Zoova kɛ: “Ɔ klun-ufue’n ɔ cɛnnin o! Be bɔ be nyin yi wɔ’n bɔ be talo wɔ’n, ɔ klun-ufue sɔ’n ti a yo be ye.” Sɛ e se sɔ’n, y’a yimɛn i blo. (Jue Mun 31:20) ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ Zoova yo be nga be ɲin yi i’n, “be ye” ɔ?

 Ɲanmiɛn i klun ufue’n maan é ɲán ninnge kpakpa tititi

12. ?Ninnge nga Zoova man e’n be nun cinnjin kpafuɛ’n yɛle benin? ?Yɛ ngue ti ɔ?

12 Zezi seli kɛ: “Nán aliɛ kunngba yɛ ɔ man sran nguan-an, sanngɛ ndɛ kwlaa ng’ɔ fin Nyanmiɛn nuan fite’n, i yɛ ɔ man sran nguan-an.” (Matie 4:4) Sakpa, ninnge nga Ɲanmiɛn man e i sulɛ nun’n, be yɛ be ti cinnjin’n niɔn. Afin ninnge sɔ’m be ti’n, e kwla ɲan anannganman nguan. Fluwa nga i ndɛ tre 8 nun’n, e wunnin i kɛ blɛ kasiɛn nga nun’n, Zoova fali ajalɛ wie mun naan i sufuɛ’m be di ye dan i sulɛ’n nun. I wie yɛle kɛ ɔ uka e naan y’a wun i ndɛ’n i wlɛ kpa.

13, 14. (a) ?Ngue yɛ Ezekiɛli wunnin i aolia nun ɔn? ?Yɛ like ng’ɔ wunnin i’n, i bo’n yɛle benin? (b) ?Ajalɛ benin mun yɛ Zoova fali be naan i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m b’a ɲan nguan ɔn?

13 Aolia nun’n, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezekiɛli wunnin kɛ b’a kplan Ɲanmiɛn i sua’n i uflɛ naan sua sɔ’n w’a ɲan ɲrun kɛ laa’n sa. Ɔ wunnin nzue ba kun m’ɔ fin Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n. Kɛ ɔ́ sónji’n nn ɔ́ yí kɔ́ lele naan w’a kpaci w’a yo nzue ti nɲɔn. Lika kwlaa nga nzue’n sonji ju lɛ’n, ninnge’m be yo kpa. Nzue sɔ’n i bue nɲɔn’n be su’n, waka nga be su mma’n, be fifi. Be mma’m be kaci aliɛ, yɛ be nɲa’m be kaci ayre. Kɛ nzue sɔ’n sonji guali Jenvie m’ɔ ti njin nzue klakla’n nun’n, jue mun nin nzue nun nnɛn nin kakaa’m be wa trannin jenvie sɔ’n nun. (Ezekiɛl 47:1-12) ?Sanngɛ i kwlaa sɔ’n i bo’n yɛle benin?

14 Ɲanmiɛn i sua nga Ezekiɛli wunnin i aolia nun’n, ɔ kle kɛ Zoova wá táka i sulɛ kpafuɛ’n ekun. Nzue  ng’ɔ wunnin i’n m’ɔ sonji’n kusu’n, ɔ ti ajalɛ nga Ɲanmiɛn fali be’n naan i sran’m b’a ɲan nguan’n be nzɔliɛ. Wafa nga nzue’n sonji kpuun’n, ɔ kle kɛ ninnge nga Zoova mán i sufuɛ mun’n, ɔ́ sɔ́n kpa liɛ su. Kɛ afuɛ 1919 nun’n, Zoova takali i sulɛ kpafuɛ’n ekun’n, ɔ fali ajalɛ wie mun naan i sran’m b’a ɲan nguan. Be yɛle Biblu’n, nin Biblu’n i akua mun, ɔ nin aɲia kanngan nin aɲia dandan mun. Zoova siesieli i kwlaa sɔ’n naan sran akpinngbin be si ndɛ nanwlɛ’n. Zoova sinnin ninnge sɔ’m be lika kleli sran mun ajalɛ cinnjin kpafuɛ’n ng’ɔ fali’n naan sran’m b’a kwla ɲan nguan’n. Like sɔ’n yɛle e ti kpɔlɛ tɛ nga Klist yili’n. E ti kpɔlɛ tɛ sɔ’n ti’n, kɛ é sú Ɲanmiɛn’n e klun titiman e. Yɛ be kwlaa nga be klo Ɲanmiɛn mɔ be ɲin yi i’n, bé ɲán anannganman nguan. * Ɔ maan blɛ kasiɛn nga nun’n, mɛn nunfuɛ’m be di Ɲanmiɛn i ninnge’m be yalɛ, sanngɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be liɛ’n, ɔ bobo be su.Ezai 65:13.

15. ?Wafa sɛ yɛ Zoova yó i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be ye titi ɔ?

15 Mɛn tɛ nga wíe, sanngɛ nzue nga Ezekiɛli wunnin i’n su yaciman sonjilɛ. I kpa bɔbɔ’n, Klist i afuɛ akpi sielɛ blɛ’n nun’n, yɛ nzue sɔ’n ɔ́ yí sónji kpa ɔ. Zoova sín Mɛsi’n i Famiɛn dilɛ’n i lika naan klɔ sran’m be ɲan e ti kpɔlɛ tɛ’n i su ye. Ɔ maan fɔ’n wíe klɔ sran’m be nun blɛblɛblɛ. Nanwlɛ, blɛ sɔ’n nun’n, é mánmán Zoova lelele, afin i klun ufue’n cɛnnin.

 Zoova i klun ufue’n i wafa wie mun

16. ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ ayeliɛ nga Zoova yi be nglo mɔ be kle kɛ i klun ti ufue’n, be sɔnnin ɔn? ?Yɛ be nun wie mun yɛle benin?

16 Nán Zoova i klun ufue’n i ngunmin yɛ ɔ kle kɛ ɔ ti kpa ɔ. Ɲanmiɛn seli Moizi kɛ: “Ń sín ɔ nyrun lɛ, ń yí min aklunye’n i nglo ń klé wɔ, yɛ ḿ bó min dunman’n.” I sin Zoova seli ekun kɛ: “N ti [Zoova]. N ti Nyanmiɛn aklunyefuɛ, nin aunnvuɛ sifuɛ, n fa-man ya ndɛndɛ. Min aklunye’n ti dan, yɛ sa nga n kan kɛ ń yó be’n, ń yó be.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 33:19; 34:6) Ɔ maan Zoova i ayeliɛ nga be kle kɛ ɔ ti klun ufuefuɛ’n, be diman be yalɛ.

17. ?Klɔ sran mɔ be timan like fi’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn nin be nanti ɔ?

17 Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n kle e wafa nga Zoova nin be ng’ɔ yili be’n be tran’n. Ɔ yoman be kpokokpoko yɛ ɔ mianmianman be kɛ klɔ sran nga be le kwlalɛ’n be yo’n sa. Asa kusu’n, i ɲin kpaman sran su. Sanngɛ ɔ ti wɛtɛɛ yɛ i klun ti ufue. Le kun’n, ɔ seli Abraamu kɛ: “Jran kan a o lɛ’n, man ɔ nyin’n su nian mɛn’n i nglo lɔ lika’n nin i ngua lɔ lika’n, nin wia afiliɛ lɔ, ɔ nin wia atɔliɛ lɔ.” (Bo Bolɛ 13:14) Be nga be suan Biblu’n su like’n be waan wafa nga be klɛli ndɛ sɔ’n Ebre nun’n, ɔ kle kɛ Zoova kannin ndɛ sɔ’n amanniɛn su naan w’a yomɛn i kwlalɛ su. Wafa nga ɔ fa ijɔli amanniɛn su sɔ’n, i kunngba’n yɛ ɔ fa ijɔli Biblu’n i ndɛ mma uflɛ wie’m be nun ɔn. (Bo Bolɛ 31:12; Ezekiɛl 8:5) Zoova m’ɔ sie like kwlaa’n, ɔ kan ndɛ amanniɛn su kle klɔ sran mɔ be timan like fi’n. Nanwlɛ, ɔ yo ɲɛnmɛn o! Mɛn ng’ɔ o yɛ’n nun’n,  sran’m be siman amanniɛn su ijɔ kaan sa. Ɔ maan kɛ e bu e Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ kan ndɛ amanniɛn su’n i akunndan’n, e klun jɔ. ?Nɛ́n i ɔ?

18. ?Ngue ti yɛ Biblu’n se kɛ ‘sa nga Zoova kan kɛ ɔ́ yó be’n, ɔ́ yó be’ ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n gua e awlɛn su nzue ɔ?

18 Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n nun’n, Zoova se ekun kɛ: “Sa nga n kan kɛ ń yó be’n, ń yó be.” Andɛ’n, sran’m be diman nanwlɛ. Sanngɛ Biblu’n kpɛn e wla kɛ: “Nán klɔ sran yɛlɛ Nyanmiɛn naan w’a bua ato.” (Kalɛ 23:19) Tit 1:2 kusu se kɛ ‘Ɲanmiɛn buaman ato.’ Ɲanmiɛn ti kpa dan, ɔ kwlá buaman ato kaan sa. Ndɛ ng’ɔ kan’n, saan ɔ́ kpɛ́n su. Biblu’n bɔbɔ se kɛ: “Nyanmiɛn [...] ti nanwlɛfuɛ.” (Mmla’n 7:9) Nán ato ngunmin yɛ ɔ buaman ɔn, sanngɛ ɔ kle ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n wie. Ɔ fiaman ndɛ su, sanngɛ klun ufue su’n, ɔ yi i ngwlɛlɛ m’ɔ leman sin’n i nglo kle i sufuɛ mun. Ɔ ti kɛ kannin yɛ ɔ fa kpaja be su sa ɔ. * Asa ekun’n, ɔ kle be wafa nga be kwla ‘fa ndɛ nanwlɛ’n su’ be nanti titi’n. (3 Zan 3) ?Ta benin yɛ ɔ fata kɛ Zoova i klun ufue’n ɔ ɲɛn i e su ɔ?

Zoova i klun ufue’n ti’n, ‘e bo sro’

19, 20. (a) ?Ngue yɛ Satan yoli naan Ɛvu w’a bu i kɛ Ɲanmiɛn timan kpa ɔ? ?Yɛ i bo’n guali sɛ? (b) ?Zoova i klun ufue’n ti’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

19 Kɛ Satan láka Ɛvu Edɛni fie’n nun lɔ’n, kosan  ng’ɔ usɛli i’n, ɔ sɛnngɛnnin i akunndan’n. Ɔ yoli sɔ naan Ɛvu bu i kɛ Zoova timan kpa. Zoova seli Adam kɛ: “Fie’n nun waka mun yɛ be o lɛ-ɔ, be mma kwlaa nga ɔ waan á dí’n, di.” Fie’n nun lɔ waka akpi kpanngban sɔ’m be nun kunngba cɛ yɛ Zoova seli Adam nin Ɛvu be kɛ nán be di ɔ. Sanngɛ maan e fa e ɲin e sie i wafa nga Satan usali Ɛvu i kosan’n i su. Ɔ usɛli i kɛ: “?Naan Nyanmiɛn seli amun sakpa kɛ: ‘Nán amun di fie’n su waka’m be mma’n wie fi?’” (Bo Bolɛ 2:9, 16; 3:1) Satan kpɛli Zoova i ndɛ’n i wun naan Ɛvu bu i kɛ Zoova fali like kpa kun fiali be wun. Ɛvu tɔli Satan i aya’n nun, afin w’a buman Zoova i sran kpa kun. Kusu nn Zoova yɛ ɔ mɛnnin i like kwlaa ɔ. I kunngba’n yɛ sran kpanngban be wa yoli ɔ.

20 E si kɛ be ayeliɛ sɔ’n i bo nzuɛn’n, yɛle ɲrɛnnɛn’n nin afɛ’n. Maan ndɛ ng’ɔ o Zeremi 31:12 nun’n, ɔ yo e cinnjin. I waan: “Bé bó sró [...] bé bá ninnge nga [Zoova] fa man be’n i falɛ.” Zoova i klun ufue’n ti’n, ɔ nin i fata kɛ e bo sro. Nán maan e bu e Ɲanmiɛn’n m’ɔ ti klun ufuefuɛ dan’n i wun akunndan tɛ le. E kwla lafi i su e guɛ i ti nin i bo. Afin ninnge kpakpa ngunmin yɛ ɔ sunnzun i be nga be klo i’n be lika ɔ.

21, 22. (a) ?Zoova i klun ufue’n ti’n, ninnge benin mun yɛ a kunndɛ kɛ á yó ɔ? (b) ?Ngue yɛ é wá wún i like suanlɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n nun ɔn?

21 Asa ekun’n, kɛ e ɲan blɛ e kan Ɲanmiɛn i klun ufue’n i ndɛ e kle sran mun’n, i sɔ’n yo e fɛ. Kɛ Jue Mun 145:7 ɔ́ kán Zoova i sufuɛ’m be ndɛ’n, ɔ seli kɛ:  “Klun-ufue sa dandan nga a yo be’n, maan be kan be ndɛ.” Cɛn kwlaa Zoova yo e kpa. ?Sɛ cɛn kwlaa e lɛ i ase ninnge kpakpa ng’ɔ man e’n be ti’n, i sɔ’n timan kpa? Sɛ e bu Zoova i klun ufue’n i su akunndan cɛn kwlaa’n, naan e kan i ayeliɛ sɔ’n i ndɛ e kle sran mun’n, i sɔ’n úka e naan y’a sɔnnzɔn e Ɲanmiɛn m’ɔ ti kpa’n. Sɛ e kunndɛ kɛ é yó sran’m be kpa kɛ Zoova sa’n, e nin i e afiɛn’n ɔ́ mántan kpa. Kɛ akoto Zan yoli kpɛnngbɛn’n, ɔ klɛli kɛ: “N sran kpa, nán nian sa tɛ nga be yo’n su, sanngɛ nian sa kpa nga be yo’n su. Sran ng’ɔ yo sa kpa’n, ɔ ti Nyanmiɛn liɛ.”3 Zan 11.

22 Zoova yi i klun ufue’n i nglo wafa uflɛ ekun. I wie yɛle kɛ i “aklunye’n ti dan,” annzɛ ɔ nin sran nanti ndɛnman su. (Ezipt Lɔ Tulɛ 34:6) Zoova yi i klun ufue’n i nglo sran’m be kwlaa be lika. Sanngɛ i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be ngunmin be lika yɛ ɔ yi i aklunye’n i nglo ɔ. Ndɛ tre ng’ɔ́ bá lɛ nun’n, é wá wún wafa nga Zoova yi nzuɛn sɔ’n i nglo’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 14 Ninnge nga be kle kɛ Zoova i klun ti ufue’n be nun wie fi timan cinnjin traman e ti kpɔlɛ tɛ’n. Anzi’m be sɔnnin kpa, sanngɛ i Wa kunngba cɛ’n m’ɔ ti i awlɛn su ba’n yɛ ɔ sunmɛnnin i kɛ ɔ wa kpɔ e ti ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 18 Biblu’n nun’n, be fa ndɛ nanwlɛ’n be sunnzun kannin. Jue tofuɛ’n seli kɛ: “Fa ɔ kannin’n blɛ min yɛ fa nanwlɛ’n wla min nun.” (Jue Mun 43:3) Be nga be klo kɛ Zoova kle be like’n, naan ɔ uke be ɲin’n, sɛ é kwlá sé’n, Zoova fɛ i kannin’n kpaja be su kpa.2 Korɛntfuɛ Mun 4:6; 1 Zan 1:5.