Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 26

Ɲanmiɛn “yaci sran i wun sa cɛ i”

Ɲanmiɛn “yaci sran i wun sa cɛ i”

1-3. (a) ?Trɔ nɔnnin kpa benin yɛ ɔ tili Davidi ɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ fɔnvɔli i ɔ? (b) ?Kɛ e fɔn dan’n, trɔ benin yɛ ɔ kwla tin e su wie ɔ? ?Yɛ Zoova i ndɛ benin yɛ ɔ gua e awlɛn su nzue ɔ?

JUE tofuɛ Davidi klɛli kɛ: “Sɛ ń kwlá sé’n, sa tɛtɛ nga n yoli’n, b’a kata min su kɛ nzue sa. B’a ti min kɛ trɔ b’ɔ yo nɔnnin kpa’n sa. N kwla-man nun.” (Jue Mun 38:5, 9) Davidi si kɛ sran kun i akunndan ng’ɔ bu i fɔ kekle’n, ɔ ti kɛ trɔ nɔnnin kpa kun m’ɔ jin i ti su’n sa. Sanngɛ Davidi ɲannin fɔnvɔlɛ. Ɔ wunnin i wlɛ kɛ sa tɛ’n yɛ Zoova kpɔ i ɔ, naan sɛ sran i sa tɛ’n yo i nsisɔ’n naan ɔ kaci i nzuɛn’n, Zoova kpɔmɛn i sɔ sran liɛ’n. Davidi lafi su kpa kɛ Zoova kwla yaci sran kɛ ngalɛ sa’n i wun sa cɛ i. I sɔ’n ti’n ɔ seli kɛ: “Min Min [...] a yaci sran wun sa cɛ i.”Jue Mun 86:5.

2 E kusu kɛ e fɔn’n mɔ e akunndan’n bu e fɔ’n, sa tɛ nga e yoli’n kwla ti e kɛ trɔ nɔnnin kpa kun sa. Sɛ e wun yo e sɔ sakpa’n, ɔ ti kpa. Afin i sɔ’n kwla su e bo naan y’a kaci e sa. Sanngɛ sɛ e klun akunndan’n bu e fɔ lele tra su’n, i liɛ’n ɔ timan kpa kaan sa. Afin e kwla bu i kɛ kannzɛ maan e kaci e sa sɛ, Zoova su yaci cɛman e le. Asa ekun sɛ ‘awlabɔɛ’n kun e’ dan’n, Satan kwla fɛ i sa wla nun. Ɔ́ yó naan e bu i kɛ Zoova w’a dun mmua w’a bu e fɔ w’a wie, naan ɔ fataman kɛ e su i kun.2 Korɛntfuɛ Mun 2:5-11.

3 ?Sanngɛ kɛ Zoova bu e fɔ sɔ ɔ? Cɛcɛ. Zoova i sran klolɛ dan’n ti’n ɔ yaci sran i wun sa cɛ i. I Ndɛ’n nun’n, ɔ se e kɛ sɛ sran kun yaci sa tɛ yolɛ sakpa’n, i kusu yaci i wun sa cɛ i. Ndɛ sɔ’n gua e awlɛn su  nzue dan. (Nyanndra Mun 28:13) ?Yɛ ngue ti yɛ Zoova yaci e wun sa cɛ e ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ yaci e wun sa cɛ e ɔ? Kɛ ɔ ko yo naan y’a bumɛn i kɛ Zoova kwlá yaciman e wun sa cɛman e’n ti’n, maan e tɛ kosan nɲɔn sɔ’m be su.

?Ngue ti yɛ Zoova “yaci sran i wun sa cɛ i ɔ?

4. ?Ngue yɛ Zoova i wla fiman su ɔ? ?Kɛ ɔ nin e nánti’n, ngue yɛ ɔ bu i akunndan ɔn?

4 Zoova si jrɛiin kɛ nán like ngba yɛ e kwlɛ i yo ɔ. Jue Mun 103:14 se kɛ: “Afin ɔ si like ng’ɔ fa yili ye’n. Ɔ o i klun, ɔ si kɛ fa yɛ ɔ fa yili ye-ɔ.” I wla fiman su le kɛ sran mɔ fa yɛ ɔ fa yili be’n, be ti fakafaka. Afin fɔ’n o be nun. Biblu’n fa Zoova sunnzun sɛ ufuɛ kun, kpɛkun e liɛ’n ɔ fa e sunnzun ufa’n. Ɔ maan kɛ Biblu’n se kɛ Zoova si “like ng’ɔ fa yili e’n,” e wla kpɛn i sɔ liɛ’n su. * (Zeremi 18:2-6) Kɛ Sɛ Ufuɛ Dan’n nin e nánti’n, ɔ si kɛ fɔ o e nun. Kpɛkun sɛ e kplin su kɛ ɔ sie e, annzɛ e kplinman su’n, ɔ bu i kwlaa ngalɛ i akunndan yɛ ɔ nin e nanti ɔ.

5. ?Sa tɛ’n i su ndɛ benin yɛ Rɔmfuɛ Mun fluwa’n kan ɔn?

5 Zoova wun i wlɛ kɛ sa tɛ yolɛ’n le ta dan e su. I Ndɛ’n yiyi nun kɛ sa tɛ’n ti kɛ like kun m’ɔ jin sran su cɔcɔcɔ kɛ ɔ́ kún i’n sa’n. ?E kpɔci e wun ɔn, ɔ yo ye? Akoto Pɔlu tɛ su Rɔmfuɛ Mun 3:9 nun kɛ: “Sa tɛ’n w’a ka sran’m be kwlaa be nun.” Sa tɛtɛ’n w’a “yo” sran’m be nzuɛn lele. Sɛ ɔ ti sran’n, nn é sé kɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ síe be tititi. (Rɔmfuɛ Mun 5:21) Sa tɛ’n  “ti” e nzuɛn sakpa. (Rɔmfuɛ Mun 7:17, 20) ‘Nzuɛn’ sɔ’n m’ɔ o e nun’n, sɛ é kwlá sé’n, ɔ di e wun junman sa trilili. (Rɔmfuɛ Mun 7:23, 25) Nanwlɛ sa tɛ’n fali e bɔbɔ ba wunmuan’n.Rɔmfuɛ Mun 7:21, 24.

6, 7. (a) ?Sɛ sran kun i sa tɛ’n yo i nsisɔ’n, ngue yɛ Zoova yo ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ aunnvuɛ mɔ Ɲanmiɛn si e ti’n, ɔ fataman kɛ e ɲinfu e yo sa tɛ ɔ?

6 I kwlaa sɔ’n ti’n, Zoova si kɛ e kwlá nantiman seiin e guɛmɛn i ti nin i bo. Ɔ se e klun ufue su kɛ, sɛ e kan e wun ase, naan e kunndɛ kɛ ɔ yaci e wun sa cɛ e’n, ɔ́ yáci cɛ́ e sakpa. Jue Mun 34:19 se kɛ: “[Zoova] mantan be nga be akunndan’n w’a sanngan’n. Yɛ ɔ de be nga be wla’n w’a bo’n.” Be nga, sa tɛ dan mɔ be yoli ti’n, “be wla’n w’a bo’n,” Zoova su kacimɛn i sin siman be le.

7 ?Sanngɛ é nían kɛ fɔ’n o e nun naan Ɲanmiɛn si e aunnvuɛ ti’n, e ɲinfu é yó sa tɛ? Nán e yo sɔ kaan sa! Sran yo Zoova i annvɔ, sanngɛ i aunnvuɛ silɛ’n le awɛ. Be nga be ɲinfu be yo sa tɛ’n mɔ be ayeliɛ’n yoman be nsisɔ kaan sa’n, Zoova su siman be aunnvuɛ. (Ebre Mun 10:26) Sanngɛ sɛ sran kun i sa tɛ’n yo i nsisɔ’n, ɔ yaci cɛ i. Sran aunnvuɛ silɛ’n ti Zoova i nzuɛn kun m’ɔ yo ɲɛnmɛn dan ɔn. Maan e nian wafa nga Biblu’n kan Zoova i nzuɛn sɔ’n m’ɔ kle kɛ ɔ klo sran’n, i ndɛ’n.

Wafa nga Zoova yaci sa cɛ mlɔnmlɔn’n

8. ?Sɛ é kwlá sé’n, kɛ Zoova yaci sran kun i wun sa cɛ i’n, ngue yɛ ɔ yo ɔ? ?Yɛ ngue yɛ e kwla lafi su wie ɔ?

8 Kɛ Davidi yoli sa tɛ’n m’ɔ kacili i sa’n, ɔ seli kɛ: “Yɛ n kannin n fɔnlɛ bɔ n fɔnnin’n n kleli wɔ-ɔ, m’an fia-man su. Kpɛkuun ɔ kusu, min wun sa sɔ’n b’ɔ ti  kɛ trɔ sa b’ɔ jin min ti su’n, a sike jinnin.” (Jue Mun 32:5) ?Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin? Yɛle kɛ sa tɛ nga Davidi yoli’n m’ɔ ti kɛ i ti su trɔ sa’n, Zoova sike jinnin, kpɛkun ɔ fa ko sieli mmuammua kpa. Kɛ ɔ yoli sɔ’n Davidi i wla’n w’a guali ase. (Jue Mun 32:3) ?Yɛ be nga be yo sa tɛ’n, mɔ be kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn si be aunnvuɛ wie nin? E kwla lafi su kɛ, sɛ be jran e ti kpɔlɛ tɛ nga Zezi yili’n su be kpata Ɲanmiɛn’n, ɔ́ yáci be wun sa cɛ́ be wɛiin.Matie 20:28.

9. ?Kɛ Zoova yaci e wun sa cɛ e’n, sɛ é kwlá sé’n, ɔ fa sa tɛ sɔ’n ko yi i ninfan?

9 Davidi kannin ndɛ kun ekun fa kleli kɛ Zoova yaci sran i wun sa cɛ i sakpa. I waan: “Ɔ yo maan e nin e sa tɛ mun ye afiɛn’n ti nun kɛ wia afiliɛ’n nin wia atɔliɛ’n be afiɛn’n ti nun ju’n sa.” ?Be kwla sunnzun wia afiliɛ’n nin wia atɔliɛ’n be afiɛn’n? Be sunnzun ɔn, ɔ yoman ye. Be nɲɔn’n be kwlá yiaman nun le. Fluwa sifuɛ dan kun liɛ’n i waan wia afiliɛ’n nin wia atɔliɛ’n “be afiɛn’n ti nun dan, sɛ e waan e bu akunndan lele naan e si kan be afiɛn’n ti nun ju’n, fɛlɛ yɛ é fɛ́ ngbɛn ɔn.” Ɔ maan, ndɛ nga Ɲanmiɛn maan Davidi kannin’n kle e kɛ, kɛ Zoova yaci e wun sa cɛ e’n, sɛ é kwlá sé’n, ɔ fa e sa tɛ’n ko yi i mmuammua kpa.

‘Amun sa tɛ’n fɛ́n fitafita.’

10. ?Kɛ Zoova yaci e wun sa cɛ e’n, ngue ti yɛ ɔ nin i fataman kɛ e bu i kɛ e sa tɛ sɔ’n, ɔ kali e wun ɔn?

10 ?Amun a kunndɛ le kɛ amún yí fiɛn wie m’ɔ tɔli amun tralɛ’n nun’n? Wie liɛ bɔbɔ kannzɛ amún yó sɛ o, fiɛn sɔ’n kwlá tuman tralɛ’n nun le. Sanngɛ, amun nian wafa nga Zoova waan ɔ kwla yaci e sa tɛ’n cɛ e’n. I waan: ‘Sɛ amun sa tɛ mɔ amun yo’n be ti kɛ like ɔkwlɛ youun wie sa bɔbɔ’n, bé fɛ́n fitafita kɛ  jese fɔkɔ sa. Sɛ be ti kɛ like ble tikitiki wie sa bɔbɔ’n, bé yó ufue fuai kɛ bua ndrɛ sa.’ (Ezai 1:18) * “Like ble tikitiki’n,” ɔ ti tannin wlalɛ ayre nga be tra tannin kpa’n, be nun kun. E bɔbɔ e tiaun like fi kwlá yiman e wun fɔ’n. Sanngɛ Zoova liɛ’n, kannzɛ bɔbɔ e sa tɛ’n ti kɛ like ɔkwlɛ youun, annzɛ like ble tikitiki sa’n, ɔ kwla yo maan ɔ yo fitafita kɛ jese fɔkɔ sa, annzɛ kɛ bua ndrɛ sa. Ɔ maan kɛ Zoova yaci e wun sa cɛ e’n, nán maan srɛ kun e kun. Nán e bu i kɛ sa tɛ sɔ’n kali e wun.

11. ?Kɛ be se kɛ Zoova to e sa tɛ mun gua be blo e sin lɔ’n, i bo’n yɛle benin?

11 Kɛ Ezekiasi tɔli tukpaciɛ m’ɔ́ wá le wú’n, m’ɔ jasoli’n, ɔ toli jue fa lali Zoova i ase. Ɔ seli i kɛ: “W’a to min sa tɛ’m be kwlaa a gua be blo ɔ sin lɔ.” (Ezai 38:17) Ɔ ti kɛ nn Zoova kuku e sa tɛ m’ɔ yaci cɛli e’n, kpɛkun ɔ to be yi be blo i sin lɔ sa. Ɔ maan, ɔ wunman be kun, annzɛ ɔ boman be su diman jɔlɛ kun. Fluwa kun waan, be kwla kaci ndɛ mma sɔ’n kɛ: “W’a yo maan [min sa tɛ’n] nunman lɛ kun.” ?I sɔ’n ciciman e wla?

12. ?Wafa sɛ yɛ Mise kleli kɛ, kɛ Zoova ko yaci e wun sa ko cɛ e’n, nn w’a yaci w’a cɛ e mlɔnmlɔn ɔn?

12 Kɛ Zoova tali nda kɛ Izraɛlifuɛ’m be mɛn’n sín i osu nun’n, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Mise kannin ndɛ kun. I ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ lafili su kɛ Zoova yáci i nvle’n i wun sa cɛ́ i sakpa. Ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ: “Like wie fi nin wɔ sɛman. Ɔ mɛn’n nun sran nga b’a wuman’n,  [...] sa tɛ nga be yoli’n, a yaci cɛli be. [...] Á tó e sa tɛ mun á gúɛ i jenvie’n nun.” (Mise 7:18, 19) Wafa nga Izraɛlifuɛ’m be wunnin ndɛ sɔ’n i wlɛ’n, maan e bu i sin e nian. ?Like nga be to guɛ i “jenvie nun’n,” wan yɛ ɔ kwla wun i ekun ɔn? Mise i ndɛ’n kle kɛ, kɛ Zoova ko yaci e wun sa ko cɛ e’n, nn w’a yaci w’a cɛ e mlɔnmlɔn.

13. ?Kɛ Zezi kan kɛ: “Yaci sa nga e yo wɔ’n cɛ e,” i bo’n yɛle benin?

13 Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun i wlɛ kɛ Zoova yaci sran’m be wun sa cɛ be’n, Zezi fali sunnzun ase kun. Ɔ fali Zoova sunnzunnin sran kun mɔ i kalɛ o e su’n. (Matie 18:23-35) Zezi seli kɛ, kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan e se i kɛ: “Yaci sa nga e yo wɔ’n cɛ e.” (Matie 6:12) I lɛ nun’n Zezi kle kɛ, kɛ e yo sa tɛ’n, ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn i kalɛ w’a tran e su sa. Sanngɛ kɛ Zoova  ko yaci e sa tɛ’n ko cɛ e’n, ɔ ti kɛ nn w’a nunnun i sa. Ɔ boman su diman jɔlɛ kun. Ndɛ sɔ’n kwla gua be nga be sa tɛ’n yo be nsisɔ’n mɔ be kaci be sa’n, be awlɛn su nzue. Zoova su laman be kalɛ kun mlɔnmlɔn. Afin w’a nunnun be sa tɛ’n i osu’n sekeseke.Jue Mun 32:1, 2.

14. ?Ngue yɛ e kwla fa wafa nga Zoova ‘yaci e wun sa cɛ e’n,’ e sunnzun i ɔ?

14 Sa Nga Be Yoli’n 3:19 kan wafa nga Zoova yaci sran i sa tɛ’n cɛ i’n, i ndɛ. Ɔ se kɛ: “An kaci amun nzuɛn’n, yɛ an sa amun sin Nyanmiɛn wun maan ɔ yaci sa nga an yoli i’n cɛ amun mlɔnmlɔnmlɔn’n.” Glɛki nun’n, ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ ‘ɔ yaci cɛ mlɔnmlɔn’n,’ i bo’n yɛle kɛ sa tɛ nga e yoli’n, ɔ “nunnun i mlɔnmlɔn.” Fluwa sifuɛ wie’m be fɛ i sɔ liɛ’n fa sunnzunnin fluwa nga be klɛ’n, mɔ i sin be nunnun i’n. ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla yo sɔ ɔ? Lalafuɛ nun Izraɛli lɔ’n, be sanngan ayre ble nin nzue, yɛ be fa klɛ be fluwa mun ɔn. Kɛ sran kun wie like klɛ’n, naan i osu nin a cɛman ngboko’n, ɔ kwla fa mlan nunnun i. I sɔ kunngba’n yɛ Zoova m’ɔ ti aunnvuɛ sifuɛ’n, ɔ yo ɔ. Kɛ ɔ yaci e sa tɛ’n cɛ e’n, ɔ ti kɛ w’a fa mlan w’a nunnun i mlɔnmlɔn sa.

Zoova kunndɛ kɛ e si kɛ ɔ “yaci sran wun sa cɛ i” sakpa.

15. ?Ngue yɛ Zoova kunndɛ kɛ e fa sie e ti nun ɔn?

15 Kɛ e bu sunnzun ase kwlaa ngalɛ’m be akunndan’n, e wun i wlɛ weinwein kɛ Zoova kunndɛ kɛ e fa like kun e sie e ti nun. Yɛle kɛ sɛ e wla e nzuɛn tɛ’n i ase’n, ɔ́ yáci e wun sa cɛ́ e sakpa. Ɔ maan srɛ kunman e kɛ cɛn wie lele’n, Zoova wá jrán sa tɛ nga e yoli’n su ɔ́ bú e fɔ ekun. Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n i su like kun ekun o lɛ mɔ Biblu’n yi i nglo ɔ. Yɛle kɛ,  kɛ Zoova ko yaci sa kun ko cɛ’n, i wla fi sa sɔ’n su mlɔnmlɔn.

‘N su boman be sa tɛ’n su diman jɔlɛ kun’

16, 17. ?Kɛ Biblu’n se kɛ Zoova i wla fi e sa tɛ’n, i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue ti yɛ e tɛ su sɔ ɔ?

16 Zoova tali be ng’ɔ nin be trali aenguɛ uflɛ’n be nda kɛ: “Sa nga be yoli min’n, ń yáci ń cɛ́ bé. N su bo-man be sa tɛ’n su di-man jɔlɛ kun.” (Zeremi 31:34) ?Sanngɛ i sɔ’n kle kɛ, kɛ Zoova ko yaci sa kun ko cɛ’n, i wla kwlá kpɛnman sa sɔ’n su kun mlɔnmlɔn? Nɛ́n i sɔ kaan sa ɔ. Afin Zoova yacili sran kpanngban be sa tɛ mun cɛli be. Davidi o be nun wie. Sanngɛ Biblu’n wa kannin be sa tɛ sɔ’m be ndɛ ekun. (2 Samiɛl 11:1-17; 12:13) Zoova te si kɛ be yoli sa tɛ. E kpa yolɛ ti’n, sa tɛ nga be yoli’n ɔ nin be nzuɛn nga be kacili’n, ɔ nin yacilɛ mɔ Ɲanmiɛn yaci cɛli be’n, be klɛli i kwlaa sieli i Biblu’n nun. (Rɔmfuɛ Mun 15:4) ?Ɔ maan kɛ Biblu’n se kɛ Zoova ‘boman be sa tɛ’n su diman jɔlɛ kun’n’ i bo’n yɛle benin?

17 Ebre nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ ‘n su boman su kun’n,’ ɔ kleman kɛ Ɲanmiɛn i wla kwlá kpɛnman su kun. Fluwa kun m’ɔ yiyi Biblu’n i bue nga be klɛli i Ebre nun’n se kɛ ndɛ mma sɔ’n, “i bo’n i wie yɛle kɛ ajalɛ ng’ɔ nin i fata’n i falɛ.” Ɔ maan sɛ sa tɛtɛ yofuɛ’m be wun yɛ ɔ fa ajalɛ’n, i lɛ nun’n, ɔ ‘su buman nnya guaman be sa tɛ’n su’ kun. (Oze 9:9) Sɛ kusu be nga be kaci be nzuɛn’n be wun yɛ Ɲanmiɛn fa ajalɛ’n, ɔ “su bo-man be sa tɛ’n su di-man jɔlɛ kun.” I sɔ’n kle kɛ, kɛ ɔ yaci be sa tɛ’n  cɛ be’n, ɔ su jranman sa tɛ sɔ’n su ekun diman be jɔlɛ cɛn wie lele. (Ezekiɛl 18:21, 22) Zoova i wla fi be sa tɛ’n su. Yɛle kɛ ɔ su jranman su buman be fɔ kun naan se kɛ ɲrɛnnɛn yɛ ɔ́ klé be ɔ. Nanwlɛ, kɛ e si kɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be wun sa cɛ be sakpasakpa’n, naan i wla fi su bɔbɔ’n, i sɔ’n gua e awlɛn su nzue dan.

Sa tɛ’n i bo nzuɛn’n

18. ?Kɛ be se kɛ Zoova yaci sa cɛ ti’n, sa tɛ yofuɛ’n su isɛmɛn i sa tɛ’n i bo nzuɛn’n?

18 ?Kɛ be se kɛ Zoova yaci sa cɛ’n ti’n, sa tɛ yofuɛ’n  su isɛmɛn i sa tɛ’n i bo nzuɛn’n? Ɔ lemɛn i yowlɛ, saan ɔ́ ísɛ i bo nzuɛn’n wie. Pɔlu klɛli kɛ: “Like nga sran kun lua’n yɛ ɔ ti-ɔ.” (Galasifuɛ Mun 6:7) Sanngɛ nán e bu i kɛ, kɛ Zoova yaci sa tɛ’n ko cɛ’n, kpɛkun i kunngba’n yɛ ɔ fa ɲrɛnnɛn yi sa tɛ yofuɛ’n su ɔ. Kɛ ɲrɛnnɛn tɔ Klistfuɛ kun su’n, nán maan ɔ bu i kɛ ‘atrɛkpa’n sa tɛ ng’ɔ yoli i laa ti’n, Zoova su kle i ɲrɛnnɛn.’ (Zak 1:13) Asa kusu Zoova su kpaloman i sa tɛ’n i bo nzuɛn’n. Sa tɛ’m be bo nzuɛn’n wie yɛle bla nin bian be wun yralɛ, ɔ nin kuɛ falɛ ngbɛnngbɛn, ɔ nin tukpaciɛ wie kɛ loliɛ annzɛ babazru nin Sida’n sa. Sa tɛ yofuɛ’n yo i wun wannzo, sran’m be lafimɛn i su kun. Nán maan e wla fi sa ng’ɔ ɲannin Davidi’n, i su. Kɛ ɔ kunndɛli Iri i yi Bat-Seba m’ɔ kunnin bian’n ukali su’n, ɲrɛnnɛn nga be tɔli i su kasiɛn’n, Zoova w’a kpaloman be.2 Samiɛl 12:9-12.

19-21. (a) ?Kɛ sran kun yo i wiengu tɛ’n, wafa sɛ yɛ mmla ng’ɔ o Saun Yolɛ 5:20-26 nun’n, ɔ yo be sran nɲɔn’n be ye ɔ? (b) ?Sɛ e loli e wiengu ngasi’n, é yó sɛ naan Zoova i klun w’a jɔ e wun?

19 Sɛ sran wie yɛ e yoli i tɛ’n, sa tɛ sɔ’n i bo nzuɛn wie ekun be o lɛ. Maan e fa sa kun m’ɔ o Saun Yolɛ fluwa’n i ndɛ tre 5 nun’n, e fa yiyi nun. Moizi Mmla’n kan sran m’ɔ kwla kpɛ i wiengu gblɛ, annzɛ ɔ kwla wuɛ i like, annzɛ ɔ kwla di i lufle’n, i ndɛ. I klikli nun’n, sran sɔ’n dimɛn i nanwlɛ kpɛkun ɔ blu su ta ato nda. Ɔ ti kɛ i ndɛ’n nin sran ng’ɔ fɛli i like liɛ’n be sansan be wun sa. Sanngɛ kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, i akunndan m’ɔ bu i fɔ ti’n ɔ tran ɔn, ɔ tranman kun. Ɔ maan ɔ wa dili sa tɛ ng’ɔ yoli’n i nanwlɛ siɛn’n. Sɛ sran sɔ’n kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn yaci i sa tɛ’n cɛ i’n, ɔ fata kɛ ɔ fa ajalɛ nsan. I klikli’n yɛle kɛ ɔ́ yí  like kwlakwla ng’ɔ fali’n mán. I nɲɔn su’n, ɔ́ fá like sú i bo. Sɛ kotokun kun yɛ ɔ fali’n, ɔ́ fá pɔnun mɔcuɛ sú i bo. Kpɛkun i nsan su’n, ɔ́ fá bua nene kun yí tɛ. Moizi Mmla’n se kɛ: ‘[Zoova] i ɲrun jranfuɛ’n yo i yowlɛ nga be yo i titi’n i ɲrun lɛ naan ɔ yaci sran sɔ’n i sa cɛ i.’—Saun Yolɛ 5:20-26.

20 Mmla sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn si aunnvuɛ. Ɔ yo sran nga be fɛli i like’n i ye. Afin kɛ sran’n di nanwlɛ kle i’n, m’ɔ yi like’n ko sie i osu’n, i klun tɔ nun fɔun. Asa kusu’n, sran nga i akunndan’n bu i fɔ’n ɔ ɲan mmla sɔ’n i su ye wie. Afin ɔ wa dili nanwlɛ, kpɛkun ɔ yili sran’n i like’n sieli i osu. Sɛ w’a yoman sɔ’n, Ɲanmiɛn kusu su yacimɛn i sa tɛ’n cɛmɛn i.

21 Kannzɛ e diman Moizi Mmla’n su kun’n, sanngɛ mmla sɔ’n uka e maan e si Zoova i klun akunndan’n. Like nga e ko yo naan w’a yaci e sa tɛ’n w’a cɛ e’n, e wun i wlɛ. (Kolɔsfuɛ Mun 2:13, 14) Kɛ e lo e wiengu ngasi mɔ e kplin e ɲin e siesie e afiɛn’n, i sɔ’n jɔ Ɲanmiɛn klun. (Matie 5:23, 24) Like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, i wie yɛle kɛ e di e sa tɛ’n i nanwlɛ, yɛ e kpata e wiengu. Kpɛkun maan e jran e ti kpɔlɛ tɛ nga Zezi yili’n su e srɛ Zoova. Sɛ e yo sɔ’n, é wún i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yacili e sa tɛ’n cɛli e sakpa.Ebre Mun 10:21, 22.

22. ?Kɛ Zoova yaci sran kun i sa tɛ cɛ i’n, ngue yɛ ɔ yo sran sɔ’n wie ɔ?

22 Zoova ti kɛ siɛ kpa kun m’ɔ klo i mma mun’n sa. Kɛ ɔ yaci sran i wun sa cɛ i’n, ɔ tu i fɔ wie. (Nyanndra Mun 3:11, 12) Klistfuɛ ng’ɔ yoli sa tɛ m’ɔ kacili i sa’n, sɛ ɔ ti asɔnun kpɛnngbɛn o, annzɛ asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ o, annzɛ blɛ kwlaa nun jasin bofuɛ o, ɔ yaci junman sɔ’n i dilɛ. Junman cinnjin sɔ m’ɔ́ yáci  i dilɛ blɛ sɔ’n nun’n, ɔ kwla yo i ya. Sanngɛ nán kɛ Zoova w’a yacimɛn i sa tɛ’n w’a cɛmɛn i ti yɛ be tuli i fɔ ɔ. Nán e wla fi su kɛ klolɛ mɔ Zoova klo e’n, i ti yɛ ɔ tu e fɔ ɔ. Sɛ e kplin fɔ ng’ɔ tu e’n su naan e nian su e nanti’n, é ɲán su ye dan.Ebre Mun 12:5-11.

23. ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e se e wun kɛ, e liɛ’n, Zoova su siman e aunnvuɛ le ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yaci e wiengu’m be sa tɛ’n cɛ be kɛ Zoova fa yo’n sa ɔ?

23 Kɛ e si kɛ e Ɲanmiɛn ‘yaci sran wun sa cɛ i’n,’ i sɔ’n fɔnvɔ e dan. Kannzɛ sa nga e yoli’n ɔ ti tɛ sɛ, sanngɛ nán maan e se e wun kɛ, e liɛ’n, Zoova su siman e aunnvuɛ le. Sɛ sakpasakpa naan sa tɛ nga e yoli’n, ɔ yo e nsisɔ naan e fa ajalɛ ng’ɔ ti su’n, naan e jran e ti kpɔlɛ tɛ mɔ Zezi yili’n su e srɛ Zoova’n, e kwla lafi su kpa kɛ ɔ́ yáci cɛ́ e weiin. (1 Zan 1:9) Asa kusu maan e nian Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n su e yo sɔ wie. ?Afin sɛ Zoova bɔbɔ m’ɔ fɔnman le’n, ɔ yaci e wun sa cɛ e’n, ɔ fataman kɛ e mɔ e fɔn’n, e yaci e wiengu’m be sa tɛ’n cɛ be wie?

^ ndɛ kpɔlɛ 4 Ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ “like ng’ɔ fa yili e’n,” Ebre nun’n, be fa ndɛ mma sɔ’n be kan ufa nga sɛ ufuɛ’n fa di i junman’n, i ndɛ wie.Ezai 29:16.

^ ndɛ kpɔlɛ 10 Fluwa sifuɛ kun seli kɛ “tannin wlalɛ ayre ɔkwlɛ youun sɔ’n tra tannin kpa tankaan. Ɔ maan, kannzɛ bé kpú tannin sɔ’n sɛ’n, ɔ tuman le.”