1, 2. (a) ?Kɛ bla ta kun ti i wa’n i kpanlɛ’n, ngue yɛ ɔ yo ɔ? (b) ?Wan yɛ ɔ si aunnvuɛ dan tra bla ta ɔ?

BA NƆNMAN kun su kpan kɔnguɛ afiɛn. Yɛ kpli i nin’n kpitili ɔ. Kɛ ɔ fin cɛn m’ɔ wuli ba’n, ɔ lafi ɔ, ɔ yoman ye. Kɛ ba’n sún’n, sɛ ɲɔnflɛn yɛ i waan ɔ́ nɔ́n o, annzɛ sɛ julɛ yɛ ɔ kunndɛ kɛ be ju i annzɛ like uflɛ yɛ ɔ kunndɛ o, bla ta’n wun i kwlaa sɔ’n i wlɛ. Maan ba’n sun sɛ sun sɛ’n, saan bla’n yó maan ɔ́ múɛn i nuan. Ɔ kwlá tranman lɛ niɛnmɛn i wa’n sa ngbɛn.

2 Wafa nga niɛn kun si i ku sɛ nun ba’n i aunnvuɛ’n, klɔ sran’m be si kɛ ɔ leman wunsu. Sanngɛ e Ɲanmiɛn Zoova i sran aunnvuɛ silɛ liɛ’n tra ngalɛ kpe nun. Sɛ e fa e ɲin e sie i Zoova i nzuɛn sɔ’n su’n, i sɔ’n úka e naan y’a fa e wun y’a mɛntɛn i kpa. ?Yɛ ngue yɛ be flɛ i sran aunnvuɛ silɛ’n niɔn? ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kle kɛ ɔ si aunnvuɛ ɔ? É wá kókó kosan sɔ’m be su yalɛ.

Like nga be flɛ i sran aunnvuɛ silɛ’n

3. ?Ebre nun’n, ndɛ mma nga be fa kan aunnvuɛ silɛ’n i ndɛ’n, i bo’n yɛle benin?

3 Biblu’n nun’n, sran aunnvuɛ silɛ’n nin sran i wun sa yaci cɛlɛ’n, be kɔ likawlɛ tititi. Ebre nin Glɛki nun’n, ndɛ mma nga be fa kan aunnvuɛ silɛ’n  i ndɛ’n, be diman be yalɛ. Ebre nun’n, ndɛ mma sɔ’n kun yɛle rakam. I bo’n yɛle “aunnvuɛ silɛ.” Fluwa kun yiyi nun kɛ, “kɛ e wun sran nga be leman wie’n annzɛ e awlɛn su sran nga be o afɛ nun’n, wafa nga be yo e annvɔ’n” yɛ be se kɛ rakam Ebre nun’n niɔn. Ndɛ mma sɔ’n mɔ Zoova fa kɛn i sran aunnvuɛ silɛ’n i ndɛ’n, be fa kan “aunnvuɛ nga niɛn kun fa si i ku sɛ nun ba’n” i ndɛ wie. *Ezipt Lɔ Tulɛ 33:19; Zeremi 33:26.

“?Bla ta kun wla fi i wa’n su?”

4, 5. ?Ngue ti yɛ wafa nga bla ta kun fa si i wa’n i aunnvuɛ ju lɛ’n, i su yɛ Biblu’n nian kle e Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n niɔn?

4 Wafa nga bla ta kun fa si i wa’n i aunnvuɛ ju lɛ’n, i su yɛ Biblu’n nian kle e Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n niɔn. Ezai 49:15 se kɛ: “?Bla ta kun wla fi i wa’n su? ?Ɔ si-mɛn i bɔbɔ i klun ba’n i aunnvuɛ? Kannzɛ i wla fi i wa’n su bɔbɔ’n, sanngɛ min liɛ’n, min wla su fi-man amun su le.” Sunnzun ase sɔ’n kle kɛ Zoova si i nvle’n i aunnvuɛ dan. ?Wafa sɛ yɛ ɔ yo sɔ ɔ?

5 ?Sɛ be se e kɛ bla ta kun i wla fili i wa’n su naan w’a mɛnmɛn i ɲɔnflɛn’n, é kwlá fá su? Ɔ ti kekle. Afin ba ng’ɔ te yo nɔnman’n ɔ kwlɛmɛn i wun keje. I ti yɛ ɔ fata kɛ i nin’n niɛn i lika dɔ kwlaa su’n niɔn. Sanngɛ blɛ “kekle” nga nun’n, niɛn wie’m be “kloman sran.” (2 Timote 3:1, 3) Zoova se kɛ: “Sanngɛ min liɛ’n, min wla su fi-man amun  su le.” Zoova su yaciman i sufuɛ’m be aunnvuɛ silɛ le. Wafa nga bla ta kun fa si i wa’n i aunnvuɛ ju lɛ’n, ɔ timan like fi Zoova i sran aunnvuɛ silɛ liɛ’n, i ɲrun. I sɔ’n ti yɛ fluwa sifuɛ kun seli kɛ: ‘Biblu’n i bue nga be klɛli i Ebre nun i nun’n, Ezai 49:15 yɛ ɔ yiyi Zoova i sran klolɛ dan’n, i nun kpa ɔ.’

6. ?Wafa sɛ yɛ sran kpanngban bu sran aunnvuɛ silɛ’n niɔn? ?Yɛ ndɛ benin yɛ Zoova kan fa gua e awlɛn su nzue ɔ?

6 ?Sɛ e si sran aunnvuɛ’n, i sɔ’n kle kɛ e ti sran m’ɔ kwlá trɛmɛn i awlɛn ti ɔ? Kɛ sran kpanngban bu i sɔ ɔ. Zezi i blɛ su’n, Rɔmu lɔ ngwlɛlɛ sifuɛ kun mɔ be flɛ i Seneka kannin sɔ wie. Ɔ seli kɛ: “Be nga be ti flɔlɔ’n, be yɛ be si sran aunnvuɛ ɔ.” Seneka ti like klefuɛ. Like ng’ɔ kle’n yɛle kɛ ɔ fataman kɛ like wie sa yo sran fɛ, annzɛ ɔ yo sran ya. I waan sɛ ɲrɛnnɛn’n tɔ sran wie su’n, ngwlɛlɛfuɛ’n kwla yo i ye. Sanngɛ nán maan sran sɔ’n yo i annvɔ kaan sa, naan sɛ ɔ si sran aunnvuɛ’n, nn ɔ timan yasua sran. Like klelɛ kɛ ngalɛ sa’n wla sran’m be fanngan kɛ be bu be bɔbɔ be wun akunndan, naan nán be si sran aunnvuɛ. Zoova timan sɔ kaan sa. I Ndɛ’n se kɛ ‘sran yo i annvɔ, yɛ ɔ si i aunnvuɛ.’ I sɔ’n gua e awlɛn su nzue. (Zak 5:11) E ɲrun lɔ’n, é wá wún kɛ sran aunnvuɛ silɛ’n ɔ ti nzuɛn cinnjin kpa kun, naan sɛ e si sran aunnvuɛ’n, nán kɛ e kwlá traman e awlɛn ti ɔ. Zoova  yi nzuɛn sɔ’n i nglo kɛ siɛ kpa kun fa yo’n sa. Maan e fa e ɲin e sie i wafa nga ɔ yo i sɔ’n su.

Zoova sili nvle kun i aunnvuɛ

7, 8. ?Afɛ benin yɛ Izraɛlifuɛ’m be wunnin i Ezipti lɔ ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ Zoova sili be aunnvuɛ ɔ?

7 Wafa nga Zoova nin Izraɛli nvle’n be nantili’n, ɔ kle kɛ ɔ si sran aunnvuɛ sakpasakpa. I nun mɔ Izraɛlifuɛ kɔe akpinngbin be o Ezipti lɔ’n, Eziptifuɛ’m be kleli be ɲrɛnnɛn dan. “Junman’n i kekle m’ɔ yoli’n ti’n, Izraɛlfuɛ’m b’a wunman be wun fɛ, afin be si fa, be kpɛ bliki.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 1:11, 14) Kɛ Izraɛlifuɛ’m bé wún be ɲrun’n, be kpan flɛli Zoova. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn m’ɔ si aunnvuɛ dan’n tɛli be su ɔ?

8 Zoova tran ɔ tranman. Ɔ seli kɛ: “N wunnin min sran nga be o Ezipti lɔ’n be ɲrɛnnɛn nga be fa kle be’n. Kɛ be kle be nyrɛnnɛn’n, kpanlɛ nga be kpannin’n, n tili. N si afɛ ng’ɔ o be su’n.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 3:7) Kɛ Zoova wunnin be su afɛ’n, ɔ nin kpanlɛ mɔ be kpan flɛli i’n, ɔ kwlá tranman lɛ ɔ nianman be sa ngbɛn. Kɛ nga e fa wunnin i fluwa nga i ndɛ tre 24 nun sa’n, ɲrɛnnɛn ng’ɔ tɔ sran’m be su’n, ɔ yo Ɲanmiɛn Zoova i ya wie lele kpe nun. Zoova si aunnvuɛ dan. Sanngɛ kɛ sran yo i annvɔ’n, ɔ tranman lɛ sa ngbɛn. Ɔ yo like kun fa ti i wun ɲanman nun. Ezai 63:9 se kɛ: “I klolɛ’n nin i aunnvuɛ silɛ’n ti’n, i bɔbɔ ɔ kpɔli be ti.” Zoova “yili atrɛ” naan w’a de Izraɛlifuɛ mun Eziptifuɛ’m  be sa nun. (Mmla’n 4:34) I sin’n, ɔ yili atrɛ mannin be aliɛ lele. Kpɛkun asiɛ ng’ɔ fa mannin be’n, ɔ ti fie diwlɛ lika klanman kpa.

9, 10. (a) ?Ngue ti yɛ kɛ Izraɛlifuɛ’m be kpan flɛli Zoova’n, ɔ deli be ɔ? (b) ?Zɛfte blɛ su’n, sa benin nun yɛ Zoova deli Izraɛlifuɛ mun ɔn? ?Ngue yɛ ɔ suli Zoova bo m’ɔ deli be ɔ?

9 Zoova i aunnvuɛ ng’ɔ sili Izraɛlifuɛ mun’n w’a kaman ngalɛ’n su. Kɛ be juli lika nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán be’n nun lɔ’n, be fali sa tɛ yolɛ’n cicili be ti. Yɛ be wunnin i su afɛ’n kusuman. Sanngɛ kɛ be buli akunndan mɔ be kpan flɛli Zoova’n, i liɛ ng’ɔ si i’n, yɛle be delɛ. ?Ngue ti ɔ? “Ɔ klo i nvle nunfuɛ mun [annzɛ ɔ si be aunnvuɛ]” ti ɔ.2 Be Nyoliɛ 36:15; Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:11-16.

10 Amun e nian sa ng’ɔ juli Zɛfte blɛ su’n. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be tɔli amuɛn sɔlɛ nun’n, Zoova yacili be lɛ, ɔ maan Amɔnfuɛ’m be yoli be tɛtɛ lele afuɛ 18. Kpɛkun Izraɛlifuɛ’m be wa kacili be sa. Biblu’n yiyi nun kɛ: “Be guali nvle uflɛ’m be amuɛn ng’ɔ o be sa nun’n be blo, kpɛkuun be suli [Zoova]. Kɛ [Zoova] wunnin i sɔ’n, ɔ yaci be nyrɛnnɛn nun-ɔn, ɔ yo-man ye.” * (Jɔlɛ Difuɛ Mun 10:6-16) Kɛ Zoova i nvle’n nunfuɛ’m be kacili be nzuɛn’n, w’a yaciman be ɲrɛnnɛn nun kun. Ɲanmiɛn m’ɔ si aunnvuɛ dan’n, ɔ tinnin Zɛfte naan ɔ́ dé Izraɛlifuɛ  mun be kpɔfuɛ’m be sa nun.Jɔlɛ Difuɛ Mun 11:30-33.

11. ?Sran aunnvuɛ silɛ’n i su like benin yɛ Zoova nin Izraɛlifuɛ’m be nantilɛ’n, ɔ kle e ɔ?

11 ?Sran aunnvuɛ silɛ’n i su like benin yɛ Zoova nin Izraɛlifuɛ’m be nantilɛ’n, ɔ kle e ɔ? Like klikli ng’ɔ kle e’n yɛle kɛ, kɛ sran yo e annvɔ’n, nán maan e tran lɛ niɛn i sa ngbɛn. Maan e wla kpɛn bla ta kun m’ɔ si i wa’n i aunnvuɛ’n i su. Kɛ ɔ ti ba’n i kpanlɛ’n, ɔ yo maan ba’n muɛn i nuan. Zoova kusu, kɛ i nvle’n nunfuɛ’m be sun flɛ i’n, ɔ bumɛn i su nun waka. Aunnvuɛ m’ɔ si be ti’n, ɔ yo maan afɛ’n jao be su. Like nɲɔn su’n yɛle kɛ, nán kɛ Zoova leman wunmiɛn ti yɛ ɔ si aunnvuɛ ɔ. Afin ɔ fa ajalɛ kekle mun naan w’a yo i nvle’n nunfuɛ’m be ye. Kɛ sran’m be bo yo kun be su Zoova’n, ɔ si be aunnvuɛ. ?Sanngɛ ɔ si sran sɔ’m be tinuntinun be aunnvuɛ wie?

Zoova si sran’m be tinuntinun be aunnvuɛ

12. ?Wafa sɛ yɛ Zoova kleli kɛ ɔ si sran’m be aunnvuɛ ɔ?

12 Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛli nvle’n, ɔ kle kɛ ɔ si sran’m be tinuntinun be aunnvuɛ. Amun e kan yalɛfuɛ’m be ndɛ e nian. Zoova si kɛ sa wie ti’n, yalɛ kwla di Izraɛlifuɛ kun. I sɔ’n ti yɛ Zoova seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: ‘Sɛ be usa amun afɛ’n, amun fa man be. Amún fá mán be kusu ɔ, maan ɔ yo amun klun su klanman. Sɛ amun yo i  sɔ’n, [Zoova] amun Nyanmiɛn’n ɔ́ yó maan like kwlaa nga amun yo’n, ɔ́ yó ye amun sa nun.’ (Mmla’n 15:7, 10) Zoova seli be ekun kɛ, kɛ bé kpɛ́ like kɛ ble sa’n, nán maan be kpɛ i ngba’n. Sɛ bé ísa kusu naan be wla fili wie’n, ɔ fataman kɛ be sa be sin ko isɛ i ekun. Afin ɔ ti be nga be leman wie’n be liɛ. (Saun Yolɛ 23:22; Rit 2:2-7) Kɛ Izraɛli nvle’n nanti mmla sɔ’m be su’n, yalɛfuɛ’m be srɛman be nuan nun aliɛ. ?I sɔ’n kleman kɛ Zoova si sran aunnvuɛ dan?

13, 14. (a) ?Wafa sɛ yɛ Davidi kleli kɛ e tinuntinun e ndɛ lo Zoova ɔ? (b) ?Kɛ be se kɛ Zoova mantan be nga “be akunndan’n w’a sanngan’n,” sa benin yɛ ɔ kwla uka e naan y’a wun i wlɛ ɔ?

13 Andɛ nin andɛ, e kwlaa e ndɛ lo Ɲanmiɛn m’ɔ ti sran klofuɛ’n. Afɛ kwlaa ng’ɔ o e tinuntinun e su’n, ɔ wun i wlɛ weiin. Davidi m’ɔ ti jue tofuɛ’n seli kɛ: “[Zoova] i nyin wo i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be su, i su o yalɛ nga be koko kle i’n su. [Zoova] mantan be nga be akunndan’n w’a sanngan’n. Yɛ ɔ de be nga be wla’n w’a bo’n.” (Jue Mun 34:16, 19) Fluwa kun m’ɔ yiyi Biblu’n nun’n se kɛ: “Be nga be akunndan’n w’a sanngan’n ɔ nin be nga be wla’n w’a bo’n, fɔnlɛ mɔ be fɔnnin ti’n, be buman be wun sran kun. Be lafiman be wun su kun.” I sɔ sran liɛ’m be bu i kɛ be nin Zoova be afiɛn’n ti nun dan, naan be timan like fi ti’n, Zoova kwlá nianman be lika. Sanngɛ ɔ timan su kaan sa. Davidi i ndɛ’n gua e awlɛn su nzue dan. Afin ɔ se e kɛ Zoova su kacimɛn i sin siman be nga be “buman  be wun sran kun’n.” E Ɲanmiɛn si kɛ i sɔ blɛ liɛ’n nun yɛ e mian aunnvuɛ silɛ’n i wun kekle ɔ, naan ɔ fata kɛ e nin i e afiɛn’n mantan ɔn.

14 Sa kun juli Amlɛnkɛn’m be lɔ. Bla kun i wa’n m’ɔ le afuɛ nɲɔn’n, ɔ wa tɔli tukpaciɛ dan kpa. Ɔ lo wunmiɛn ɔn, ɔ yoman ye. Kɛ dɔɔtrɔ’m be niɛnnin i’n, be seli bla’n kɛ bé lá ba’n lɔ lele nglɛmun ?Yɛ ninfan yɛ bla’n kali kɔnguɛ sɔ nun ɔn? Kɛ be lali ba’n lɛ’n, lɛ yɛ ɔ trannin bia kun su lele aliɛ’n fa cɛnnin i ɔ. I wa kan’n kwlaman nun, ɔ maan i wun lɛ yɛ ɔ fata kɛ ɔ tran ɔn. ?Like nga e Si m’ɔ o nglo lɔ’n, m’ɔ ti sran klofuɛ’n kwla yo’n, ɔ traman ngalɛ’n? Be kɛnmɛn i lele, afin ɔ yili e kɛ i bɔbɔ sa. (Bo Bolɛ 1:26) Jue Mun 34:19 se e kɛ, kɛ e akunndan’n sanngan’n annzɛ e wla’n bo’n, Zoova fɛ i wun mantan e koko. Ɔ si e aunnvuɛ, yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka e, kɛ siɛ kpa kun fa yo’n sa.

15. ?Ngue yɛ Zoova yo fa uka e ɔ?

15 ?Ngue yɛ Zoova yo fa uka e e tinuntinun ɔn? Nán cɛn ngba yɛ ɔ́ wíe e su afɛ’n niɔn. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan w’a uka be nga be sun flɛ i’n ti’n, ɔ fali ajalɛ kpanngban wie mun. Biblu’n m’ɔ ti i Ndɛ’n, ɔ man e afɔtuɛ nga be kwla yo e ye dan’n. Asɔnun nun’n, ɔ mannin asɔnun kpɛnngbɛn mun naan be si i sufuɛ’m be aunnvuɛ, kɛ i bɔbɔ fa yo’n sa. (Zak 5:14, 15) Asa ekun ɔ fɛ “i wawɛ’n man be nga be srɛ i’n.” Afin kɛ ‘be srɛ i, ɔ ti.’ (Jue Mun 65:3; Lik 11:13) Dɔ nga su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n  kwla uka e naan y’a ‘kwla like kwlaa yo’ lele naan Ɲanmiɛn sielɛ’n w’a yi e su afɛ’n mlɔnmlɔnmlɔn. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:7) Aunnvuɛ mɔ Zoova si e dan’n ti yɛ ɔ fali ajalɛ sɔ mun ɔn. ?I sɔ’n ti’n ɔ fataman kɛ e lɛ i ase?

16. ?Like kpa bɔbɔ ng’ɔ kle kɛ Zoova si sran aunnvuɛ dan’n yɛle benin? ?Yɛ wan ti yɛ ɔ fali ajalɛ sɔ’n niɔn?

16 Like kpa bɔbɔ ng’ɔ kle kɛ Zoova si sran aunnvuɛ dan’n yɛle i awlɛn su ba’n m’ɔ fa kpɔli e ti’n. Nanwlɛ, Zoova klo e dan. Ɔ yili e ti tɛ naan cɛn wie lele e fite nun. Nán e wla fi su kɛ e kwlaa e tinuntinun ti yɛ ɔ yili tɛ sɔ’n niɔn. Zakari m’ɔ ti Zan batɛmu yofuɛ’n i si’n, ɔ seli kɛ: “Aunnvuɛ dan bɔ e Nyanmiɛn’n si ye’n” ti yɛ ɔ fali ajalɛ sɔ’n niɔn.Lik 1:78.

Zoova yaci sran wie’m be aunnvuɛ silɛ

17-19. (a) ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n le awɛ ɔ? (b) ?Ngue yɛ Izraɛlifuɛ’m be yoli mɔ Zoova w’a siman be aunnvuɛ kun ɔn?

17 Nán e bu i kɛ Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n leman awɛ. Biblu’n kle e weiin kɛ, kɛ sran wie’m be kaci be sin be si Zoova’n, i kusu yaci be aunnvuɛ silɛ. (Ebre Mun 10:28) Sɛ e waan é sí sa nga ti yɛ ɔ yo sɔ’n, maan e wla kpɛn Izraɛli nvle’n su.

18 Kɛ Izraɛlifuɛ’m be kpɔfuɛ’m bé klé be ɲrɛnnɛn’n, Zoova deli be kpɛ sunman. Sanngɛ Zoova wa yacili be aunnvuɛ silɛ. ?Ngue ti ɔ? Izraɛlifuɛ’m  be sɔli amuɛn lele be fa wluli Zoova i sua’n nun. (Ezekiɛl 5:11; 8:17, 18) Asa ekun “Izraɛlfuɛ’m be yoli Nyanmiɛn i sran ng’ɔ sunmannin be’n be finfin, b’a bu-mɛn i nuan ndɛ’n like fi, yɛ be toli i nuan ijɔfuɛ sɔ’m be mma. I ti naan [Zoova] w’a fa ya be wun. B’a fin-man nun b’a fite-man.” (2 Be Nyoliɛ 36:16) Izraɛlifuɛ’m be yoli tɛ dan ngboko. Be fɔkɔli Zoova i awlɛn’n dan. Ɔ maan ɔ wunman like kun m’ɔ kwla jran su naan w’a si be aunnvuɛ ɔ. ?Yɛ i bo’n guali sɛ?

19 Zoova yacili i nvle’n nunfuɛ’m be aunnvuɛ silɛ. Ɔ seli weiin kɛ: “N su yaci-man sran fi lɛ. N su si-man wie aunnvuɛ mlɔnmlɔn, ń núnnún be kwlaa’n kpan.” (Zeremi 13:14) Sakpasakpa, be bubuli Zerizalɛmu klɔ’n nin Ɲanmiɛn sua’n. Yɛ be trali Izraɛlifuɛ mun ɔli lomuɛn Babilɔni lɔ. Kɛ sran’m be yo ɲin kekle Ɲanmiɛn su lele m’ɔ yaci be aunnvuɛ silɛ’n, i bo’n gua tɛ kpa man be. ?Amun wunmɛn i sɔ?Ngwlɛ Yilɛ 2:21.

20, 21. (a) ?Kɛ Zoova yaci mɛn tɛ nga i aunnvuɛ silɛ’n cɛ’n, ngue yɛ ɔ́ yó ɔ? (b) ?Ngue yɛ é wá wún i ndɛ tre ng’ɔ́ bá lɛ’n nun ɔn?

20 ?Yɛ andɛ li? Zoova w’a kaciman. Aunnvuɛ m’ɔ si sran ti’n, ɔ sunmɛnnin i Lalofuɛ mun kɛ be bo ‘Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ’n’ mɛn wunmuan’n nun. (Matie 24:14) Kɛ sran’m be fa Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n su’n, Zoova uka be lele be wun i wlɛ kpa. (Sa Nga Be Yoli’n 16:14) Sanngɛ e su diman junman sɔ’n sa trilili. Zoova su siman mɛn  tɛ kain nga mɔ ɲrɛnnɛn w’a yi i piɛ’n, i aunnvuɛ lele. Kɛ ɔ yaci mɛn i aunnvuɛ silɛ’n cɛ’n, ɔ́ núnnún i sekeseke. I cɛn sɔ nun’n, i bɔbɔ i “dunman fɛ’n” ɔ nin i sufuɛ’m be ti yɛ ɔ́ sí aunnvuɛ ɔ. (Ezekiɛl 36:20-23) Zoova wá núnnún klunwifuɛ mun. Kpɛkun ɔ́ táka mɛn uflɛ kun. Be nga be yo sa kpa’n be yɛ bé trán nun ɔn. Kɛ Zoova nian sa tɛ yofuɛ mun’n, ɔ se kɛ: “Min kusu n su wunman be aunnvuɛ, n su yoman be blɛblɛ. Be sa nga be yoli’n, ń yó naan bé fɛ́ i nuan afɛ’n.”Ezekiɛl 9:10.

21 Zoova sili sran’m be aunnvuɛ lele w’a fa ju andɛ. Be nga ɔ su wa nunnun be bɔbɔ’n, ɔ te si be aunnvuɛ. Be nga be yaci sa tɛ yolɛ’n, Zoova kwla yaci be wun sa’n cɛ be. Ndɛ tre ng’ɔ́ bá lɛ nun’n, é wá wún Biblu’n nun sunnzun ase wie mun mɔ be kle kɛ Zoova yaci sran wun sa cɛ i weiin’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Maan e sie i nzɔliɛ kɛ Jue Mun 103:13 nun’n, rakam ti ndɛ mma kun mɔ Ebre nun’n be fa kan aunnvuɛ mɔ siɛ kun si i wa’n, i ndɛ ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 10 Kɛ be se kɛ ‘ɔ yaci be nyrɛnnɛn nun-ɔn, ɔ yo-man ye’n,’ i bo’n yɛle kɛ “ɔ trɛ i awlɛn ɔn, ɔ yoman ye kun.” Biblu’n kun se kɛ: “Kɛ ɔ wun Izraɛlifuɛ’m be su afɛ’n, ɔ kwlá trɛmɛn i awlɛn kun.” Kun ekun se kɛ: “Ɔ kwlá yaciman Izraɛlifuɛ’m be lɛ naan be wun be ɲrun ekun.”