Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 29

Maan e ‘wun klolɛ mɔ Klist fa klo e’n i wlɛ’

Maan e ‘wun klolɛ mɔ Klist fa klo e’n i wlɛ’

1-3. (a) ?Ngue ti yɛ Zezi kunndɛli kɛ ɔ́ yó kɛ i Si sa cɛ ɔ? (b) ?Ajalɛ nsan benin mun yɛ Zezi fali mɔ é wá kán be ndɛ ɔ?

?AMUN nin a wunman ba kaan kun m’ɔ su sɔnnzɔn i si’n le? Siɛ’n i nantilɛ’n nin o, i ijɔlɛ’n nin o, ɔ nin i ninnge kanngan kwlaa ng’ɔ yo’n nin o, ba’n nian su. Kɛ ɔ́ jú i ɲrun bɔbɔ’n, ɔ niɛn i nzuɛn’n su. Yɛ sɛ siɛ’n su Ɲanmiɛn’n, ɔ yo sɔ wie. Nanwlɛ, klolɛ mɔ ba’n klo i si’n ɔ nin i wun m’ɔ yo i fɛ ti’n, ɔ klo kɛ ɔ́ yó kɛ i sa.

2 ?Yɛ Zezi li? ?Ɔ nin i Si m’ɔ o nglo lɔ’n be afiɛn’n ti sɛ? Le kun’n, ɔ seli kɛ: “N klo e Si’n.” (Zan 14:31) Sran fi kloman Zoova toman Ba sɔ’n. Ɔ nin Siɛ’n be trannin lele naan b’a yi nglo lɔ nin asiɛ’n su wa ninnge mun. Klolɛ m’ɔ klo i Si’n ti yɛ maan ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó kɛ i sa cɛ ɔ.Zan 14:9.

3 Ndɛ tre nga be sinnin lɔ’n be nun’n, e wunnin kɛ sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n nun’n, ɔ nin ngwlɛlɛ nin tinmin be nglo yilɛ’n nun’n, Zezi yoli kɛ Zoova sa cɛ. ?Yɛ sran klolɛ’n nun’n nin? ?Wafa sɛ yɛ Zezi yoli kɛ i Si sa ɔ? Zezi fali ajalɛ nsan mɔ be kle kɛ ɔ klo sran ɔn. Yɛle kɛ ɔ klɛnnin i wun yoli like, ɔ sili sran aunnvuɛ dan, yɛ ɔ yacili sran i wun sa cɛli i. Maan e kan ajalɛ nsan sɔ’m be ndɛ.

“Sran klolɛ ng’ɔ ti dan trɛ i ngba’n”

4. ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ i sran klolɛ’n ti dan tra klɔ sran onga’m be liɛ’n niɔn?

4 Zezi kleli be wun klɛnlɛ’n i su ajalɛ ɲɛnmɛn kun.  Sran ng’ɔ klɛn i wun’n, ɔ bumɛn i bɔbɔ wun akunndan. I wiengu’m be ndɛ lo i trɛ i bɔbɔ ba’n. ?Wafa sɛ yɛ Zezi yili sran klolɛ kɛ ngalɛ sa’n i nglo ɔ? I bɔbɔ yiyili nun kɛ: “Sran klolɛ ng’ɔ ti dan trɛ i ngba’n yɛlɛ sran bɔ i janvuɛ ti ɔ fɛ i wun man’n.” (Zan 15:13) E ti’n, klunklo su Zezi fɛli i nguan’n mɔ fɔ nunman nun’n mannin. Sran klolɛ ng’ɔ ti dan trɛ i ngba’n yɛle ngalɛ’n. Klɔ sran uflɛ fi nin a yoman sɔ le. Sanngɛ Zezi klɛnnin i wun yoli ninnge uflɛ wie mun ekun.

5. ?Ngue ti yɛ kɛ Ɲanmiɛn i Wa kunngba cɛ’n jasoli ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ kle kɛ ɔ klɛnnin i wun klolɛ su ɔ?

5 Ka naan Ɲanmiɛn i Wa kunngba’n w’a ba asiɛ’n su wa’n, ɔ le ɲrun dan nglo lɔ. Ɔ nin Zoova nin anzi kpanngban mun yɛ be tran ɔn. Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba’n, Ba kpa sɔ’n “w’a bu-mɛn i sɔ’n like fi, ɔ yoli i wun kanga, ɔ yoli i wun kɛ klɔ sran sa.” (Filipfuɛ Mun 2:7) I klunklo su ɔ bali mɛn mɔ “Klunwifuɛ’n” yɛ ɔ sie i’n, i nun. Kpɛkun ɔ wa trannin sa tɛ yofuɛ’m be afiɛn. (1 Zan 5:19) ?Nán klolɛ mɔ Ɲanmiɛn i Wa’n klo e’n ti yɛ ɔ klɛnnin i wun sɔ’n niɔn?

6, 7. (a) ?Kɛ Zezi dí Ɲanmiɛn junman asiɛ’n su wa’n, wafa sɛ yɛ ɔ yili i sran klolɛ’n i wafa wie mun ekun nglo ɔ? (b) ?Zan 19:25-27 nun’n, sa benin yɛ ɔ kle kɛ Zezi w’a bumɛn i bɔbɔ wun akunndan ɔn?

6 Kɛ Zezi dí Ɲanmiɛn junman sín asiɛ’n su wa’n, ɔ yili i sran klolɛ’n ɔ nin i wun klɛnlɛ’n i wafa wie mun ekun nglo. W’a bumɛn i bɔbɔ wun akunndan kaan sa. Jasin fɛ’n bolɛ’n ti’n w’a kunndɛman ninnge nga sran’m be le be titi bɔbɔ’n wie. Ɔ seli kɛ: “Solongbi’m be lɛ kunman be la nun, yɛ anunman’m bɔ be tu sin’n be lɛ lawlɛ, sanngɛ m bɔ n kacili Sran’n,  n lɛ-man lika bɔ n la nun n de wunmiɛn bɔ kan-an.” (Matie 8:20) Ɔ yoli ajuin difuɛ dan kun. I sɔ’n ti’n, ɔ kwla kplan sua klanman kpa la nun, annzɛ ɔ kwla bobo bia nin tabli, ɔ nin di langa, ɔ nin anuan mun fa kunndɛ sika. Sanngɛ w’a faman junman m’ɔ si i di dan sɔ’n w’a kunndɛman aɲanbeun ninnge mun.

7 Zan 19:25-27 nun’n, sa kun kle kɛ Zezi i sran klolɛ’n ti’n, ɔ klɛnnin i wun dan. Nnɔsua nun’n, kwlaa naan w’a wu’n, wafa nga i ɲin bloli’n, maan e bu i akunndan e nian. Kɛ be boboli i waka’n su m’ɔ́ wún i ɲrun’n, like nga be yoli i cinnjin’n yɛle i sɔnnzɔnfuɛ mun, ɔ nin jasin fɛ’n bolɛ’n ɔ nin i seiin nantilɛ’n, ɔ nin wafa ng’ɔ́ yó naan b’a bo i Si’n i dunman fɛ’n. Sɛ cɛn wie lele’n sran’m bé ɲán be ti’n, ɔ fin i. Sanngɛ kɛ Zezi wá wú’n, ɔ kleli kɛ i nin Mali mɔ atrɛkpa ɔ ti angbeti’n, i ndɛ lo i dan wie. Ɔ maan ɔ seli akoto Zan kɛ ɔ nian Mali i lika kɛ sran kun fa niɛn i nin’n i lika’n sa. I sɔ yɛ Zan yoli ɔ. Mali ko trɛnnin i awlo lɔ. I lɛ nun’n, Zezi fali ajalɛ naan i nin’n ɲan aliɛ nin lawlɛ, naan ɔ kwla su Ɲanmiɛn. Kɛ be se kɛ be tu be klun be klo sran’n yɛle ngalɛ’n.

‘Be yoli i annvɔ’

8. ?Glɛki nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ ‘be yoli Zezi i annvɔ’n,’ i su ndɛ benin yɛ fluwa sifuɛ kun kannin ɔn?

8 Zezi si sran aunnvuɛ kɛ i Si sa. Biblu’n kle kɛ, sɛ Zezi wun sran kun m’ɔ su wun i ɲrun’n, ɔ tran ɔn, ɔ tranman. Saan ɔ́ yó sran sɔ’n i ye ka naan i klun w’a tɔ nun. Fluwa sifuɛ kun kannin Glɛki nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ ‘be yoli Zezi i annvɔ’n,’ i ndɛ. I waan ndɛ mma sɔ’n kle kɛ “like  nga sran’n wunnin i’n, ɔ wluwluli i wun dan. Glɛki nun’n, ndɛ mma sɔ’n yɛ ɔ yiyi sran aunnvuɛ silɛ’n nun kpa ɔ.” Maan e nian sa wie mun mɔ be kle kɛ Zezi sili sran’m be aunnvuɛ, naan ɔ yoli be ye’n.

9, 10. (a) ?Ngue ti yɛ Zezi nin i akoto’m be toli be ti lika diin kun nun ɔn? (b) ?Kɛ Zezi w’a ɲɛnmɛn i ti w’a loman wunmiɛn’n, i sɔ’n yoli i sɛ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

9 Ɔ kleli be Ɲanmiɛn Ndɛ’n. Ndɛ ng’ɔ o Mark 6:30-34 nun’n kle sa bɔbɔ nga ti yɛ sran’m be yoli Zezi i annvɔ’n. Maan e bu ndɛ sɔ’n i sin e nian. Akoto’m be ɔli jasin bolɛ lele. I sɔ’n yoli be fɛ dan. Kɛ be sali be sin ko toli Zezi’n, be wun m’ɔ́ blíblí be’n, ndɛ nga be tili’n ɔ nin like nga be wunnin i’n, be boli i kwlaa su kleli i. Sanngɛ b’a ɲanman be ti b’a diman like, afin sran kpanngban kpa be bali be wun lɛ. Zezi kusu wunnin i wlɛ kɛ, nanwlɛ, i akoto’m b’a fɛ dan. I ti’n, ɔ seli be kɛ: “An bla maan e wɔ e ngunmin blo lɔ e ko [lo] wunmiɛn kan.” Yɛ be fuli mmeli kun nun ɔn. Be toli be ti lika diin kun nun Galile jenvie’n i nglo lika liɛ’n nun lɔ. Sanngɛ sran kpanngban sɔ’m be wunnin kɛ be su kɔ. I sɔ’n tɔli sran uflɛ wie’m be su’n nun. Yɛ be wunmuan’n bé wánndi bé sán jenvie’n niɔn. Ɔ maan be dun mmua juli lɔ bɔbɔ.

10 Zezi w’a ɲɛnmɛn i ti w’a loman wunmiɛn. ?Sanngɛ i sɔ’n ti’n, ɔ fali ya? Cɛcɛ. Kɛ ɔ wunnin sran akpi kpanngban sɔ mɔ be su minndɛ i’n, i sɔ’n wluwluli i wun lele kpeli nun. Marki klɛli kɛ: “Ɔ wunnin sran sɔ mun b’a bo nzra dan kpa, naan b’a yo i annvɔ, afin be ti kɛ bua’m bɔ be lɛ-man tafuɛ’n sa, yɛ ɔ boli  be like klelɛ’n bo-ɔ, ɔ kleli be like kpanngban.” Ɔ wunnin kɛ sran sɔ’m be di Ɲanmiɛn ninnge’m be yalɛ dan. B’a yo kɛ bua mɔ b’a mlin’n sa. Be leman tafuɛ naan w’a kankan be, naan w’a nian be su. Zezi si kɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛn’m be nianman be lɔ naan se kɛ wunlɛ yɛ bé wún be ɔ. Sanngɛ nn be yɛ ɔ fata kɛ be nian sran sɔ’m be lika ɔ. (Zan 7:47-49) Zezi liɛ’n be yoli i annvɔ. Ɔ maan ɔ boli be like klelɛ’n bo. Ɔ kannin “Nyanmiɛn sielɛ ndɛ’n” kleli be. (Lik 9:11) Maan e fa e ɲin e sie su kɛ Zezi dun mmua sili be aunnvuɛ. I sin yɛ ɔ wunnin wafa nga be sɔ like ng’ɔ kle be’n i nun ɔn. I sɔ’n kle kɛ, nán like mɔ Zezi kle sran mun’n i ti yɛ be yo i annvɔ ɔ. Sanngɛ annvɔ mɔ sran sɔ’m be yo’n i ti yɛ ɔ kleli be like ɔ.

“Ɔ tinngɛli i sa’n kɛnnin i.”

11, 12. (a) ?Zezi i blɛ su’n, wafa sɛ yɛ sran’m be bu kokowefuɛ mun ɔn? ?Sanngɛ kɛ bian kun mɔ “kokowe’n wo i wunnɛn’n kwlaa su’n” wunngeli Zezi i wun lɔ’n, Zezi yoli i sɛ? (b) ?Kɛ Zezi kannin kokowefuɛ’n, i wun yoli i sɛ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ dɔɔtrɔ bian’n i ndɛ’n yiyi i sɔ liɛ nun ɔn?

11 Ɔ yoli sran’m be juejue. Tukpacifuɛ mun nin be kwlaa nga be wunnɛn yo be ya’n, be wunnin kɛ Zezi si sran aunnvuɛ. Ɔ maan be kunndɛli kɛ bé fá be wun bé mɛ́ntɛn i. Le kun liɛ’n mɔ sran kpanngban kpa be su Zezi su’n, bian kun mɔ “kokowe’n wo i wunnɛn’n kwlaa su’n” wunngeli i wun lɔ. (Lik 5:12) Blɛ sɔ nun’n, kɛ ɔ ko yo naan kokowe’n w’a saman sran mun ti’n, be kan kokowefuɛ’m be bo. (Kalɛ 5:1-4) Sanngɛ kɛ ɔ juli i ɲrun’n, Zuifu’m be mmla klefuɛ mun mɔ be buman kokowefuɛ’m be sran kaan  sa’n, be wa kpɛli mmla kekleekle wie mun. * Sanngɛ amun nian wafa nga Zezi liɛ’n, ɔ tɛli kokowefuɛ’n i su’n. “Kokowefuɛ kun bɛli i wun lɛ, ɔ kotoli i bo, ɔ srɛli i aunnvuɛ, ɔ seli i kɛ: ‘Yaci, yo maan n kokowe’n wie weiin.’ Ɔ yoli Jésus i annvɔ, ɔ tinngɛli i sa’n kɛnnin i, ɔ seli i kɛ: ‘M’an ti, maan ɔ kokowe’n wie weiin.’ Be ja osu kunngba’n nun lɛ’n, kokowe’n ka lɛ wieli sran sɔ’n i wun.” (Mark 1:40-42) Zezi si kɛ Moizi Mmla’n nun’n, kokowefuɛ nin nzra nun tranlɛ’n fataman. Sanngɛ w’a kɛnmɛn i bo. Annvɔ mɔ bian’n yoli i’n ti’n, ɔ yoli like kun m’ɔ kwla yo e kɛnsrɛn ɔn. Yɛle kɛ ɔ fɛli i sa’n kannin bian’n.

12 ?Kɛ Zezi kannin kokowefuɛ’n, wafa sɛ yɛ kokowefuɛ’n i wun yoli i ɔ? Sɛ e waan é wún i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, maan e fa sa kun m’ɔ juli’n e fa yiyi nun. Be flɛ dɔtrɔ bian kun m’ɔ yo kokowefuɛ’m be ayre’n kɛ Pɔlu Brand. Bian sɔ’n kannin Ɛndi lɔ kokowefuɛ kun m’ɔ yoli i ayre’n, i ndɛ. I waan kɛ ɔ́ níannían kokowefuɛ’n, ɔ fɛli i sa fuɛli i wati. Ɔ kleli i like ng’ɔ ko fa ko yo i wun ayre’n. Kɛ ɔ́ kán ndɛ klé i’n, ɔ fali sran yɛ ɔ ijɔ i nuan ɔn. Kpɛkun kokowefuɛ’n wa tɔli sunlɛ’n wun. Yɛ dɔɔtrɔ bian’n seli i nuan ijɔfuɛ’n kɛ ɔ usɛ i sɛ “ɔ wɔli i safle wie o.” Yɛ kokowefuɛ’n waan: “Cɛcɛ,  naan i sa m’ɔ fa fuali min wati’n, i ti yɛ n sun ɔn. Naan i afuɛ ko ju wie yɛ, sɛ w’a yoman kɛ andɛ sa’n, sran fi nin a kanman min le.” Sanngɛ kɛ kokowefuɛ’n wunngeli Zezi i wun lɔ m’ɔ kɛnnin i’n, i sɔ’n fɔnvɔli i dan trali su. Afin tukpaciɛ nga ti yɛ sran’m be wanndi i’n, ɔ ka lɛ wieli i wun weiin.

13, 14. (a) ?Sran kpanngban nga Zezi nin be yiali Naini anuan nun’n, be su kɔ nin? ?Yɛ ngue ti yɛ ndɛ’n yo ɲrɛnnɛn ɔn? (b) ?Zezi i aunnvuɛ m’ɔ sili angbeti bla’n ti’n, ngue yɛ ɔ yoli mɛnnin i ɔ?

13 Ɔ yoli maan sran’m be wla guali ase dan. Kɛ sran’m be wun be ɲrun’n, Zezi kusu wunmɛn i wun fɛ wie. Sa ng’ɔ o Lik 7:11-15 nun’n kle sɔ. Galilefuɛ’m be klɔ nga be flɛ i Naini’n i anuan’n nun lɛ yɛ sa sɔ’n juli ɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn Zezi w’a bo Ɲanmiɛn junman dilɛ’n i bo w’a di afuɛ kun nin sin. Kɛ Zezi wá tó klɔ’n, ɔ nin sran kpanngban kpa be yiali. Be su kɔ asieliɛ su. Ndɛ’n yo ɲrɛnnɛn. Angbeti bla kun i wa yasua kunngba cɛ’n m’ɔ niɛn i lika’n, yɛ wie’n w’a kun i ɔ. Be su kɔ i sielɛ kɛ afuɛ wie nun be sieli i wun’n sa. Kɔlɛ bla nga sunlɛ yɛ ɔ ti be junman’n, ɔ nin be nga be to jue sɛ’m be bo’n, be o sran kpanngban sɔ’n be nun wie. Be boman awuyomo aɔwi. (Zeremi 9:16, 17; Matie 9:23) Sanngɛ bla mɔ i wla’n w’a bo i wun’n, mɔ atrɛkpa’n, ɔ mantan i wa’n i saka’n i wun koko’n, yɛ i ndɛ loli Zezi ɔ.

14 Bla’n ‘yoli Zezi i annvɔ.’ Ɔ maan ɔ seli i kɛ: “Mmo, yako, muan ɔ nuan!” Ɔ wunngeli lɔ, ɔ kannin kpata’n, yɛ saka’n i suafuɛ’m be jrannin ɔn. Atrɛkpa’n, sran kpanngban sɔ’m be jrannin wie. Yɛ Zezi kpannin ɔn, ɔ seli saka’n kɛ: “Gbanflɛn, jaso!”  ?Kɛ ɔ seli sɔ’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ? “Ɔ jao trannin ase, kpɛkuun ɔ su ijɔ” kɛ w’a lafi lele naan w’a tinnge sa. Liki kan gua su kɛ: “Yɛ Jésus fɛ i mɛnnin i nin-ɔn.”

15. (a) ?Sran i aunnvuɛ silɛ nin i ye yolɛ’n be su like benin yɛ ndɛ kwlaa nga e wunnin be’n, be kle e ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Zezi i ajalɛ’n su ɔ?

15 ?Ngue yɛ ndɛ kwlaa sɔ’m be kle e ɔ? E wunnin kɛ sran i aunnvuɛ silɛ’n nin i ye yolɛ’n be kɔ sɛsɛsɛ titi. Kɛ Zezi wun sran kun mɔ ɲrɛnnɛn o i su’n, ɔ kwlá tranman lɛ sa ngbɛn. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Zezi i ajalɛ’n su ɔ? Kɛ mɔ e ti Klistfuɛ’n, ɔ ti cinnjin kɛ e bo jasin fɛ’n e kle sran mun, e uka be naan be kusu be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie. Klolɛ mɔ e klo Ɲanmiɛn’n i ti yɛ e di junman sɔ’n niɔn. Sanngɛ sɛ e siman sran’m be aunnvuɛ wie’n, e su kwlá boman jasin fɛ’n. Sɛ sran’m be yo e annvɔ kɛ Zezi sa’n, saan e awlɛn’n sú e bo maan é wlá e wun ase é bó jasin fɛ’n é klé be. (Matie 22:37-39) ?Yɛ aniaan nga tukpaciɛ’n kle be yalɛ, annzɛ ɲrɛnnɛn sa wie w’a tɔ be su’n, be li? ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si be aunnvuɛ ɔ? E si kɛ e kwlá yiman atrɛ e yoman be juejue. I kusu sɛ be sran yɛ ɔ wuli’n, e kwlá cɛnmɛn i nguan. Sanngɛ e kwla si be aunnvuɛ. E kwla fa ajalɛ wie m’ɔ kle kɛ be ndɛ lo e ɔ, annzɛ e kwla yo be ye.—Efɛzfuɛ Mun 4:32.

“N Si, yaci be wun sa’n cɛ be”

16. ?Kɛ be boboli Zezi waka’n su mɔ bé klé i ɲrɛnnɛn’n, wafa sɛ yɛ ɔ kleli kɛ ɔ yaci sran i wun sa cɛ i ɔ?

16 Zezi yoli like kun ekun m’ɔ kle kɛ ɔ klo sran kɛ i Si’n sa ɔ. Yɛle kɛ ‘ɔ yacili sran wun sa cɛli i’ wie. (Jue Mun 86:5) Kɛ be boboli i waka’n su mɔ bé klé i ɲrɛnnɛn’n  yɛ e wunnin i sɔ liɛ’n bɔbɔ kpa ɔ. Be boboli i sa mun nin i ja’m be nun kpɛngbɛ. ?Sanngɛ kɛ ɔ́ wún ɲannzuɛn wie sɔ’n, ngue ndɛ yɛ ɔ fin i nuan fiteli ɔ? ?Ɔ kpan flɛli Zoova kɛ ɔ kle i kunfuɛ’m be ɲrɛnnɛn? W’a yoman sɔ kaan sa. Zezi seli kɛ: “N Si, yaci be wun sa’n cɛ be, afin sa nga bé yó i lɛ’n, be wun-mɛn i wlɛ.”Lik 23:34. *

17-19. ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli akoto Piɛli kɛ ɔ yacili i wun sa’n cɛli i ɔ?

17 Atrɛkpa wafa nga Zezi yacili akoto Piɛli i wun sa cɛli i’n, yɛ ɔ yo e ɲɛnmɛn dan ɔn. E kwlaa e si kɛ Piɛli klo Zezi kpa liɛ su. Anglo nga be flɛ i Nisan i le 14 nun’n, kɔnguɛ kasiɛn nga Zezi dili i asiɛ’n su wa’n, Piɛli seli i kɛ: “Nannan, m’an wie min wun tanndan kɛ sɛ bé wlá wɔ bisua o, sɛ bé kún wɔ o, min nin wɔ é kɔ́.” Sanngɛ i osu w’a cɛman yɛ Piɛli seli kɛ ɔ siman Zezi ɔ. Ɔ kɛnnin i sɔ kpɛ nsan. Biblu’n se e kɛ i kpɛ nsan su liɛ’n, “e Min’n kpɛli i nyin niannin Piɛr siin.” I ya m’ɔ yoli Piɛli ti’n “ɔ fiteli guasu lɔ [...] naan w’a sun dan kpa.” Kɛ i sin lali nun kan mɔ Zezi wuli’n, kɔlɛ akoto Piɛli usɛli i wun sɛ i Min’n yacili i wun sa’n cɛli i o.Lik 22:33, 61, 62.

 18 W’a cɛman naan Piɛli w’a wun i wlɛ. Nisan anglo’n i le 16 i nglɛmun nun’n, kɛ Zezi cɛnnin nguan cɛ’n, ɔ ko wunnin Piɛli wun. (Lik 24:34; 1 Korɛntfuɛ Mun 15:4-8) ?Ngue ti yɛ akoto m’ɔ seli kɛ ɔ simɛn i’n, i su cɛ yɛ ɔ fɛli i ɲin sieli ɔ? Kɔlɛ Zezi kunndɛ kɛ Piɛli mɔ i sa tɛ’n yoli i nsisɔ’n, ɔ wun i wlɛ kɛ i Min’n te klo i naan ɔ te bu i sran kpa. Sanngɛ Zezi yoli like kun ekun m’ɔ guali Piɛli i awlɛn su nzue dan ɔn.

19 Kɛ ɔ cɛli kan’n, Zezi fɛli i wun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun Galile jenvie’n i nuan su lɛ. Cɛn sɔ nun’n, Piɛli m’ɔ seli kpɛ nsan kɛ ɔ siman Zezi’n, yɛ Zezi usɛli i sa ɔ. Ɔ usɛli i sɛ Piɛli klo i o. Ɔ usɛli i sɔ kpɛ nsan. I kpɛ nsan su liɛ’n, Piɛli seli i kɛ: “Nannan, a si sa’n kwlaa, a si kɛ n klo wɔ.” Nanwlɛ, Zezi kwla si e klun sa mun. Ɔ si kɛ Piɛli klo i sakpasakpa. Sanngɛ Zezi kunndɛ kɛ ɔ fin Piɛli bɔbɔ i nuan fite kɛ ɔ klo i. Kpɛkun Zezi seli Piɛli kɛ: “Nian m bua’m be lika.” (Zan 21:15-17) Junman klikli nga Zezi fa mannin Piɛli’n yɛle jasin fɛ’n i bolɛ’n. (Lik 5:10) Sanngɛ siɛn’n, kɛ mɔ Zezi lafi i su dan’n ti’n, ɔ mɛnnin i junman dan kun ekun. Yɛle kɛ maan ɔ nian be nga bé káci Klistfuɛ’m be su. Kɛ ɔ juli i ɲrun’n, Piɛli yɛ Zezi fɛli i kɛ ɔ fa junman nga i sɔnnzɔnfuɛ’m be di’n, i ti’n niɔn. (Sa Nga Be Yoli’n 2:1-41) Kɛ Piɛli wunnin i wlɛ kɛ Zezi yacili i wun sa’n cɛli i’n, naan ɔ te lafi i su’n, i wla’n guali ase dan.

?Amun wun ‘klolɛ mɔ Klist fa klo e’n, i wlɛ’?

20, 21. ?É yó sɛ naan y’a ‘wun klolɛ mɔ Klist fa klo e’n, i wlɛ’?

20 Zoova i Ndɛ’n yiyi Zezi i sran klolɛ’n nun klanman. ?Wafa sɛ yɛ é klé kɛ e si klolɛ sɔ’n su ye ɔ? Biblu’n  wla e su nun kpongbongbo kɛ e ‘wun klolɛ mɔ Klist fa klo e’n, i wlɛ.’ (Efɛzfuɛ Mun 3:19) Kɛ nga e fa wunnin i’n sa’n, Biblu’n kan klolɛ mɔ Zezi fa kloli e’n, i ndɛ. I jasin fɛ’n bolɛ’n nun o, i mɛn dilɛ’n wafa nun o, Zezi kleli kɛ ɔ klo e. Sanngɛ nán Zezi i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, i silɛ ngbɛn sa yɛ maan é sé kɛ e ‘wun klolɛ mɔ Klist fa klo e’n, i wlɛ’ ɔ.

21 Afin Glɛki nun’n, ndɛ mma nga be kacili i Wawle nun kɛ maan e ‘wun i wlɛ’n’ i bo’n yɛle kɛ “e yo like e fa kle” kɛ e wun i wlɛ. Sɛ e waan é wún wafa nga Zezi i wun fa yoli i’n i wlɛ’n, maan e klo sran kɛ Zezi sa. Asa ekun maan e klɛn e wun naan e yo sran’m be ye. Yɛ e si be aunnvuɛ naan e uka be. Sɛ be yoli e sa wie’n, maan e yaci cɛ be. Sɛ e yo sɔ’n, yɛ é ‘wún klolɛ mɔ Klist fa klo e’n, i wlɛ’ ɔ. Asa kusu nán e wla fi kɛ, kɛ é fá Klist i nzuɛn’n, nn e nin Zoova e afiɛn’n mántan kpa. Afin e Ɲanmiɛn m’ɔ ti sran klofuɛ’n, yɛ Zezi fɛli i kpa liɛ su ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 11 Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n i mmla klefuɛ’m be waan sɛ aunmuan fitaman’n, nán maan kokowefuɛ’n mantan sran koko lele mɛtri ko ju 2. Sɛ aunmuan su fita’n, mɛtri i nuan nga be boli’n yɛle 45. Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ fluwa kun mɔ be flɛ i kɛ Midrash Rabba kannin be like klefuɛ nɲɔn be ndɛ. Ɔ seli kɛ kun liɛ’n, kɛ i ɲinma gua kokowefuɛ kun i wun cɛ’n, kpɛkun ɔ su ko fia. Kun ekun o lɛ’n, i liɛ’n ɔ to be yɛbuɛ, ɔ fa fuan be. I sɔ’n ti’n, kokowefuɛ’m be se be wun kɛ sran fi i ndɛ nunman be ndɛ nun, naan be nunman sran nun kun.

^ ndɛ kpɔlɛ 16 Lik 23:34 i nun ndɛ mma klikli’m be nunman lalafuɛ fluwa nga be niannin nun be kacili Biblu’n, be kwlaa be nun. Sanngɛ ndɛ mma sɔ’m be o lalafuɛ fluwa sɔ’m be nun wie’m be nun. Kɛ mɔ i sɔ fluwa’m be sɔnnin’n, mɔ be di nanwlɛ’n i ti yɛ be fa ndɛ mma sɔ’m be wlɛli i Traduction du monde nouveau nin Biblu wie’m be nun ɔn. Rɔmufuɛ’m be sonja nga be boboli Zezi waka’n su’n be ndɛ yɛ Zezi kan ɔn. Afin be wunman like nga be su yo i lɛ’n i wlɛ. Yɛ be siman sran’n i wafa nga Zezi ti’n. Sanngɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be liɛ’n, be ɲinfu yɛ be yoli maan Zezi wuli ɔ. Be buli Zezi i kunlɛ akunndan. Be ti klunwifuɛ. Ɔ maan Ɲanmiɛn si be nun kpanngban aunnvuɛ ɔ, ɔ yoman ye.Zan 11:45-53.