Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 30

“Sa kwlaa nga amún yó’n, an yo i sran klolɛ’n ti”

“Sa kwlaa nga amún yó’n, an yo i sran klolɛ’n ti”

1-3. ?Sɛ e klo sran kɛ Zoova sa’n, mmlusuɛ benin yɛ é ɲɛ́n i ɔ?

ZEZI seli kɛ: “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ ti kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.” (Sa Nga Be Yoli’n 20:35) Ndɛ ngalɛ’n yi ndɛ nanwlɛ cinnjin kpa kun nglo. Yɛle kɛ: Kɛ e tu e klun e klo sran’n, e ɲan su mmlusuɛ. Sɛ sran wie yɛ ɔ klo e’n, i sɔ’n yo e fɛ. Sanngɛ sɛ e bɔbɔ yɛ e klo e wiengu’n, aklunjuɛ nga e di’n, ɔ leman wunsu.

2 Sran fi wunmɛn i sɔ liɛ’n i wlɛ traman e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n. Kɛ nga e fa wunnin i ndɛ tre nga be sinnin lɛ’n be nun sa’n, Zoova yɛ ɔ kle e sran klolɛ’n i su ajalɛ dan kpafuɛ’n niɔn. Like ng’ɔ yo fa kle kɛ ɔ klo sran’n, ɔ leman wunsu. Yɛ kusu sran fi nin a kloman sran nin a cɛman kɛ i sa le. Ɔ maan kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn Zoova ‘di aklunjuɛ’n,’ i sɔ’n boman e nuan.Jue Mun 104:31.

3 E Ɲanmiɛn m’ɔ ti sran klofuɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ e fɛ i nzuɛn’n. Ɔ ti i cinnjin kɛ maan e klo sran kɛ i sa. Efɛzfuɛ Mun 5:1, 2 se e kɛ: “Kɛ an ti Nyanmiɛn i anwlɛn su ba’n, an nian like nga Nyanmiɛn yo’n su, an yo. Sa kwlaa nga amún yó’n, an yo i sran klolɛ’n ti.” Kɛ e klo sran kɛ Zoova sa’n, aklunjuɛ dan nga kɛ be cɛ sran like’n be di’n, e di wie. Asa ekun’n, e wun i wlɛ kɛ Zoova i klun jɔ e wun. Ɔ maan i sɔ’n yo e fɛ. Afin i Ndɛ’n se e kɛ maan ‘e klo e wiengu.’ (Rɔmfuɛ Mun 13:8) Sanngɛ like nga ti yɛ ɔ fata kɛ ‘sa kwlaa nga é yó’n, e yo i sran klolɛ’n ti’n,’ i wie ekun te o lɛ.

 Like nga ti yɛ sran klolɛ’n ti cinnjin’n

4, 5. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e klo e niaan nga be lafi Ɲanmiɛn su’n niɔn?

4 ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e klo e niaan nga be lafi Ɲanmiɛn su’n niɔn? Sɛ e waan é bó i kpɔlɛ’n, é sé kɛ sran klolɛ’n su yɛ Klistfuɛ’m be asɔnun’n taka ɔ. Sɛ e kloman sran’n, e su kwlá faman e wun mantanman e niaan Klistfuɛ mun. Kpɛkun ng’ɔ ti tɛ man e’n, yɛle kɛ Zoova ɲrun’n, e timan like fi. Maan e nian wafa nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n yiyi i sɔ liɛ’n nun’n.

5 Kɔnguɛ kasiɛn ka naan Zezi w’a wu’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Ḿ mán amun mmla kun ekun: an klo amun wiengu. Klolɛ nga n fa kloli amun’n, amun kusu an fa klo amun wiengu sɔ. Sɛ an klo amun wiengu’n, i sɔ’n nun yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ an ti n sɔnnzɔnfuɛ-ɔ.” (Zan 13:34, 35) Zezi waan ‘klolɛ ng’ɔ fa kloli e’n’ i su yɛ e nian e klo e wiengu ɔ. Mmla yɛ ɔ mannin e lɛ ɔ. Fluwa nga i ndɛ tre 29 nun’n, e wunnin i kɛ, kɛ Zezi yí i sran klolɛ’n i nglo’n, ɔ klɛnnin i wun. Sa ng’ɔ o sran’m be su’n, be yoli i cinnjin trali i bɔbɔ i su sa liɛ’n mun. Ɔ fata kɛ e kusu e tu e klun e klo sran sɔ wie. Maan be nga be timan Klistfuɛ’n, be wun i wlɛ kɛ e klo sran sakpasakpa. Nanwlɛ, sɛ e klo aniaan mun lele naan i ti’n e klɛn e wun bɔbɔ’n, yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ e ti Klist i sɔnnzɔnfuɛ ɔ.

6, 7. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zoova i Ndɛ’n kle kɛ sran ng’ɔ klo sran’n, ɔ le ɲrun dan ɔn? (b) ?Wan klolɛ’n su yɛ Pɔlu i ndɛ ng’ɔ o 1 Korɛntfuɛ Mun 13:4-8 nun’n, ɔ fa e ɲin sie ɔ?

6 ?Yɛ sɛ e kloman sran nin? Akoto Pɔlu seli kɛ: “Sɛ n klo-man sran’n, wuun n ti kɛ aaba b’ɔ tɛ gleinglein’n sa, nin aaba ndɛ b’ɔ tɛ gblaungblaun’n sa.”  (1 Korɛntfuɛ Mun 13:1) Kɛ aaba’n tɛ gblaungblaun’n, be sie be su i bo ɔ, ɔ yoman ye. ?Yɛ aaba ng’ɔ tɛ gleinglein’n nin? Biblu wie’m be nun’n, be se kɛ: “Kokowa nga i nnɛn’n yo sro’n.” Sunnzun ase ngalɛ’n ti su sakpa. Afin sran ng’ɔ kloman sran’n, ɔ ti kɛ kokowa nga i nnɛn’n yo sro’n sa. Be wunngeman kokowa kɛ ngalɛ sa’n, i wun kaan sa. ?I sɔ sran liɛ’n, ɔ́ yó sɛ naan ɔ nin i wiengu’m be afiɛn’n w’a mantan? Pɔlu seli ekun kɛ: “Sɛ n lafi Nyanmiɛn su kpa bɔbɔ b’ɔ maan n kwla se oka’m be kɛ be tu be bo wɔ’n, sanngɛ sɛ n klo-man sran’n, wuun m’an yo-man like fi.” (1 Korɛntfuɛ Mun 13:2) Maan e bu i akunndan e nian. Sɛ e yo like kpanngban, naan sanngɛ e kloman sran’n, ɔ ti kɛ nn e “yo-man like fi” sa. ?Amun wunman kɛ sran klolɛ’n ti like cinnjin kpa Zoova i Ndɛ’n nun?

 7 ?É yó sɛ naan y’a kle kɛ e klo e wiengu? Sɛ e waan é tɛ́ su’n, maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga Pɔlu kɛnnin i 1 Korɛntfuɛ Mun 13:4-8 nun’n su. Ndɛ sɔ’n nun’n, Pɔlu kanman klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo e’n, i ndɛ. I kusu ɔ kanman klolɛ m’ɔ fata kɛ e klo Ɲanmiɛn’n i ndɛ. Sanngɛ wafa ng’ɔ fata kɛ e klo e wiengu’n, i su yɛ Pɔlu fa e ɲin sie ɔ. Like nga sran m’ɔ klo sran’n yo’n, ɔ nin like ng’ɔ yoman’n, i ndɛ yɛ Pɔlu kan ɔn.

Like nga sran m’ɔ klo sran’n yo’n

8. ?Wafa sɛ yɛ e awlɛn tralɛ’n kwla uka e naan e nin e wiengu mun y’a kanman ndɛnngan ɔn?

8 “Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ trɛ i anwlɛn sran wun.” Kɛ be se kɛ e tra e awlɛn sran wun’n, i bo’n yɛle kɛ sa ng’ɔ yo e’n, ɔ sɔn e nun. (Kolɔsfuɛ Mun 3:13) ?Ɔ fataman kɛ e tra e awlɛn sɔ? Kɛ mɔ fɔ o e ngba e nun’n, mɔ e su Ɲanmiɛn likawlɛ’n ti’n, saan e niaan Klistfuɛ’m bé fɔ́kɔ e awlɛn, annzɛ e bɔbɔ é fɔ́kɔ be awlɛn cɛn kun. Sanngɛ sɛ e tra e awlɛn’n, sa kanngan nga be yo e’n, bé sɔ́n e nun. Ɔ maan e su fa yoman ndɛnngan asɔnun’n nun.

9. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo e wiengu’m be ye ɔ?

9 “Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ yo aklunye.” Sran nga i klun ti ufue’n, ɔ yo i wiengu ye. Kɛ ɔ́ kán ndɛ klé sran’n, ɔ kɛn i amanniɛn su. Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ kunndɛ wafa ng’ɔ kwla ti be nga be leman wie’n, be wun ɲanman nun’n. Wie liɛ’n, aniaan wie’m b’a yo oke. Atrɛkpa’n be leman sran naan w’a nian be lika. Sɛ e ko nian be osu’n, i sɔ’n kwla wla be fanngan. Aniaan bla wie’m be kunngba yɛ be ta be mma mun ɔn, annzɛ be wun’m be timan Klistfuɛ. E kwla uka be wie. Ɔ kwla yo aniaan wie mɔ w’a tɔ tukpaciɛ, annzɛ sa kekle  wie w’a tɔ i su’n. Blɛ sɔ’n nun’n, like nga be kunndɛ’n yɛle kɛ be janvuɛ’m be kan ndɛ fɛ kle be. (Nyanndra Mun 12:25; 17:17) Sɛ e yo be ye’n, é klé kɛ nán e nuan bui su yɛ e klo sran ɔn.—2 Korɛntfuɛ Mun 8:8.

10. ?Sɛ e klo sran nin Ɲanmiɛn’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla su e bo naan y’a jran ndɛ nanwlɛ’n sin, naan kusu y’a di nanwlɛ ɔ?

10 “Sran b’ɔ klo sran’n, [...] nanwlɛ dilɛ’n yɛ ɔ yo i fɛ-ɔ.” Biblu kun se kɛ: “Sran m’ɔ klo sran’n, [...] ɔ jran ndɛ nanwlɛ’n sin. Kɛ be di nanwlɛ’n, ɔ yo i fɛ.” Sɛ e klo sran’n, i sɔ’n kwla su e bo maan é jrán ndɛ nanwlɛ sin, kpɛkun ‘é dí nanwlɛ é klé e wiengu.’ (Zakari 8:16) I wie yɛle kɛ sɛ sran nga e klo i’n fɔn tɛ kpa’n, klolɛ mɔ e klo Zoova nin sran sɔ’n ti’n, e su kataman sa tɛ ng’ɔ yoli’n su. E su kplimɛn i ti naan se kɛ é búa ato é fá tí i wun ɲanman nun. Sanngɛ Ɲanmiɛn i mmla’m be su yɛ é nánti ɔ. Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n i sin jranlɛ’n kwla yo kekle. Sanngɛ e awlɛn su sran’n i kpa yolɛ’n ti’n, maan e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn tu i fɔ, naan i bɔbɔ’n kusu fɛ i su sie i bo. (Nyanndra Mun 3:11, 12) Kɛ mɔ e ti Klistfuɛ mɔ e klo Ɲanmiɛn nin sran ti’n, “sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n.”Ebre Mun 13:18.

11. ?Klolɛ mɔ e klo e niaan Klistfuɛ mun ti’n, sɛ be fɔn’n, ngue yɛ e su yoman ɔn?

11 “Sran b’ɔ klo sran’n, sa’n kwlaa sɔn i nun.” Biblu’n kɛn i 1 Piɛr 4:8 nun kɛ: “Sran ng’ɔ klo sran’n, ɔ yaci sa tɛ kpanngban nga be yo i cɛ.” Nanwlɛ, Klistfuɛ ng’ɔ klo sran’n, ɔ yiyimɛn i niaan Klistfuɛ’m be bo. Ɔ su kunndɛman kɛ ɔ́ kán fɔnlɛ kannganngan kwlaa nga be fɔn’n, klé sran. Blɛ sunman’n, fɔnlɛ nga be fɔn’n timan dan sɔ liɛ. I lɛ’n nun’n, klolɛ mɔ e klo be’n ti’n maan e yaci cɛ be.Nyanndra Mun 10:12; 17:9.

Klolɛ mɔ e klo aniaan mun’n ti’n, e lafi be su.

12. ?Wafa sɛ yɛ Pɔlu kleli kɛ ɔ bu Filemɔn wun akunndan kpa ɔ? ?Yɛ ngue yɛ Pɔlu i ajalɛ’n kle e ɔ?

 12 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, sa’n kwlaa nun ɔ lafi Ɲanmiɛn su.’ Biblu kun nun liɛ’n, be klɛli i kɛ sran m’ɔ klo sran’n, “sa kwlaa nun ɔ bu sran wun akunndan kpa.” Ɔ maan e su buman e niaan’m be wun akunndan tɛ kaan sa. E su seman e klun lɔ kɛ be timan kpa. Klolɛ mɔ e klo aniaan mun’n, ɔ uka e maan e ‘bu be wun akunndan kpa’ yɛ e lafi be su. * I sɔ wie yɛ Pɔlu yoli ɔ. Onezimu m’ɔ ti Filemɔn i kanga’n, ɔ wanndili. Kpɛkun Ɲanmiɛn sa, Onezimu wa kacili Klistfuɛ. I sɔ’n ti’n, Pɔlu klɛli fluwa ko mannin Filemɔn kɛ, sɛ Onezimu sɛ i sin i wun lɔ’n, ɔ sɔ i nun klanman. Pɔlu w’a miɛnmɛn i fii kɛ ɔ sɔ i nun. Sanngɛ ɔ wlɛli i fanngan. Afin Pɔlu lafili su kɛ Filemɔn fá ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n. I ti’n, ɔ seli i kɛ: “Fluwa nga ń klɛ́ ḿ blɛ́ wɔ yɛ’n, n si kɛ sran bɔ a bu min’n ti like nga n se wɔ kɛ a yo’n, á yó trá su.” (Filemɔn 21) Kɛ e lafi aniaan’m be su kɛ ngalɛ’n sa’n, be ɲan wunmiɛn be yi be nzuɛn kpa’n i nglo.

13. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e lafi su kɛ like ng’ɔ ti kpa’n yɛ e niaan’m bé yó ɔ?

13 “Sran b’ɔ klo sran’n, i wla’n wo i su.” Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ lafi i su kpɛkun i wla o i su ekun. Klolɛ mɔ e klo e niaan mun’n ti’n, e wla o su kɛ like ng’ɔ ti kpa’n yɛ bé yó ɔ. Sɛ aniaan kun “su yo sa wie b’ɔ ti-man kpa’n,” e wla o su kɛ ɔ́ fá atin kpa mɔ e kle i’n su. (Galasifuɛ Mun 6:1) I kusu sɛ aniaan wie mun yɛ b’a  kpɔnzɔ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, e wla osu kɛ bé sá be sin bé sú Ɲanmiɛn kpa ekun. Maan e tra e awlɛn be wun. Kpɛkun e uka be lele maan be ɲan wunmiɛn be su Ɲanmiɛn. (Rɔmfuɛ Mun 15:1; 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:14) ?Yɛ sɛ e awlɛn su sran kun fali atin tɛ’n su nin? I lɛ’n nun bɔbɔ’n, maan e wla tran su kɛ cɛn wie lele ɔ́ trán bú akunndan. Kɛ ba wannzofuɛ nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n sa’n, ɔ́ yáci atin tɛ’n i su falɛ, yɛ ɔ́ sɛ́ i sin Zoova wun ekun.Lik 15:17, 18.

14. ?Sa benin mun yɛ be kwla sa e awlɛn tralɛ’n nian ɔn? ?Yɛ klolɛ mɔ e klo aniaan mun’n ti’n, ngue yɛ e su yoman ɔn?

14 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ trɛ i anwlɛn sa’n kwlaa nun.’ E awlɛn mɔ e tra’n ti’n, e sa sin bubuman e. Sa nga be sa e awlɛn tralɛ’n nian’n, be kwla fin gua su lɔ, sanngɛ be kwla fin asɔnun’n nun wie. Ɔ ju wie’n, fɔ m’ɔ o aniaan’m be nun’n ti’n, be kwla bubu e sa sin kpa. Be nuan kwla fite tɛtɛ. I sɔ’n kwla lo e ngasi. (Nyanndra Mun 12:18) Ɔ kwla yo like wie mɔ be yoli i asɔnun’n nun m’ɔ timan e liɛ’n su ɔ. Ɔ kwla yo aniaan kun mɔ e ɲin yi i dan, kpɛkun ɔ yoli like wie m’ɔ sanngannin e akunndan ɔn. Ɔ maan e usali e wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ Klistfuɛ kun kwla yo like kɛ nga sa ɔ?’ E sunnzunman o. ?Sanngɛ sɛ i sɔ sa liɛ’m be ju’n, e nin asɔnun’n é bú? ?É yáci Zoova i sulɛ? Sɛ e klo sran’n, e su yoman sɔ mlɔnmlɔn! Sɛ aniaan kun fɔn’n, klolɛ mɔ e klo i’n ti’n, i wun su yoman e tɛ. Yɛ e su seman kɛ asɔnun’n timan kpa. Nanwlɛ, sran klolɛ’n uka e kpa. Ɔ maan kannzɛ sran mɔ fɔ o i nun’n, ɔ́ kán e ndɛ tɛ sɛ annzɛ ɔ́ yó like wie m’ɔ ti tɛ sɛ, sanngɛ e su kpɔciman Zoova le. É ká asɔnun’n nun titi.Jue Mun 119:165.

 Like nga sran m’ɔ klo sran’n yoman’n

15. ?Kɛ be se kɛ sran kun i ɲin blo sran like su’n, i bo’n yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ sran klolɛ’n kwla uka e naan y’a wla nzuɛn tɛ sɔ’n i ase ɔ?

15 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, i ɲin bloman sran like su.’ Sɛ e ɲin blo sran like su’n, sran’n i aɲanbeun ninnge mun yɛ e klo kɛ é ɲán be ɔ. I junman ng’ɔ di’n yɛ e klo kɛ é dí ɔ. Sɛ ɔ si like wie yo’n, i sɔ like liɛ’n cɛ yɛ e klo kɛ é yó ɔ. Nzuɛn sɔ’n timan kpa kaan sa. Afin i ti’n, e bɔbɔ ngunmin e wun akunndan yɛ é bú ɔ. Sɛ i sɔ liɛ’n w’a tuman e nun’n, ɔ cɛman naan y’a fa ndɛnnganndɛnngan y’a wlɛ i asɔnun’n nun. ?Yɛ ngue yɛ ɔ́ úka e naan y’a kloman kɛ saan fii “é yó kɛ e wiengu’m be sa” ɔ? (Akunndanfuɛ 4:4) Sran klolɛ’n cɛ yɛ ɔ kwla uka e ɔ. Afin sran m’ɔ klo sran’n, kɛ i wiengu ng’ɔ le like trɛ i’n, ɔ su di aklunjuɛ’n, ɔ di aklunjuɛ wie. (Rɔmfuɛ Mun 12:15) Kɛ mɔ e klo sran’n ti’n, sɛ e wiengu yo like kpa wie naan be su yi i ayɛ’n, e su faman ya.

16. ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e fa junman nga Zoova man e’n, e di e nuan ɔn?

16 “Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ di-man tutre, ɔ tu-mɛn i wun.” Kɛ mɔ e klo sran’n ti’n, e blɔman junman nga e si be di’n. Sɛ nán e nuan bui su yɛ e klo e niaan mun’n, e su diman e nuan kɛ e si jasin’n fɛ’n i bo, naan e le junman dan asɔnun’n nun. Sɛ e yo sɔ’n, aniaan wie’m be sa sin kwla bubu be. Afin be kwla se be wun kɛ, be liɛ’n, be siman like fi yo. Sran m’ɔ klo sran’n ɔ faman junman nga Ɲanmiɛn mɛnnin i’n, ɔ dimɛn i nuan. (1 Korɛntfuɛ Mun 3:5-9) Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ “tu-mɛn i wun” annzɛ kɛ nga Biblu kun fa kan sa’n, ɔ “bumɛn i wun sran dan ngboko.” Ɛɛn, sran klolɛ’n kwla uka e naan y’a buman e wun sran dan y’a traman wafa nga e ti’n su.Rɔmfuɛ Mun 12:3.

17. ?Sɛ e klo e wiengu mun sakpasakpa’n, ngue yɛ é yó ɔ? ?Yɛ ngue yɛ e su yoman ɔn?

 17 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, i nzuɛn ti kpa.’ Sran nga i nzuɛn’n timan kpa’n, i ninnge yolɛ’n lo i wiengu’m be ngasi. Sran nga i nzuɛn’n ti tɛ’n, ɔ kloman sran. Afin ɔ bumɛn i wiengu’m be sran kaan sa. Sanngɛ sɛ ɔ klo be’n, i ɲin yí be. Sran ng’ɔ klo sran’n, ɔ bu sran sran. I ayeliɛ’n ti Ɲanmiɛn liɛ’n su. Yɛ i ɲin yi i wiengu nga be su Ɲanmiɛn’n. Sɛ e klo e wiengu Klistfuɛ mun sakpasakpa’n, e su yoman sa “tɛtɛ” nga be kwla sanngan be akunndan’n, annzɛ sa wie m’ɔ kwla lo be ngasi’n.Efɛzfuɛ Mun 5:3, 4.

18. ?Ngue ti yɛ sran m’ɔ klo sran’n, ɔ seman kɛ saan fii i liɛ’n su yɛ ɔ ka ɔ?

18 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ bumɛn i bɔbɔ wun akunndan.’ Biblu kun nun’n, be klɛli kɛ: “Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ seman kɛ saan fii i liɛ’n su yɛ ɔ ka ɔ.” Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ seman kɛ i ndɛ liɛ’n ɔ ti nanwlɛ titi, naan ng’ɔ kan’n, i su yɛ ɔ ka ɔ. Ɔ faman sasu m’ɔ le i’n wlanwlanman sran mun naan be su i su. Yɛ ɔ fɛmɛn i nuan nun fɛ’n fa lakaman sran mun. Sran ng’ɔ yo sɔ’n, nn ɔ su tu i wun. Biblu’n kusu se kɛ: “Be nuan dilɛ’n yi be ase.” (Nyanndra Mun 16:18) Sɛ e klo e niaan mun sakpa’n, e su kpaloman be ndɛ liɛ nga be kan’n. Sanngɛ sɛ é nían naan be ndɛ’n ti kpa’n, maan e fa su. Afin akoto Pɔlu seli kɛ: “Nán maan sran fi bu i bɔbɔ wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan.”1 Korɛntfuɛ Mun 10:24.

19. ?Sɛ sran kun lo e ngasi’n, wafa sɛ yɛ sran klolɛ’n kwla uka e ɔ?

19 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ faman ya finfin, ɔ faman sa siemɛn i klun.’ Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ faman like nga be yo i’n annzɛ ndɛ ng’ɔ fin sran nuan fite’n, i su ya ngbɛnngbɛn. Sɛ sran wie fɔkɔ e awlɛn naan e fa  ya’n, ɔ ti su. Ɔ ju wie bɔbɔ’n e kwla fa ya dan. Sanngɛ sran m’ɔ klo sran’n, ɔ fɛmɛn i wiengu wun ya lelele. (Efɛzfuɛ Mun 4:26, 27) E su klɛman like nga be yo e’n annzɛ ndɛ nga be kan m’ɔ loli e ngasi’n, e sieman. Sran mɔ e klo i’n ti’n, e kunndɛ kɛ é nían Ɲanmiɛn i ajalɛ’n su. Kɛ nga e fa wunnin i fluwa nga i ndɛ tre 26 nun’n sa’n, kɛ sran nin aunnvuɛ silɛ’n fata’n, Zoova yaci i wun sa cɛ i weiin. Kɛ e yo sa tɛ’n mɔ Zoova yaci cɛ e’n, i wla fi su mlɔnmlɔn. Ɔ boman e sa tɛ sɔ’n su diman jɔlɛ kun. Zoova klɛman sa tɛ nga e yo’n sieman. ?I sɔ’n yoman e fɛ?

20. ?Sɛ aniaan kun i sa tɛ m’ɔ yoli’n ti’n, ɲrɛnnɛn w’a tɔ i su’n, ngue yɛ ɔ fataman kɛ e yo ɔ?

20 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, sa tɛ’n yomɛn i fɛ.’ Biblu kun se kɛ: “Sran ng’ɔ klo sran’n, kɛ i wiengu’m be fɔn’n, ɔ yomɛn i fɛ.” Kɛ mɔ sa tɛ’n yoman sran m’ɔ klo sran’n i fɛ’n ti’n, nán maan e klo bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n. ?Yɛ sɛ aniaan kun i sa tɛ m’ɔ yoli’n ti’n, ɲrɛnnɛn w’a tɔ i su’n nin? ?É srí i? ?É kán kɛ ‘ɔ ti kpa ke, naan like ng’ɔ kunndɛli’n yɛ ɔ ɲɛnnin i ɔ’? Cɛcɛ, afin e klo i. (Nyanndra Mun 17:5) Sanngɛ kɛ aniaan kun fa atin tɛ’n, m’ɔ sɛ i sin ba Ɲanmiɛn sulɛ ekun’n, i sɔ’n yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo e fɛ ɔ.

‘Like ng’ɔ ti kpa trɛ i ngba’n’

21-23. (a) ?Kɛ Pɔlu se kɛ ‘sran m’ɔ klo sran’n, ɔ klo i guɛ i ti nin i bo’n,’ i bo’n yɛle benin? (b) ?Ngue ndɛ yɛ é wá kɛ́n i fluwa nga i ndɛ tre kasiɛn nun ɔn?

21 ‘Sran m’ɔ klo sran’n, ɔ klo i guɛ i ti nin i bo.’ ?Pɔlu i ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin? Kwlaa naan Pɔlu w’a kan sran m’ɔ klo sran’n i ndɛ’n, ɔ dun mmua kannin ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa mannin Klistfuɛ klikli mun’n, be ndɛ. Ninnge sɔ’m be kle kɛ be asɔnun  mɔ b’a tɛkɛ i uflɛuflɛ’n yɛ ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun ɔn. Sanngɛ nán Klistfuɛ’m be ngba yɛ be yo sran juejue ɔ. Nán be ngba yɛ be ijɔ Ɲanmiɛn nuan ɔn. Nán be ngba kusu yɛ be kan aniɛn wie mun ɔn. Ninnge sɔ’m be timan cinnjin. I li bɔɔ bé wíe. Sanngɛ like kun o lɛ m’ɔ wieman ɔn. Klistfuɛ’m be kwlaa be kwla yo like sɔ’n. Ɔ ti kpa tra abonuan ninnge nga Ɲanmiɛn maan sran’m be yoli’n. Kpɛkun ɔ cɛ tra be ekun. Pɔlu kpɛ i kpo sɛli kɛ, like sɔ’n i yolɛ’n “ti kpa trɛ i ngba’n.” (1 Korɛntfuɛ Mun 12:31) ?Yɛ ngue like yɛ i yolɛ’n ‘ti kpa trɛ i ngba’ ɔ? Like sɔ’n yɛle sran klolɛ’n.

Zoova i sufuɛ’m be wiengu klolɛ’n yɛ be fa sie be nzɔliɛ ɔ.

22 Klistfuɛ’m be sran klolɛ nga Pɔlu kɛnnin i ndɛ’n, yɛle klolɛ mɔ be klo sran lele be ‘guɛ i ti nin i bo’n.’  Yɛle kɛ i sɔ sran klolɛ liɛ’n wieman le. Andɛ ekun’n, be nga be tu be klun be klo sran kɛ Zezi sa’n, be yɛ be kle kɛ be ti i sɔnnzɔnfuɛ kpakpa mun ɔn. ?Nán Zoova i sufuɛ’m be asɔnun’m be nun yɛ be wun sran klolɛ’n kɛ ngalɛ’n sa ɔ? Klolɛ mɔ be tu be klun be klo sran’n, ɔ su wieman le. Afin Zoova tali nda kɛ ɔ́ mɛ́n i sufuɛ kpa’m be anannganman nguan. (Jue Mun 37:9-11, 29) I sɔ’n ti’n, maan e tu e klun titi naan ‘sa kwlaa nga é yó’n, e yo i sran klolɛ’n ti.’ Sɛ e yo sɔ’n, é wún i wlɛ kɛ kannzu sran like cɛlɛ’n man aklunjuɛ dan. Kpɛkun ng’ɔ nannan su ekun’n, yɛle nguan mɔ é trán nun tititi’n, ɔ nin sran klolɛ mɔ é kló i tititi kɛ e Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ ti sran klofuɛ’n sa’n.

23 Ndɛ tre nga y’a wun i yɛ’n, ɔ ti fluwa’n i akpasua ng’ɔ kan Ɲanmiɛn nin sran be klolɛ’n i ndɛ’n, i atabo. E wunnin like nga e kwla yo naan y’a kle kɛ e klo e wiengu’n. Sanngɛ e si kɛ Zoova klo e. Kpɛkun ɔ fɛ i tinmin’n, nin i sa nuan su sɛsɛsɛ yolɛ’n, ɔ nin i ngwlɛlɛ’n fa yo e ye. ?Yɛ e li? ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle Zoova kɛ, e kusu, e klo i wie ɔ? Fluwa nga i ndɛ tre kasiɛn’n wá tɛ́ kosan sɔ’n su.

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Kɛ be se kɛ Klistfuɛ’n klo sran’n, nɛ́n i ti yɛ ɔ́ yáci i wun lɛ mɔ bé lɛ́kɛ i ɔ. Biblu’n se e kɛ: ‘Be nga be fa afiɛn sacilɛ’n wla amun afiɛn’n, bɔ be saci sran ti nun’n, an nian amun wun be lika.’—Rɔmfuɛ Mun 16:17.