Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 3

‘Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n ti’a kun, ɔ ti’a kun, ɔ ti’a kun’

‘Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n ti’a kun, ɔ ti’a kun, ɔ ti’a kun’

1, 2. ?Ngue yɛ Ezai wunnin i aolia nun ɔn? ?Yɛ ngue yɛ ɔ kle e Zoova su ɔ?

AOLIA nun’n, Ezai wunnin abonuan like kun. Ɔ klɛli i kɛ ɔ “wunnin Anannganman.” Ɔ ti famiɛn bia kun m’ɔ ti nglonglo kpa’n i su. I tralɛ’n i nuan’n ɔ bubu gua asiɛ wun, yɛ ɔ yi i sua dan’n m’ɔ o Zerizalɛmu lɔ’n. Like nga Ezai wunnin i ti’n, srɛ kunnin i dan. Ɔ maan ayrɛ nzinma guɛli i wun.Ezai 6:1, 2.

2 Like ekun nga ti yɛ Ezai i wun yoli i sɔ’n, ɔ fin like nga ɔ tili’n. Ɔ tili jue kun ngan. Jue’n i tɛlɛ m’ɔ tɛ dan ti’n, Ɲanmiɛn i sua’n keje sa gbugbugbu. Ɲanmiɛn i anzi mɔ be le ɲrun kpa mɔ be flɛ be serafɛn’n, be yɛ be to jue sɔ’n niɔn. Jue fɛfɛ sɔ nun’n, be kan kɛ: “Anannganman b’ɔ sie mɛn wunmuan’n, i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n ti’a kun, ɔ ti’a kun, ɔ ti’a kun. I anyrunnyan w’a de asiɛ’n wunmuan’n.” (Ezai 6:3, 4) Jue sɔ nun’n, be se kɛ Ɲanmiɛn i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun lele sɔ kpɛ nsan. I sɔ’n ti ndɛ’n i su tinlɛ. Yɛ kusu i sɔ’n nin Zoova fata. (Sa Nglo Yilɛ 4:8) Be kan Zoova i nzuɛn’n m’ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n i ndɛ Biblu’n wunmuan’n nun. Biblu’n nun ndɛ mma nga be kle kɛ Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n ɔ nin kɛ ninnge wie’m be ti i liɛ klonglo’n, be kwla ju ya.

3. ?Kɛ mɔ sran wie’m be wunman Ɲanmiɛn i nzuɛn’n m’ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n i wlɛ’n ti’n, ngue yɛ be yo ɔ?

3 Like cinnjin kpa kun mɔ Zoova kunndɛ kɛ e si i’n  yɛle kɛ i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun. Sanngɛ sran wie’m be bu i kɛ sɛ sran kun niɛn i Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n i mmla’n su nanti seiin’n, nn w’a yo kɛ Ɲanmiɛn sa. Naan i nzuɛn’n nin klɔ sran onga’m be liɛ’n timan kun. Kusu nn nán Ɲanmiɛn sulɛ kpa yɛ sran sɔ’n su su i lɛ ɔ. Asa ekun’n, be nga be waan be nunman sran nun wie’n, kɛ be bu Ɲanmiɛn i nzuɛn’n m’ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n i su akunndan’n, srɛ kun be. Be bu i kɛ be nin Ɲanmiɛn i mantanlɛ’n fataman. I sɔ ti’n, be wanndi i. Nanwlɛ, i sɔ’n nin i fataman. Afin kɛ mɔ Ɲanmiɛn i nzuɛn’n ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n, i li bɔbɔ ti yɛ ɔ fata kɛ be fa be wun be mɛntɛn i ɔ. Like nga ti yɛ e se sɔ’n, é wá yíyí nun. Sanngɛ ka naan y’a yo sɔ’n, maan e yiyi Ɲanmiɛn i nzuɛn m’ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n i nun ka.

?Kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n i bo’n yɛle benin?

4, 5. (a) ?Kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n, i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue yɛ i sɔ’n kleman ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zoova o i “liɛ ngunmin” ɔn? Fa ndɛ ja nɲɔn yiyi nun.

4 ?Kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn i “nzuɛn’n ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n” i bo’n yɛle benin? Ebre aniɛn’n nun’n, ndɛ sɔ’n fin ndɛ kun mɔ i bo’n yɛle kɛ “be sie i ngunmin.” I sɔ’n kleman kɛ Ɲanmiɛn ti tutrefuɛ, annzɛ ɔ buman e sran. I kpa bɔbɔ’n, ɔ klomɛn i sɔ ayeliɛ mun. (Nyanndra Mun 16:5; Zak 4:6) Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, like ng’ɔ “nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n,” ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun. ?Ngue ti yɛ be kwla se kɛ Zoova i “nzuɛn’n ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun” ɔn? ?Ndɛ  sɔ’n kle kɛ Zoova o i “liɛ ngunmin” naan ɔ nin klɔ sran’m be afiɛn’n ti nun fuun?

5 Ɔ si’ɛ! Zoova m’ɔ ti ‘Izraɛl Nyanmiɛn m’ɔ ti kpli’n,’ ɔ seli kɛ ɔ o ‘i sran’m be afiɛn,’ sanngɛ kusu nn fɔ o be nun. (Ezai 12:6; Oze 11:9) Ɔ maan nán kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn’n ti yɛ sran’m be kwlá faman be wun mɛntɛnmɛn i ɔ. ?Yɛ nn wafa sɛ yɛ ɔ o i “liɛ ngunmin” ɔn? E kwla fa ndɛ ja nɲɔn e yiyi nun. I klikli’n, yɛle kɛ ɔ o i liɛ ngunmin afin like fi nunmɛn i sin. Ɔ leman wunsu. Fiɛn kaan sa nunmɛn i wun. (Jue Mun 40:6; 83:19) I nɲɔn su’n, Zoova nin like kwlaa nga fɔ o be nun’n be afiɛn’n ti nun kpa. Yɛ i sɔ’n kusu fɔnvɔ e. ?Ngue ti ɔ?

6. ?Ngue ti yɛ Zoova nin sa tɛ yolɛ’n be afiɛn’n m’ɔ ti nun’n, ɔ cici e wla ɔ?

6 Mɛn nga e o nun yɛ’n w’a tɔ nvati. Sran’m be nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n w’a ti nun dan. Ɔ maan e di fɔ. E nin sa tɛ m’ɔ o e nun’n e kun titi. Ɔ maan sɛ y’a nianman e wun su’n, sa tɛ yolɛ’n kwlá e. (Rɔmfuɛ Mun 7:15-25; 1 Korɛntfuɛ Mun 10:12) Zoova liɛ’n sa tɛ’n kwlɛmɛn i le. Afin ɔ nin sa tɛ’n be afiɛn’n ti nun kpa fuun. I sɔ’n ti’n, e kwla fa e wla’n kwlaa e guɛ i Siɛ kpa sɔ’n su. Zoova su kaciman sa tɛ yofuɛ le afin ɔ timan kɛ klɔ sran sa. I nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun. Ɔ maan blɛ wie nun bɔbɔ’n, ɔ jrɛnnin i sɔ’n su tali nda. (Amɔs 4:2) Nanwlɛ, i sɔ’n cici e wla dan!

7. ?Ngue ti yɛ Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun ɔn?

7 Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun. Afin like kwlaa ng’ɔ yo’n, fiɛn kaan sa nunman nun. Sanngɛ klɔ sran liɛ’n, fɔ’n wo i nun. Ɔ maan fɔ m’ɔ o i nun’n i ɲin fite like kwlaa nga ɔ yo’n nun. I sɔ’n ti’n,  sran nga ɔ si Zoova kpa’n, ɔ si kɛ “i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun.”

“Ɔ ti Anannganman liɛ klonglo”

8, 9. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Zoova uka klɔ sran mun naan b’a yo i liɛ klonglo ɔ?

8 Kɛ mɔ Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n ti’n, like kwlaa nga fiɛn nunman nun’n, ɔ fin i. Ɔ kunndɛ kɛ klɔ sran’m be nzuɛn yo kpa naan be yo i liɛ klonglo. Ɔ bɔbɔ nian, kɛ susrɛ’n i wun lɔ’n, anzi kun nin Moizi be ijɔli’n, Zoova yoli maan lika sɔ’n kacili i liɛ klonglo.Ezipt Lɔ Tulɛ 3:5.

9 ?Sɛ Zoova uka sran kun’n, sran sɔ’n i nzuɛn’n kwla to Ɲanmiɛn liɛ’n? Cɛcɛ, ɔ kwlá juman Ɲanmiɛn liɛ’n nun. Sanngɛ ɔ kwla yo kɛ i liɛ’n sa kan. I wie yɛle Izraɛlifuɛ’m be liɛ’n. Ɲanmiɛn yoli maan be nzuɛn’n fɛli i liɛ’n. Ɔ maan be yoli i “liɛ klonglo.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 19:6) Ɔ yoli maan fiɛn w’a tranman be Ɲanmiɛn sulɛ’n nun. I ti’n, Mmla ng’ɔ fa mannin Moizi’n i nun’n, like nga ɔ fata kɛ Izraɛlifuɛ’m be yo naan b’a yo i liɛ klonglo’n, i ndɛ yɛ ɔ kɛn i sa trilili ɔ. I wie yɛle ndɛ nga ɔ klɛ like nga be fa cici Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n i ngban’n su’n. Be klɛli like sɔ’n su kɛ: “Ɔ ti Anannganman i liɛ klonglo.” Like sɔ’n bo mianmian afin ɔ ti sika ɔkwlɛ. (Ezipt Lɔ Tulɛ 28:36) Ɔ maan ɔ fata kɛ be Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, ɔ nin be ayeliɛ’n nun’n, be yo Ɲanmiɛn liɛ klonglo. Zoova seli be kɛ: “Maan amun nzuɛn’n ɔ fa min liɛ’n. Afin min nzuɛn liɛ’n nin klɔ sran liɛ’n ti-man kun.” (Saun Yolɛ 19:2) Blɛ kwlaa nga Izraɛlifuɛ’m be nantili Ɲanmiɛn mmla’n su kɛ ng’ɔ nin i fata sa’n, kannzɛ  bɔɔ fɔ o be nun’n, sanngɛ be yoli Ɲanmiɛn liɛ klonglo.

10. ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o Izraɛlifuɛ mun nin nvle kun nga’m be afiɛn ɔn?

10 Kɛ mɔ Izraɛlifuɛ’m be yoli Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n ti’n be Ɲanmiɛn sulɛ wafa liɛ’n yoli ngunmin. Nvle kun nga’m be liɛ’n, be amuin’m be ti finfin ninnge. Be amuin sɔ’m be ti ato bualɛ nin gblɛ ninnge ngunmin kokoko. Nzaje sa mun, ɔ nin konvi kpli’n, ɔ nin sa sukusuku mun yɛ ɔ ti nvle sɔ’m be ayeliɛ ɔ. Be nga be sɔ amuin sɔ’m be o fiɛn nun. I sɔ’n ti yɛ Zoova wlɛli i sufuɛ’m be su nun kɛ nán be mantan amuin sɔfuɛ sɔ mun’n niɔn, naan nán be nian be ayeliɛ tɛtɛ’n su’n niɔn.Saun Yolɛ 18:24-28; 1 Famiɛn Mun 11:1, 2.

11. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ i anzi mun o, i serafɛn mun o, i Zezi o, be nzuɛn’n ti kɛ Zoova mɔ i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n i liɛ’n sa ɔ?

11 Kannzɛ bɔbɔ Izraɛlifuɛ’m be miannin be ɲin be yoli Ɲanmiɛn liɛ klonglo bɔbɔ’n, sanngɛ b’a kwlá juman Zoova i anuannzɛ ng’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i nun kaan sa. Aolia nun sran akpinngbin nga be su Zoova nanwlɛ su’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n flɛ be kɛ ‘e Min’n [...] i anzi mun.’ (Zid 14) Be kpaja wauun, yɛ be ti nglanman kpa. Be nzuɛn’n ti kɛ Ɲanmiɛn liɛ’n sa. Asa kusu’n, fa ɔ ɲin sie i serafɛn nga Ezai wunnin be aolia nun’n be su nian. Ndɛ nga be kɛn i be jue’n nun’n, ɔ kle junman nga be di’n, naan nglo lɔ o, asiɛ’n su wa o, be si kɛ Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun. Sanngɛ be nun kun ekun o be kwlaa be su. Yɛle Zezi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n. I kusu i nzuɛn’n nin  klɔ sran liɛ’n timan kun, ɔ ti kɛ Zoova liɛ’n sa cɛ. I ti’n Biblu’n flɛ i kɛ “Nyanmiɛn i Sran.”Zan 6:68, 69.

Ɲanmiɛn dunman’n ɔ nin Ɲanmiɛn wawɛ’n

12, 13. (a) ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn i dunman’n leman wunsu ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yo sanwun ɔn?

12 ?Yɛ Ɲanmiɛn i dunman’n nin? Y’a dun mmua y’a bo su ndɛ tre klikli’n nun kɛ nán tɔnndɔnlɛ dunman ngbɛn ɔn. Ɔ kle sran’n i wafa nga Zoova bɔbɔ ba’n ti’n. I sɔ ti’n, Biblu’n se e kɛ ‘i dunman’n lɛman wunsu.’ (Ezai 57:15) Moizi Mmla’n nun’n, be waan sran ng’ɔ yo Ɲanmiɛn dunman’n i finfin’n, be kun i. (Saun Yolɛ 24:16) Yɛ kusu maan e fa e ɲin e sie su kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ nga Zezi kleli’n i nun’n, ɔ kannin Ɲanmiɛn i dunman’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: ‘E Si bɔ a o nyanmiɛn su lɔ’n, maan ɔ dunman’n ɔ yo sanwun.’ (Matie 6:9, Anuãsɛ Fuflɛ) Kɛ be se kɛ maan like kun yo sanwun’n, yɛle kɛ nán maan fiɛn kɛn i. ?Sanngɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ be yo Ɲanmiɛn i dunman’n m’ɔ ti sanwun laa’n i sanwun ekun ɔn?

13 Kɛ mɔ Satan nin klɔ sran’m be sacili Ɲanmiɛn i dunman’n, i ti yɛ ɔ fata kɛ be yo i sanwun ɔn. Yɛle kɛ, Edɛni fie nun lɔ’n, Satan buali Zoova i su ato, yɛ ɔ seli kɛ Zoova siman sran sie. (Bo Bolɛ 3:1-5) Ɔ maan, kɛ ɔ fin i lɛ’n, like kwlaa nga Satan m’ɔ sie mɛn tɛ nga’n, ɔ kwla yo naan sran kpanngban b’a fɛ i ato’n su’n yɛ ɔ yo ɔ. (Zan 8:44; 12:31; Sa Nglo Yilɛ 12:9) I wie yɛle kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be nun’n, be se sran’m be kɛ Ɲanmiɛn yo wlɛ annzɛ i klun yo wi annzɛ sran’m be ndɛ lomɛn i. Kɛ bé dí alɛ’n, be waan  Ɲanmiɛn jin be sin. Ɔ ju wie’n be se kɛ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa ɔ, naan be boli nun sa ngbɛn. Nanwlɛ, sran’m b’a saci Ɲanmiɛn i dunman’n dan! Ɔ maan ɔ fata kɛ dunman sɔ’n yo sanwun, naan sran’m be si kɛ i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn’n niɔn. Blɛ m’ɔ́ yí i nglo kɛ i yɛ ɔ sie nglo’n nin asiɛ’n, m’ɔ́ yó naan i dunman’n yo sanwun’n, e su minndɛ kɛ ɔ ju. Like nga Zoova wá yó i lɛ’n, e kunndɛ kɛ e dunman tɛ nun wie.

14. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n leman wunsu ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ sɛ be saci Ɲanmiɛn wawɛ’n i dunman’n, ɔ ti tɛ kpa ɔ?

14 Like kun ekun m’ɔ leman wunsu’n yɛle Zoova i wawɛ’n. Zoova i wawɛ sɔ’n yɛle i wunmiɛn m’ɔ fa yo ninnge mun’n. (Bo Bolɛ 1:2) I yɛ ɔ fa yo i klun sa’n niɔn. Like kwlaa nga Ɲanmiɛn yo’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i sin. I sɔ ti yɛ wawɛ sɔ’n ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n niɔn. (Lik 11:13; Rɔmfuɛ Mun 1:4) Sran ng’ɔ saci Ɲanmiɛn wawɛ’n i dunman’n, nn ɔ su tanndan Ɲanmiɛn i klun sa’n i ɲrun. I sɔ sran liɛ’n Ɲanmiɛn su yaci cɛmɛn i.Mark 3:29.

?E kwla fa e wun e mantan Zoova mɔ i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n?

15. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e sro Zoova ɔ? ?Kɛ be se kɛ be sro Ɲanmiɛn’n, i bo’n yɛle benin?

15 Biblu’n kle kɛ, kɛ mɔ Ɲanmiɛn i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n ti’n, ɔ fata kɛ e sro i. Jue Mun 99:3 se kɛ: “Maan be manman wɔ ɔ dunman b’ɔ ti dan, b’ɔ yo sro’n ti. Ɔ nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n ti-man kun.” Nán kɛ e sro Ɲanmiɛn kɛ e sro nnɛn wlɛfuɛ wie sa ɔ. Sanngɛ kɛ be se kɛ be sro Ɲanmiɛn’n, i bo’n yɛle kɛ e ɲin yi i dan tra like kwlaa. I sɔ yolɛ’n nin i fata, afin Ɲanmiɛn i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n  timan kun kaan sa. Ɔ ti sanwun kpa liɛ su. Sanngɛ ɔ fataman kɛ i sɔ’n ti’n e wanndi i. Sɛ e wun Ɲanmiɛn i nzuɛn’n m’ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n i bo kpa’n, é fá e wun é mɛ́ntɛn i. ?Ngue ti ɔ?

Sɛ e klo like ng’ɔ ti klanman’n, ɔ fata kɛ e klo ng’ɔ ti sanwun’n wie.

 

16. (a) Like ng’ɔ ti sanwun’n ɔ ti klanman wie. Fa desɛn’n yiyi nun. (b) ?Kɛ aolia nun’n sran’m be wunnin Zoova’n, be seli kɛ ɔ ti sɛ?

16 Biblu’n nun’n, be kɛn i kɛ like ng’ɔ ti sanwun’n, ɔ ti klanman wie. Ezai 63:15 kan kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n ɔ ti Ɲanmiɛn ‘i sua klanman.’ E kwlaa e klo like ng’ɔ ti klanman’n. Ɔ bɔbɔ nian desɛn ng’ɔ o fluwa nga i bue 33 su’n. ?Ɔ yoman ɔ klanman? ?Ngue ti yɛ a klo i ɔ? Nian kɛ nzue’n i ɲin’n ti klengle ɔ. Ɲanmiɛn ble’n kusu ti klanman yɛiin, yɛ lika’n kpaja. I lɛ’n kle kɛ aunmuan’n bɔɔ ng’ɔ fita’n ɔ timan fiɛn. ?Sanngɛ sɛ ɔ ti kɛ wlawla o lika sɔ’n nun, annzɛ kusu lika’n ti kpɛtɛkplɛɛ, yɛ be yo i nun like ɔ yoman ye’n, naan sin wɛnsrɛn o lika nun trukuu naan be kwlá loman wunmiɛn’n, ɔ́ yó e klanman ekun? Cɛcɛ. Ɔ ti su kɛ like ng’ɔ ti klanman’n, fiɛn nunmɛn i wun, ɔ ti yɛiin, yɛ ɔ kpaja. I kunngba’n yɛle Zoova liɛ’n. I ti yɛ kɛ sran nga aolia nun’n be wunnin i’n be kɛn i ndɛ kle e’n, ɔ yo e fɛ’n niɔn. Be kannin kɛ Zoova kpaja kɛ kannin sa, ɔ bo mianmian kɛ yɛbuɛ kpakpa mun sa, yɛ ɔ jue kɛ sin sa. Nanwlɛ, e Ɲanmiɛn’n i klanman m’ɔ ti’n, ɔ leman wunsu.Ezekiɛl 1:25-28; Sa Nglo Yilɛ 4:2, 3.

17, 18. (a) ?Kɛ aolia nun Ezai tili serafɛn’m be kpanlɛ’n, ɔ seli sɛ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zoova fɔnvɔli Ezai ɔ? ?Yɛ like nga serafɛn’n yoli’n i bo’n yɛle benin?

17 Kɛ mɔ Ɲanmiɛn i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n ti’n, ɔ le ɲrun tra e. Zoova i kpa tra e lele. ?I sɔ’n ti yɛ é sé kɛ e kwlá faman e wun e mɛntɛnmɛn i  ɔ? Serafɛn’m be kpan se kɛ Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun. ?Kɛ aolia nun Ezai tili be ngan’n, ɔ seli sɛ? Ɔ seli kɛ: “M’an wu o! M’an mlin o, afin n ti sran kun bɔ min nuan bui’m be ti fiɛn, yɛ nvle’n bɔ n tran nun’n, i nun sran’m be nuan bui’m be ti fiɛn, yɛ min nyinma w’a wun Famiɛn’n, m’an wun Anannganman b’ɔ sie mɛn wunmuan’n.” (Ezai 6:5) Nanwlɛ, kɛ Ezai wunnin i kɛ Zoova i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n, ɔ wa wunnin i wlɛ kpa kɛ fɔ o i nun dan. Kɛ ɔ yoli sɔ’n Ezai i wla’n boli i wun. Sanngɛ Zoova w’a yacimɛn i lɛ sa ngbɛn.

18 Be janun lɛ’n, serafɛn kun wa fɔnvɔli i. ?Wafa sɛ? Anzi’n tuli ko fali sɛnmlɛn ba kun Ɲanmiɛn suwlɛ’n su, kpɛkun ɔ fa kannin Ezai nuan’n. E kwla se kɛ i sɔ yolɛ’n ɔ timɛn i fɔnvɔlɛ naan ɔ ti i fiaan yolɛ bɔbɔ. Sanngɛ nán e wla fi su kɛ nán be ɲin jrɛiin su like ɔ. Ndɛ sɔ’n ɔ le bo. Ezai ti Zuifu, ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ kpa. Ɔ maan ɔ si kɛ Ɲanmiɛn i suwlɛ m’ɔ o i sua’n nun lɔ laa’n, be yi tɛ lɔ be kpata Ɲanmiɛn. Klolɛ su, serafɛn’n kpɛnnin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i wla kɛ kannzɛ bɔɔ fɔ o i nun’n, naan i ‘nuan bui’m be ti fiɛn’n,’ sanngɛ Ɲanmiɛn klun te jɔ i wun. * Ɔ maan, klɔ sran kun sa mɔ fɔ o i nun’n, i nzuɛn kwla fa Ɲanmiɛn liɛ’n.Ezai 6:6, 7.

19 Andɛ kusu’n, kannzɛ bɔɔ fɔ’n wo e nun’n, sanngɛ  kɛ Ezai sa’n, e nzuɛn’n kwla fa Ɲanmiɛn liɛ’n. Laa Zerizalɛmu lɔ’n be yi tɛ be kpata Ɲanmiɛn. Tɛ sɔ’m be ti Zezi Klist i wun m’ɔ fa yili e ti tɛ afuɛ nga be flɛ i 33 nun’n, i nzɔliɛ. (Ebre Mun 9:11-14) Sɛ e sa tɛ’m be yo e nsisɔ sakpa’n, naan e kaci e ayeliɛ’n, yɛ sɛ e fa e wla’n gua tɛ nga Zezi bɔbɔ fɛ i wun yili’n su’n, Ɲanmiɛn yáci e wun sa’n cɛ́ e. (1 Zan 2:2) Akoto Piɛli kpɛn e wla se kɛ: “Be klɛli i kɛ: ‘Min nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n ti-man kun, i sɔ’n ti maan amun nzuɛn liɛ’n fa min liɛ’n.’” (1 Piɛr 1:16) Ndɛ sɔ nun’n, Zoova w’a seman kɛ e nzuɛn’n yo kɛ i liɛ’n sa sɛsɛsɛ. Like nga e sa juman su’n ɔ seman e kɛ e yo. (Jue Mun 103:13, 14) Sanngɛ ɔ se e kɛ, kɛ mɔ i nzuɛn’n timan kɛ klɔ sran liɛ’n sa ti’n, maan e nzuɛn’n fɛ i liɛ’n. Kannzɛ bɔɔ fɔ’n wo e nun’n, sanngɛ e ti Ɲanmiɛn i “anwlɛn su ba,” i sɔ’n ti’n, maan e tu e klun e niɛn i nzuɛn’n su. (Efɛzfuɛ Mun 5:1) Sanngɛ nán cɛn kun  ngba like ɔ. Ɔ fata kɛ e mian e ɲin e yo i sɔ titi. Kɛ é yó kpa é kɔ́ e ɲrun Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, maan e kplin e ɲin naan “nán maan sa kaan sa tran e nin i ye afiɛn.”2 Korɛntfuɛ Mun 7:1.

20. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn kwla bu e sran kpa ɔ? (b) ?Kɛ Ezai sili kɛ Ɲanmiɛn w’a yaci i sa tɛ’n w’a cɛ i’n, i wun yoli i sɛ?

20 Zoova klo like ng’ɔ ti i nuan su sɛsɛsɛ’n. Ɔ kloman fiɛn. Yɛ ɔ kpɔ sa tɛ yolɛ’n. (Abakik 1:13) Sanngɛ ɔ kpɔman e. Sɛ e kpɔ sa tɛ’n kɛ i sa’n, yɛ sɛ e klo sa kpa yolɛ’n, naan e nanti Klist Zezi i ajalɛ liɛ’n su’n, Zoova yáci e sa tɛ’n cɛ́ e. (Amɔs 5:15; 1 Piɛr 2:21) Kɛ e wun i wlɛ kɛ e Si Ɲanmiɛn kwla bu e sran kpa’n, ɔ yo e fɛ dan. Nán e wla fi su kɛ i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn i nzuɛn’n m’ɔ nin klɔ sran liɛ’n timan kun’n mɔ Ezai wunnin i wlɛ ti’n, ɔ wa sili kɛ i bɔbɔ’n wo fiɛn nun dan. Ɔ kpannin kɛ: “M’an wu o!” Sanngɛ kɛ ɔ sili kɛ Ɲanmiɛn yacili i wun sa’n cɛli i’n, i akunndan’n kacili. Ɔ maan kɛ Zoova kúnndɛ sran súnmɛn i’n, Ezai ka lɛ tɛ su seli kɛ: “Min-ɔn, sunman min.” Sanngɛ nn ɔ siman like nga bé sé i kɛ ɔ ko yo’n.Ezai 6:5-8.

21. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ e kwla sɔnnzɔn Zoova i nzuɛn’n niɔn?

21 Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yili e kɛ i bɔbɔ sa’n ti’n, ɔ yoli maan e kwla su i. (Bo Bolɛ 1:26) Ɔ maan e nzuɛn’n kwla fɛ i liɛ’n. Sɛ e mian e ɲin naan e nzuɛn’n yo kpa titi’n, ɔ́ yó Zoova fɛ kɛ ɔ uka e. Kpɛkun e kusu é fá e wun é mɛ́ntɛn i trá laa’n. Ndɛ tre nga bé bá lɛ’n be nun’n, é wá kán Zoova i sran’n i wafa ng’ɔ ti’n i ndɛ. Ɔ maan é wún i kɛ ɔ nin i fata kɛ e fa e wun e mɛntɛn i tititi!

^ ndɛ kpɔlɛ 18 Klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n, be kwlaa be sa tɛ nga be yo’n i dan lika fin ndɛ ng’ɔ fin be nuan fite’n. I ti yɛ wieliɛ’n Biblu’n nun’n, be nuan bui’n ɔ ti ijɔlɛ’n annzɛ ndɛ nga e kan’n, i nzɔliɛ’n niɔn. Ɔ maan kɛ Ezai kan kɛ i ‘nuan bui’m be ti fiɛn’n’ ɔ nin i fata.Nyanndra Mun 10:19; Zak 3:2, 6.