Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 8

?Ngue yɛ Zezi i wie’n ti’n, amun kwla ɲɛn i ɔ?

?Ngue yɛ Zezi i wie’n ti’n, amun kwla ɲɛn i ɔ?

Zezi wuli naan sran’m be ɲan nguan. Zan 3:16

Kɛ Zezi wuli m’ɔ dili cɛn nsan’n, bla wie’m be ɔli i ndia’n su lɔ. Sanngɛ b’a wunman sran fi ndia’n nun. Afin, Zoova cɛnnin Zezi.

I sin’n, Zezi fiteli i akoto’m be ɲrun.

Zoova cɛnnin Zezi kɛ aolia nun sran sa, ɔ mɛnnin i tinmin dan kpa, ɔ kwlá wuman kun. Kɛ ɔ́ kɔ́ ɲanmiɛn su’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin i.

 Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi yɛ ɔ sieli i i famiɛn bia’n su. Daniɛl 7:13, 14

Zezi fɛli i wun kpɔli klɔ sran’m be ti. (Matie 20:28) E ti kpɔlɛ tɛ sɔ mɔ Ɲanmiɛn yili’n ti maan e kwla ɲan anannganman nguan.

Zoova sieli Zezi Famiɛn naan ɔ sie asiɛ’n. Sran 144.000 mɔ be ti sran kpa’n, yɛ be nin Zezi bé wá dí famiɛn’n niɔn. Kɛ be wu’n, be cɛn be naan b’a ko tran ɲanmiɛn su lɔ.Sa Nglo Yilɛ 14:1-3.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan asiɛ’n káci mɛn klanman. Sran kunlɛ’n, alɛ dilɛ’n, ɔ nin yalɛ dilɛ’n yɛ awe’n, be su tranman lɛ kun. Sran’m bé dí aklunjuɛ dan.Jue Mun 145:16.