Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 13

?É yó sɛ naan Ɲanmiɛn i klun w’a jɔ e wun?

?É yó sɛ naan Ɲanmiɛn i klun w’a jɔ e wun?

Nán an sa kan sa tɛ’n. 1 Korɛntfuɛ Mun 6:9, 10

Sɛ e klo Zoova’n, e su yoman ninnge ng’ɔ kpɔ be’n.

Zoova kunndɛman kɛ e wua, annzɛ e nɔn nzan e bo, annzɛ kusu e nɔn drɔgi.

Ɲanmiɛn kpɔ sran kunlɛ’n nin kuɛ tulɛ’n, ɔ nin be wiengu yasua annzɛ bla kunndɛlɛ’n. Asa kusu’n, ɔ kloman kɛ e di utre annzɛ e yo sran mɔ i ɲin yiman like ɔ.

Ɔ fataman kɛ e koto waka sran bo annzɛ e sɔ amuin annzɛ kusu e nin mmusu mun e wla asa.

Asiɛ’n su wa kaci mɛn klanman. Sa tɛtɛ yofuɛ’m be su tranman mɛn sɔ’n nun wie.

 Maan an yo sa ng’ɔ ti kpa’n. Matie 7:12

Sɛ e waan Ɲanmiɛn i klun jɔ e wun’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin e sɔnnzɔn i.

Amun klo sran. Yɛle kɛ, maan amun nin sran mun amun tran klanman yɛ amun yo aklunye.

Amun yo nanwlɛfuɛ.

Amun si aunnvuɛ yɛ amun yaci sa cɛ.

Amun kan Zoova i ndɛ kle sran mun. Yɛ, amun kɛn i atin’m be ndɛ kle be wie.Ezai 43:10.