Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

I su fitilɛ

I su fitilɛ

Ɲanmiɛn ti kɛ siɛ kpa kun sa. 1 Piɛr 5:6, 7

Ɔ ti e Yifuɛ, yɛ ɔ nian e lika. Siɛ kpa ng’ɔ klo i mma mun’n, ɔ kle be like. I wafa kunngba’n lika kwlaa nga sran’m be o lɛ’n Ɲanmiɛn kle be like.

Nanwlɛ mɔ Ɲanmiɛn kle e’n, ɔ yo ɲɛnmɛn dan. Ɔ maan e di aklunjuɛ dan, yɛ e ɲan like mɔ e fa e wla e gua su ɔ.

Sɛ amun tie ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n, Ɲanmiɛn bó amun ɲrun atin, yɛ ɔ́ úka amun naan amun a jran sa’m be ɲrun kekle.

Sanngɛ nɛ́n i ngba ɔ. Amún ɲán nguan tititi!

 Ɲanmiɛn se e kɛ: “Amun tie ndɛ nga n kan’n, yɛ amún ɲán nguan.” Ezai 55:3