Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Maan e wla be yasua lika’n annzɛ be bla lika’n i nun ngowa kanlɛ’n i ase

Maan e wla be yasua lika’n annzɛ be bla lika’n i nun ngowa kanlɛ’n i ase

Be yasua lika’n annzɛ be bla lika’n i nun ngowa kanlɛ’n ti aeliɛ kun mɔ Ɲanmiɛn klomɛn i ɔ. Afin ɔ yo maan sran bu i ngunmin i wun akunndan, kpɛkun aeliɛ sɔ’n yo be akunndan’n i fiɛn. Sran nga ɔ yo i sɔ like’n, ɔ́ wá bú i kɛ bian nin bla be wun kunndɛlɛ ngunmin ti yɛ be yili be ɔ. Ɔ wunmɛn i wlɛ kɛ bian nin bla nna bɔbɔ’n, ɔ ti sran nɲɔn be wun klolɛ’n i nzɔliɛ like. Ɔ bu i kɛ bian nin bla nna ngunmin ti yɛ be yasua lika’n annzɛ be bla lika’n o lɛ ɔ. Sanngɛ i sɔ aeliɛ’n i nun fɛ nga be kunndɛ’n ɔ ti kpe kan. Nanwlɛ, “bla nin bian kunndɛlɛ, sa tɛtɛ yolɛ, be konvi b’ɔ sɔ nyannzuɛn sa mun’n” mɔ be ti e asiɛ’n su wa nzuɛn’n, ɔ fata kɛ e wla be ase. Sanngɛ, be yasua lika’n annzɛ be bla lika’n i nun ngowa kanlɛ aeliɛ sɔ’n, ɔ kwlá ukaman e naan y’a wla ninnge sɔ’m be ase. Afin ɔ klɔklɔ e asiɛ’n su wa nzuɛn sɔ’n.​—Kolɔsfuɛ Mun 3:5.

Akoto Pɔlu waan: “N sran kpa mun, maan e wla sa ng’ɔ saci sran’n i kwlaa nin akunndan tɛtɛ’n kwlaa be ase. Sɛ e waan e nyin yi Nyanmiɛn’n, maan e nian e wun kpa kɛ nán maan sa kaan sa tran e nin i e afiɛn.” (2 Korɛntfuɛ Mun 7:1) Sɛ ndɛ ngalɛ’n i su nantilɛ’n ti kekle man e’n, nán maan e wla bo e wun. Zoova “yaci sran wun sa cɛ i” titi, kpɛkun ɔ ukɛ i. (Jue Mun 86:5; Lik 11:9-13) Aeliɛ sɔ’n i ase wlalɛ nun’n, blɛ wie nun’n, e kwla tɔ. Sanngɛ kannzɛ bɔɔ ɔ ti sɔ o, e wun ase mɔ e wla naan y’a yaci i sɔ aeliɛ’n, ɔ kle kɛ e akunndan’n ti kpa. Maan e si kɛ “Nyanmiɛn ti dan tra e klun akunndan’n, yɛ ɔ si sa’n kwlaa.”  (1 Zan 3:20) Nán sa tɛ nga e yo be’n be ngunmin yɛ Ɲanmiɛn nian ɔn. Ɔ wun e sran’n i wafa wunmuan nga e ti’n. I ti’n, kɛ e kpan e flɛ i kɛ ɔ si e aunnvuɛ’n, ɔ tie. Ɔ maan wafa kunngba nga kɛ sa tɔ’n, bakan kun wanndi ko talo i si sa’n, nán maan e yaci Ɲanmiɛn srɛlɛ aenvuɛ su le. Zoova yó maan e klun akunndan’n yó sanwun. (Jue Mun 51:3-14, 19; Ezai 1:18) Ɔ ti su kɛ e kunndɛ kɛ é yó e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i nuan su like. I wie yɛle kɛ sɛ e mian e ɲin e wla bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n i ase’n, nán maan e nin sran tɛ mun e san nun wie kusu. *

Sɛ be yasua lika’n annzɛ be bla lika’n i nun ngowa kanlɛ’n i ase wlalɛ’n ti tankaan man e’n, maan e koko e kle e osufuɛ kun m’ɔ ti Klistfuɛ’n, annzɛ e janvuɛ kun mɔ w’a tin Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n. *​—Nyanndra Mun 1:8, 9; 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:14; Tit 2:3-5.

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Awlobo wie’m be nun’n, kɛ ɔ ko yo naan b’a nian wafa nga be fa ɔrdinatɛli’n di junman awlo lɔ’n su’n, lika nga sran ngba kwla wun i’n, lɛ yɛ be sie i ɔ. Asa kusu awlobo wie nun’n, like wie mɔ be kwla jran ninnge sukusuku mɔ be nin nianlɛ fataman’n, be fa sie i ɔrdinatɛli’n nun. Sanngɛ ninnge sɔ’n, nán be ngba yɛ be kwla lafi su ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Afɔtuɛ nga be ukali sran wie mun naan b’a wla i sɔ aeliɛ’n i ase’n, be yɛ: Maan e fa e akunndan’n e sie like uflɛ su. (Filipfuɛ Mun 4:8) Nán maan e nian ninnge nga bé klɔ́klɔ́ konvi tɛ’n. (Jue Mun 119:37) Maan e srɛ naan “Nyanmiɛn b’ɔ kwla like kwlaa yo’n” ɔ uka e. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:7) Maan e wla e wun ase e di e min’n i junman’n.​—1 Korɛntfuɛ Mun 15:58.