Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Mmoja’n i nun ninnge mun ɔ nin are yolɛ wafa mun

Mmoja’n i nun ninnge mun ɔ nin are yolɛ wafa mun

Mmoja’n i nun ninnge kannganngan mun. Mmoja’n i nun ninnge kannganngan’m be fin mmoja’n i nun ninnge cinnjin nnan mɔ be flɛ be blɔfuɛ nun kɛ globili ruzu (globules rouges), ɔ nin globili blan (globules blancs), ɔ nin plakɛti (plaquettes), ɔ nin plasma. Globili ruzu be nun like kun yɛle ploteini (Protéines) nga be flɛ i emoglibini (hémoglobine). Be nga mmoja’n w’a wie be nun annzɛ be nga mmoja’n kpanngban tu be’n, be fa klɔ sran annzɛ nnɛn’m be mmoja’n i nun emoglibini be fa yo be are.

Plasma i dan lika ti nzue. I nun ninnge wie mun yɛle ploteini, mɔ be nun wie yɛle albimini (albumine) nin sɛl inɔganiki (sels inorganiques), ɔ nin fiblinozɛni (fibrinogène). Ninnge wie mun ekun be o plasma nun. Ninnge sɔ mun yɛle anzimu (anzymes) nin nitriman (nutriments), nin minelo (minéraux) nin sukla, ɔ nin antikɔɔ (anticorps), mɔ be nin tukpacɛ’n be kun’n. Sɛ sran kun tɔ tukpacɛ’n, dɔɔtrɔ’m be fa sran nga ɔ ti juejue’n i plasma i nun gamma globilini be wɔ i are. Be fa mmoja’n i nun globili blan be fa yo tukpacɛ wie mun ɔ nin kansɛli’n be are.

?Klistfuɛ’m be kwla kplin are yolɛ nga mmoja’n i nun ninnge kannganngan’m be o nun’n i su? Biblu’n w’a klemɛn i sɔ liɛ’n i wun ajalɛ trele kun sa. Sɛ Klistfuɛ kun kplín su o annzɛ ɔ su kplinman su o, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa. Ɲanmiɛn i ɲrun’n sran sɔ’n i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i ajalɛ’n niɔn. Sran wie’m be kwla se kɛ be faman mmoja’n i nun ninnge kannganngan be nun wie fi. Afin be liɛ’n Ɲanmiɛn mmla nga ɔ fa mannin Izraɛli’n m’ɔ se kɛ mmoja’n nga ɔ fin nnɛn’n nun’n, maan be ‘guɛ i ase’n,’ i su yɛ be jran be fa be ajalɛ liɛ’n niɔn. (Mmla’n 12:22-24) Wie’m be kusu, be kplinman su kɛ be fa mmoja’n annzɛ i nun ninnge cinnjin wie’m be wla be nun. Sanngɛ be kwla kplin su kɛ be fa are nga mmoja’n i nun ninnge kannganngan’m be o nun’n be yo be. Like nga ti yɛ be yo sɔ’n, yɛle kɛ mmoja’n i nun ninnge kannganngan sɔ’m be timan kɛ mmoja’n bɔbɔ ba’n m’ɔ kwla man sran’n i nguan’n sa.

 Sɛ é fá mmoja’n i nun ninnge kannganngan’m be su ajalɛ’n, maan e bu kosan nga be lɔngɔ su yɛ be su akunndan: ?N wun i wlɛ weiin kɛ sɛ n faman mmoja’n i nun ninnge kannganngan wie fi’n, i sɔ’n kle kɛ be su faman are wie’m be yoman min annzɛ be su kwlá kpɛman min ngɔlɛ? ?Annzɛ kusu’n, n wun i wlɛ ekun kɛ n su faman are wie mɔ sɛ like wie bo min fɛ’n be kwla fa yo min naan mmoja’n nga ɔ tu min’n w’a jran? ?Like nga ti yɛ n faman mmoja’n i nun ninnge kannganngan wie mun mɔ sanngɛ n fa uflɛ mun’n, ń kwlá yíyí nun ń klé dɔɔtrɔfuɛ kun?

Are yolɛ wafa mun. I wie yɛle emodilisiɔn (hémodilution) nin sɛlsevɛr (cell-saver). Emodilisiɔn nun’n, be cuɛn mmoja’n i bue be sin like uflɛ kun kɛ bajɛ sa’n i nun. Kpɛkun, be fa like kun m’ɔ ti kɛ nzue sa’n mɔ mmoja nunman nun’n, m’ɔ yo maan sran’n i wun mmoja’n ba nvlɛ’n, be fa sin i mmoja nga be cuɛnnin i sɔ’n i osu. Ɔ maan, sran’n i mmoja ng’ɔ kɛ i nun’n, are sɔ mɔ be fa sanngan i nun’n ti’n, globili ruzu b’a sɔnman i mmoja’n nun kun. Kɛ be ko yo sran’n i opele ko wie’n, be fa mmoja nga be cuɛnnin fa guɛli bajɛ’n nun’n be wlɛ i nun ekun. Wie liɛ’n, be wieman sran’n i opele’n i yo naan b’a fa mmoja sɔ’n b’a wlɛ i nun ekun. Sɛlsevɛr liɛ’n, ɔ ti mannzin kun mɔ kɛ bé yó sran opele’n, ɔ fa mmoja’n nga ɔ tu i’n, ɔ yo i sanwun, kpɛkun ɔ fa wla sran’n nun ekun. Kɛ m’ɔ le wafa nga dɔɔtrɔ kun ɔ fa are yolɛ wafa sɔ’n di junman’n ti’n, ɔ fata kɛ Klistfuɛ kun wun like nga i dɔɔtrɔ’n waan ɔ́ yó’n i wlɛ kpa.

Sɛ é fɛ́ i sɔ are yolɛ wafa sɔ’m be su ajalɛ’n ɔ fata kɛ e usa e wun kosan yɛ mun: ‘?Sɛ min are yolɛ nun bé fá min mmoja’n  i bue bé sín like uflɛ nun, yɛ bé jrán kan naan i sin b’a fa wla min nun ekun’n, ń kwlá sé kɛ mmoja’n sɔ’n te o min wunnɛn’n nun naan b’a “guɛmɛn i ase”? (Mmla’n 12:23, 24) ?Sɛ min are yolɛ nun be cuɛn min mmoja’n wie naan be sɛnngɛn i nin like uflɛ’n, kpɛkun i sin be fa wla min nun ekun’n, i sɔ’n su sannganman min akunndan’n mɔ Biblu’n tinngɛli i’n? ?N wun i wlɛ kɛ sɛ n kpalo are yolɛ wafa kwlaa mɔ i nun’n bé fá min mmoja’n, i sɔ’n kle kɛ be su yoman min dializi (dialyse) annzɛ be su faman mannzin be kaciman min awlɛn ba’n annzɛ min afɔkɔ’n?’

 Sɛ bé yó Klistfuɛ kun opele naan are yolɛ wafa wie nun’n, bé fá i bɔbɔ i mmoja’n bé yó i are’n, ɔ ti i ngunmin i ti su trɔ. Are yolɛ nun’n be fa e bɔbɔ e mmoja’n naan b’a kunndɛ tukpacɛ ng’ɔ o e wun’n. Annzɛ kusu be fa e mmoja’n wie be di junman, kpɛkun be fa wla e nun ekun. Sɛ Klistfuɛ kun kplín su annzɛ ɔ su kplinman su o, i bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ ɔ bu i sin kpa naan w’a fɛ i sɔ liɛ’n i su ajalɛ’n wie ɔ.