Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Blɛ benin nun yɛ ɔ fata kɛ bla’m be kata be ti ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

?Blɛ benin nun yɛ ɔ fata kɛ bla’m be kata be ti ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

?Blɛ benin nun yɛ Klistfuɛ bla kun i Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, ɔ fata kɛ ɔ kɛtɛ i ti ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ? Maan e nian be ti katalɛ’n i su ndɛ nga akoto Pɔlu kannin’n. Ɔ man e afɔtuɛ nga ɔ fata kɛ e fa su naan y’a fa ajalɛ kpa nga ɔ́ mánmán Ɲanmiɛn’n. Kɛ nga 1 Korɛntfuɛ Mun 11:3-16 fa kannin’n sa’n, Pɔlu kleli like nsan m’ɔ fata kɛ e fa e ɲin sie su ɔ: (1) Junman nga bla kun dí m’ɔ fata kɛ ɔ kɛtɛ i ti’n, (2) lika nga ɔ fata kɛ ɔ yo sɔ’n (3) like nga ti yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo sɔ’n.

Junman. Pɔlu kan junman nɲɔn ndɛ: Ɲanmiɛn srɛlɛ ɔ nin asɔnun’n nun Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ. (Ndɛ mma 4, 5) Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti yalɛ mɔ be nin Zoova be koko ɔ. Andɛ’n, be kwla fa Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ’n be sunnzun Biblu’n nun like klelɛ junman nga jasin fɛ’n bolɛ nun Klistfuɛ kun di’n. ?Ɔ maan Pɔlu su se kɛ sɛ bla kun bó jasin fɛ’n annzɛ ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n ɔ fata kɛ ɔ kɛtɛ i ti? Cɛcɛ, nɛ́n i sɔ ɔ! Ɔ le lika nga ɔ fata kɛ bla kun kɛtɛ i ti’n, annzɛ ɔ fataman kɛ ɔ yo sɔ’n.

Lika mun. Pɔlu kleli lika nɲɔn: Awlo lɔ nin asɔnun’n nun. Ɔ seli kɛ: “Yasua kusu yɛ ɔ sie bla ɔ. Bla kwlaa nga kɛ ɔ́ kókó yalɛ klé  Nyanmiɛn annzɛ ɔ́ íjɔ Nyanmiɛn nuan asɔnun nun’n ɔ kɛtɛmɛn i ti’n, ɔ gua yasua b’ɔ sie i’n i nyin ase.” (Ndɛ mma 3,  5) Awlobo nun’n, yasua’n yɛ Zoova sie i kpɛn’n niɔn. Ɔ maan sɛ bla’n i ɲin w’a yiman i wun’n, naan junman nga ɔ ti yasua’n i liɛ’n yɛ ɔ di’n, ɔ́ gúɛ i wun’n i ɲin ase. I wie yɛle Biblu’n nun like nga ɔ́ klé mɔ i wun’n o lɛ’n. Sɛ bla’n kɛtɛ i ti’n, ɔ wun i wlɛ kɛ yasua’n yɛ ɔ sie i ɔ. Kannzɛ be yoli yasua’n i batɛmu annzɛ b’a yoman o, maan bla’n kɛtɛ i ti afin yasua’n yɛ ɔ sie awlobo’n niɔn. * Sɛ kusu bla’n klé like annzɛ ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn naan i wa yasua mɔ w’a kpɛ cro mɔ b’a yo i batɛmu’n, ɔ o lɛ wie’n, ɔ fata kɛ ɔ kɛtɛ i ti wie. Nán kɛ i yɛ ɔ ti awlobo kpɛn’n ti ɔ. Sanngɛ kɛ mɔ Klistfuɛ asɔnun’n nun’n, sielɛ’n o yasua mɔ b’a yo be batɛmu’n be sa nun’n ti ɔ.

Kɛ Pɔlu kán asɔnun’n nun lɔ ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Sɛ sran nga i waan ɔ́ sí akplowa’n, maan ɔ si kɛ e nin Nyanmiɛn i asɔnunfuɛ mun e lemɛn i wafa uflɛ bɔ é yó ɔ.” (Ndɛ mma 16) Asɔnun’n nun Klistfuɛ yasua nga b’a yo be batɛmu’n yɛ be fa asɔnun’n i ti’n niɔn. (1 Timote 2:11-14; Ebre Mun 13:17) Saan yasua’m be ngunmin cɛ yɛ be kwla yo asɔnun kpɛnngbɛn nin asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ ɔ. Be yɛ be kwla nian bua fa nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa be sieli be su’n, be su ɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 20:28) Ɔ ju wie’n, be kwla fa Klistfuɛ yasua’m be junman’n wla bla’m be sa nun. Ɔ kwla yo jasin fɛ’n bolɛ’n aɲia’n. Sɛ Klistfuɛ yasua nga b’a yo i batɛmu’n wie fi nunman lɛ’n, be kwla se aniaan bla kun kɛ ɔ siesie aɲia sɔ’n. Wie liɛ kusu aniaan bla’n w’a dun mmua siesie kɛ ɔ nin sran wie bé súan Biblu’n nun like, kpɛkun aniaan bian kun o lɛ. * Kɛ mɔ junman sɔ’n ti kɛ asɔnun’n nun lɔ like klelɛ junman’n wie sa’n ti’n, ɔ fata kɛ ɔ kɛtɛ i ti naan w’a di i sɔ junman’n. I liɛ’n ɔ́ wún i wlɛ kɛ junman nga ɔ́ dí i lɛ’n ti yasua’m be liɛ.

Sanngɛ kusu, asɔnun’n nun junman wie o lɛ’n, i dilɛ nun’n, ɔ nunman nun kɛ Klistfuɛ bla kun kɛtɛ i ti. I wie yɛle  aɲia’m be bo lɔ kosan’m be su tɛlɛ’n, annzɛ kɛ ɔ nin i wun annzɛ aniaan wie’m bé bó awloawlo’m be nun jasin fɛ’n. Annzɛ kusu kɛ ɔ nin i mma nga be nin a yoman be batɛmu’n bé súan Biblu’n nun like, annzɛ ɔ nin be bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n. Ɔ ju wie’n, aniaan bla kun kwla usɛ i bɔbɔ i wun sɛ ɔ fata kɛ ɔ kɛtɛ i ti annzɛ nán ɔ kɛtɛ i ti o. I lɛ nun’n, maan ɔ niannian Biblu’n i akua’m be nun ɔ kunndɛ i su ndɛ ekun. * Nja, sɛ ɔ wunmɛn i wlɛ naan i klun akunndan’n se i kɛ ɔ kɛtɛ i ti’n, naan sɛ ɔ yo i sɔ’n, ngasi nunman nun. Ɔ kwla yo i kɛ foto nga su sa.

Like nga ti yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo sɔ’n. Ndɛ mma 10 nun’n, e wun like nɲɔn nga ti yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ bla kun kɛtɛ i ti’n: “Maan bla fa like b’ɔ kle kɛ yasua’n sie i’n kɛtɛ i ti anzi’m be ti.” I klikli’n, Pɔlu kannin like m’ɔ “kle kɛ yasua sie i’n” i ndɛ. Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ sɔ’n su. Sɛ bla’n kɛtɛ i ti’n, ɔ yi i nglo kɛ ɔ wun i wlɛ kɛ Zoova fali sielɛ’n mannin asɔnun’n nun yasua nga b’a yo be batɛmu’n. Ɔ maan ɔ yi i nglo kɛ ɔ klo Ɲanmiɛn Zoova naan ɔ kpɔcimɛn i. Like i nɲɔn su’n o ndɛ nga nun: “Anzi’m be ti.” ?Wafa sɛ yɛ bla kun i ti katalɛ’n kan anzi mɔ be ti aolia nun sran mun ɔn?

Kɛ anzi’m be wun kɛ nglo lɔ annzɛ asiɛ’n su wa o, Zoova i anuannzɛ’n maan sran’m be ɲin yi i sielɛ’n, ɔ yo be fɛ. I kusu, klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n, be kle anzi’m be ajalɛ kpa wie. I kwlaa yoli o, ɔ fata kɛ be lo be wun be man Zoova i ninnge siesielɛ’n. Laa nun’n, i lɛ ngalɛ yoli kekle mannin anzi wie mun. (Zid 6) Siɛn’n, anzi’m be kwla wun kɛ asɔnun’n nun ɔ ju wie’n, Klistfuɛ bla kun i ɲin kwla ti kpa, yɛ i sa silɛ’n nin i ngwlɛlɛ’n kwla tra aniaan bian kun liɛ’n. Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba’n, bla’n lo i wun man yasua’n. Ɔ ju wie bɔbɔ’n, bla’n kwla yo Klistfuɛ  nga be kpali be sieli be ngunmin’n, mɔ be nin Klist bé wá síe asiɛ’n, be nun kun. Bla sɔ’n ɔ́ ɲán ɲrun trá anzi mun, yɛ ɔ nin Klist bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Nanwlɛ, ɔ ti ajalɛ kpa mɔ anzi’m be wun i dɔ nga su ɔ! Kɛ aniaan bla sɔ’m be yi i nglo kɛ be kan be wun ase, naan anzi akpinngbin’m be ti’n, be lo be wun’n, ɔ ti be cenjele like dan!

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Sɛ w’a yoman kɛ tukpacɛ wie ti mɔ yasua’n kwlá ijɔman sa’n, ɔ nunman nun kɛ Klistfuɛ bla’n mɛn i nɛn’n su srɛ Ɲanmiɛn i wun’n m’ɔ ti Klistfuɛ wie’n i ɲrun.

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Sɛ aniaan bla kun nin sran kun be nuan sɛli su kɛ bé súan Biblu’n nun like naan blɛ sɔ’n nun jasin bofuɛ yasua kun mɔ be nin a yomɛn i batɛmu’n ɔ lɛ’n, sɛ jasin bofuɛ sɔ’n timɛn i wun’n ɔ nunman nun kɛ aniaan bla’n kɛtɛ i ti.

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Sɛ amun kunndɛ kɛ amún sí i su ndɛ wie ekun’n, an nian Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 2009, Novamblu 15 bue 12-13 nun.