Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 16

Maan e jran mmusu’m be si Satan m’ɔ kpɛ e gblɛ’n i ɲrun kekle

Maan e jran mmusu’m be si Satan m’ɔ kpɛ e gblɛ’n i ɲrun kekle

“Nán an lo amun wun man mmusu’m be si Satan’n, an jran kekle yɛ ɔ́ wánndi.”​—ZAK 4:7.

1, 2. ?Wan mun yɛ be di aklunjuɛ batɛmu yolɛ blɛ’m be nun ɔn?

SƐ AMUN sɔ Zoova sulɛ w’a cɛ’n, amun a tie batɛmu bo ijɔlɛ kpanngban e aɲia dandan’m be bo le. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, sanngɛ kɛ be ko se be nga be yo be batɛmu’n be kɛ be jaso’n, arɛ nzinma gua e wun. Blɛ sɔ’n nun’n, nzrafuɛ’m be kwlaa be tu be klun be bo ndɛ. Kɛ e nian sran sɔ mun mɔ be fa be wun be man Zoova’n, e ɲinmuɛn kloklo e ti’n nun. Nanwlɛ, aklunjuɛ blɛ ɔ!

2 E liɛ’n, nán e akpasua su lɔ batɛmu yolɛ kwlaa yɛ e trɛn i bo ɔ. Sanngɛ anzi’m be liɛ’n, be wun i kwlaa. Kɛ e wun kɛ le mɔcuɛ kwlaa nun’n, sran kɔe akpi nnun be kaci Zoova i Lalofuɛ’n, maan e bu anzi’m “be klun ng’ɔ jɔ nyanmiɛn su” lɔ’n, i akunndan e nian. (Lik 15:7, 10) Nanwlɛ, kɛ anzi’m be wun kɛ Zoova i anuannzɛ’n su trɛ’n, aklunjuɛ’n kun be kpo!​—Aze 2:7.

MMUSU’M BE SI SATAN “Ɔ TI KƐ ASƆMƆLI B’Ɔ WLANWLAN Ɔ KPAN’N SA”

3. ?Ngue ti yɛ Satan wlanwlan kɛ “asɔmɔli b’ɔ kpan’n sa” ɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó ɔ?

3 Sanngɛ aolia nun sran wie’m be o lɛ’n, kɛ be wun be nga be yo be batɛmu’n, i sɔ’n kun be ya kpa. Satan nin i mmusu’m be liɛ’n, kɛ sran’m be timan mɛn tɛ nga nunfuɛ kun’n, ɔ yo be ya tratra su. Satan jrannin su kpa kɛ klɔ sran fi kwlá suman Zoova naan ɲrɛnnɛn nun bɔbɔ’n, ɔ́ káci i sin  sí Ɲanmiɛn. (Kanngan Zɔb 2:4, 5 nun.) Blɛ kwlaa nga sran kun fɛ i wun man Zoova’n, i sɔ’n kle kɛ Satan ti gblɛfuɛ. I sɔ’n ti kɛ afuɛ nuan kun nun sa’n, le mɔcuɛ kwlaa nun’n, be kpacikpaci Satan i ɲrun sa. I sɔ’n ti’n, “ɔ ti kɛ asɔmɔli b’ɔ wlanwlan ɔ kpan kunndɛ nnɛn’n sa”. Ɔ maan, ɔ boman e nuan! (1 Piɛr 5:8) “Asɔmɔli” sɔ’n, w’a fua kɛ ɔ́ sáci e nin Ɲanmiɛn e afiɛn.​—Jue Mun 7:2, 3; 2 Timote 3:12.

Blɛ kwlaa nga sran kun fɛ i wun man Zoova naan be yo i batɛmu’n, ɔ yi Satan i gblɛ’n i nglo.

4, 5. (a) ?Ninnge cinnjin nɲɔn benin nun yɛ Zoova jali like nga Satan kwla yo’n, i su awɛ ɔ? (b) ?Ndɛ benin yɛ ɔ kwla cici Klistfuɛ kpa kun i wla ɔ?

4 Kannzɛ bɔbɔ e nin e kpɔfuɛ tɛ kpa yɛ e kun’n, sanngɛ ɔ fataman kɛ srɛ kun e ngboko. ?Ngue ti ɔ? Afin, like nga “asɔmɔli b’ɔ kpan” sɔ’n, ɔ kwla yo’n, Zoova fali ninnge cinnjin nɲɔn fa jali su awɛ. ?Ngue like yɛle i sɔ’n? I klikli’n, Zoova dun mmua seli kɛ “sran kpanngban kpa” mɔ  be ti Klistfuɛ kpa’n, bé wá fín “afɛ dan’n” nun bé fíte. (Sa Nglo Yilɛ 7:9, 14) Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n ɔ sɛnmɛn i wun le. I sɔ’n ti’n, Satan bɔbɔ si kɛ ɔ kwlá lakaman Ɲanmiɛn i nvle’n nunfuɛ’m be kwlaa’n.

5 Like’n i nɲɔn su’n, ɔ o ndɛ nanwlɛ nga laa Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa kun kannin’n, i nun. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Azaria seli famiɛn Aza kɛ: “Sɛ amun nin Anannganman o nun’n, i kusu nin amun wo nun.” (2 Be Nyoliɛ 15:2; kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 10:13 nun.) Biblu’n nun ndɛ sunman be kle kɛ laa’n Ɲanmiɛn i sufuɛ nga be fali be wun be mɛntɛnnin i kpa’n, Satan w’a kwlá lakaman be. (Ebre Mun 11:4-40) Andɛ’n, Klistfuɛ kun m’ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n mantan kpa’n, ɔ kwla jran kekle mmusu’m be si Satan ɲrun. Ɲanmiɛn Ndɛ’n cici e wla kɛ: “Nán an lo amun wun man mmusu’m be si Satan’n, an jran kekle yɛ ɔ́ wánndi amun.”​—Zak 4:7.

“E NIN [...] MMUSU TƐTƐ BƆ BE O NGLO LƆ’N YƐ E KUN ƆN”

6. ?Wafa sɛ yɛ Satan nin Klistfuɛ’m be tinuntinun be kun ɔn?

6 Alɛ sɔ’n nun’n, sɛ é kwlá sé’n, Satan su kwlaman e. Sanngɛ e tinuntinun sɛ y’a nianman e wun su’n, ɔ kwla ɲan e. Satan si kɛ sɛ e nin Zoova e afiɛn’n mantanman kpa kun’n, ɔ kwla ɲan e. ?Wafa sɛ yɛ ɔ kunndɛ yó sɔ ɔ? E tinuntinun, ɔ kle e ɲrɛnnɛn kekle kpa yɛ ɔ kpɛ e gblɛ. Maan e nian Satan i aya sualɛ cinnjin sɔ mun.

7. ?Ngue ti yɛ Satan kle Zoova i sufuɛ’m be ɲrɛnnɛn kekle kpa ɔ?

7 Ɲrɛnnɛn klelɛ kekle kpa. Akoto Zan seli kɛ: “E si kɛ e ti Nyanmiɛn liɛ yɛ Klunwifuɛ’n sie mɛn wunmuan’n.” (1 Zan 5:19) Klistfuɛ kpa kwlaa be afɔtuɛ kun o ndɛ sɔ’n nun. Kɛ mɔ Satan sie mɛn’n wunmuan’n ti’n, siɛn’n ɔ fɛ i ɲin sie i Zoova i nvle’n i su naan ɔ́ klé be nga be fili i sa’n, be ɲrɛnnɛn kpa. (Mise 4:1; Zan 15:19; Sa Nglo Yilɛ 12:12, 17) W’a fa y’a tɛtɛ kpa. Afin, ɔ si kɛ i cɛn’n w’a sɔnman kun. Ɔ maan,  ɔ bli e nun kpa. Andɛ’n, like kasiɛn ng’ɔ ko yo naan w’a saci e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n yɛ ɔ wlɛ i wun ase kpa yo ɔ.

8. ?Kɛ akoto Pɔlu seli kɛ e nin mmusu mun yɛ ‘e kun’n,’ i bo’n yɛle benin?

8 E tinuntinun alɛ nga e kun’n. Akoto Pɔlu seli i blɛ su Klistfuɛ mun kpa kɛ: “E nin [...] mmusu tɛtɛ bɔ be o nglo lɔ’n yɛ e kun ɔn.” (Efɛzfuɛ Mun 6:12) ?Ngue ti yɛ Pɔlu se kɛ “e kun” ɔn? Aniɛn nga i nun yɛ be klɛli Biblu’n i klikli nun’n, ndɛ mma nga be kaci i kɛ “e kun’n,” yɛle asrakplo tulɛ. Ɔ maan, kɛ Pɔlu fá ndɛ mma sɔ’n kán ndɛ’n, ɔ su kle kɛ ɔ fata kɛ e kwlaa e tinuntinun e nin mmusu mun e kun. Sɛ e o nvle nga mmusu’m be su ndɛ’n w’a tru lɔ’n nun’n, annzɛ e o nvle uflɛ nun’n, nán e wla fi su kɛ, kɛ ɔ fin cɛn mɔ e fali e wun e mannin Zoova’n, nn y’a jran kɛ e nin mmusu mun é kún. Kɛ ɔ fin cɛn mɔ e fali e wun e mannin Zoova’n, alɛ’n ti e kwlaa e liɛ. Ɔ lemɛn i yowlɛ. I sɔ’n ti yɛ Pɔlu wunnin kɛ ɔ fata kɛ ɔ wla Efɛzi lɔ Klistfuɛ’m be fanngan flan nun kɛ be ‘jran kekle’n’ niɔn!​—Efɛzfuɛ Mun 6:11, 13, 14.

9. (a) ?Ngue ti yɛ Satan nin i mmusu’m be kacikaci be gblɛ ninnge mun ɔn? (b) ?Ngue ti yɛ Satan kunndɛ kɛ ɔ́ sáci e akunndan’n niɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla jran i sɔ’n i ɲrun kekle ɔ? (Nian kuku nga be flɛ i “ Maan e nian e wun satan i gblɛ’n i lika!” nun.) (c) ?Gblɛ ninnge benin yɛ e su wa fa e ɲin é síe su siɛn’n niɔn?

9 Gblɛ ninnge mun. Pɔlu wla Klistfuɛ’m be fanngan kɛ be jran kekle Satan i gblɛ’n i ɲrun. (Efɛzfuɛ Mun 6:11) Aniɛn nga i nun yɛ be klɛli Biblu’n i klikli nun’n, ndɛ mma nga be kaci i kɛ “gblɛ’n,” mɔ Pɔlu fa kan Satan i ndɛ lɛ’n, ɔ kan gblɛ like kpanngban ndɛ. Mmusu’m be gblɛ’n timan kunngba, ɔ sɔnnin. Sanngɛ be si like ti mɔ be yo sɔ’n. Afin, Klistfuɛ wie mɔ ɲrɛnnɛn wie nun’n, be jrannin kekle’n, ɲrɛnnɛn uflɛ nun’n, be tɔli. Ɔ maan, Satan nin i mmusu’m be sie e kwlaa e nzuɛn’n i nzɔliɛ kpa naan b’a wun lika nga y’a kponzo lɛ’n. E aeliɛ wie m’ɔ o lɛ m’ɔ kwla yo naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n w’a saci’n, be fa be ɲin sie su. Ng’ɔ ti  kpa’n, yɛle kɛ e kwla si mmusu’m be si Satan i gblɛ ninnge mun. Afin Biblu’n kan be ndɛ. (2 Korɛntfuɛ Mun 2:11) Fluwa nga i nun ndɛ tre wie’m b’a dun mmua kan gblɛ ninnge sɔ’m be nun wie be ndɛ. Yɛle aɲanbeun kunndɛlɛ ngboko’n, ɔ nin janvuɛ tɛ mun, ɔ nin bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n. Siɛn’n maan e nian Satan i gblɛ ninnge’m be nun kun ekun. Yɛle bae dilɛ’n.

BAE DILƐ’N TI GBLƐ AELIƐ

10. (a) ?Ngue yɛle bae dilɛ’n? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zoova bu bae dilɛ’n niɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu i wie ɔ?

10 Be nga be di bae’n, be nin mmusu mun be o nun. Bae dilɛ’n, i wie yɛle wunnzue yilɛ, ɔ nin amuin sɔlɛ’n, ɔ nin sran cicilɛ, nin fuɛn kannganlɛ’n. E si weiin kɛ Zoova ɲrun’n, bae dilɛ’n ‘ti tete bolɛ.’ (Mmla’n 18:10-12; Sa Nglo Yilɛ 21:8) I sɔ’n ti’n, maan e kusu e ‘kpɔ sa tɛ’n, nán e nian.’ E kwlá bumɛn i akunndan bɔbɔ kaan sa kɛ e nin mmusu mun é wlá asa. (Rɔmfuɛ Mun 12:9) Sɛ e yo i sɔ tete sa liɛ’n, ɔ ti kɛ e nin Zoova m’ɔ ti e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, like nga e nuan sɛli su’n, y’a yo i asabesin sa!

11. ?Sɛ Satan kwla yo naan e fa e wun e wla bae dilɛ nun’n, ngue ti yɛ i sɔ’n ti i cenjele like ɔ? An fa sunnzun ase be yiyi nun.

11 Sanngɛ kɛ mɔ Satan si kɛ sɛ e di bae’n, nn like nga e nin Zoova e nuan sɛli su’n, yɛ y’a yo i asabesin’n, i sɔ’n ti yɛ Satan waan ɔ́ sú e nun wie’m be bo naan be yo sɔ ɔ. Blɛ kwlaa nga Satan maan Klistfuɛ kun tɔ sa tɛ sɔ’n nun’n, nn Satan w’a kwla. ?Ngue ti ɔ? Maan e bu sunnzun ase nga i akunndan e nian. ?Sɛ be wlawla sonja kun kɛ ɔ jaso i wiengu sonja’m be nun naan ɔ wɔ be kpɔfuɛ’m be nun lɔ siɛn’n, naan ɔ yo sɔ’n, ɔ su yoman be kpɔfuɛ’m be kpɛnngbɛn’n i fɛ? Atrɛkpa’n, i kpɔfuɛ’m be kpɛnngbɛn nga ɔ sie i siɛn’n, ɔ́ fɛ́ i kle sran’m be kwlaa kɛ w’a ɲan sran uflɛ. Ɔ kwla yo sɔ naan w’a wɔ sonja uflɛ sɔ’n i kpɛnngbɛn laa’n i safle. I kunngba’n, sɛ Klistfuɛ kun i ɲinfu di bae’n, ɔ ti kɛ w’a yaci Zoova naan w’a wɔ Satan i sin sa. I sɔ’n yó Satan i  fɛ lele trátrá su. Satan fá sran sɔ’n klé kɛ like m’ɔ ɲɛnnin i alɛ’n nun sa! ?E nun kun kunndɛ kɛ Satan di i nuan sɔ? E kunndɛman sɔ! Afin, e kpɛman sran bo waka.

KOSAN NGA BE SANNGAN AKUNNDAN’N

12. ?Wafa sɛ yɛ Satan yo naan w’a saci e akunndan nga e bu i bae dilɛ’n su ɔ?

12 Sɛ e kpɔ bae dilɛ naan e sa kɛnmɛn i’n, Satan su kwlá fa ɲanman e. I sɔ’n ti’n, ɔ wun i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ ɔ kaci e akunndan bulɛ wafa’n. ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla yo sɔ ɔ? Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sánngan Klistfuɛ’m be akunndan naan wie’m be ‘flɛ sa kpa’n kɛ sa tɛ’n, yɛ be flɛ sa tɛ’n kusu kɛ sa kpa.’ (Ezai 5:20) Kɛ ɔ ko yo naan Satan w’a yo sɔ’n, laa ajalɛ ng’ɔ fali m’ɔ yoli ye’n, i kunngba’n yɛ ɔ fa ɔ. Yɛle kɛ ɔ man kosan wie’m be su fa sanngan e akunndan’n.

13. ?Wafa sɛ yɛ Satan fa kosan mun fa sanngan sran’m be akunndan ɔn?

13 Maan e nian wafa nga ɔ nantili ajalɛ sɔ’n su laa’n. Edɛni fie’n nun lɔ’n, Satan usali Ɛvu kɛ: “?Naan Nyanmiɛn seli amun sakpa kɛ: ‘Nán amun di fie’n su waka’m be mma’n wie fi?’” Zɔbu blɛ su’n, kɛ Ɲanmiɛn i anzi’m be ɔli i ɲrun’n, Satan ɔli wie. Ɔ usali kɛ: “?Kɛlɛ a bu i kɛ Zɔb i nyin yi wɔ ngbɛn?” Kɛ asiɛ’n su wa’n, Zezi bó i Ɲanmiɛn i junman dilɛ’n i bo’n, Satan sɛli i niannin. Ɔ seli Zezi kɛ: “Sɛ ɔ waan a ti Nyanmiɛn Wa sakpa’n, se yɛbuɛ nga mun maan be kaci aliɛ.” Maan e bu i sin e nian. Zoova bɔbɔ seli Zezi kɛ: “Min anwlɛn su ba’n yɛ, i su yɛ m’an fa n wla kwlaa m’an gua-ɔ”! Ndɛ sɔ mɔ Zoova kannin’n, kɛ ɔ dili le mɔcuɛ nsiɛn mɔ Satan nin Zezi bé kán ndɛ’n, ɔ fa yiyili i ɲin su.​—Bo Bolɛ 3:1; Zɔb 1:9; Matie 3:17; 4:3.

14. (a) ?Wafa sɛ yɛ bae dilɛ nun’n, Satan sanngan sran’m be akunndan’n niɔn? (b) ?Ngue yɛ é wá fá e ɲin e sie su ɔ?

14 Andɛ kusu’n, ajalɛ kunngba’n yɛ mmusu’m be si Satan fa naan sran’m b’a bu i kɛ bae dilɛ’n timan tɛ ɔ. Ng’ɔ ti tɛ’n, yɛle kɛ ɔ sanngannin Ɲanmiɛn i sufuɛ wie’m be akunndan’n.  Ɔ maan, be wa usali sɛ bae dilɛ wafa wie’m be ti tɛ sakpa o. Nanwlɛ akunndan nga be bu’n yɛle kɛ: ‘?Ɔ ti sɔ sakpa?’ (2 Korɛntfuɛ Mun 11:3) ?Wafa sɛ yɛ e kwla uka i sɔ sran mun naan b’a tinngɛ be akunndan’n niɔn? ?Wafa sɛ yɛ e kwla wun i wlɛ kɛ Satan i bae ninnge’m be leman ta e su ɔ? Kɛ ɔ ko yo naan y’a tɛ kosan sɔ’m be su’n, maan e fa e ɲin sie i ninnge nɲɔn mɔ Satan fali bae dilɛ ninnge mun wlali nun blɛblɛblɛ’n be su. Be yɛle be ɲin su yiyilɛ’n nin be wun are yolɛ’n.

SATAN JRAN AKONVISƆƐ NIN ASAMIAN NINNGE’M BE SU

15. (a) ?Abloki nin Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i nglo lɔ lika’n nun’n, wafa sɛ yɛ sran sunman be bu bae dilɛ’n niɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ bae dilɛ’n i su akunndan nga be bu i mɛn’n nun’n, ɔ wa ɲannin ta Klistfuɛ wie’m be su ɔ?

15 Abloki nin Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i nglo lɔ lika’n nun’n, sran’m be buman bae dilɛ’n nin amuin sɔlɛ’n, nin bae ninnge uflɛ wie mun ekun be like. Flimu, ɔ nin fluwa, ɔ nin televiziɔn nin ɔrdinatɛli nun ngowa ninnge wie mun’n, be yi i nglo kpa kɛ bae dilɛ ninnge’m be timan tɛ sɔ liɛ. Flimu nin fluwa wie mɔ be kan bae dilɛ ndɛ’n, b’a tru mɛn’n nun sa kpokpaa. Ɔ maan, be nga be klo be’n, b’a taka anuannzɛ mun. Nanwlɛ, mmusu’m b’a laka sran mun, ɔ maan be wunman kɛ bae dilɛ’n ti like tɛ. ?Wafa nga sran’m be bu i kɛ bae dilɛ’n timan tɛ’n w’a ɲan ta Klistfuɛ’m be su? Ɛɛn, kɛ ɔ ti sɔ ɔ. ?Wafa sɛ? Wienun ɔn, sɛ Klistfuɛ kun nian flimu kun m’ɔ kan bae dilɛ ndɛ’n, ɔ se kɛ: “Flimu ngbɛn yɛ n niannin ɔn. Sanngɛ m’an diman bae.” ?Ngue ti yɛ akunndan bulɛ wafa sɔ’n ti tɛ kpa ɔ?

16. ?Ngue ti yɛ be ɲin su yiyilɛ nga bae dilɛ ninnge o nun’n, ɔ ti tɛ ɔ?

16 Kannzɛ bɔbɔ ngbaciɛ o wafa nga be di bae’n, ɔ nin i nianlɛ’n be afiɛn sakpa’n, sanngɛ nán e se kɛ i nianlɛ’n timan tɛ. ?Ngue ti ɔ? Maan e nian like nga: Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ be kwlá siman like nga ɔ o e klun  akunndan’n nun’n. * Kɛ nga e dun mmua fa kannin’n sa’n, sɛ mmusu’m be waan bé wún e klun akunndan’n naan b’a wun kɛ e nin Zoova e afiɛn’n mantanman kun’n, be sie e aeliɛ mun, ɔ nin ngowa kanlɛ’m be nun ajalɛ nga e fa’n, be nzɔliɛ. Sɛ Klistfuɛ kun i aeliɛ’n kle kɛ ɔ klo flimu annzɛ fluwa nga be kan wunnzue yifuɛ mun nin bae dilɛ, ɔ nin be nga mmusu’m be fu be’n, annzɛ i sɔ ninnge wie mun ekun’n, ɔ ti kɛ ɔ su kale mmusu’m be ngaliɛ sa. Ɔ su yi fɔ ng’ɔ o i nun’n klé be! Kɛ ɔ yo sɔ’n mmusu’m be nin Klistfuɛ sɔ’n bé wá kún kpa lele naan sɛ é kwlá sé’n b’a yi i ase. Nanwlɛ, Klistfuɛ wie mɔ be ɲin su yiyilɛ nun’n, be fali be ɲin sieli i bae dilɛ ninnge’m be su’n, i agualiɛ su’n, be bɔbɔ be wa dili bae.​—Kanngan Galasifuɛ Mun 6:7 nun.

Sɛ tukpacɛ’n kle e yalɛ’n Zoova suan e bo, ɔ nian e lika

17. ?Gblɛ like benin yɛ Satan kwla fa kle tukpacifuɛ’m be yalɛ ɔ?

17 Nán e ɲin su yiyilɛ mɔ e konvi sɔ i’n i ngunmin su yɛ Satan jran ɔn. Sanngɛ ɔ jran aunkpinndiɛ mɔ e sa miɛn i wun’n i su wie. ?Wafa sɛ? Klistfuɛ kun mɔ w’a yo i wun are lele sanngɛ ɔ yoman juejue’n, i wla kwla bo i wun. (Mark 5:25, 26) I sɔ’n kwla man Satan nin i mmusu’m be atin naan b’a lɛkɛ i. Be si jrɛiin kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ nán be wɔ “sa tɛtɛ yofuɛ nga sran’m be ko usa ukalɛ be sa nun’n” be sin. Mmusu’m be kwla yo maan tukpacifuɛ’n bu i kɛ sɛ are yolɛ wafa kwlaa w’a yoman ye’n, ɔ kwla yo are nga “sa tɛtɛ” annzɛ bae dilɛ o nun’n. (Ezai 31:2) Sɛ mmusu’m be gblɛ like sɔ’n yo ye’n, ɔ́ sáci tukpacifuɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn. ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla yo sɔ ɔ?

18. ?Are yolɛ wafa benin yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ kun kpalo i ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

18 Zoova wlali Izraɛlifuɛ nga be yo “sa tɛtɛ” mun be su  nun kɛ: “Kɛ amun man amun sa’m be su kɛ amún srɛ́ min’n, n kata min nyin kɛ ɔ́ yó naan m’an wunman amun’n ti. Sɛ amun srɛ min bɔ lele’n, ɔ ti ngbɛn. N su sieman min su.” * (Ezai 1:15) Nanwlɛ e kunndɛman kɛ é yó like wie m’ɔ kwla yo naan Zoova w’a tieman e srɛlɛ’n, naan w’a kpɛ ukalɛ m’ɔ uka e’n su’n. I li bɔbɔ kɛ e tɔ tukpacɛ’n yɛ i sɔ ajalɛ’n ti cinnjin’n niɔn. (Jue Mun 41:4) Ɔ maan, sɛ Klistfuɛ kun wun kɛ are yolɛ wafa wie nun’n, i sa kwla kan bae dilɛ ninnge mun’n, ɔ fata kɛ ɔ kpalo i sɔ are yolɛ’n. * (Matie 6:13) Sɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ kwla lafi su kɛ Zoova súɛn i bo.​—An nian kuku nga be flɛ i “ ?Ɔ ti bae dilɛ sakpa?” i nun.

 

KƐ MMUSU’M BE SU NDƐ’N BE TRU LIKA’N NUN’N

19. (a) ?Mmusu’m be si Satan’n i tinmin’n, i su ato ndɛ benin yɛ ɔ buali kleli sran mun ɔn? (b) ?Ngue ndɛ yɛ ɔ fataman kɛ Klistfuɛ kpa’m be kan be sin ɔn?

19 Kannzɛ mɛn’n i wia atɔliɛ lɔ’n, sran sunman be buman Satan i tinmin’n i like’n, sanngɛ ɔ timan sɔ asiɛ’n i bue uflɛ su. I sɔ lika’m be nun’n, mmusu’m be si Satan lakali sran mun naan be bu i kɛ i tinmin’n,  ɔ tra like ngba. Like kwlaa nga sran wie’m be yo’n, aliɛ dilɛ o, junman dilɛ o, lafilɛ o, mmusu’m be wun srɛ yɛ be fa yo ɔ. Bewanbewan ndɛ nga be kɛn i mmusu’m be tinwa ninnge nga be yo’n, be su’n, w’a tru kpa. Kɛ bé kɛ́n i sɔ ndɛ mun’n, i blɔlɛ mɔ be blɔ i’n ti’n, ɔ yo be nga be tie’n be fɛ kpa. ?Ɔ fata kɛ e tru i sɔ ndɛ mun? Cɛcɛ. Like cinnjin nɲɔn ti’n, ɔ fataman kɛ Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ’n i sufuɛ’m be kɛn i sɔ ndɛ mun.

20. ?Wafa sɛ yɛ sɛ y’a nianman e wun’n, e kwla bo Satan i sa tɛ’m be ndolo ɔ?

20 I klikli’n yɛle kɛ ninnge nga mmusu’m be yo’n, sɛ e blɔ i e sin’n, nn e su di junman e man Satan. ?Wafa sɛ? Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ Satan kwla yo sa kekleekle mun. Sanngɛ kusu’n, ɔ wla e su nun kɛ Satan “ɔ yi atrɛ gblɛ nun,” yɛ ɔ “lakalaka” sran mun. (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:9, 10) Kɛ mɔ Satan ti lakafuɛ dan kpa’n ti’n, ɔ si wafa nga ɔ́ yó naan w’a saci be nga be kpɛ be ɲin bae dilɛ wun lɔ’n, be akunndan’n.  Kpɛkun ɔ si wafa nga ɔ́ yó naan b’a lafi gblɛ ninnge’m be su’n. I sɔ sran’m be kwla bu i kɛ be wunnin ninnge wie yɛ be tili ndɛ wie mun, ɔ maan be kwla bu i kɛ be ti nanwlɛ. Sanngɛ kɛ bé kɛ́n i sɔ ndɛ’m bé flán nun’n, nn bé blɔ́ i. Sɛ Klistfuɛ tru i sɔ ndɛ’n, nn ɔ su yo mmusu’m be si Satan m’ɔ ti “ato buafuɛ’m be si’n,” i klun sa. Ɔ su bo Satan i sa tɛ’m be ndolo.​—Zan 8:44; 2 Timote 2:16.

21. ?E yalɛ kokolɛ nun’n, ngue ndɛ yɛ e kunndɛ kɛ é kán ɔn?

21 Like’n i nɲɔn su’n, yɛle kɛ kannzɛ bɔbɔ Klistfuɛ kun laa nun’n, ɔ nin mmusu’m be o nun’n, sanngɛ ɔ fataman kɛ ɔ kɛn i sɔ ndɛ kle i niaan Klistfuɛ mun flan nun kɛ ngowa kanlɛ like wie sa. ?Ngue ti ɔ? Be wlali e su nun kɛ: “Maan e kpɛ e nyin nian Jésus, e Nyanmiɛn sulafilɛ’n fin i, i yɛ maan é láfi i su lele gúɛ i ti nin i bo ɔ.” (Ebre Mun 12:2) Nanwlɛ, Klist su yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie ɔ, nán Satan su ɔ. E si weiin kɛ i nun mɔ Zezi o asiɛ’n su wa’n, kannzɛ bɔbɔ ɔ si like nga Satan kwla yo annzɛ ɔ kwlá yoman’n, sanngɛ w’a kanman mmusu’m be ndɛ w’a klemɛn i sɔnnzɔnfuɛ mun naan be fa yiyi be ɲin su. Sanngɛ Zezi fɛli i ɲin sieli Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n su. I sɔ’n ti’n, kɛ Zezi nin i akoto mun sa’n, e kunndɛ kɛ e yalɛ kokolɛ’m be nun’n, é kán “Nyanmiɛn i abonuan sa b’ɔ yoli’n” be ndɛ.​—Sa Nga Be Yoli’n 2:11; Lik 8:1; Rɔmfuɛ Mun 1:11, 12.

22. ?Ngue yɛ e kwla yo naan “be klun ng’ɔ jɔ nyanmiɛn su lɔ” w’a wieman le ɔ?

22 Nanwlɛ, Satan fa gblɛ ninnge kpanngban kɛ bae dilɛ sa naan ɔ́ fá sáci e nin Zoova e afiɛn. Sanngɛ sɛ e kpɔ sa tɛ’n, naan e klo sa kpa’n, e su manman Satan i atin naan nda nga e tɛli i kɛ e kpɔli bae dilɛ’n i wafa kwlaa’n w’a kpɔnzɔ. (Kanngan Efɛzfuɛ Mun 4:27 nun.) Amun e bu “be klun ng’ɔ jɔ nyanmiɛn su lɔ” dan’n i akunndan e nian. Sɛ e ‘kwla jran mmusu’m be si Satan b’ɔ kpɛ e gblɛ’n i nyrun’ kekle titi’n lele naan b’a nunnun i’n, ɲanmiɛn su lɔ aklunjuɛ sɔ’n su wieman le!​—Lik 15:7; Efɛzfuɛ Mun 6:11.

^ ndɛ kpɔlɛ 16 Dunman kɛ ɲrun tanndanfuɛ, gblɛfuɛ, lakafuɛ , aya suafuɛ, ato buafuɛ sa, mɔ be fa flɛ Satan’n, be kleman kɛ ɔ kwla si e kun akunndan’n nin sa ng’ɔ o e klun lɔ’n. Sanngɛ “sran ng’ɔ sa sran i klun lɔ akunndan’n nian’n” yɛle Zoova. Yɛ Zezi liɛ’n i ‘yɛ ɔ si sran’m be akunndan’n nin sa ng’ɔ o be klun lɔ’n niɔn.’​—Nyanndra Mun 17:3; Sa Nglo Yilɛ 2:23.

^ ndɛ kpɔlɛ 18 Ezai 1:13 nun’n, kɛ be kán bae dilɛ ninnge’m be ndɛ’n, ndɛ mma nga be kacili i kɛ “sa tɛtɛ” be kwla kaci i wie kɛ “atrɛ ninnge yolɛ.”

^ ndɛ kpɔlɛ 18 Sɛ amun waan amún sí nun kpa’n, an nian Sasafuɛ Tranwlɛ’n (blɔfuɛ nun), afuɛ 1994, Desamblu 15 i like nga be flɛ i kɛ “ Une thérapeutique appropriée ? ” m’ɔ o bue 19-22, ɔ nin ndɛ akpasua nga be flɛ i “ D’après la Bible... Vos choix en matière de traitement médical : ont-ils de l’importance ? m’ɔ o Réveillez-vous ! afuɛ 2001, Zanvie 8 nun’n, be nun.